JUDr. Krajníková: Novela zákona o ochrane zdravia je neústavná. Mikasov úrad má schválené právomoci, aké nemá ani ministerstvo

15.10.2020 | 11:45
  15
„Novela“ „povýšila“ nezákonné právne akty na zákonné, napriek deklarovaniu ich nezákonnosti Generálnou prokuratúrou SR. Non plus ultra (lepšie nad to už niet), píše vo svojom oznámení JUDr. Adriana Krajníková.

„Novela“ Zákona č. 355/2007 Z.z. je neústavná, najmä je v rozpore s Čl. 1, ods. 1 Ústavy SR o právnom charaktere štátu.

Úrad verejného zdravotníctva má v nej „popri“ Ministerstve zdravotníctva „schválené“ také nové právomoci počas núdzového stavu, aké ich nemá samotné ministerstvo.

„Novela“ „povýšila“ nezákonné právne akty na zákonné, napriek deklarovaniu ich nezákonnosti Generálnou prokuratúrou SR. Non plus ultra (lepšie nad to už niet).

Toto je však začiatok zmien....

Podrobne:

Na základe môjho podnetu Predsedovi vlády SR a ostatným štátnym orgánom SR: „Žiadosť o zdržanie sa protiprávneho konania a výzva o zastavenie vydávania a výkonu nulitných právnych aktov, zo dňa 25.9.2020, o zdržanie sa protiprávneho konania voči mojej osobe titulom nulitných správnych aktov - Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením Covid-19, a výzvy o zastavenie vydávania týchto Opatrení, s priloženou analýzou nezákonnosti a ich nulity, s poukazom na Upovedomenie Generálnej prokuratúry SR, zo dňa 2.10.2020, sp. zn. VI/1 Gd 444/20/1000-2, doručené mi dňa 2.10.2020, bolo po prešetrení môjho podnetu d e k l a r o v a n é, že všetky predmetné Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sú nezákonné z dôvodu namietaného nedostatku pôsobnosti úradu a nedostatku právnej formy aktu. Pre označenú povahu vád sú tieto akty nulitné NULITNÉ.

„Doplňujúci“ názor prokurátorky o zachovaní účinnosti opatrení napriek ich zistenej nezákonnosti je právne nepodstatný; ak je právny akt nezákonný, nevzniká mu platnosť ani neúčinnosť a niet u neho čo „zachovávať“ (obdobne nemôže byť manželstvo rozvedené stavebným úradom, ako nemôžu byť vydané predmetné Opatrenie ÚVZ v právnom stave mimoriadnej situácie a núdzového stavu, ktorým takýmto „rozhodnutiam“ pri nedostatku vecnej pôsobnosti a právnej formy platnosť a účinnosť nikdy nevznikla).

Zjavne po mnou učinenej výzve v podnete, a právne určitom a výstižnom uchopení vytknutých vád opatrení, ako aj opakovanej výzve predsedovi vlády Matovičovi na FB dňa 7.10.2020, vláda SR „zistiac“ svoje pochybenia od advokátky, pristúpila k novelizácii Zákona č. 355/2007 Z.z., presne v tých právnych skutočnostiach, ktoré im uviedla. ...Patrilo sa aspoň poďakovať, páni. Avšak jej prístup je „pohroma“.

Vo veci nebolo treba robiť zmenu Zákona č. 355/2007 Z.z., ale opatrenia prijímať podľa Zákona č. 42/1994 Z.z, tak, ako je uložené v Uznesení vlády č. 111, zo dňa 11.3.2020 (a ako som im písala). Vláda svojim krokom vyrobila väčší právny nezmysel než čo doteraz činila, a založila také právne a legislatívne vady, ktorými vytvorila gigantickú právnu zmätočnosť.

Vláda, následne parlament, touto „novelou“ založili stav, kedy potreli delenie stupňov ohrozenia zdravia, a celú ochranu, vrátane zásahov do základných práv a slobôd, zverili správnemu orgánu, rozpočtovej organizácii, právnickej osobe zriadenej pri Ministerstve zdravotníctva – Úradu verejného zdravotníctva. To však nie je možné.

Podľa stále platnej právnej úpravy je delenie stupňov ohrozenia zdravia také:

Na prvom stupni je ochrana verejného zdravia podľa predmetného Zákona č. 355/2007 Z.z., rozdelená na preventívne opatrenia § 12 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia § 48 ods. 1, vykonávacie ustanovenie § 48 ods. 4,

Na druhom stupni je ochrana verejného zdravia II. stupňa, t.j. mimoriadna situácia, § 48 ods. 2, podľa Zákona č. 42/1994 Z.z., vykonávacie ustanovenie § 6 ods. 1,

Na treťom stupni je núdzový stav podľa Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, vykonávacie ustanovenie Čl. 5 ods. 3.

Každý z označených kódexov (zákonov) má svoje vlastné opatrenia v označených ustanoveniach (paragrafoch). Podľa závažnosti situácie sú im dané zásahy do práv a slobôd jednotlivca a spoločnosti, a to postupom proporcionality k závažnosti (o absolútnej nemožnosti „uzákonenia“ „pomôcky“ na dýchacie cesty sa tu vyjadrovať nebudem, iba vás všetkých uisťujem, že toto je nemožné, aj k čomu bližšie bude v relácii na InfoVojne, piatok,16.10.2020 o 20.00 h.).

„Novelou“ zákona došlo k tomu, § 4 ods. 1 písm. g), j, že Úrad verejného zdravotníctva môže svoje opatrenia podľa § 12 – preventívne opatrenia a § 48 – pri ohrození verejného zdravia vydávať aj počas krízovej situácie, t.j. núdzového stavu, čo doposiaľ nebolo (a čo malo svoj právny význam delenia stupňov ohrozenia zdravia). Úrad verejného zdravotníctva sa tak „nasilu vsunul“ niekam, kam inak nepatrí, a to do právomocí ministerstva zdravotníctva.

To, čo som vo svojom podnete vytkla, že je v rozpore so zákonom, že vydávať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva sa v mimoriadnej situácii a núdzovom stave nedá, že to patrí členom vlády a ministerstvám, to si „dali“ do zákona „a vybavené“. Tam, kde má právomoc ministerstvo „jednoducho“ „šuchli“ Úrad a súčasne to „napasovali“ na núdzový stav („kombinatorika“ nemožného) v ktorom ale núdzovom stave ani ministerstvo samotné nemá právomoc vydávať akékoľvek opatrenia. A tak je „kura“ väčšie než sliepka. Opakujem, právny blud.

Otázkou pre „detektíva“ tiež ostáva, ako sa „novela“ vysporiadala s Ústavným zákonom 227/2002 Z.z., ktorý s Úradom verejného zdravotníctva „popri sebe“ neráta, naopak má v sebe ústavne vymedzené právomoci vlády. S touto „novelou“ „vsunutia sa“ neráta tiež celý rad iných zákonov, s ktorými sa „novela“ nutne dostala do rozporu.

Už len ako detail, praktickým výsledkom tejto „úpravy“ má byť to, že za núdzového stavu, kedy koná výlučne vláda v najvážnejších opatreniach zásahov do práv a slobôd (keďže núdzový stav je vysoko vážna situácia, ktorá sa ale nezneužíva), sa budú nariaďovať preventívne opatrenia (!) a opatrenia na ochranu zdravia (!). Znova prirovnám k situácii, že pre účely už existujúceho požiaru sa počas horenia celého Slovenska budú vydávať opatrenia na prevenciu požiaru.

Uvedenou právnou nezmyselnosťou došlo tiež k tomu, že sa stratil význam núdzového stavu, pokiaľ na všetkých úsekoch a so všetkými svojimi opatreniami môže „operovať“ samojediný Úrad verejného zdravotníctva SR. Otázka času, kedy týmto „kľúčom“ všetkej právomoci v štáte bude mať Úrad verejného zdravotníctva aj funkcie prezidenta Slovenskej republiky.

Inak v riadnej, právne zdravej spoločnosti, ak je krízová situácia, teda núdzový stav, je skutkový stav aj skutočne vážny, aby sa vôbec vydávali preventívne opatrenia a opatrenia na ochranu zdravia správnym orgánom. Takúto právomoc má de iure iba vláda.

Predmetný návrh je účelovou uzurpáciou moci tam, kde ju Úrad verejného zdravotníctva SR nikdy nemal (a vecnou a právnou logikou mať nemôže), kde doposiaľ vydával nezákonné opatrenia, a kde je tento nezákonný postup p. Mikasa a p. Matoviča, potvrdený tiež Generálnou prokuratúrou SR, potreba „zhojiť“.

Po mojom vyzvaní predsedu vlády o okamžité zabezpečenie zastavenie vydávania nezákonných opatrení a zosúladenia konania so zákonom, „rozsúladil“ zákon tak, že so svojim „tímom“ odborníkov vytvoril ďalší právny zmätok, aký Slovensko nepozná. Spoločne s časťou parlamentu tak vytvorili ďalšie škody a vlastnú zodpovednosť.

Opatrenia počas krízovej situácie, t.j. núdzového stavu, t.j. opatrenia, ktorými sa zasahuje do základných práv a slobôd, môže vydávať iba vláda !!! Bodka. Nie správny orgán na úseku ochrany zdravia, ktorý je rozpočtovou organizáciou, právnickou osobou zriadenou pri ministerstve zdravotníctva. USt. § 4 ods. 1 písm. g), j

Na základe uvedeného dávam do pozornosti každému zodpovednému zdržanie sa pokračovania v protiprávnom konaní voči každému, titulom predmetných, príp. aj budúcich nezákonných Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Uvedeným konaním, kedy sa dokonca v prechodných ustanoveniach § 63l ponechala „platnosť a účinnosť“ doposiaľ vydaných – nezákonných Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR,

o ktorých navyše Generálna prokuratúra SR, ktorá vykonáva dozor nad zákonnosťou všetkých orgánov štátu (!) povedala, že sú nezákonné, teda že nie sú v súlade s Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, navyše ide o nulitné akty (ako je uvedené vyššie), sa „jednotlivci“ rozhodli, že im platnosť a účinnosť „predsa len“ zachovajú. Dopustili sa tým trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa.

...Vážení „páni“, to potom musíte zrušiť aj Zákon č. 514/2003 o náhrade škody o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, pretože potom pre všetky nezákonné akty musí platiť, že si zachovávajú platnosť a účinnosť.

S poukazom na Upovedomenie Generálnej prokuratúry SR, zo dňa 2.10.2020, sp. zn. VI/1 Gd 444/20/1000-2, doručené mi dňa 2.10.2020, bolo po prešetrení môjho podnetu d e k l a r o v a n é, že

všetky predmetné Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sú nezákonné. Vláda a časť parlamentu v rozpore so zisteným stavom, teda v rozpore s Čl. 1, ods. 1, Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, dáva týmto nezákonným aktom platnosť a účinnosť, a to formou zákona !!! Takýto právny stav zákon a teória práva nepozná. Pozná to však Trestný zákon.

„Logikou“ platnosti a účinnosti nezákonného aktu je inak povedané, že Zem nie je plochá, ale zachová sa jej plochý tvar. Ani toto však nejde.

S poukazom na Čl. 1 ods. 1, Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, pokiaľ akt vydaný v právnom štáte nie je vydaný na základe zákona, nikdy mu platnosť a účinnosť nevznikla, a teda niet mu akú platnosť a účinnosť zachovať. Ani zákonom. Ničím.

Ide o tak ťažké právne bludy a právne nezmysly, pre ktoré „novela“ musí byť „eliminovaná“.

Konanie „zodpovedných jednotlivcov“ spočíva v strachu pred vlastnou zodpovednosťou z náhrad škôd, ktoré však oprávnene patria všetkým poškodeným Slovákom, od maloletých detí v školách a škôlkach, dusiacich sa pod rúškami, cez „bezrúška“ šikanu spotrebiteľov, zamestnancov, likvidáciu živnostníkov a podnikateľov, až po nútené izolácie v štátnom zariadení, alebo doma „pod apkou“. Strach z tejto zodpovednosti a vlastnej trestnej zodpovednosti je dôvodom predmetnej „novely“.

Generálny prokurátor SR povedal, že príslušné správne akty sú nezákonné (označená povaha vád má dokonca charakter nulity aktu), v rozpore s čím vláda, teda parlament prijal zákonom ich zákonnosť. Týmto spôsobom je popretý Čl. 1 ods. 1 Ústavy SR o právnom charaktere štátu, ako aj vôbec dvojinštančnosť akéhokoľvek úradného konania. Nejde len o ťažký exces z práva už na úrovni teórie práva, ale tiež o formu diktatúry a fašizmu.

„Novela“ je kumuláciou diletanstva, amatérskosti a nedovoleného konania podľa slovenského a medzinárodného práva, ku ktorým jednotlivým nezmyselnostiam sa vyjadrím na IV.

Na ochranu práv poškodených prebieha t.č. výroba portálu: www.zalobyvocistatu.sk, alebo ho nájdete aj pod názvom: www.adrianakrajnikova.sk. Oba názvy budú fungovať súčasne. Spustenie portálu oznámim.

Odkaz niektorým... Neviem ako iní, ja osobne spustenie tejto celej „lavíny“ vnímam od podania môjho podnetu predsedovi vlády a všetkým štátnym orgánom a inštitúciám. Nespochybňujem nikoho dovtedajšiu iniciatívu, naopak, vysoko si ju vážim, pretože iba spoločným tlakom na nezákonnosť túto zlikvidujeme. Osobitne si vysoko vážim iniciatívy Dr. Harabina, ktorý ako prvý začal verejne vystupovať na obranu „panstva práva“.

Predmetné podanie predsedovi vlády som zaslala aj všetkým predsedom parlamentných strán, pritom nikto sa vtedy neozval. Do doby podania môjho podnetu sa o veciach iba vágne hovorilo, diskutovalo, avšak nebol uchopený právny problém tak, ako som uchopila a oznámila všetkým orgánom Slovenska, pre ktorý dôvod sa zodpovední „jednotlivci“ boja tak, že menia zákony. Nech... Otázka času... Pokiaľ si niekto myslí, že to ale „jeho právnici“, potom fajn... , ...nie je však slušné vykrádať zásluhy iného, stačí, že tak robí p. Matovič. V predmetnej otázke sa ale pri všetkej „skromnosti“ domnievam, že „lavína“ sa spustila po mojom podnete. Ale ak teda si niekto myslí inak, nech sa páči...  Napriek tomu, do veci sa angažujem tiež preto, aby som svojim podielom na verejnej veci chránila nároky, práva a slobody všetkých občanov.

Čo sa týka podania p. Fica a aktuálneho rozhodnutia Ústavného súdu SR, k čomu som dostala množstvo dotazov, domnievam sa skôr, že to bolo podané „predčasne“. V otázke mnou namietaných nulitných opatrení znova a opakovane zotrvávam na svojom stanovisku, že tieto nie je možné napádať na súde, a už vôbec nie na ústavnom, a musia prejsť ako predbežná otázka v riadnom inštančom konaní o inom nároku, kde až tu sa bude skúmať ich legalita a legitimita, teda či nie sú NULITNÉ. Bez ohľadu na to, že „novela“ ich nikdy nevzniknutú platnosť a účinnosť „zachovala“. Totižto aj „novela“ musí byť iba na základe Ústavy. ...A teda opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia sú v právnom stave mimoriadnej situácie a núdzového stavu nulitné !!! Aj včera aj dnes aj budú aj zajtra... Práve na týchto žalobách pracujem, za niektorých z vás som ich už podala, a iba toto je cesta ako definovať nulitný právny akt. Takže znova dávam „know how“ „kolegovia“, hor sa do práce...

Otázka núdzového stavu, ktorú rieši p. Fico, je iná otázka, než ktorú riešim ja (a iniciatívu každého si tu skutočne vážim...). Predmetom môjho „záberu“ je teda to, že v tom núdzovom stave nie je možné prijímať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, a už vôbec v ňom a v žiadnom právnom stave, ani núdzovom, neexistujú „rúška“ na dýchacie cesty.

Poznámka:

Ako advokát, ktorý slovenské právo pozná ako beh na dlhé trate (čo ale nemôže donekonečna tak ostať, a preto som sa pustila „upratovať“), som úplne uzrozumená s vývojom situácie. Tam, kde si „páchateľ“ píli konár pod sebou, tam začína moja profesionálna obrana obeti. Všetko má svoj čas...

Najprv musí byť „bordel“ a až potom sa veci „skladajú“. Dnešok nie je nič iné, iba rokmi nahromadená špina. Ďalej ju valiť už skutočne nie je možné...

„Ius ex iniuria non orfitur" ... „právo nevzniká z bezprávia“

Košice, dňa 14.10.2020, JUDr. Adriana Krajníková


K Téme sa v Informačnej vojne dňa 16. októbra na InfoVojne vyjadrili bývalý predseda Najvyššieho súdu SR a exminister spravodlivosti JUDr. Štefan Harabin a advokátka JUDr. Adriana Krajníková. Viac v článku TU.

Zdroj: FB JUDr. Adriana Krajníková / InfoVojna

Články súvisiace s tematikou:

Bývalý šéf policajných vyšetrovateľov: Mikas od marca 2020 až doteraz vydávaním nulitných opatrení porušoval zákony a prekračoval svoju právomoc

VIDEO: Matovičova korupčná klika prijala neústavný paškvil, ktorým sa usvedčila z doterajších nezákonností

Poslanci schválili novelu zákona o ochrane zdravia. Obyčajní ľudia a spol. odopreli ľuďom právo na náhradu škody a ušlého zisku pre pandémiu Covid-19

Harabin o koronadivadle opozície: Poslanci SMERu, vrátane HLASu a ĽSNS: impotentní darmožráči bez hanby

VIDEO: Fico o protiprávnosti naprávania nulitných nariadení Mikasovho úradu

Tisíce popredných svetových vedcov konečne vystupujú proti zničujúcim opatreniam proti Covidu-19

Svět se dal do pohybu. Ledy se lámou: Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků

Štátne orgány sa dohodli utajiť protizákonné Covid opatrenia pred verejnosťou, myslí si bývalý šéf policajných vyšetrovateľov

VIDEO: Covid opatrenia Mikasovho úradu boli protiústavné. Žaloby v súvislosti s likvidačnými opatreniami budú podľa Fica úspešné

JUDr. Harabin podáva trestné oznámenie na policajta, prokurátora a sudkyňu angažovaných v kauze väzneného Slováka odmietajúceho nulitné Covid opatrenia

Covid opatrenia: Sabotáž štátu Generálnou prokuratúrou SR? Trestné oznámenie na prokurátorku JUDr. Elenu Černú

Mikasov úrad porušil zákon pri vydávaní protiepidemických opatrení, skonštatovala Generálna prokuratúra SR

Manuál ako odmietnuť nasadenie si rúška po výzve polície, ale aj po výzve v obchode, v škole a inde

VIDEO: Harabin varoval policajtov, nech sa neopovážia ukladať pokuty za nenosenie rúšok, pretože budú niesť trestnoprávnu zodpovednosť

JUDr. Adriana Krajníková vysvetľuje svoju právnu analýzu a výzvu Matovičovej vláde na zastavenie neplatných korona opatrení

VIDEO: Sudca JUDr. Harabin a advokátka JUDr. Krajníková o právnej nulitnosti korona opatrení a o tom, ako sa brániť vládnej šikane

VIDEO: Ako si advokátka JUDr. Krajníková na výzvu polície odmietla nasadiť náhubok

Právna analýza a výzva Matovičovej vláde na zastavenie neplatných korona opatrení

DOKUMENT: Vyhlásenie o odmietnutí nosiť rúško s odvolaním sa na právnu analýzu JUDr. Štefana Harabina

Harabin: Nemusíte nosiť rúška ani platiť pokuty za ich nenosenie. Okamžite podajte trestné oznámenia za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ak to budú vyžadovať

VIDEO: Drgonec o rúškach a konštantnom porušovaní ústavných práv občanov SR

VIDEO: Ústavný právnik Ján Drgonec označil povinné očkovanie proti Covidu-19 a protiepidemiologické opatrenia za protiústavné

Za protizákonnú karanténu pýta ministerstvo vnútra od Slovákov státisíce eur. Harabin naopak tvrdí, že ľudia majú právo dožadovať sa náhrady škôd od štátu

VIDEO: Harabin o nezákonnosti nosenia rúšok, Covide-19 a planetárnom divadle na preformátovanie sveta

Harabin odkázal Covid-19 epidemiológom, že ľudí klamú a poukazuje na právne nepriestrelnú analýzu týkajúcu sa práva odmietnuť nosiť rúška

VIDEO: Nenakazený koronavírusom nemá právnu povinnosť nosiť rúško a pokutu nemusí zaplatiť, tvrdí bývalý šéf Najvyššieho súdu SR


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti