Žiadosť na Súdny dvor EÚ alebo malý krok pre Slovensko, ale (možno) veľký smerom od Igora

29.05.2020 | 10:58
  23
Žiadosť na Súdny dvor Európskej únie o vydanie predbežného opatrenia v súvislosti s opatreniami vlády SR, ktorá obmedzila slobodu pohybu a pobytu v SR vlastným občanom.

Aktualizácia 3. júna 2020: NEAKTUÁLNE!!!

Vážený Súdny dvor Európskej únie,
 
V čase, kedy všetky členské štáty Európskej únie (ďalej len „EÚ“) čelia pandémii ochorenia COVID-19, sa v každom členskom štáte zaviedli opatrenia na ochranu zdravia. Napriek dodržiavaniu zásady vyplývajúcej z čl. 6. písm. a) Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ), kde EÚ „má právomoc vykonávať činnosti na podporu, koordináciu alebo doplnenie činnosti členských štátov… v oblasti … ochrany a zlepšenia zdravia ľudí;“, z ktorej explicitne vyplýva výlučná právomoc členských štátov EÚ, je neodmysliteľnou súčasťou zakladajúcich zmlúv nediskriminácia„Rešpektovanie súkromného a rodinného života“. Tieto vyplývajú aj z čl. 7 Charty základných práv EÚ (ďalej len „Charta EÚ“).
 
Dnes je situácia v EÚ komplikovaná. Slovenská republika nedovolí svojim občanom žijúcim a pracujúcim v zahraničí viac ako 30 km od štátnych hraníc Slovenskej republiky ani len 24 hodinovú návštevu svojej rodiny. Vlastná krajina nepovolí vlastným občanom vstup na svoje územie bez toho, aby im neobmedzila osobnú slobodu. Slovenská republika totiž zaviedla povinnosť štátnej karantény, nie však formou zákona, ale iba opatrením vlády.  Táto však neprebieha tak, ako rovnaké opatrenie v iných členských štátoch EÚ. Väčšinou krajiny EÚ zaviedli povinnosť domácej karantény v trvaní 14 dní, ktorú si občania EÚ musia vykonať doma, v domácom prostredí. Na Slovensku je to však inak.
 
Každý Slovák, ktorý prejde hranice, musí ísť do povinnej štátnej karantény, ktorú musí vykonať v štátnom zariadení, ktoré určí štát. Slováci a Slovenky, ktorí sa rozhodli odcestovať z iných krajín domov na Slovensko, sú pri prekročení hraníc zadržaní. Niektorí stoja aj niekoľko hodín na hraniciach a čakajú, bez vody a bez jedla, na dopravný prostriedok, ktorý ich dopraví do štátneho zariadenia.

Bez toho, aby Slovenská republika pri vstupe do krajiny vykonala testy na ochorenie COVID-19, sú títo občania Slovenska posadení do autobusu (aj s možnosťou, že do spoločného priestoru sa dostanú chorí a aj zdraví – keďže Slovenská republika pri vstupe nevykonáva testy na ochorenie COVID-19) pri využití maximálnej kapacity tohto dopravného prostriedku. Sú transportovaní do zariadenia (nie zriedkavo aj vzdialeného 400 km), kde musia vykonať karanténu.

Táto karanténa však nemusí trvať len 14 dní. Mnohí, ktorí prekročili hranice, sú v takomto zariadení, aj niekoľko týždňov, niektorí aj viac ako mesiac. Toto opatrenie je výsledkom toho, že niektorí majú testy na COVID-19, ktoré sú vykonávané až po 14 dňoch, pozitívne. A o ďalších 14 dní opätovne pozitívne. Tak Slovenská republika núti týchto ľudí, svojich vlastných občanov, zotrvať pod hrozbou trestu pokuty prípadne trestného konania za porušenie ustanovenia trestného zákona v týchto zariadeniach aj niekoľko týždňov. Pričom si stravu musia platiť sami a v týchto priestoroch nie sú zabezpečené ani základné hygienické potreby, ktoré by si títo občania mohli kúpiť (napr. hygienické vložky pre ženy).

V tomto zariadení sú internovaní bez možnosti opustiť vyčlenenú ubytovaciu izbu, bez konkrétneho dátumu, prípadne termínu, kedy môžu toto zariadenie opustiť a dostať sa k svojim rodinám. Je viac než pozoruhodné, že títo ľudia väčšinou nemajú žiadne príznaky ochorenia, ale čo je najhoršie, nie sú podrobení žiadnej vstupnej lekárskej prehliadke.

Takto sa demokratický materiálny právny štát nespráva ani voči právoplatne odsúdenej osobe! Tá má totiž stanovený presný dátum skončenia výkonu trestu odňatia slobody, dokonca s možnosťou odpustenia zvyšku trestu za splnenia určitých, zákonom stanovených podmienok. Slovenská republika v tejto kríze pristupuje k svojim občanom rovnako ako svojho času nacistické Nemecko počas druhej svetovej vojny k tým, ktorých deportovala do koncentračných táborov.

Slovenská republika porušuje všetky medzinárodné dohovory, ktorými je viazaná a z vyššie uvedeného vyplýva, že nedodržiava ani zásadu proporcionality, keďže lekárske vstupné vyšetrenie, ktorým by  potreba alebo dôvodnosť izolácie občanov bola potvrdená či vylúčená,  týmto ľuďom nie je poskytnuté.

Od 27. mája 2020 platí na Slovensku nová výnimka. Vzťahuje sa na príslušníkov susedných krajín, kde príslušníci členských štátov z Rakúska, Maďarska, Čiech a Poľska a Slováci zo Slovenska smerujúci do týchto štátov môžu prekročiť slovenskú hranicu a do 48 hodín vstúpiť alebo opustiť Slovensko bez povinnosti zostať v 14 dňovej karanténe, bez povinnosti mať negatívny test na ochorenie COVID-19. Jediná podmienka je evidovanie času vstupu na územie Slovenska alebo výstupu do označených krajín, a návrat do 48 hodín pri súčasnom preukázaní sa dokladom, kedy občan prekročil štátnu hranicu.
 
Na mužov a ženy, ktorí majú svoje rodiny na Slovensku a ktorí si uplatňujú slobody vyplývajúce zo zakladajúcich zmlúv EÚ, ktorí pracujú v zahraničí a nepatria ani medzi tzv. pendlerov, na ktorých sa výnimky vzťahujú, keďže pracujú do 30 km vzdialenosti od štátnej hranice, sa toto opatrenie nevzťahuje, a nemôžu navštíviť svoje rodiny ani len 24 hodín. Pričom tzv. pendleri sa nemusia preukazovať ani len negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Slovenskí občania, pracujúci alebo bývajúci hoci len 31 km od štátnej hranice, nemôžu navštíviť svoje rodiny a do 48 hodín a vrátiť zo Slovenska do krajiny obvyklého pobytu v rámci EÚ, pretože by ich na hraniciach orgány Slovenskej republiky zadržali a deportovali do štátnych zariadení.
 
Ak môže občan napr. Českej republiky prekročiť slovenskú štátnu hranicu, zdržiavať sa na území Slovenskej republiky 48 hodín s cieľom uplatniť slobodu podnikania alebo slobodu pohybu a pobytu bez povinnosti preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19, prečo nemôže občan Slovenskej republiky uplatniť svoje právo na rodinný život za rovnakých podmienok?

Rekapitulujem – 

ktorýkoľvek občan Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a ďalších krajín môže, bez uvedenia alebo preukázania dôvodu, prekročiť štátnu hranicu medzi svojim štátom a Slovenskou republikou, zdržiavať sa bez akýchkoľvek obmedzení miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ju do 48 hodín od prvého vstupu na územie SR opustí. Za rovnakých podmienok môže ktorýkoľvek občan SR prekročiť štátnu hranicu uvedených krajín, a do 48 hodín sa slobodne vrátiť na územie SR.

Štátny občan SR, ktorý však žije mimo územia Slovenskej republiky, nemá práva porovnateľné s ktorýmkoľvek občanom Rakúska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a ďalších krajín – a teda občania týchto krajín majú na území SR neporovnateľne vyššie práva a nižšie obmedzenia, ako občania Slovenskej republiky pri návšteve svojej vlastnej krajiny. Nemajú ani práva, ktoré by im prislúchali, keby trvale žili na Slovensku. 
 
Veľa v zahraničí pracujúcich Slovákov si nemôže dovoliť zostať v štátnej (ale ani domácej) karanténe 14 dní, keďže zahraničný zamestnávateľ mu dovolenku na takýto účel neposkytne. Takto v zahraničí pracujúci občania Slovenskej republiky nemôžu navštíviť svoje rodiny ani len na 48 hodín. Nesmú, keďže na nich sa výnimka nevzťahuje. Niektorí nevideli svoje rodiny, manželky, manželov a svoje vlastné deti už niekoľko mesiacov. 
 
Dlhodobo pracujem v zahraničí a nevidel/a som svoju rodinu už … dní. A to len preto, lebo som od slovenskej štátnej hranici vzdialený/á … km.
 
Ďalší dôvod, pre ktorý sa so žiadosťou na vydanie predbežného opatrenia obraciam na Súdny dvor EÚ je ten, že Slovenská republika má od marca 2020 novú vládu. Táto predstavila svoj program. V jednom z ustanovení na strane 9 tohto programu sa uvádza:

„Vláda SR v súčinnosti s parlamentom preskúma možnosť rozšírenia právomocí Ústavného súdu SR pri posudzovaní súladu zákonov s ústavou v súvislosti s konaním o ústavnej sťažnosti pre porušenie základných práv a slobôd (individuálna kontrola ústavnosti), možnosť zavedenia ex ante kontroly ústavnosti zákonov (t. j. ešte pred nadobudnutím ich platnosti), ako aj možnosť zrušenia rozhodovacej imunity sudcov.“

Vláda Slovenskej republiky tým chce zrušiť právnu istotu občanov na spravodlivý proces, v ktorom súd rozhodne podľa zákonov a princípov materiálneho právneho štátu. Vládna koalícia má 95 poslancov v zákonodarnom zbore a na zmenu Ústavy Slovenskej republiky stačí, aby 90 poslancov hlasovala za takýto ústavný zákon. Súdna moc, ktorá nielenže musí byť nestranná a nezávislá, ona sa takou aj musí zdať (teória zdania), by túto svoju nezávislosť takýmto zákonom stratila.

Ktorý sudca by v takejto situácii riskoval rozhodnutie v prospech občana, ak ten bude žalovať štátne orgány za porušenie jeho práv? Ak sudcovia na Slovensku budú musieť čeliť takýmto šikanóznym opatreniam a takto postaveným a koncipovaným zákonom, kde im za rozhodnutie bude hroziť disciplinárne konanie s možnosťou ich potrestania v podobe straty sudcovskej pozície (tzv. odobratia talára), stráca sa istota občana v nezávislosť súdnej moci. Preto garanciou občanov Slovenskej republiky na dodržiavanie ich základných práv a slobôd zostáva iba Súdny dvor EÚ.
 
Z vyššie uvedených dôvodov preto žiadam o vydanie predbežného opatrenia,  

„Súdny dvor EÚ s okamžitou platnosťou zruší opatrenia Slovenskej republiky diskriminujúce občanov Slovenskej republiky žijúcich a pracujúcich v zahraničí, na základe ktorých sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky musia podriadiť štátnej karanténe v štátnych zariadeniach. Slovenská republika je povinná poskytnúť voľný vstup občanom Slovenskej republiky na územie Slovenskej republiky bez povinnosti preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 a bez vykonania štátnej alebo domácej  karantény v trvaní 14 dní, ak Slovenskú republiku opätovne opustia do 48 hodín.“,

a ďalej:

„Slovenská republika je povinná zdržať sa prijatia akéhokoľvek ústavného zákona alebo zákona, ktorý by obmedzoval sudcovskú nezávislosť, ktorá zaručuje ochranu občanov Slovenskej republiky ako jeden z princípov vychádzajúcich z ústavných tradícií všetkých členských štátov EÚ, aby vnútroštátne súdy naďalej boli schopné rozhodovať nezávisle, pretože tým sa zaručí ochrana základných individuálnych práv občanov, ktoré vnútroštátne súdy musia ochraňovať.“
 
Z vyššie uvedených dôvodov preto žiadam o vydanie predbežného opatrenia, ktorým:
v bode I:

„Súdny dvor EÚ určuje, že opatrenia Slovenskej republiky diskriminujúce občanov Slovenskej republiky žijúcich a pracujúcich v zahraničí, na základe ktorých  sa občan SR  aj pri krátkodobom   vstupe na územie Slovenskej republiky na čas nepresahujúci 48 hodín,  musí podriadiť časovo neobmedzenej štátnej karanténe v štátnych zariadeniach, sú v rozpore s …........................ Slovenská republika je povinná umožniť voľný vstup občanom Slovenskej republiky na územie Slovenskej republiky bez povinnosti preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 a bez vykonania štátnej alebo domácej  karantény v trvaní 14 dní, ak Slovenskú republiku opätovne opustia do 48 hodín.“,
 
v bode II

„Slovenská republika je povinná zdržať sa prijatia akéhokoľvek ústavného zákona alebo zákona, ktorý by obmedzoval sudcovskú nezávislosť alebo do nej zasahoval, ktorá zaručuje ochranu občanov Slovenskej republiky ako jeden z princípov vychádzajúcich z ústavných tradícií všetkých členských štátov EÚ, aby vnútroštátne súdy naďalej boli schopné rozhodovať nezávisle, pretože len tým je zaručená ochrana základných individuálnych práv občanov, ktoré vnútroštátne súdy musia ochraňovať.“
 
Upozorňujem na to, že druhý bod navrhovaného opatrenia má úzky vzťah k situácii, ktorú navrhujem upraviť v bode I: jedným z následkov prijatia opatrení obmedzujúcich sudcovskú nezávislosť môže byť aj neúspešnosť žalôb občanov na Slovenskú republiku, ak sa so svojou žalobou na nezákonnosť opatrení, ktorým sa občanom SR obmedzuje alebo bez právneho základu a diskriminačne obmedzuje vstup na územie ich domovského štátu, obrátia na súd...

___________________________________


Všetci tí, ktorým nie je osud Slovenska a jeho občanov ľahostajný!

Celý text - Žiadosť o vydanie predbežného opatrenia - si môžete stiahnuť a prečítať TU.

V prípade, že sa chcete pridať k tejto žiadosti o vydanie predbežného opatrenia, niekoľko poznámok:

1. V prvom rade si ju treba prečítať. Celú! Musíte ju totiž podpísať. Pozorne si prečítajte text a opravte rod (napr. robil/robila atď.).

2. V záhlaví treba doplniť Vaše údaje – meno, priezvisko, adresu.

3. Na strane 5 sú červeným písmom dve vety, ktoré, ak sa na Vás vzťahujú, tak doplňte, opravte rod (nevidel/nevidela a vzdialený/vzdialená) a ak sa Vás netýkajú, a predsa chcete podporiť spoluobčanov, jednoducho ju len vymažte.

4. Na konci vyplňte dátum a miesto odoslania.

5. Vytlačte to a podpíšte.

6. Potom podpísaný text naskenujte a pošlite na emailovú adresu: ECJ.Registry@curia.europa.eu

7. V ten istý deň, keď to pošlete emailom, to treba dať na poštu a poslať aj v listovej forme – takže s tým sú spojené určité výdavky. Ak aj napriek tomu sa odhodláte túto výzvu s neistým koncom podporiť, 


„spravili ste malý krok pre Slovensko, ale veľký smerom od Igora“!

Judita L.

Zdroj: InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti