JUDr. Krajníková: Občania majú právo postaviť sa na odpor. Niekto tu má enormný strach zo slobodných občanov. ... A asi vie prečo...

17.10.2020 | 19:55
  30
Advokátka JUDr. Adriana Krajníková zároveň uistila všetkých občanov, že všetky škody napáchané na občanoch, živnostníkoch a spoločnostiach sa odškodnia.

K demonštrácii, ktorá sa v súvislosti s nesúhlasom občanov s protiepidemickými opatreniam vlády Igora Matoviča (OĽaNO) konala v sobotu 17. októbra pred Úradom vlády SR na Námestí slobody v Bratislave, vydala stanovisko advokátka JUDr. Adriana Krajníková.

Pozdravujem účastníkov dnešného pokojného zhromaždenia slobodných občanov v Bratislave, uviedla v úvodom obrázku na sociálnej sieti JUDr. Krajníková.

„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave

Čl. 32 Ústavy SR

Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Ak prokurátor GP povie, že opatrenia ÚVZ sú nezákonné (s povahou vady NULITY) a súčasne povie, ale že tie opatrenia musíte „poslúchať“, je naplnená skutková veta citovaného článku ústavy.

Preto pozdravujem účastníkov dnešného protestu (aj napriek navyše neústavnému zákazu, práve voči ktorým nezákonným postupom je dané ústavné právo na občiansky odpor), a uisťujem vás všetkých, že všetky škody napáchané na občanoch, živnostníkoch a spoločnostiach sa odškodnia... Aj tie, ktoré sa stanú dnes. Lebo o tom je právo !

Nie som prívrženec žiadnej politickej strany (iba ak svojej, ak si ju založím), som prívrženec SPRAVODLIVOSTI a PRÁVA, vrátane Čl. 32 Ústavy SR,“ napísala advokátka.

„Ius ex iniuria non orfitur" ... „právo nevzniká z bezprávia“, zakončila svoj príspevok na sociálnej sieti.

Krajníková: Niekto tu má enormný strach zo slobodných občanov. ... A asi vie prečo...

JUDr. Adriana Krajníková sa pred tým vyjadrila aj k zákazu práva na pokojné zhromažďovanie, ktoré odsúhlasila Matovičova vláda:

K Uzneseniu vlády SR č. 645 z 12.10.2020 o zákaze práva na pokojné zhromažďovanie. Na objasnenie veci prikladám dotknuté uznesenia č. 645, č. 587, ako aj predchádzajúce uznesenie o núdzovom stave č. 114.

Uznesením vlády SR z 12.10.2020, č. 645, k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu v zmysle Uznesenia vlády SR z 30.9.2020, č. 587, vláda zakázala podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Toto uznesenie je neplatné.

Ako je uvedené vyššie, predmetné uznesenie o zákaze zhromažďovania č. 645 je postavené na Uznesení vlády SR z 30.9.2020, č. 587. Toto Uznesenie (č. 587) trpí vadou, nakoľko nemá upravený žiaden rozsah (predmet) úpravy). Trpí neexistenciou skutkového základu spôsobujúceho bezobsažnosť a vadou neurčitosti. Adresátovi práva a povinnosti však musí byť známy obsah normy, ktorou sa má riadiť jeho konanie.

Preto uznesenie č. 645 o zákaze slobodného zhromažďovania, postavené na vadnom uznesení č. 587, nemôže byť platné. „Ius ex iniuria non orfitur" ... „právo nevzniká z bezprávia“.

Navyše, uznesenie vlády o zákaze zhromažďovania nemá údaj o dátume jeho vyhlásenia.

Podrobne:

Čl. 5 ods. 2 Ústavný zák. č. 227/2002 Z.z.:

Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

Čl. 5 ods. 3 Ústavný zák. č. 227/2002 Z.z.:

V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu, písm. a) – l).

Z dikcie ustanovenia článku 5 ods. 2 vyplýva, že v uznesení o vyhlásení núdzového stavu musí byť označený nevyhnutný rozsah úpravy (predmet), ktorý je vymenovaný v čl. 5 ods. 3. Toto je dikcia zákona a tá nepustí.

Z uznesenia č. 587, na ktorom stojí uznesenie č. 645 o zákaze však nevyplýva žiaden rozsah úpravy.

Vidieť to jednak z absencie rozsahu v časti označenia uznesenia (mnou doplnené otázniky), ako aj z bodu A., kde nie je schválený žiaden rozsah úpravy, a ani z bodu C., kde nie je uložený tiež žiaden rozsah úpravy. Namiesto toho je v tejto časti C. uložená povinnosť podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva predložiť návrh nariadenia vlády SR na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie. Táto „budúca úprava budúceho“ však nie je naplnením dikcie zákona o uložení rozsahu uznesenia, a v zmysle podmienok o tvorbe uznesenia aj gramaticky, vecne a právne určitého obsahu.

Navyše, pojem akéhosi budúceho „opatrenia hospodárskej mobilizácie“ predmetný ústavný zákon nepozná, pričom samotný pojem hospodárskej mobilizácie je významovo neurčitý.

Súčasná slovenská „moc“ má vo zvyku si vymýšľať vlastné pojmy, výroky a teóriu práva (obdobne ako v opatreniach ÚVZ, kde „povinnosť“ prekrytia dýchacích ciest stojí na povinnosti zákazu styku časti obyvateľstva s inou, alebo „izolácia“ stojí na povinnosti výdaja ochranných pracovných pomôcok, či nezákonný akt je vlastne zákonný a platný), a prispôsobovať ich svojvoľným potrebám jednotlivcov.

Uznesenie o zákaze slobodného zhromažďovania je „kreované“ na uznesení bez rozsahu úpravy, kedy sa „ešte“ nevedelo, čo tam asi má byť... Namiesto toho má uznesenie neurčitý odkaz na budúce opatrenia právne neurčitého pojmu „hospodárskej mobilizácie“, s ktorým už pojmom nemá zákaz pokojného zhromažďovania žiaden vecný ani právny prienik. Na tomto nezákonnom uznesení nemôže stáť zákonné uznesenie o zákaze slobodného zhromažďovania osôb.

Na ilustráciu, ako vyzerá uznesenie s označeným rozsahom (predmetom), pozri Uznesenie vlády SR z 15.3.2020, č. 114.

Už z časti označenia uznesenia, ako aj z bodu A. o schválení rozsahu a z bodu C. o uložení rozsahu, vyplýva vecne a právne určitý rozsah „uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom“.

Povedzme a dajme tomu, že v marci 2020 mohlo byť viac menej dôvodné vyhlásiť núdzový stav v uvedenom rozsahu, ktorým sa sledovalo udržanie zdravotníctva. Otázka však stojí dňa 12.10.2020 - k čomu je dobrý núdzový stav zákazu pokojného zhromažďovania sa všetkým osobám ?!

Niekto tu má enormný strach zo slobodných občanov. ... A asi vie prečo...

Šátek: Matovičova vláda porušila ústavné právo pokojne sa zhromažďovať, jej nariadenie je paškvil

K protiprávnemu konaniu vlády Igora Matoviča ohľadne zákazu zhromaždovania zverejnil svoje stanovisko začiatkom týždňa aj bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov Jozef Šátek:

Opäť právny paškvil z dielne vlády SR.

Po tom čo vláda SR počas prvej vlny koronakrízy vyprodukovala nezákonné opatrenia vydávané nekompetentným Úradom verejného zdravotníctva, podaril sa jej vydať ďalší právny paškvil.

Z prijatého uznesenie vlády SR č. 645 z 12.10.2020 jednoznačne vyplýva, že vláda SR v rámci vyhláseného núdzového stavu využila svoje ústavné oprávnenie a v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. s odkazom na ustanovenie § 5 ods. 3, písm. h/ zakázala od 13.10.2020 „uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti“. Ústavný zákon v tomto bode umožňuje vláde, aby občanom zakázala „pokojne sa zhromažďovať“, čiže uplatňovať svoje ústavné právo realizované zákonom č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.

V zmysle tohto zákona podľa § 1 ods. 3/ sa „za zhromaždenie podľa tohto zákona považujú aj pouličné sprievody a manifestácie“. Dôvetok v tejto vete v znení „v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti“ nemá žiadnu oporu v ústavnom zákone a preto je právnym nezmyslom, čiže právnym paškvilom, ktorý žiadneho občana k ničomu nezaväzuje resp. mu nič fakticky nezakazuje.

Vláda SR tento nezmyselný a ústavným zákonom nepodložený dôvetok do tohto zákazu zapracovala preto, lebo v súčasnej dobe na základe podnetu občanov (aj môjho) upozornil generálny prokurátor SR Úrad verejného zdravotníctva, že nie je oprávnený vydávať opatrenia v súvislosti s koronakrízou, keďže k tomu nie je zo zákona zmocnený a opatrenia nemajú ani zodpovedajúcu právnu formu (preto sa ide v zrýchlenom legislatívnom konaní prijímať široká novela zákona č. 355/2007 Z.z).

Pokiaľ by vláda SR chcela obmedziť občanom slobodu pohybu či pobytu zákazom vychádzania alebo zákazom vstupu na určité územie, tak by musela rozšíriť svoje rozhodnutie podľa § 5 ods. 3/ o písmeno g/ ústavného zákona a citujem „obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie“. Avšak aj takýmto opatrením by nemohla zabrániť tomu, aby sa občania v počte nad 6 do 50 osôb mohli stretávať a to mimo zakázaný čas a územie.

Na základe tohto právneho paškvilu vláda SR určite nezakázala občanom, aby sa v skupinkách v počte nad 6 osôb do 50 osôb (viď právne pochybné opatrenie ÚVZ z 30.9.2020) zúčastnili spoločných neformálnych stretnutí napr. urobiť si piknik v prírode alebo si spoločne urobiť návštevu hradu, pravdaže pri dodržaní všetkých predpísaných hygienických podmienok. Týmto diletantským právnym nezmyslom len dokázali (vláda SR i legislatívny útvar), že fakticky nerozumejú ústavnej právnej logike a produkujú jeden právny nezmysel za druhým.

Zdroj: InfoVojna

Články súvisiace s tematikou:

VIDEO: Slováci začínajú mať plné zuby Matoviča aj koronadivadla. Pred Úradom vlády protestovali nespokojní ľudia, polícia proti nim zasiahla slzným plynom a vodným delom

Čarnogurský ml.: Krutosť a neznesiteľná ľahkosť bytia psychopata s pečiatkou

VIDEO: Matovič prišiel s plánom pretestovať všetkých Slovákov na Covid-19. Premiér ľudí straší lockdownom a opäť útočí na kritikov koronadivadla

VIDEO: Zdravie a životy ľudí musia byť nadradené právam na odškodnenie. Aj Slovensku by prospel lockdown ako v Izraeli, vyhlásil Krajčí

VIDEO: Majiteľom prevádzok sa tlačia slzy do očí, drastické covid opatrenia Matovičovej vlády ich zruinovali

VIDEO: Analýza evropských statistik COVID-19 a zbytečná proti-koronavirová opatření, jako lock-down, nošení roušek a udržování rozestupů

MUDr. Malec: Prečo klameme ľudí, že situácia je zlá a že nezmyselné „opatrenia“ môžu zastaviť šírenia vírusu, keď je niečo také absolútne nemožné?

VIDEO: Drakonické tresty Matovičovej vlády a stav právnej neistoty

Mikasov úrad hrozí Slovákom za nenosenie rúška pokutou do 1659 eur. Harabin vyzýva ľudí, aby ju neplatili, pretože ide o mučenie

JUDr. Krajníková: Novela zákona o ochrane zdravia je neústavná. Mikasov úrad má schválené právomoci, aké nemá ani ministerstvo

Bývalý šéf policajných vyšetrovateľov: Mikas od marca 2020 až doteraz vydávaním nulitných opatrení porušoval zákony a prekračoval svoju právomoc

VIDEO: Matovičova korupčná klika prijala neústavný paškvil, ktorým sa usvedčila z doterajších nezákonností

Poslanci schválili novelu zákona o ochrane zdravia. Obyčajní ľudia a spol. odopreli ľuďom právo na náhradu škody a ušlého zisku pre pandémiu Covid-19

Harabin o koronadivadle opozície: Poslanci SMERu, vrátane HLASu a ĽSNS: impotentní darmožráči bez hanby

VIDEO: Fico o protiprávnosti naprávania nulitných nariadení Mikasovho úradu

Tisíce popredných svetových vedcov konečne vystupujú proti zničujúcim opatreniam proti Covidu-19

Svět se dal do pohybu. Ledy se lámou: Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků

Štátne orgány sa dohodli utajiť protizákonné Covid opatrenia pred verejnosťou, myslí si bývalý šéf policajných vyšetrovateľov

VIDEO: Covid opatrenia Mikasovho úradu boli protiústavné. Žaloby v súvislosti s likvidačnými opatreniami budú podľa Fica úspešné

JUDr. Harabin podáva trestné oznámenie na policajta, prokurátora a sudkyňu angažovaných v kauze väzneného Slováka odmietajúceho nulitné Covid opatrenia

Covid opatrenia: Sabotáž štátu Generálnou prokuratúrou SR? Trestné oznámenie na prokurátorku JUDr. Elenu Černú

Mikasov úrad porušil zákon pri vydávaní protiepidemických opatrení, skonštatovala Generálna prokuratúra SR

Manuál ako odmietnuť nasadenie si rúška po výzve polície, ale aj po výzve v obchode, v škole a inde

VIDEO: Harabin varoval policajtov, nech sa neopovážia ukladať pokuty za nenosenie rúšok, pretože budú niesť trestnoprávnu zodpovednosť

JUDr. Adriana Krajníková vysvetľuje svoju právnu analýzu a výzvu Matovičovej vláde na zastavenie neplatných korona opatrení

VIDEO: Sudca JUDr. Harabin a advokátka JUDr. Krajníková o právnej nulitnosti korona opatrení a o tom, ako sa brániť vládnej šikane

VIDEO: Ako si advokátka JUDr. Krajníková na výzvu polície odmietla nasadiť náhubok

Právna analýza a výzva Matovičovej vláde na zastavenie neplatných korona opatrení

DOKUMENT: Vyhlásenie o odmietnutí nosiť rúško s odvolaním sa na právnu analýzu JUDr. Štefana Harabina

Harabin: Nemusíte nosiť rúška ani platiť pokuty za ich nenosenie. Okamžite podajte trestné oznámenia za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ak to budú vyžadovať

VIDEO: Drgonec o rúškach a konštantnom porušovaní ústavných práv občanov SR

VIDEO: Ústavný právnik Ján Drgonec označil povinné očkovanie proti Covidu-19 a protiepidemiologické opatrenia za protiústavné

Za protizákonnú karanténu pýta ministerstvo vnútra od Slovákov státisíce eur. Harabin naopak tvrdí, že ľudia majú právo dožadovať sa náhrady škôd od štátu

VIDEO: Harabin o nezákonnosti nosenia rúšok, Covide-19 a planetárnom divadle na preformátovanie sveta

Harabin odkázal Covid-19 epidemiológom, že ľudí klamú a poukazuje na právne nepriestrelnú analýzu týkajúcu sa práva odmietnuť nosiť rúška

VIDEO: Nenakazený koronavírusom nemá právnu povinnosť nosiť rúško a pokutu nemusí zaplatiť, tvrdí bývalý šéf Najvyššieho súdu SR


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti