VIDEO: Dr. Richard M. Fleming žiada Slovensko, aby vyzvalo USA vyšetriť, obviniť a stíhať osoby zodpovedné za financovanie a vývoj biologických zbraní akým je SARS-CoV-2. Vládu Spojených štátov zároveň vyzval, aby podporila Slovensko tým, že sa pridá na jeho stranu a taktiež odmietne Medzinárodné zdravotné predpisy zasahujúce do našej suverenity

21.06.2024 | 09:40
  17
Americký nukleárny a preventívny kardiológ Dr. Richard M. Fleming vo svojej prezentácii vyjadril podporu návrhu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky MUDr. Petra Kotlára pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19; aby Slovensko odmietlo revidované Medzinárodné zdravotné predpisy schválené 1. júna 2024.

"Na základe včerajších medializovaných informácií, ktoré zazneli na tlačovej besede v NR SR, vám posielam spomínaný príspevok od Richarda Fleminga. Je nevyhnutné, aby v procese preverovania spochybniteľných faktov, ktoré nám vláda počas obdobia "pandémie" predkladala, zaznela aj oponentúra s vlastnými dôkazmi a faktami," informoval v piatok 21. júna 2024 vo svojoj tlačovej správe splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 a poslanec NR SR MUDr. Peter Kotlár (SNS).

Vládny splnomocnenec na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol, že hmatateľné parametre, na základe ktorých by bolo možné zadefinovať pandémiu, nie sú jasne zadefinované. "My momentálne máme vágnu definíciu, že je to epidémia veľkého rozsahu, ktorá preskočí cez kontinenty. (...) Jediné, na čom mi záleží, je zadefinovať definíciu pandémie, a to teraz nielen vo svete, ale aj pandemickú situáciu na Slovensku. Na základe toho my môžeme potom vydávať príkazy a zákazy, ktoré obmedzujú bežného človeka," skonštatoval.

Kotlár zároveň tvrdí, že jeho stredajšie (19. 6.) výroky k pandémii ochorenia COVID-19 boli dezinterpretované. Pandémia COVID-19 podľa neho spĺňala parametre epidémie veľkého rozsahu, nie pandémie.

"Na druhej strane, ak sa zistí, že vírus bol umelo vytvorený, nešlo o pandémiu, ale o akt bioterorizmu," podotkol. Zopakoval, že v septembri predstaví závery vyšetrovania k manažovaniu pandémie COVID-19. Avizoval, že ich posunú na Generálnu prokuratúru SR. Zároveň pripomenul, že jeho štatút má len odporúčací charakter.

Viac v článku TU.

Vyjadrenie Dr. Richarda M. Fleminga

NA PREZENTÁCIU VLÁDE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Na základe žiadosti MUDr. Petra Kotlára, Národná rada Slovenskej republiky (NRSR), splnomocnenca vlády SR pre pandémiu COVID, aby som poskytol podklady, svoje odborné stanovisko a odporúčania vláde Slovenskej republiky, ako aj vláde USA, aký postoj by mali zaujať vo vzťahu k revízii WHO/MZP z roku 2024 a v reakcii na MZP z roku 2005 s
výhradou a objasnením urobeným federálnou vládou Spojených štátov amerických, poznamenávajúc, že nič v MZP z roku 2005 nevyžaduje žiadne konanie zo strany vlády USA,
pričom o akejkoľvek reakcii rozhodujú ľudia a slobodné a nezávislé štáty USA, a vzhľadom na to, že pôvodná spoločná rezolúcia Svetovej zdravotníckej organizácie podpísaná
prezidentom Trumanom 14. júna 1948, ako bola ratifikovaná Snemovňou reprezentantov a Senátom Spojených štátov amerických vrátane výslovného ustanovenia v odseku 5 tejto
„spoločnej rezolúcie“, v ktorej sa uvádza: „Pri prijímaní tejto spoločnej rezolúcie tak Kongres robí s tým objasnením, že nič v Ústave Svetovej zdravotníckej organizácie žiadnym
spôsobom nezaväzuje Spojené štáty, aby prijali akýkoľvek konkrétny legislatívny program týkajúci sa akýchkoľvek záležitostí uvedených v uvedenej Ústave.“ predkladám okrem videa,
pdf snímok prezentovaných vo videu a pdf dvoch kníh „Je COVID-19 biozbraň? Vedecké a forenzné vyšetrovanie“ a „Sme ďalším ohrozeným druhom? Biologické zbrane, eugenika a
ďalšie“ nasledujúce vyhlásenie:

Po preskúmaní pôvodnej spoločnej rezolúcie Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 1948, na ktorej boli založené Medzinárodné zdravotné predpisy (MZP) z roku 2005 a následne
zmenené predpisy MZP z roku 2024; pôvodným predpokladom WHO a MZP bolo zlepšenie komunikácie a úsilia medzi národmi na základe centralizácie reakcie. Komunikácia a úsilie
určené na skrátenie trvania a poškodenia pandémiou.

Avšak, tie isté organizácie (viz. WHO a MZP) sa aktívne zapojili do scenárov pandemickej vojnovej hry SPARS v roku 2017, Event 201 v roku 2019 a NTI v roku 2021, ktorých cieľom
bolo uskutočniť fiktívnu pandémiu a následne vyhodnotiť a zdokumentovať reakcie svetovej populácie a národných štátov, vyhodnotiť reakciu a kontrolu médií, okrem toho monitorovať a
vyhodnotiť reakciu vedeckej a lekárskej komunity v súvislosti s lekárskym manažmentom, liečbou a vakcínami. Konečným cieľom bolo vypracovať scenár "bez ľútosti" a určiť, aké
motivačné faktory by sa museli zaviesť, aby suverénne národy rezignovali na kontrolu svojej krajiny v prospech centralizovaného svetového orgánu, t. j. WHO/MZP.
 
Súčasne, popri možnosti pandémie prirodzene vzniknutej z nehumánnych biologických činiteľov, sa viaceré krajiny vrátane, ale nielen, Spojených štátov amerických, Ruska, Ukrajiny a Číny aktívne podieľali na vývoji takých biologických látok, ktoré sú podľa Zmluvy o zákaze biologických zbraní z roku 1975 a federálnych zákonov USA vrátane antiteroristického zákona o biologických zbraniach z roku 1989 a federálneho zákona z roku 2012 zakazujúceho biologické zbrane (18 USC § 175), definované ako biologické zbrane.

Hodnotenie komunikácie a reakcie WHO a MZP na pandémiu SARS-CoV-2, ktorá bola výsledkom týchto programov vývoja biologických zbraní, preukázal nedostatok prínosu a
pravdepodobne aj škodlivé dôsledky vyplývajúce z návrhov WHO/MZP. WHO/MZP preukázali, že takýto centralizovaný prístup v skutočnosti zlyhal, čo sa prejavilo v trvaní poškodenia, počte úmrtí, počte kriticky chorých a trvalo chorých osôb. Okrem toho sa zvýšilo napätie medzi národnými štátmi a nepodarilo sa identifikovať zdroj biologického činiteľa napriek zdokumentovaným materiálom, ktoré pripájam k tomuto vyhláseniu a ktoré odmietajú ďalšiu účasť WHO/MZP.
 
Naopak, v porovnaní s takýmto centralizovaným prístupom, najvýznamnejšie prínosy a zníženie škôd a šírenia vírusov SARS-CoV-2 počas pandémie SARS-CoV-2/COVID-19 boli
výsledkom individuálneho úsilia medzi národnými štátmi a členmi lekárskej a vedeckej komunity, čo potvrdzujú materiály poskytnuté spolu s týmto odporúčaním. Tiež bolo
zaznamenané značné množstvo dezinformácií pochádzajúcich od lekárov a vlád; dezinformácie, ku ktorým prispela centralizovaná reakcia WHO/MZP.

V súlade s tým a vzhľadom na vinu spočívajúcu v účasti WHO/MZP na, ale nielen, manipulácii s údajmi, zasahovaním do liečby, nátlaku na vakcíny a z toho vyplývajúceho zavedenia obmedzení občianskych práv, ktoré sú zaručené v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1976, Helsinskej deklarácii z roku 1964 a Norimberskom kódexe z roku 1947, a vzhľadom na to, že WHO/MZP sa nepokúsili zistiť pôvod tejto biologickej zbrane - čo je rozhodujúce pre pochopenie toho, kto bol zodpovedný za vývoj tejto biologickej zbrane a pre riešenie problému s cieľom zabrániť budúcim pandémiám, a vzhľadom na pretrvávajúce pokračovanie tohto prístupu,

UZATVÁRAM, že WHO a MZP preukázali, že ich pravidlá a predpisy nezvýšili bezpečnosť pred patogénmi pre ľudí alebo zvieratá, ale v skutočnosti centralizovali chyby, ktoré sa potom šírili. Rozšírené chyby, ktoré sa ukázali ako škodlivé pre zdravie a bezpečnosť ľudí na celom svete vrátane Slovenska a Spojených štátov amerických.

V SÚLADE S TÝM, podporujem návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky MUDr. Petra Kotlára pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19; aby Slovensko odmietlo revidované MZP schválené 1. júna 2024 a žiadam Slovensko, aby vyzvalo vládu Spojených štátov amerických, aby vyšetrila, obvinila a stíhala podľa zákonov USA, osoby zodpovedné za financovanie a vývoj týchto biologických zbraní.

ZÁROVEŇ VYZÝVAM Spojené štáty, aby podporili Slovensko tým, že sa pridajú k Slovensku v ODMIETNUTÍ revidovaných MZP a odvolajú akékoľvek dohody WHO/MZP, ktoré by zmenili suverenitu Slovenska, USA alebo akéhokoľvek iného národného štátu.

NA ZÁVER do tejto OFICIÁLNEJ slovenskej a medzinárodnej správy pridávam aj oznámenie pani Loyce Paceovej, zástupkyni tajomníka Úradu pre globálne záležitosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb USA, ktorá zastupovala Spojené štáty americké v Ženeve vo Švajčiarsku na zasadnutí WHO/IHR v roku 2024, že je zo zákona povinná, 1 USC § 112b, oficiálne informovať Kongres o svojej účasti a akejkoľvek dohode o zmenách WHO a IHR z roku 2024 vykonaných v mene prezidenta Spojených štátov, prezidenta Josepha Robinette Bidena, Jr. a že musí poskytnúť všetky textové a ústne dohody, aby ich Kongres mohol preskúmať a reagovať na ne v súlade s federálnym zákonom USA vrátane, ale nie výlučne, 1 USC § 112b.

Pre záznam tu uvádzam aj to, že každá takáto dohoda uzavretá v mene prezidenta Spojených štátov bez legislatívy Kongresu, ktorá by ju urobila samovykonateľnou, bola federálnymi
súdmi USA vyhlásená za nevykonateľnú, a ako taká je nevykonateľná. Takúto nesamovykonateľnú dohodu môže odvolať ktorýkoľvek nasledujúci prezident USA.

 

14. júna 2024

 
S úctou predkladám,
 
Richard M Fleming, PhD, MD, JD

 

Via vo videu:Dr. Richard M. Fleming

je nukleárny a preventívny kardiológ, ktorý sa narodil a vyrastal v meste Waterloo v štáte Iowa v USA. Navštevoval Univerzitu Severnej Iowy a má diplomy z fyziky, biológie, psychológie a chémie.

Navštevoval Lekársku univerzita v Iowe (University of Iowa College of Medicine), Creighton University a Centrum zdravia Texaskej univerzity (University of Texas Health Science
Center) v Houstone.

Okrem vzdelania v kardiológii má špeciálne certifikáty v oblasti pozitrónovej emisnej tomografie. V roku 1990 získal certifikát v odbore vnútorné lekárstvo a v roku 1996 v odbore
nukleárna kardiológia.

Začiatkom a v polovici 90. rokov 20. storočia vypracoval jednotnú teóriu cievnych ochorení, ktorá stanovuje "zápal" ako príčinu koronárnych a periférnych cievnych ochorení, a
kvadratickú rovnicu prietoku krvi pre koronárnu prietokovú rezervu. Publikoval viac ako 50 článkov v odborných lekárskych časopisoch, viac ako 50 prezentácií na vedeckých konferenciách v USA, Európe a Ázii, je autorom 8 kapitol v lekárskych učebniciach a napísal 3 samostatné knihy o zdravotníctve.

Pôsobil ako pedagóg a profesor na rôznych univerzitách a v roku 2003 získal ocenenie Lekár roka. Jeho súčasná práca v oblasti SPECT zobrazovania srdca podporuje detekciu zraniteľných zápalových plakov (VIP) prostredníctvom zníženia dávky žiarenia s využitím princípov podobných detekcii čiernych dier a temnej hmoty.

 

Zdroj: InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti