Ako postupovať, keď vás zastaví policajt a bude žiadať výsledok testu na Covid-19

02.11.2020 | 11:11
  24
Advokát JUDr. Lukáš Machala aj advokátska kancelária Weis & Partners zverejnili manuál, ako postupovať v prípade žiadosti predložiť výsledok testu na koronavírus.

ČO ROBIŤ KEĎ VÁS ZASTAVÍ POLICAJT

Priatelia, posielam krátku inštruktáž ako postupovať, keď Vás zastaví policajt a bude od Vás žiadať negatívny výsledok testu/certifikát.

Buďte pokojní a trvajte na svojich právach. SLUŠNE ale DÔRAZNE. Nevystupujte agresívne ani urážlivo prosím. Aj policajti si len robia svoju prácu a mnohí s nami v tomto spravodlivom boji súhlasia. Skúste ich POKOJNE presvedčiť, že nemajú žiadne oprávnenie pýtať od Vás akúkoľvek informáciu o Vašom zdravotnom stave, vrátane info o ochorení covid-19.

Príslušníkov polície (štátnej alebo obecnej) chcem láskavo požiadať, aby UPUSTILI od protiprávneho konania skôr, než sa budú takéto ich postupy riešiť v správnom, pracovnom alebo trestnom konaní. Tiež ich chcem poprosiť, aby STRPELI, keď ich občania budú pri konkrétnom služobnom úkone nahrávať. Je to vypätá doba a žiaľ ústavné práva občania musia chrániť aj týmto spôsobom. Ďakujem za porozumenie.

Spolu to dokážeme! Za spravodlivosť a právny štát!

JUDr. Lukáš Machala

Ako postupovať v komunikácii so zamestnávateľom, v obchode či škole

Ponúkam Vám veľmi stručný, samozrejme nie úplne vyčerpávajúci, návod, ako postupovať v komunikácii so zamestnávateľom, v obchode či škole:

Vyhláška č.16 Úradu verejného zdravotníctva SR účinná od 30.10.2020 je ŠIKANÓZNA, v rozpore s Ústavou SR a je aj v rozpore s dobrými mravmi. Podľa - nielen môjho - právneho názoru, vykazuje právne vady a je právne napadnuteľná a spochybniteľná.

Pravda je na našej strane. Preto sa neobávajte, teraz je čas ukázať občiansku statočnosť.

Slušne, ale DÔRAZNE vyžadujte dodržiavanie Vašich práv!

My pracujeme na právnych podaniach, ktoré generálne odblokujú toto bezprávie, pošliapavanie právneho štátu a tento nehumánny totalitný režim!

Viac v článku TU.


Advokátska kancelária Weis & Partner: Manuál netestovaného

Uznesenia vlády sú neplatné, vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva určujú osobám povinnosti a obmedzenia v rozpore s platným právom. Z dobrovoľného testovania je po dnešnej tlačovej besede povinné s vďakou a ospravedlnením. A čo tí, čo sa testovať dobrovoľne nedali, prípadne na nich nevyšiel rad? Prípadne na nich nevyšiel certifikát, ktorý vydal nepríslušný orgán, nie je verejnou listinou a má mimochodom rovnakú právnu váhu ako potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré doposiaľ podpisovali rodičia svojim deťom. Teda informatívnu a právne žiadnu. Zoberme to pekne po poradí a čo najpraktickejšie.

I.

Situácia: Zastaví Vás policajt alebo príslušník obecnej polície

1. Ani jeden z príslušníkov nemá právo na oboznámenie sa s Vašim zdravotným stavom okrem prítomnosti alkoholu alebo návykovej látky pri vedení dopravného prostriedku. Ak si vypýta certifikát alebo informáciu o Vašom testovaní, pre ďalší postup je najvhodnejšie zvoliť postup neinformovania o účasti na teste.

Príslušník má vzásade dve možnosti: a) nechať Vás tak alebo b) vec odstúpiť na priestupkové konanie na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva pre podozrenie zo spáchania priestupku. Tieto dve možnosti predpokladajú slušné správanie oboch zúčastnených v medziach zákona samozrejme.

2. Ste povinní preukázať svoju totožnosť. Vy na oplátku žiadajte preukázanie sa služobným preukazom a zapíšte si údaje príslušníka pre prípadné ďalšie konanie.

3. Neodporúčame platiť pokutu v blokovom konaní. Znamená to konečné vyriešenie priestupku bez ďalšej reálnej možnosti domáhania sa spravodlivosti.

4. Dbajte na riadne spísanie záznamu aj s Vašim jasným vyjadrením, že príslušník nemá oprávnenie kontrolovať certifikát o účasti na testovaní.

5. V správnom konaní si zabezpečte právnu pomoc, aby ste vedeli riadne spísať podklad na spravodlivé rozhodnutie vo Vašej veci. Zoznam advokátov je dostupný na www.sak.sk.

II.

Informácia pre slušných a čestných príslušníkov Policajného zboru, ktorí sa nechcú podieľať na nezákonnom ukladaní pokút:

§ 8 ods. 1 zákona o policajnom zbore uvádza:

Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dodržiavať etický kódex policajta, ktorý vydá minister.

Bezdôvodnou ujmou je napríklad aj neoprávnené oboznamovanie sa zo zdravotným stavom tretej osoby a následné porušovanie niekoľkých predpisov (napr. aj na úseku GDPR), z čoho môže vyplynúť právo na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom.

U príslušníka obecnej polície je to vyjadrené ešte jasnejšie:

Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je povinný najmä:

a) dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi starostu

b) dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou obecnej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom.

III.

Môže zamestnávateľ vyžadovať certifikát o absolvovaní testu a podmieniť tým vstup na pracovisko?

Nie nemôže, iba ak mu ho dáte dobrovoľne. V tom prípade ho musí spracovať ako informáciu o zdravotnom stave zamestnanca.

Ak Vás napriek odmietnutiu nepustí na pracovisko, dajte si túto skutočnosť potvrdiť písomne alebo si zabezpečte svedkov. Pre tento prípad patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy (zamestnávateľ však stále môže nariadiť aj tzv. home office podľa §250b Zákonníka práce, ak je to z povahy práce možné).

IV.

Bonus: V tlači sa objavili správy ministra obrany SR, že exemplárne potrestá podnikavcov, ktorí predávajú certifikáty, ktoré sa zrejme budú nápadne podobať certifikátom Ministerstva zdravotníctva SR o absolvovaní testu na Covid -19 s výsledkom o negativite.

Nuž, nepotrestá nielen exemplárne, ale zrejme nijako. Certifikát je vydaný nekompetentným orgánom, neobsahuje dokonca ani meno toho, kto ho podpísal a v akej funkcii a nie je verejnou listinou. Nie je ho preto možné falšovať s následným trestoprávnym postihom. Ide o napodobeninu vyhotovenia listiny, ktorá nemá právne účinky. Uvádzame jedným dychom, že takýto postup podnikavcov neschvaľujeme a mali by si skôr dávať pozor, aby náhodou nepáchali trestný čin neoprávneného podnikania.

Zároveň verejne vyzývame všetkých, ktorí boli pozitívne testovaní, aby dodržiavali pravidlá karantény dobrovoľne bez ohľadu na platnosť predpisov a správali sa zodpovedne. Za to Vám patrí vďaka.

Zdroj: Facebook Lukáš Machala a Advokátska kancelária Weis & Partner

Článok súvisiaci s tematikou:


Tipy a rady


 

Zaujímavosti