Vládny splnomocnenec Kotlár komentuje dôvody stanoviska Slovenska odmietnuť prijať totalitné zdravotnícke predpisy IHR od WHO: „Je to nielen bianco šek, ale dôjde k nedovoleným zásahom do zvrchovanosti suverénnych členských štátov a k neprimeraným zásahom do ľudských práv a základných slobôd. Centrálno-byrokratické riadenie členských štátov zo strany WHO bude podliehať svojvôli šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie“

07.06.2024 | 09:15
  34
Na rokovaní so Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO prijalo nové zdravotnícke postupy 190 krajín. Slovenská republika sa od nich na zasadnutí WHA disociovala. Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania pandémie Covid-19 a poslanec Národnej rady SR Peter Kotlár (SNS) ich v mene našej vlasti navrhuje odmietnuť.

Všeobecné dôvody odmietnutia Medzinárodných zdravotníckych prepisov


• Z hľadiska obsahu sú novelizované Medzinárodné zdravotnícke predpisy, osobitne vo vzájomnom obsahovom kontexte s návrhom Pandemickej dohody, pre Slovenskú republiku aj po ich úprave neprijateľné. Je tomu tak najmä z dôvodov nedovolených zásahov do zvrchovanosti suverénnych členských štátov a rovnako aj z dôvodu neprimeraných zásahov do ľudských práv a základných slobôd a ich nedostatočnej ochrany.

• Viaceré záväzky sú obsahovo neurčité a predstavujú bianco šek, pretože ich obsah bude známy až v budúcnosti. Neurčité a vágne formulácie viacerých ustanovení poskytujú značný priestor pre subjektívne posudzovanie a svojvôľu generálneho riaditeľa pri rozhodovaní s celosvetovými dôsledkami.

• Aj keď schválený dokument je zdanlivo miernejší oproti predchádzajúcim verziám, schválená novelizácia Medzinárodných zdravotníckych predpisov zavádza centrálno-byrokratické riadenie členských štátov zo strany WHO, a to výlučne jednou osobou – generálnym riaditeľom WHO, ktorý bude určovať núdzový stav vrátane pandemického núdzového stavu a to aj napriek nesúhlasu dotknutého členského štátu, čo je absolútne neprípustné. V tomto ohľade je zároveň osobitne významné, že v schválenom dokumente vôbec nie je vymedzený kľúčový pojem „pandémia“ a ďalší kľúčový pojem „pandemická mimoriadna udalosť“ je vymedzený nedostatočne, vágne a neurčito za súčasnej absencie stanovenia merateľných parametrov, podľa ktorých by bolo možné stav pandemickej mimoriadnej udalosti zistiť a vyhodnotiť.

• Neprijateľné je aj ponechanie zásadných rozhodnutí spojených s pandemickými opatreniam, vrátane vyhlásenia a ukončenia pandémie, na jednu osobu – generálneho riaditeľa. Ak takéto opatrenia so závažnými zásahmi do života spoločností a ľudí majú byť záväzné prakticky pre všetky členské štáty, je nevyhnutné, aby o nich rozhodoval kolektívny orgán, a nie jedna osoba.

• Aj naďalej je - v kontexte na navrhovanú povinnosť zmluvných štátov zosúladiť vnútroštátne zákony s IHR (viď návrh Pandemickej dohody) - čitateľný neprijateľný zásah do suverenity členských štátov (vydávaním takzvaných „odporúčaní“, ktoré však majú byť povinné) a tiež neprijateľný zásah do ľudských práv a základných slobôd (podmieňovanie cestovania očkovaním alebo preukázaním dokladu o očkovaní).

So zreteľom na uvedené navrhujeme, aby Slovenská republika, po tom ako už vyslovila svoju disociáciu, v súlade s článkom 61 Medzinárodné zdravotnícke predpisy v stanovenej lehote
o d m i e t l a.


V pripomienkach Slovenskej republiky k jednotlivým článkom sa napríklad píše:

• Vymedzenie pojmu „pandemická mimoriadna udalosť“ je nedostatočné, neurčité a môže spôsobovať značné interpretačné problémy v aplikačnej praxi. V záujme predídenia interpretačným problémom je nevyhnutné, aby definícia pandemickej mimoriadnej situácie bola doplnená o merateľné parametre, resp. aj o ďalšie kritériá (napr. určiť percento nakazených pacientov a pod.).

• Za nedostatok považujeme absenciu vymedzenia pojmu „pandémia“, ktorý považujeme za kľúčový pojem. Pritom definičné znaky tohto pojmu je potrebné určiť okrem iného aj merateľnými ukazovateľmi.

• Rovnako je nedostatočné vymedzenie pojmu "ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu".


Viac v stanovisku vládneho splnomocnenca TU.

 

Nové zdravotnícke predpisy WHO v anglickom dokumente TU.

 

Zdroj: InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Tipy a rady


 

Zaujímavosti