VIDEO: „Si sjednocen se systémem a duchem lži. Pliveš do tváře našemu Spasiteli Ježíši Kristu, vrážíš nůž do srdce českého národa a posíláš ho na pozvolná jatka,“ reagoval patriarcha Eliáš na výzvu kardinála Duku k pichaniu experimenálnych injekcií proti Covid-19

21.12.2021 | 20:20
  11
Navíc je pro Tebe přitěžující okolnost, že je to v čase, kdy nepodplatitelní odborníci, světové kapacity, začali Norimberský proces č. 2 a mRNA vakcinaci kvalifikovali jako zločin proti lidskosti, odkázal ďalej českému kardinálovi a arcibiskupovi pražskému Dominikovi Dukovi patriarcha Byzantského katolického patriarchátu.

Viac vo videu:

Prepis videa:

Vážený kardinále Dominiku,

všichni čestní občané, jak věřící, tak nevěřící, v Čechách i na Moravě, byli v první neděli adventní, 28. listopadu, šokováni Tvým pastýřským listem. To, že předseda ČBK Graubner veřejně ukázal, komu sloužil a slouží, bylo i tak mnohým jasné. Ale že Ty se sjednotíš se systémem a duchem lži a napliveš tím do tváře našemu Spasiteli Ježíši Kristu, je bolestným šokem. Tím jsi zároveň vrazil nůž do srdce českého národa. Posíláš ho na pozvolná jatka. Jak se to s Tebou mohlo stát, nejsou mnozí schopni pochopit.

Upřímní lidé žasnou nad ignorací základního principu, který byl dříve samozřejmostí. Když se autorita veřejně vyjadřovala k závažné věci, stála na pevném základě pravdy a vycházela z ověřených podkladů.

Kdo by se veřejně vyjadřoval a nezjistil by si pravou podstatu věci, ale zaujal by stanovisko, kterým by obelhával veřejnost, morálně by se zlikvidoval a zesměšnil. Čestnými lidmi by byl totálně odepsán jako podvodník. Ty ses jím stal! Zradil jsi pravdu i svědomité odborníky a máš jednotu ducha s prodejnými politiky a lživými mainstreamovými médii. Svým hrubým podváděním ses stal totálně nedůvěryhodným a vysloužil sis titul svůdce národa.

Princip bezcharakterního lhaní, které má genocidní dopad, se dnes dostal nejen do politické, ale zásluhou lži papeže Bergoglia i do církevní oblasti. Ve věci islamizace neboli tzv. uprchlíků jsi princip obelhávání neakceptoval – všechna čest. Najednou ale, v tak závažné věci, jako je experimentální vakcinace, ses s tímto principem lži a smrti ztotožnil.

Navíc je pro Tebe přitěžující okolnost, že je to v čase, kdy nepodplatitelní odborníci, světové kapacity, začali Norimberský proces č. 2 a mRNA vakcinaci kvalifikovali jako zločin proti lidskosti. Udávají, že mRNA vakcína:

1) narušuje lidský genom, a tím vede k vyhlazení lidského rodu. Ty jako teolog víš, že toto je navíc vzpoura proti Bohu Stvořiteli.

2) mRNA vakcína obsahuje nanočástice, a patří tím do procesu postupné čipizace. Ty jako teolog víš, že Bible před ní varuje ohnivým jezerem. Člověk se de facto zříká své vůle a stává se biorobotem, který už není schopen konat spasitelné pokání.

3) mRNA vakcína má svůj základ v tkáni zaživa vytržené z nenarozeného dítěte před jeho zavražděním. Morální teologie toto hodnotí jako sadistickou vraždu. Duchovně jde o satanský rituál, který očkováním vyúsťuje v satanský antikřest.

4) mRNA vakcína je součástí plánu redukce lidstva na jednu tzv. zlatou miliardu. Jde o plán masové vraždy. Přece znáš páté Boží přikázání: „Nezabiješ!“

Jak můžeš propagací vakcinace tyto zločiny schvalovat? Tys vystoupil první neděli adventní ne jako Jan Křtitel, který vybízel k pokání, ale zařadil ses mezi plemeno zmijí. To je další šok a hluboká rána pro ty, kteří Ti ještě před několika dny plně důvěřovali. Jejich důvěru sis dříve získal právem – tím, že ses veřejně postavil proti rouhačské hře v Brně, která brutálně potupila našeho Spasitele. Celá ČBK i s předsedou alibisticky mlčela a de facto tím schválila do nebe volající zločin proti Ježíši Kristu.

Rovněž jsi získal morální kredit tím, že jsi ve věci islamizace nezaujal oficiální stanovisko, které prezentoval Vatikán s heslem: Uprchlíci – ve skutečnosti islamisté – do každé farnosti i do každého kláštera. Statečně ses postavil i proti Halíkovi a udělil jsi mu spravedlivou sankci. A v tak závažné věci, jako je experimentální vakcinace, pravdu odmítáš?

V Římě v září proběl mezinárodní Summit proti covid teroru, který představoval hnutí 12 700 odvážných lékařů. Ty spolu s Grygarem tyto odborníky bojkotuješ.

Odvážní čeští lékaři, jak jistě víš, vystoupili v neděli 14. 11. a manifestovali čtyři hodiny před ministerstvem. Složili tam své bílé pláště a transparenty s nápisem „Lžete“. Hned 17. 11., ve státní svátek, byla manifestace proti covidový teroru na Staroměstském náměstí. Pak v neděli 21. 11. opět lékaři manifestovali a v neděli 28. 11. byla další národní manifestace na Letné. A právě tu neděli, která byla první adventní, všichni čekali, že Ty se postavíš za pravdu.

Tím bys očistil zkompromitovanou katolickou církev. Ty však místo toho vydáváš pastýřský list, ve kterém se plně sjednocuješ s cynismem a podlostí předsedy ČBK Graubnera. Na Graubnerovu jidášskou výzvu reagovala katolická inteligence, lékaři, právníci, učitelé, ale i jiní upřímní občané – velké množství signatářů. Jejich reakce na výzvu Graubnera obsahovala jasnou argumentaci. Odvolávají se na katolické učení a morální principy, potvrzené i papežskými výroky. Potraty, s kterými má vakcína nerozlučné spojení, církev jednoznačně odsoudila.

Rozhodně znáš postoj bývalého nuncia USA, arcib. Carla Maria Vigana, který tuto vakcinaci označil jako satanův antikřest, což je ale tvrdá duchovní realita. (Viac v článku a videu TU)

Drahý Dominiku, Tvou jednotou s duchem lži jsi ztratil všechno. Na prvním místě jsi ztratil Krista, pak i svou duši a také morální kredit. To říkám s bolestí, protože mě s Tebou pojí vzpomínky na naše společná seminární léta v litoměřickém semináři. Tehdy jsme spolu prožívali těžké období komunismu, který chtěl církev likvidovat. Pak nadějné Pražské jaro v 68. roce, návrat seminaristů, kteří osmnáct let čekali, aby v pokročilém věku mohli dokončit studia a stát se Kristovými kněžími. Pak opět bolestné konsolidační období, pak pád komunismu a dnes? Zavládl systém lži.

V úzkém Ježíšově kruhu Dvanácti byli dva apoštolé, kteří Ježíše zradili. Byl to apoštol Jidáš a apoštol Petr. Jidáš odmítl pokání a skončil ve věčném zavržení (viz J 17,12). Apoštol Petr, když uslyšel zpěv kohouta, vzpamatoval se, hořce plakal a konal pokání. Byl si vědom, že se odřekl Krista a tím ztratil i své apoštolské vyvolení. Když se vzkříšený Ježíš ukázal u Galilejského jezera, požadoval od Petra i veřejné pokání – po trojím zapření trojí hlasité vyznání lásky k Němu, a to před svědky. Když to učinil, Ježíš zmínil jeho budoucí mučednickou smrt. Tradice říká, že kdykoliv Petr slyšel zpěv kohouta, lily se mu z očí slzy, až mu na tvářích udělaly rýhy.

Drahý Dominiku, kéž toto mé bolestné napomenutí je jako ten hlas kohouta, který Ti vzbudí výčitky svědomí a Ty budeš v pokání následovat apoštola Petra, a v žádném případě ne nekajícího Jidáše.

Připomínám Ti, a to před Bohem, že pokud budeš v tomto stavu těžkého hříchu a apostaze sloužit Kristovu oběť, pak každou takovou mší svatou budeš kupit na svou hlavu další hříchy. Bůh skrze Písmo varuje i Tebe: „Neboť kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije.“ (1 Kor 11,29)

Když umíral první český biskup Dětmar, jeho smrti byl přítomen svatý Vojtěch. Dětmar naříkal: „Ach, jaký jsem byl a jaký bych si přál nyní být! Můj hřích by došel odpuštění, kdyby hříchy mně svěřeného lidu nezvětšovaly mou bídu. Nedovedl jsem odvrátit zkázu, do které se lid dobrovolně vrhal. Běda mi, že jsem mlčel!“ Tyto výčitky a žaloby mocně otřásly Vojtěchem. Byly pro něj počátkem pravdivého obrácení a svatého života, který dovršil mučednickou smrtí.

Drahý Dominiku, Ty nejen k hříchu lidu, prodejných politiků, a dokonce i dezinformovaného prezidenta mlčíš. Ty navíc ještě i zbytek těch, kteří Tě pokládali za hlas pravdy, vedeš na fyzickou i duchovní smrt. Jak Ty budeš umírat?

Zhřešil jsi, a to veřejně, musíš veřejně vykonat pokání. Nestačí se z tohoto těžkého hříchu a zločinu pouze vyzpovídat, a přitom nebýt ochoten konat veřejné pokání. V tom případě by i Tvá zpověď byla svatokrádeží.

Uvědomuješ si to, drahý Dominiku? Proto čiň, dokud Ti Pán dává čas, pravdivé, upřímné a veřejné pokání!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

1. 12. 2021

Zdroj: rumble.com / InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti