VIDEO: Arcibiskup Vigano vyzval svet postaviť sa proti spiknutiu s koronavírusom. Vlády a nadnárodné organizácie obvinil zo zneužívania pandémie na zbavenie slobôd občanov a nastolenie diktatúry

04.10.2020 | 14:16
  8
Výzvu pre Cirkev a svet podpísali mnohí kardináli a jej autorom je arcibiskup Carlo Maria Vigano.

Arcibiskup Vigano vyzýva Cirkev a svet postaviť sa proti spiknutiu s vírusom.

Prepis VIDEA:

Som John-Henry Westen, spoluzakladateľ a šéfredaktor Lifesite News, a prinášame vám z Ríma mimoriadne správy.

Katolícki duchovní na čele s pápežským nunciom arcibiskupom Carlom Mariom Viganom, Gerhardom Muellerom, Josephom Zenom a Janisom Pujatsom sa pripojili k výzve „pre Cirkev a svet“, ktorá varuje, že pandémiu COVID-19, používajú svetoví lídri ako „zámienku“ na „kontrolu“ ľudí, aby ich mohli zbaviť ich základných ľudských práv, a súčasne zaviedli „znepokojivú predohru k realizácii svetovej vlády, ktorá sa bude vymykať všetkej kontrole“.

Teraz vám prečítam znenie výzvy pre Cirkev a svet, ktorá je určená všetkým katolíkom a ľuďom dobrej vôle: V tejto dobe veľkej krízy považujeme my, pastieri Katolíckej cirkvi na základe nášho mandátu za svoju svätú povinnosť vyzvať našich bratov biskupov, kňazov, rehoľníkov a svätý Boží ľud, ako aj všetkých mužov a ženy dobrej vôle.

Pod túto výzvu sa tiež podpísali intelektuáli, lekári, právnici, novinári a odborníci, ktorí s jej obsahom súhlasia, a svoj podpis môžu pridať tí, ktorí sa s jej obsahom tiež stotožňujú. Fakty preukázali, že pod zámienkou epidémie COVID-19, boli v mnohých prípadoch porušené neodňateľné práva občanov a ich základné slobody, vrátane výkonu slobody náboženského vyznania, prejavu a pohybu, ktoré boli neprimerane a neoprávnene obmedzené.

Verejné zdravie sa nesmie a nemôže stať alibi na porušovanie práv miliónov ľudí na celom svete, nehovoriac o zbavení povinnosti štátnych autorít postupovať múdro pre spoločné dobro. To obzvlášť platí vtedy, ak sa z viacerých strán objavujú rastúce pochybnosti o skutočnej nákazlivosti, nebezpečenstve a odolnosti vírusu. Mnohé autority zo sveta vedy a medicíny potvrdzujú, že mediálna panika ohľadom COVID-19 sa javí byť absolútne neopodstatnenou.

Na základe oficiálnych údajov o výskyte epidémie a následnou mortalitou, máme dôvod domnievať sa, že tu pôsobia sily, ktorých záujmom je medzi svetovou populáciou vyvolávať paniku, a to s jediným cieľom, zaviesť neprijateľné formy obmedzovania slobôd, kontroly ľudí a sledovania ich pohybu.

Zavedenie týchto opatrení je znepokojivou predohrou k realizácii svetovej vlády bez akejkoľvek kontroly. Tiež sme presvedčení o tom, že v niektorých situáciách opatrenia, ktoré boli prijaté na zabránenie šírenia vírusu, vrátane zatvorenia obchodov a podnikov, urýchlili krízu, ktorá zničila celé odvetvia hospodárstva, čo podporuje zásah cudzích mocností, a má vážne spoločenské a politické dôsledky.

Politici s vládnou zodpovednosťou musia zastaviť tieto formy sociálneho inžinierstva prijatím opatrení na ochranu svojich občanov, ktorých zastupujú, a v záujme ktorých majú vážnu povinnosť konať. Podobne by mali pomôcť rodinám, ktoré sú základnými bunkami spoločnosti tým, že nebudú neprimerane pokutovať slabých a starých, a nútiť ich do bolestivého odlúčenia od svojich blízkych.

Kriminalizácia osobných a spoločenských vzťahov sa musí rovnako považovať za neprijateľnú súčasť plánu tých, ktorí obhajujú izoláciu jednotlivcov so zámerom, aby s nimi mohli ľahšie manipulovať a ovládať ich.

Prosíme vedeckú komunitu, aby bola ostražitá, aby lieky proti COVID-19 ponúkala čestne pre spoločné dobro. Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie, aby sa zabezpečilo, že pochybné obchodné záujmy nebudú ovplyvňovať rozhodovanie vedúcich predstaviteľov vlád a medzinárodných orgánov. Nie je rozumné penalizovať za lieky, ktoré sa ukázali byť účinné a často lacné, len preto, že si niekto želá uprednostniť lieky alebo vakcíny, ktoré sú menej účinné, ale za to zaručujú farmaceutickým firmám oveľa väčšie zisky, a zvyšujú výdavky na verejné zdravie.

Tiež ako pastieri nesmieme zabúdať na to, že pre katolíkov je morálne neprijateľné vyvíjať, alebo používať vakcíny vyrobené z materiálu potratených plodov. Prosíme tiež vládnych predstaviteľov, aby zaručili, že sa dôsledne budú vyhýbať uplatneniu foriem kontroly nad populáciou, či už prostredníctvom sledovacích systémov, alebo akejkoľvek inej formy zisťovania polohy.

Boj proti COVID-19, nech by bol akýkoľvek vážny, nesmie byť zámienkou na podporu skrytých úmyslov nadnárodných orgánov, ktoré majú v tomto pláne veľmi silné obchodné a politické záujmy.

Občanom, ktorí si neželajú používať vakcíny, nechať sa sledovať s kým boli, alebo akýkoľvek iný podobný nástroj, musí byť predovšetkým poskytnutá možnosť odmietnuť tieto obmedzenia osobnej slobody bez toho, aby za to boli akýmkoľvek spôsobom potrestaní.

Tiež sa zamyslime nad očividným rozporom tých, ktorí uskutočňujú politiku drastickej kontroly populácie, a zároveň sa prezentujú ako záchrancovia ľudstva, a to bez akejkoľvek politickej alebo sociálnej legitimity. Napokon, politickú zodpovednosť zástupcov ľudu nemožno v žiadnom prípade zveriť do rúk „expertom“, ktorí si skutočne môžu nárokovať akúsi imunitu pred trestným stíhaním, čo je prinajmenšom znepokojivé.

Dôrazne vyzývame médiá, aby sa zaviazali poskytovať presné informácie, a netrestali nesúhlas tým, že sa uchýlia k formám cenzúry, k čomu často dochádza na sociálnych sieťach, v tlači a televízii.

Poskytovanie presných informácií si vyžaduje, aby zazneli aj názory, ktoré nie sú v súlade s jednostranným spôsobom uvažovania. Tak je občanom umožnené vedome posúdiť skutkový stav veci bez toho, aby boli výrazne ovplyvnení straníckymi zásahmi.

Demokratická a čestná diskusia je tým najlepším prostriedkom na elimináciu rizika zavedenia jemných foriem diktatúry, ktoré sú podľa všetkého horšie ako tie, ktorých vzostup a pád zaznamenala naša spoločnosť v nedávnej minulosti.


Nakoniec ako pastieri zodpovední za Kristovo stádo nezabúdajme, že Cirkev pevne trvá na svojej autonómii vládnuť, konať pobožnosti a učiť.

Táto autonómia a sloboda sú jej prirodzeným právom, ktoré jej udelil náš Pán Ježiš Kristus, aby vykonávala svoj náležitý účel. Z tohto dôvodu si ako pastieri rozhodne uplatňujeme právo autonómne rozhodovať o slávení omše a sviatostiach, rovnako ako požadujeme absolútnu autonómiu vo veciach bezprostredne spadajúcich do našej jurisdikcie, ako sú liturgické normy, a spôsob podávania prijímania, a vysluhovania sviatostí.

Štát nemá žiadne právo z akýchkoľvek dôvodov zasahovať do cirkevnej suverenity. Cirkevné orgány nikdy neodmietli spoluprácu so štátom, ale takáto spolupráca neoprávňuje civilné orgány ukladať akékoľvek zákazy alebo obmedzenia týkajúce sa verejných bohoslužieb, alebo výkonu kňazskej služby.
Práva Boha a veriacich sú najvyšším zákonom Cirkvi, ktorých sa neuvažuje vzdať, a ani to nemôže.

Preto žiadame, aby boli zrušené obmedzenia týkajúce sa slávenia verejných bohoslužieb.

Radi by sme pozvali všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa nevyhýbali svojej povinnosti spolupracovať pre spoločné dobro, každý podľa svojho stavu a možností v duchu bratskej lásky.

Cirkev si želá takúto spoluprácu, ale tá nemôže ignorovať rešpektovanie prirodzeného práva alebo záruku individuálnych slobôd. Občianske povinnosti, ktorými sú občania viazaní, sa vzťahujú na to, že štát bude uznávať ich práva. Všetci sme povolaní nazerať na súčasnú situáciu cez prizmu evanjelia.

Znamená to zaujať stanovisko buď s Kristom, alebo proti Kristovi. Nedajme sa zastrašiť alebo vystrašiť tými, ktorí nás chcú presvedčiť o tom, že sme v menšine: dobro je oveľa rozšírenejšie a silnejšie, než by nás svet o tom chcel presvedčiť.

Bojujeme s neviditeľným nepriateľom, ktorí sa občanov snaží rozdeliť, oddeliť deti od rodičov, vnúčatá od starých rodičov, veriacich od ich pastierov, študentov od učiteľov, a zákazníkov od predajcov.

Nedovoľme, aby storočia kresťanskej civilizácie boli zmazané pod zámienkou vírusu, a ustanovila sa ohavná technologická tyrania, v ktorej bezmenní a beztvárí ľudia môžu rozhodnúť o osude sveta tak, že nás zavrú do virtuálnej reality.

Ak toto je plán, kam nás chcú mocnosti tejto zeme dostať, vedzte, že Ježiš Kristus, Kráľ a Pán nad dejinami, sľúbil, že „pekelné brány ju nepremôžu“. (Mt 16;18)

Preto zverme vládnych predstaviteľov a všetkých, ktorí rozhodujú o osude národov, Všemohúcemu Bohu, aby ich osvietil a sprevádzal v čase veľkej krízy. Kiež by mali na pamäti, že tak, ako nás pastierov bude Pán súdiť za stádo, ktoré nám zveril, bude súdiť aj vládnych predstaviteľov za národy, ktoré mali povinnosť brániť a spravovať.

S vierou prosme Pána, aby chránil Cirkev a svet.

Nech Najsvätejšia Panna Mária, Pomocnica kresťanov, rozdrví hlavu starého hada a porazí plány detí temnoty. 8. mája 2020 Panny Márie Ružencovej z Pompejí

Ako som už povedal, výzvu podpísali mnohí kardináli Cirkvi, a jej autorom je arcibiskup Carlo Maria Vigano.

Boh vás žehnaj!

Výzvu si môžete prečítať TU a podpísať ju môžete TU.

Zdroj: alianciazanedelu.sk / lifenews.sk / InfoVojna

Články súvisiace s tematikou:


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti