Podozrenie z prijatia nezákonného rozhodnutia. Matovičova vláda podľa bývalého šéfa policajných vyšetrovateľov prekračuje svoje kompetencie

21.10.2020 | 20:11
  9
Rozhodnutie o nasadení síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky na návrh vlády ohľadne testovania Slovákov podpisuje vrchný veliteľ – prezidentka.

Prezidentka však o ničom nevie a o čom vie, to sa dozvedela iba z médií – tvrdí prezidentský palác. Dlhoročný policajný vyšetrovateľ tých najzložitejších a najvážnejších káuz JUDr. Jozef Šátek má dôvodné “podozrenie” z prijatia nezákonného rozhodnutia vládou Slovenskej republiky. Píše o ňom podrobne a rozsiahlo na sociálnej sieti.

“Vec : Podozrenie z prijatia nezákonného rozhodnutia  – uznesenia vlády SR č. 665 z 18. októbra 2020, ktorým schválila použitie ozbrojených síl SR na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu.” začína svoj status doktor Šátek.

Pokračujeme jeho doslovnou citáciou:

“Dňa 18.10.2020 vláda SR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila uznesenie č. 665 z 18.10.2020, ktorým

– v časti A.1. schválila „návrh na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na úrovni Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu, zároveň

– v časti A.2. schválila „použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase a v rámci odstraňovania následkov núdzového stavu“, zároveň

– v časti B., B.1 uložila ministrovi obrany „vyčleniť do 8 000 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva schváleného v bodoch A.1. a A.2. tohto uznesenia“ v termíne do 30. novembra 2020.

Na webovej stránke Úradu vlády SR z rokovania vlády SR z 18.10.2020 („https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25396/1) vyplýva, že podkladom pre rokovanie a schválenie uvedeného uznesenia vlády SR bol „Návrh na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu“, ktorí predložili minister obrany, minister zdravotníctva a minister vnútra.

Z predkladacej správy vyplýva, že „V nadväznosti na uvedené sa navrhuje využiť zákonnú možnosť použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky na odstraňovanie následkov núdzového stavu v zmysle § 4 ods. 4 písm. b) zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov so zameraním na prípravu a vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19“.

Predkladatelia v odôvodnení priloženého vlastného materiálu konštatujú, že „V zmysle § 4 ods. 2 zákona č 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je povinnosťou ozbrojených síl Slovenskej republiky podieľať sa na plnení úloh v čase núdzového stavu, pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb. V nadväznosti na uvedené sa navrhuje využiť zákonnú kompetenciu vlády Slovenskej republiky v ustanovenom rozsahu rozhodnúť v zmysle § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 321/2002 Z.z. o použití príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, a to na odstraňovanie následkov núdzového stavu v súlade s § 4 ods. 4 písm. b) zákona č. 321/2002 Z.z. so zameraním na zabezpečenie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Podľa zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách SR, ust. § 6 ods. 2, písm. e) vláda pri riadení ozbrojených síl „rozhoduje v ustanovenom rozsahu o použití vojakov“. Týmto zákonom je len všeobecne konštatovaná právna možnosť vlády, aby v „ustanovenom rozsahu“ t.j. v rozsahu konkrétne určenom týmto alebo inými zákonmi rozhodla o určitom použití ozbrojených síl SR. Je právnym nezmyslom pri rozhodovaní vlády SR o použití ozbrojených síl odvolávať sa na všeobecné ustanovenie bez použitia konkrétneho zákona a jeho splnomocnenia ku konkrétnemu rozhodnutiu.

Takýmto konkrétnym zákonom je zákon č 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, kde podľa § 70, má vláda SR právomoc vyčleniť vojakov a príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov na plnenie úloh Policajného zboru. Rovnako vláda SR v určenom rozsahu v zmysle ústavy SR čl. 119 písm. o) má právo rozhodovať o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o súhlase s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, o súhlase s prechodom zahraničných ozbrojených síl cez územie Slovenskej republiky.

V zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorý má prednosť pred zákonmi ako všeobecne záväznými právnymi predpismi, s odkazom na ustanovenie § 5 ods. 4/ citujem „V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády (písm. a) nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy“.

V zmysle zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti, ust. § 2, písm. c) je „mimoriadnou službou vojenská služby vykonávaná v služobnom pomere, ktorú je v období krízovej situácie povinný vykonať vojak mimoriadnej služby uvedený v písmene e)“. Takýmto vojakom „mimoriadnej služby“ je po „1. profesionálny vojak, ktorému bol v období krízovej situácie nariadený výkon mimoriadnej služby“. Takouto „mimoriadnou službou“ je aj aktívne zapojenie profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR do prípravy a realizácie celoslovenského testovania obyvateľov SR proti chorobe COVID-19.

Vláda SR nevyužila svoje ústavné oprávnenie navrhnúť prezidentke SR, aby v čase vyhláseného núdzového stavu v súvislosti s celoslovenským testovaním obyvateľstva na Covid-19 v zmysle svojej prezidentskej právomoci nariadila profesionálnym vojakom ozbrojených síl výkon mimoriadnej služby,

– takýto návrh vláda prezidentke SR nepredložila a preto o ňom ani nerozhodla,

– rozhodnutie vlády SR o použití ozbrojených síl SR k realizovaniu celoslovenskej testovacej akcie počas núdzového stavu s odvolaním sa na zákon č. 321/2002 Z.z. je v rozpore s ústavným zákonom a nad rozsah zákonom určených právomocí vlády SR a

– zároveň je konanie vlády SR porušením právomocí prezidentky SR vyplývajúcich z ústavného zákona aj z jej ústavného postavenia ako hlavného veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Na základe tohto právneho stavu bezprostredne hrozí bez legálne vydaného rozhodnutia prezidentkou SR použitie ozbrojených síl SR v rozsahu 8.000 profesionálnych vojakov k príprave a realizácii celoslovenského testovania obyvateľov SR na Covid-19, čím rozhodnutím vlády SR už došlo k podstatnému narušenie deľby výkonnej moci medzi vládou SR a prezidentkou SR a je ohrozená legalita celej plánovanej akcie s negatívnym dopadom na dôveryhodnosť vlády SR v očiach občanov, čo môže následne vytvoriť celú psychologickú reťaz od občianskej pasivity, rezervovanosti až po zjavné aktívne prejavy nesúhlasu s jej činnosťou a odmietaniu opatrení v súvislosti s bojom proti koronavírusu SARS-CoV-2.

Autor: JUDr. Jozef Šátek

(Text podozrenia zaslaný dňa 19.10.2020 cez kontaktný formulár Kancelárii prezidentky SR Zuzany Čaputovej)

Poznámka redakcie HD – zostáva teda sledovať, či a ako sa prokuratúra chytí “prípadu”, ak existuje “podozrenie z prijatia nezákonného rozhodnutia”. V zmysle našich zákonov je to jej povinnosť.

Zdroj: hlavnydennik.sk


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti