Sudca Dalibor Miľan prostredníctvom právnickej kancelárie zaslal šéfovi Súdnej rady Mazákovi rozsiahlu reakciu na rúškovú korona-šikanu a pozastavenie výkonu jeho sudcovskej funkcie

18.06.2021 | 10:22
  12
Dôveryhodnosť súdnictva, či dobrú povesť súdnictva môžu ohroziť jedine dôvody Vašich pochybností, ktoré by mali  spočívať v takom konaní sudcu, ktoré je nezlučiteľné z výkonom jeho funkcie, píše vo svojej reakcii šéfovi Súdnej rady Jánovi Mazákovi sudca Dalibor Miľan.

Vážený predseda Súdnej rady Slovenskej republiky,

Klient Vám v prvom rade vytýka nezrozumiteľnosť Vášho návrhu, nakoľko z neho nie je zrejmé, či  konaním, resp. opomenutím klienta, ktoré mu kladiete za vinu, môže alebo nemôže byť vážne ohrozená  dôveryhodnosť súdnictva, resp. dobrá povesť súdnictva. Ak totiž predmetným konaním klienta nie je  možné vážne ohroziť dôveryhodnosť súdnictva, resp. dobrú povesť súdnictva, uvedené vylučuje aj Vaše  oprávnenie na podanie návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu voči klientovi. Z Vášho  návrhu taktiež nie je zrejmé, či má byť konaním, resp. opomenutím, ktoré klientovi kladiete za vinu,  vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo či ním má byť vážne ohrozená dobrá povesť súdnictva.  Uvedené skutočnosti sú pritom esenciálnymi náležitosťami návrhu na dočasné pozastavenie výkonu  funkcie sudcu. Váš návrh teda trpí neodstrániteľnými vadami nezrozumiteľnosti a konanie o ňom by  bolo zmätočné. 

Ohrozovať dôveryhodnosť súdnictva, ani dobrú povesť súdnictva, nemôžu ani Vaše pochybnosti (bez  ohľadu na to, či sú dôvodné, alebo nie) o tom, či klient spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ani samotné predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré demonštratívne uvádzate pred konštatáciou vážneho ohrozenia dôveryhodnosti súdnictva a dobrej povesti súdnictva. Ak ste chceli Váš návrh  formulovať zrozumiteľne, namiesto slova „ktoré“ odkazujúceho buď na Vaše pochybnosti, alebo na  predpoklady sudcovskej spôsobilosti, čo je samozrejme logický nezmysel, ste mali použiť napríklad  formuláciu „pričom dôvody predmetných pochybností o kompetentnosti sudcu“. Dôveryhodnosť súdnictva, či dobrú povesť súdnictva môžu ohroziť jedine dôvody Vašich pochybností, ktoré by mali  spočívať v takom konaní sudcu, ktoré je nezlučiteľné z výkonom jeho funkcie. Ďalšou otázkou  samozrejme je, či v aktuálnom stave vôbec požíva slovenská justícia akúkoľvek dôveryhodnosť zo  strany verejnosti, resp. či vo vzťahu slovenskej justícii vôbec možno v súčasnosti hovoriť o dobrej  povesti. 

S dôvodmi Vašich pochybností o sudcovskej spôsobilosti klienta uvedenými vo Vašom návrhu sa klient v celom rozsahu nestotožňuje a má za to, že konanie klienta v žiadnom prípade nie je spôsobilé ohroziť  dôveryhodnosť súdnictva, či dobrú povesť súdnictva, nakoľko sa nejedná o protiprávne konanie a už  vôbec nie o konanie, ktoré by bolo nezlučiteľné s výkonom funkcie sudcu. Nezávislé súdnictvo je  naopak tým jedinečným subjektom, ktorý má dohliadať na dodržiavanie práv a právom chránených  záujmov všetkých osôb bez ohľadu na aktuálnu politickú situáciu, o to viac v čase, keď sú práva  a právom chránené záujmy osôb potierané samotnými štátnymi orgánmi, ktoré prijímajú a vynucujú  dodržiavanie protiprávnych predpisov. 

Klient má za to, že odmietnutím prekrývania horných dýchacích ciest neporušuje žiaden platný právny  predpis. Povinnosť prekrývania horných dýchacích ciest totiž nevyplýva zo žiadneho platného právneho  predpisu Slovenskej republiky. Od klienta nie je legálne možné vyžadovať prekrývanie horných  dýchacích ciest, a za odmietnutie prekrývania horných dýchacích ciest ho nie je legálne možné akokoľvek sankcionovať či diskriminovať. Neumožnenie vstupu do budovy súdu či výkonu funkcie  sudcu bez prekrytia horných dýchacích ciest je podľa názoru klienta protiprávnym konaním, k čomu si  nižšie dovoľujeme uviesť nasledujúcu detailnejšiu právnu analýzu, ktorú v prílohe vyjadrenia dopĺňame  aj o nevyhnutné odborné informácie z oblasti biomedicíny.

Vo vzťahu k Vášmu entuziazmu pri postupe voči klientovi si dovoľujeme položiť filozofickú otázku, prečo rovnakú energiu Súdna rada Slovenskej republiky nevkladá aj do disciplinárneho stíhania predsedkyne Okresného súdu Zvolen, JUDr. Mariany Philadelphyovej, ktorá svojím konaním voči klientovi jednak zjavne klienta ako sudcu rušila na pojednávaniach po ich otvorení, ako aj zasahovala do nezávislosti súdu, keď sa klienta snažila počas pojednávaní ovplyvňovať vo vzťahu k noseniu prekrytia horných dýchacích ciest. Vo vzťahu k uvedenému si Vás v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. dovoľujeme požiadať o poskytnutie informácie, či Súdna rada Slovenskej republiky začala v uvedenom smere konanie aj voči JUDr. Mariany Philadelphyovej.

Taktiež si pána Predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky dovoľujeme slušne požiadať, aby si odpustil sarkastické či posmešné vyjadrenia vo vzťahu ku klientovi, a obzvlášť verejne do médií, k akým sa znížil v rámci vysielania relácie Teleráno, kedy sa chvastavým spôsobom vyjadroval k ďalšiemu postupu Súdnej rady Slovenskej republiky voči klientovi. Pánovi Predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky si taktiež dovoľujeme pripomenúť jeho nechvalne známy výrok, v zmysle ktorého údajne Ústava Slovenskej republiky v čase núdzového stavu neplatí. Vo svetle uvedeného sa ho zároveň dovoľujeme konfrontovať s otázkou, či sa necíti byť voči klientovi zaujatý, eventuálne či sa necíti byť nespôsobilí na výkon funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky, a teda či sa vzhľadom na uvedené necíti byť vylúčený z rozhodovania o svojom návrhu.

Okrem doposiaľ uvedeného má klient tiež za to, že konaniu o návrhu Predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky bráni prekážka ne bis in idem, nakoľko o návrhu s rovnakým predmetom navrhovaným z rovnakých dôvodov už raz rozhodol iný orgán, a to Disciplinárny senát Súdnej rady Slovenskej republiky. O rovnakom návrhu preto nemôže opätovne rozhodovať aj Súdna rada Slovenskej republiky. Veríme, že vyššie uvedeným sme v mene klienta objasnili vec dostatočným spôsobom na to, aby Súdna rada Slovenskej republiky dospela k záveru, že klient sa vyššie popísaným konaním nedopustil konania, ktoré by odôvodňovalo pochybnosti o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti klienta. V nadväznosti na doposiaľ uvedené preto v mene klienta žiadame Súdnu radu Slovenskej republiky, aby klienta oslobodila spod obvinení uvedených v návrhu Predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu klientom.

Dovoľujeme si Vás tiež požiadať o zrušenie diskriminačných podmienok účasti klienta a jeho právneho zástupcu na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky, na ktorom sa bude pojednávať o Vašom návrhu, ktorú podmieňujete prekrytím horných dýchacích ciest, napríklad určením dištančnej formy predmetného zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky. V predmetnom smere si dovoľujeme poznamenať, že v prípade, ak Súdna rada Slovenskej republiky odmietne účasť klienta alebo jeho právneho zástupcu na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky bez prekrytia horných dýchacích ciest a Váš návrh prejedná bez ich prítomnosti, uvedeným postupom poruší právo klienta na obhajobu.

S úctou

Mgr. Dalibor Miľan

v zastúpení na základe plnomocenstva Weis & Partners s.r.o.

JUDr. Peter Weis, advokát a konateľ

Celé vyjadrenie sudcu Miľana prostredníctvom kancelárie Weis & Partners si môžete prečítať TU.

Návrh Súdnej rady na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu TU.

Zdroj: Advokátska kancelária Weis & Partners / InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Tipy a rady


 

Zaujímavosti