Matovičova vláda, policajný štát, zákonné bezprávie na Slovensku a narastajúca nemorálnosť vládnuceho režimu

22.10.2020 | 17:53
  21
Vláda fakticky prijala amnestičný zákon pre protiprávne konanie orgánov verejnej moci. Toto je typický príklad postupu verejnej moci v policajnom štáte.

Na Slovensku prišlo v roku 2020 k veľmi dôležitým zmenám v oblasti fungovania štátu a práva, najmä pri problematike obmedzovania základných práv a slobôd občanov. Mnohé zmeny súvisia s nástupom pandémie koronavírusu COVID-19, niektoré iné sa však pandémiou iba maskujú. Spolu s rastúcim obmedzovaním ústavných práv občanov prichádza aj k excesom v oblasti tvorby práva či k obmedzovaniu nezávislosti orgánov aplikácie práva.

Objavujú sa aj niektoré ďalšie prvky, ktoré sú typické pre tzv. policajný štát. Samozrejme, Slovenská republika nebola ani pred rokom 2020 demokratickým a právnym štátom (téme som sa venoval TU). Išlo skôr o oligarchický štát, v ktorom skutočná moc nepochádzala od ľudu, avšak stále existovala pomerne významná sféra slobody pre jednotlivcov. Táto sa v poslednom desaťročí dosť zúžila, avšak až rok 2020 priniesol pre slobodu občanov dramatické hrozby a prípady extrémnej nespravodlivosti.

Problémom pritom nie sú ani tak prísne karanténne opatrenia ako také, ale skôr to, že sa uplatňujú selektívne a zneužívajú sa za iným než ustanoveným účelom. Preto sa vynára dôležitá otázka, nakoľko sa SR zmenila na policajný štát. Rovnako sa treba pýtať, či platné právo a postup štátnych orgánov SR už dosiahli takú mieru, aby mohli byť označené za „zákonné bezprávie“.

Narastajúca nemorálnosť vládnuceho režimu

Príkladov nemorálneho konania štátnych orgánov z roku 2020 je viac ako dosť. Posledným príkladom je novela zákona č. 355/2007 Z.z. Tá prináša viacero problémov, najmä to, že retroaktívne legalizovala postup orgánov verejnej moci, ktoré už od marca 2020 nezákonne obmedzovali základné práva občanov. Ide o prejav legislatívnej nemorálnosti a je v rozpore s princípmi právnej istoty či zákonnosti.

Vláda totiž fakticky prijala amnestičný zákon pre protiprávne konanie orgánov verejnej moci. Štátne orgány by podľa čl. 2 ods. 2 ústavy mali konať spôsobom, aký stanovuje zákon, nie tak ako práve potrebujú, aj keď si následne svoj postup zlegalizujú v NR SR. Toto je typický príklad postupu verejnej moci v policajnom štáte.

Veľkým problémom je aj faktická zmena legislatívneho procesu nadužívaním neštandardných postupov, najmä skrátených legislatívnych konaní. Hoci aj predošlé vlády tento postup občas zneužívali, súčasná vláda ním fakticky mení pravidlá tvorby zákonov. Zásadne sa tiež porušujú princípy tzv. otvoreného vládnutia, ku ktorým sa SR zaviazala. Vládna koalícia sa koncepčne spolieha na improvizovanú tvorbu rozhodnutí a v letných mesiacoch nevyužila čas na prípravu relevantných návrhov zákonov. Improvizáciu vládneho rozhodovania potvrdzuje nielen legislatívny proces, ale napr. aj príprava Plánu obnovy.

Posledným príkladom je postup I. Matoviča na tlačovej konferencii, ktorý najprv bez verejnej diskusie ohlásil celoplošné testovanie občanov, nakúpil testy a až potom začal uvažovať o tom, či pre daný postup existuje zákonný dôvod.

Ďalším dôvodom rastúcej nemorálnosti režimu je fakt, že vládna moc pri obmedzovaní základných práv nepostupuje tak, aby sa zachovala ich podstata a zmysel, ako to žiada čl. 13 ods. 4 ústavy. Vláda tiež zneužíva karanténne opatrenia na iný než ustanovený cieľ (opäť v rozpore s čl. 13 ods. 4), najmä na potlačenie kritikov svojej politiky, napr. odborárov.

Problémom je aj vládne zastrašovanie ľudí s inými názormi. Najznámejší je prípad I. Bukovského: s jeho názormi v mnohom nesúhlasím, avšak jeho kritické výhrady sú dôležitým príspevkom vo verejnej diskusii. Samozrejme, na zastrašovanie či pracovno-právne postihy za nevhodný politický názor si mnohí občania SR zvykli už v minulých rokoch, hoci oficiálne nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva (čl. 12 ods. 4 ústavy). Nedôveru budí aj postup niektorých štátnych orgánov, ktoré miesto ochrany zákona chránia „pravdu“. Ak sa však niekto mýli, ale neporušuje pritom zákon, nemala by polícia proti nemu postupovať a to ani v čase núdzového stavu.

Nedôveru budí aj dvojaký meter polície, ktorá kryje excesy protežovaných vládnucich politikov (napr. oslava na Čaputovej chate). Neprijateľný je aj dvojaký meter politikov, napr. to, ako I. Matovič uplatňuje karanténne pravidlá na seba a na občanov. Mal by si uvedomiť, že zákonné obmedzenia základných práv musia platiť rovnako pre všetky prípady (čl. 13 ods. 3 ústavy).

Známym príkladom dvojakého metra a nespravodlivosti súčasného režimu je aj postup Úradu verejného zdravotníctva, ktorý udeľuje výnimky z karanténnych pravidiel diskriminačným spôsobom.

Závažným prípadom je výnimka pre konferenciu GLOBSEC. Nemorálnosť tejto výnimky spočívala v tom, že pre ňu neexistoval skutočný dôvod. Daná konferencia sa mohla uskutočniť online: vecná diskusia sa dá predsa viesť aj cez internet a argumenty, ktoré prezentovali účastníci, by boli pochopiteľné i bez koncentrácie stoviek ľudí v uzavretom priestore. Jediné, čo sa z konferencie nedalo presunúť online, bolo spoločenské vyžitie, sprevádzajúce konferenciu. Po takejto socializácii v situácii pandémie túžia mnohí ľudia, právo naň však dostali zjavne iba tí „rovnejší“.

Úplne absurdná bola argumentácia o testoch pre masu účastníkov, pretože dané testovanie predstavovalo len ďalší zbytočný výdavok pre SR. Na rozdiel od GLOBSEC pritom v SR existujú podujatia, ktoré sa online konať nedajú, ale výnimku od Úradu verejného zdravotníctva nedostanú (svadby, umelecké podujatia, atď.). Neoprávnené preferenčné zaobchádzanie voči vládnucim militaristom tak budí vážne podozrenia proti Úradu verejného zdravotníctva. Vzniká otázka či právne akty tohto orgánu treba rešpektovať, ak v jeho prístupe cítiť diskriminačné zaobchádzanie či dokonca triednu nespravodlivosť.

Policajný štát na Slovensku?

Všetky uvedené faktory veľmi prispievajú k zavádzaniu prvkov policajného štátu na Slovensku. Pre mnohých znie toto označenie ako príliš prehnané, treba si však uvedomiť, že policajný štát neznamená automaticky ani koncentračné tábory a nemusí byť vôbec totalitný. Policajné štáty v minulosti dokonca umožňovali aj určitú slobodu myslenia a prejavu, napr. policajný štát v Prusku 19. storočia.

Na definícii pojmu neexistuje v právnej vede úplná zhoda, zjednodušene však ide o štátny režim, ktorý sa odlišuje od právneho štátu neexistenciou právnej istoty, nedostatkom zákonnosti a represívnym pôsobením výkonnej moci, vrátane tajnej polície. Tieto znaky sa z veľkej časti podarilo naplniť v roku 2020 i na Slovensku. Hoci právna istota bola v SR nízka i predtým, v súčasnosti je právny stav nepredvídateľný. Na to, čo vyhlási premiér alebo nejaký iný orgán verejnej moci, sa nemožno vôbec spoliehať, ako sme to videli aj pri vyhlásení núdzového stavu.

Rozhodovanie I. Matoviča a spol. je príliš všeobecné tam, kde by sa mali konkretizovať povinnosti a príliš konkrétne tam, kde by sa malo ponechať priestor na úvahu. Jedným z hlavných dôvodov právnej neistoty je i to, že I. Matovič a spol. menia rozhodnutia iných orgánov z politických motívov a často úplne iracionálne. Takýto stav potom ponecháva veľký priestor pre svojvôľu výkonnej moci.

Na druhej strane treba uviesť aj fakt, že niektoré prvky policajného štátu nie sú v SR ešte naplnené. Nádej budí najmä fakt, že napriek politickému tlaku stále existuje početná skupina sudcov, ktorá sa nedá zastrašiť politickými ani mediálnymi hrozbami. Dôležitú úlohu môže zohrať Ústavný súd SR, ktorý už v minulosti dokázal zrušiť právne úpravy zavádzajúce princípy policajného štátu. Spomenúť treba veľkú zásluhu tohto orgánu pri zrušení protiextrémistickej novely v januári 2018, ktorá mnohé prvky policajného štátu zavádzala.

SR však zažíva nábeh k policajnému štátu aj v súvislosti s bojom proti tzv. hybridným hrozbám. Ide o zvlášť nebezpečný pojem, pretože nie je jasné, čo pod pojem spadá a výkonná moc si ho môže vykladať veľmi extenzívne. To, či aj ÚS SR v súčasnom zložení dokáže byť brzdou proti praktikám policajného štátu, uvidíme v najbližších mesiacoch, avšak ústavní sudcovia by si mali uvedomiť, ako blízko sa SR k policajnému štátu dostala. Tiež by si to mali uvedomovať prokurátori, i keď pri monokratickej štruktúre prokuratúry majú len obmedzenú možnosť bojovať proti zavádzaniu princípov policajného štátu. Práve preto bude veľa závisieť od voľby generálneho prokurátora.

Za zásadný problém súčasnosti treba považovať i nekontrolované porušovanie základných práv občanov, najmä právo na súkromie a listové tajomstvo. Keď v 19. storočí teoretici kritizovali policajný štát, jednou z najčastejších výhrad bolo to, že štátne orgány porušujú listové tajomstvo a čítajú súkromnú komunikáciu. V súčasnosti sa však tieto základné ľudské práva porušujú systematicky v spolupráci s kybernetickými spoločnosťami a dosahuje sa miera porušovania týchto práv, o akej sa nemohlo policajným štátom 19. storočia ani len snívať.

Súvisiacim problémom je aj neustály rast moci tajných a bezpečnostných služieb. Samozrejme, že tajné služby môžu pôsobiť aj v demokratickom a právnom štáte, mali by tam však byť pod dôslednou parlamentnou kontrolou. Ako to však s parlamentnou kontrolou v SR vyzerá, ukázal fakt, že tajný agent R. Kyselica sa protiprávne stal osobou č. 3 na kandidátke OĽaNO vo voľbách 2020 a poslanci z Výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva o tom ani len nevedeli. Žiaľ, kontrola tajných a bezpečnostných služieb sa počas vlády I. Matoviča pravdepodobne ešte zhorší, naopak zásahy do práv občanov budú zrejme ešte dramatickejšie, keďže v roku 2020 dostal významné právomoci na boj proti „hybridným hrozbám“ aj Národný bezpečnostný úrad.

Súčasný režim v období pandémie začína čoraz intenzívnejšie pripomínať obdobie pred rokom 1989, avšak iba v tých horších súvislostiach. Začína napodobovať jeho zlé stránky, najmä z hľadiska represívnosti, pozitívne stránky (napr. sociálna spravodlivosť) však už nie.

Mnohým, čo zažili obdobie pred 1989, budú súčasné kroky vlády nutne vyvolávať analógiu s minulosťou a zrejme aj preto chce súčasná vládna koalícia zákonom nadiktovať, čo si treba o minulom režime myslieť. Porovnanie pritom nemusí byť pre súčasnosť lichotivé, pretože oblasť verejného zdravia patrila k výkladným skriniam minulého režimu. Ten bol na krízové situácie celkovo lepšie pripravený: okrem fungujúceho systému či legislatívy mal k dispozícii aj dostatočné rezervy zdravotníckych pracovníkov. Samozrejme, úspechy v oblasti verejného zdravia sa často dosahovali i porušovaním základných práv, napr. pri usídľovaní Rómov v 50-tych rokoch.

Spôsob, akým sa ČSSR podarilo eradikovať epidémie a nákazlivé choroby, ktoré zdedila od predchádzajúcich režimov, bol však obdivuhodný. Naopak, po roku 1989 sa mnohé choroby, ktoré sme považovali za eradikované, na Slovensko vrátili, napr. tuberkulóza, čierny kašeľ, atď. Prirovnanie dokresľuje i to, že epidémiu osýpok sa v minulom roku podarilo zastaviť len s veľkými problémami vďaka konkrétnym obetavým lekárom v dôchodkovom veku.

Súčasný režim by si mal uvedomovať, že ak začne uplatňovať kvôli verejnému zdraviu porovnateľné obmedzenia práv ako minulý režim, ľudia sa začnú pýtať, či aj výsledky boli porovnateľné. Tu vláde nepomôže ani to, keď kritické porovnávanie minulého a súčasného režimu označí za extrémizmus…

Zákonné bezprávie na Slovensku?

Fakt, že sa na Slovensku zvyšuje množstvo javov, ktoré vytvárajú policajný štát, však nie je automatickým dôvodom na nerešpektovanie práva. Aj policajný štát môže občanom ukladať povinnosti a títo sú povinní ich rešpektovať. Štát ako taký totiž zabezpečuje poriadok a stabilitu medzi členmi spoločnosti a právo plní dôležité funkcie bez ohľadu na svoj obsah. Dôležitá je existencia samotných pravidiel, napr. nie je dôležité, či sa v rámci cestnej premávky smie jazdiť vľavo alebo vpravo, ale že sa smie jazdiť len po jednej strane cesty. Bez týchto pravidiel by rôzne skupiny v spoločnosti mohli presadzovať svoje predstavy svojpomocou a to by viedlo k vojne všetkých proti všetkým. Stačí si len predstaviť, čo by sa stalo, keby napr. v otázke interrupcií vládla miesto zákona svojpomoc.

Vďaka právnym pravidlám teda štát a jeho právny poriadok zabezpečujú mier a mierové spolužitie obyvateľov v spoločnosti. Právny poriadok štátu preto treba ako poriadok mieru dodržovať, aj keď s ním nemožno vždy súhlasiť. I v súčasnosti môžu mať ľudia o vládnej moci na Slovensku rôzne predstavy, treba však rešpektovať aj právny poriadok, ktorý vytvára súčasná vládna koalícia.

Téma vzťahu práv a morálky je však zložitejšia a ak ľudia začnú považovať štátne orgány a ich právo za nemorálne, otvára sa viacero otázok. Pri úvahách o rozpore práva a morálky sa vždy diskutovalo o tom, či existuje možnosť odmietnuť a nerešpektovať nespravodlivé právo. Najneskôr od obdobia Druhej svetovej vojny dominuje predstava, že právo musí obsahovať určitú mieru morálky, čo vyjadrovala tzv. Radbruchova formula. Zjednodušene povedané, podľa tejto koncepcie treba rešpektovať platné právo štátu, aj keď je nespravodlivé, ale len do momentu, keď platné právo bude „neznesiteľne nespravodlivé“. V takom prípade sa platné právo štátu mení na „zákonné bezprávie“ a musí preto ustúpiť „nadzákonnému právu“. Samozrejme, je problém identifikovať, kedy sa nespravodlivé právo stáva „neznesiteľne nespravodlivým“, avšak zjavne nejde len o situácie, aké sa vyskytli počas Druhej svetovej vojny.

Otázkou je, či podobné úvahy možno uplatňovať v súčasnosti, keď na Slovensku mnohí vnímajú legislatívu a postup Matovičovej vládnej koalície ako veľmi nemorálne. Pre posudzovanie Radbruchovej formuly v SR treba uviesť, že sa o nej diskutovalo aj pri téme zrušenia Mečiarových amnestií, i keď ju politici používali dosť nepresne. Treba uviesť, že vtedy sa viacerí politici zo súčasnej vládnej koalície vyslovili za to, že Mečiarove amnestie treba považovať za zákonné bezprávie. Keď by sa však amnestie pri „únose“ a súvisiacich skutkoch predstavovali „zákonné bezprávie“, je relevatné diskutovať o „zákonnom bezprávi“ aj pri Matovičových opatreniach. Nemožno sa preto čudovať, ak sa čoskoro objaví požiadavka nerešpektovať „neznesiteľne nespravodlivé“ Matovičovo právo. Na tomto mieste nebudem riešiť, akým spôsobom by sa nerešpektovanie takéhoto práva dalo realizovať, či občianskou neposlušnosťou alebo právom na odpor, uvediem však, že kvôli právnej istote som sa neklonil k rýchlym záverom o zrušení amnestií v roku 2017.

Ani v súčasnosti nie som zástanca výziev na označenie Matovičových zákonov za „zákonné bezprávie“, na druhej strane však vidím, že pri rastúcej nemorálnej represívnosti štátnej moci je len otázkou času, kedy sa matovičovské opatrenia začnú vnímať ako neznesiteľná nespravodlivosť, ktorú netreba rešpektovať.

Autor: doc. JUDr. Branislav Fábry

Zdroj: brankof.blog.pravda.sk

Články súvisiace s tematikou:

JUDr. Krajníková: Testovanie ľudí je podvod v mene štátu. Ide o marketing na predaj tovaru, ktorým sú ľudia

VIDEO: Popredný český vedec Jaroslav Flegr o celoplošnom testovaní: Keby ste boli Severná Kórea, zmysel by to dávalo

Podozrenie z prijatia nezákonného rozhodnutia. Matovičova vláda podľa bývalého šéfa policajných vyšetrovateľov prekračuje svoje kompetencie

VIDEO: Matovič vstupuje do ľudských práv a okliešťuje ich

VIDEO: Klaus odkazuje vládě: Nejsme malé děti. S čísly o nemocných matete lidi. Kolik přibylo psychicky nemocných ze strachu?

Testovanie ľudí na Covid-19 je vyhadzovaním peňazí daňovníkov a verejným ohrozením zdravia organizovaného vládou, tvrdí šéf zdravotných odborov Anton Szalay

VIDEO: Dr. Bukovský vyzval odborníkov, aby sa postavili proti celoplošnému testovaniu: Slovensku hrozí ešte väčší vnútorný rozkol a medzinárodné fiasko

Zastavte to šialenstvo! Ako lekár konajúci podľa Hippokratovej prísahy v prospech pacienta, nemôžem v žiadnom prípade súhlasiť s plošným testovaním, ako nám ho prezentuje vláda

VIDEO: Čaputová je naďalej za dobrovoľné testovanie na Covid-19. Prezidentka upozorňuje, že dobrovoľnosť pod hrozbou sankcií nie je dobrovoľnosť

Mikas priznal, že WHO rúška len odporúča, no napriek tomu to on zaviedol ako povinnosť. Koho pokyny plní?

VIDEO: Občan sa Krajčího opýtal na dôvod invazívneho spôsobu testovania na Covid-19 a legitímnosť rúšok. Minister zdravotníctva mu nekompetentne a ignorantsky odpovedal

VIDEO: Matovič a Krajčí chcú strčiť ľudí odmietajúcich testovanie na Covid-19 do 10-dňovej karantény

VIDEO: Nastal čas globálneho prebudenia. Nejde o koronavírus. Riešením je poznať pravdu a zbaviť sa strachu

Cieľom „operácie korona“ je „úprava“ človeka, tvrdí riaditeľka Centra pre geopolitiku Inštitútu pre základný a aplikovaný výskum na Moskovskej štátnej univerzite

VIDEO: Ochranu verejného zdravia presadzuje šialená Matovičova vláda vodným delom, puškami a slzným plynom

VIDEO: Lukašenko je odvar diktátora Matoviča, ktorý sa dopúšťa psychického násilia na ľuďoch. Občania majú právo postaviť sa na odpor podľa čl. 32 Ústavy

Ty simplicitný, oportunistický vykuk! Čo tu buzeruješ celý národ? Štveš len ľudí proti sebe a neustále hľadáš vinníkov. Keď tu za niekým ostanú mŕtvoly, tak za tebou, odkazuje Baránek premiérovi Matovičovi

Lekárska komora kritizuje spôsob, akým Matovič informoval o plošnom testovaní Slovákov

VIDEO: Rozhovor s ľuďmi, ktorí prišli na protest proti Matovičovi a jeho šialeným korona-opatreniam likvidujúcim ekonomiku a slobody Slovákov

VIDEO: Začiatok Matovičovho konca. Egocentrická a psychicky narušená osoba používajúca slzný plyn a vodné delá proti vlastným občanom

„Idiot a hajzel. Postaviť k múru a zastreliť!“, komentoval premiér Matovič vystúpenie exministra Žigu počas sledovania diskusnej relácie

Nastal čas, pán premiér! Choďte preč, kým je čas a prečítajte si definíciu slova vlastizrada. Investigatívni žurnalisti aj medzinárodná sieť právnikov z celého sveta sa už venujú téme zločinov proti ľudskosti

Matovičova vláda schválila celoplošné testovanie Slovákov na koronavírus

VIDEO: Nepokoje kvôli korona-opatreniam zasiahli aj Českú republiku. Polícia v Prahe zasiahla proti protestom vodnými delami

Matovič sa Slovákom odmietajúcich testovanie na Covid-19 vyhráža: Tí, čo si povedia „salám, párky“, tak aj štát bude voči nim pristupovať „salám, párky“

Bývalý šéf vyšetrovateľov: Občania Slovenska nie sú pokusné králiky a treba skončiť s experimentami!

Harabin podal trestné oznámenie na poslancov Matovičovej koalície za schválenie zákona, ktorým odopreli ľuďom právo na náhradu škody a ušlého zisku pre pandémiu Covid-19

VIDEO: JUDr. Harabin a JUDr. Krajníková o protizákonných korona-opatreniach Matovičovej vlády namierených proti vlastným občanom: Ľudia na Slovensku, zobudťe sa už!

VIDEO: Slováci začínajú mať plné zuby Matoviča aj koronadivadla. Pred Úradom vlády protestovali nespokojní ľudia, polícia proti nim zasiahla slzným plynom a vodným delom

JUDr. Krajníková: Občania majú právo postaviť sa na odpor. Niekto tu má enormný strach zo slobodných občanov. ... A asi vie prečo...

Čarnogurský ml.: Krutosť a neznesiteľná ľahkosť bytia psychopata s pečiatkou

VIDEO: Matovič prišiel s plánom pretestovať všetkých Slovákov na Covid-19. Premiér ľudí straší lockdownom a opäť útočí na kritikov koronadivadla

VIDEO: Zdravie a životy ľudí musia byť nadradené právam na odškodnenie. Aj Slovensku by prospel lockdown ako v Izraeli, vyhlásil Krajčí

VIDEO: Majiteľom prevádzok sa tlačia slzy do očí, drastické covid opatrenia Matovičovej vlády ich zruinovali

VIDEO: Analýza evropských statistik COVID-19 a zbytečná proti-koronavirová opatření, jako lock-down, nošení roušek a udržování rozestupů

MUDr. Malec: Prečo klameme ľudí, že situácia je zlá a že nezmyselné „opatrenia“ môžu zastaviť šírenia vírusu, keď je niečo také absolútne nemožné?

VIDEO: Drakonické tresty Matovičovej vlády a stav právnej neistoty

Mikasov úrad hrozí Slovákom za nenosenie rúška pokutou do 1659 eur. Harabin vyzýva ľudí, aby ju neplatili, pretože ide o mučenie

JUDr. Krajníková: Novela zákona o ochrane zdravia je neústavná. Mikasov úrad má schválené právomoci, aké nemá ani ministerstvo

Bývalý šéf policajných vyšetrovateľov: Mikas od marca 2020 až doteraz vydávaním nulitných opatrení porušoval zákony a prekračoval svoju právomoc

VIDEO: Matovičova korupčná klika prijala neústavný paškvil, ktorým sa usvedčila z doterajších nezákonností

Poslanci schválili novelu zákona o ochrane zdravia. Obyčajní ľudia a spol. odopreli ľuďom právo na náhradu škody a ušlého zisku pre pandémiu Covid-19

VIDEO: Koronavírus je z klinického hľadiska irelevantný a nespôsobuje pacientom taký vážny stav, ako tomu bolo na jar

Harabin o koronadivadle opozície: Poslanci SMERu, vrátane HLASu a ĽSNS: impotentní darmožráči bez hanby

VIDEO: Fico o protiprávnosti naprávania nulitných nariadení Mikasovho úradu

Tisíce popredných svetových vedcov konečne vystupujú proti zničujúcim opatreniam proti Covidu-19

Svět se dal do pohybu. Ledy se lámou: Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků

Štátne orgány sa dohodli utajiť protizákonné Covid opatrenia pred verejnosťou, myslí si bývalý šéf policajných vyšetrovateľov

VIDEO: Covid opatrenia Mikasovho úradu boli protiústavné. Žaloby v súvislosti s likvidačnými opatreniami budú podľa Fica úspešné

JUDr. Harabin podáva trestné oznámenie na policajta, prokurátora a sudkyňu angažovaných v kauze väzneného Slováka odmietajúceho nulitné Covid opatrenia

Covid opatrenia: Sabotáž štátu Generálnou prokuratúrou SR? Trestné oznámenie na prokurátorku JUDr. Elenu Černú

Mikasov úrad porušil zákon pri vydávaní protiepidemických opatrení, skonštatovala Generálna prokuratúra SR

Manuál ako odmietnuť nasadenie si rúška po výzve polície, ale aj po výzve v obchode, v škole a inde

VIDEO: Harabin varoval policajtov, nech sa neopovážia ukladať pokuty za nenosenie rúšok, pretože budú niesť trestnoprávnu zodpovednosť

JUDr. Adriana Krajníková vysvetľuje svoju právnu analýzu a výzvu Matovičovej vláde na zastavenie neplatných korona opatrení

VIDEO: Sudca JUDr. Harabin a advokátka JUDr. Krajníková o právnej nulitnosti korona opatrení a o tom, ako sa brániť vládnej šikane

VIDEO: Ako si advokátka JUDr. Krajníková na výzvu polície odmietla nasadiť náhubok

Právna analýza a výzva Matovičovej vláde na zastavenie neplatných korona opatrení

DOKUMENT: Vyhlásenie o odmietnutí nosiť rúško s odvolaním sa na právnu analýzu JUDr. Štefana Harabina

Harabin: Nemusíte nosiť rúška ani platiť pokuty za ich nenosenie. Okamžite podajte trestné oznámenia za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ak to budú vyžadovať

VIDEO: Drgonec o rúškach a konštantnom porušovaní ústavných práv občanov SR

VIDEO: Ústavný právnik Ján Drgonec označil povinné očkovanie proti Covidu-19 a protiepidemiologické opatrenia za protiústavné

Za protizákonnú karanténu pýta ministerstvo vnútra od Slovákov státisíce eur. Harabin naopak tvrdí, že ľudia majú právo dožadovať sa náhrady škôd od štátu

VIDEO: Harabin o nezákonnosti nosenia rúšok, Covide-19 a planetárnom divadle na preformátovanie sveta

Harabin odkázal Covid-19 epidemiológom, že ľudí klamú a poukazuje na právne nepriestrelnú analýzu týkajúcu sa práva odmietnuť nosiť rúška

VIDEO: Nenakazený koronavírusom nemá právnu povinnosť nosiť rúško a pokutu nemusí zaplatiť, tvrdí bývalý šéf Najvyššieho súdu SR


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti