VIDEO: Policajný prezident Kovařík nezákonne zakročil proti občanovi bez rúška. Ten mu dal ukážkovú lekciu z práva

23.04.2021 | 10:45
  22
Prezident Policajného zboru SR Peter Kovařík v športovom outfite nezákonne zakročil voči občanovi Slovenskej republiky v budove Finančnej správy.

Advokátka JUDr. Adriana Krajníková informovala o rúškovom incidente, na ktorom sa osobne zúčastnil Prezident Policajného zboru SR plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík:

Môj klient Jakub Z. sa dňa 16.4.2021 dostavil do budovy Fianačného riaditeľstva v Banskej Bystrici v za účelom absolvovania výberového konania do zamestnania v štátnej službe.

Už po vstupe do budovy ho nezákonnými požiadavkami o nasadenie si respirátora a preukázanie sa negatívnym testom na Covid-19 obťažovala strážna služba.

Ak je táto požiadavka zákonná, žiadam p. Kovaříka, aby mi ako občanovi oznámil zákonné ustanovenie o povinnosti prekrytia dýchacích ciest a povinnosti testovania biologického materiálu. Bez pochýb tu ide o zásah do telesnej integrity človeka (čl. 8 ods. 1 Dohovor o ochrane základných práv a slobôd, čl. 16 Ústavy SR), a to je možné iba zákonom a ten musí byť v súlade s medzinárodným právom, ktoré zakazuje zvrátené „chúťky“ psychopatov.

Pre zopakovanie znova uvediem, že neexistuje žiadna povinnosť v žiadnom zákone Slovenskej republiky ukladajúca prekrytie dýchacích ciest ani ukladajúca povinné testovanie biologického materiálu a preukazovania sa jeho výsledkom na verejnosti.

Naopak, prekrytie dýchacích ciest, ktoré obmedzenie dýchania spôsobuje fyzické a psychické utrpenie (a dnes už množstvo lekármi potrvdených zdravotných obtiaží) je zakázané (čl. 3, v spojení s čl. 15 Dohovoru o ochrane základných práv a slobôd).

Testovanie je zdravotný úkon, pri ktorom ide o dobrovoľné rozhodnutie darcu odovzdať svoj biologický materiál na medicínsky výskum.

Ani prekrytie dýchacích ciest, ani podrobenie sa testovaniu, t.j. disponovanie negatívnym testom, nie je podľa žiadnych zákonných podmienok priepustkou do verejného života ani pre vstup do verejnej budovy alebo pre prístup k zamestnaniu. Naopak, takéto požiadavky sa definujú ako diskriminácia.

Po krátkej výmene názorov medzi Jakubom a strážcami Covidu (títo nešťastníci si naozaj neuvedomujú akej zvrátenej myšlienke izolácie a sterilizácie človeka, seba, ich detí a vnúčat slúžia) sa na „inkriminovanom“ mieste objavil JUDr. Ing. Peter Kovařík, prezident Policajného zboru Slovenskej republiky. Zahalený v respirátore a pravdepodobne mimo služby, keďže bol oblečený športovo a nie ani v uniforme, ani nie v inom spoločenskom odeve.

Tento pán sa od počiatku správal ako súkromný majiteľ Finančného riaditeľstva SR a osobný vykonávateľ „nariadení“ vlády a hlavného hygienika, to všetko v jednom.

Po tom, čo ho Jakub spoznal a pozdravil sa mu, následne po chvíli k nemu podišiel so suverénnou požiadavkou skrývajúcou v sebe jasné uposlúchnutie: “môžem vás poprosiť o občiansky preukaz”. Na Jakubovo odmietnutie a otázku, na základe čoho má tak konať, sa ho pán Kovarčík dotazoval: “pýtate sa ? Viete že ste bez rúška” ? A s bohorovnou aroganciou predvádzal rukami gestá na pokyn Jakubovi, aby ho následoval z budovy von. V ten okamih nebolo nad Dia Kovaříka…

Tento postup bol však brutálne mimo zákon. Pán Kovařík hrubo porušil zákon, jednak policajný, ako aj zákon na úseku „zdravia“ a najmä tiež Ústavu SR a medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná (vo vzťahu k nedotknuteľnosti osoby a iné). Policajt, ktorý sám porušuje zákon si osobuje súdiť iného pre porušovanie zákona, pri ktorom nedokázal zaparagrafovať „priestupok“ a zmohol sa na § 48 ods. 4. Ale ktoré písmenko, pán Kovařík ? Hlavne ktoré písmenko toho ustanovenia hovorí o povinnosti prekrytia dýchacích ciest ???!!!

Je naozaj trápne a slaboduché, ak policajt, ktorý hrubo prekračuje zákon a dopúšťa sa trestného činu, ide iného „uzemniť“ pre priestupok, ktorý nevie ani slovom, ani paragrafom označiť a ktorý skutok de iure neexistuje.

Táto svojvôľa veľmajstrov Slovenska prekračuje medze a Vy sám pán Kovařík na to jedného dňa doplatíte. Iba toľko arogancie a cynizmu sa na vás znesie, koľko ste znášali Vy na iných. A aj iní „mocní“ tohto sveta sa stali obeťou iba toho režimu, ktorý sami zaviedli…

Pan Kovařík, inak ten úsek, na ktorom sa mal Jakub dopustiť priestupku, sa nevolá “úsek verejneho zdravia”, ale úsek verejneho zdravotníctva. Aspoň toľko treba vedieť. A vyšší stupeň je už poznať aj celý paragraf, ktorý navyše neurčuje to, prečo ste tak amatérsky zakročili.

Keďže Jakub odmietol nasledovať gestikulačné príkazy Kovaříka, tento policajt mu vytrhol z ruky mobil a odchádzal s ním z budovy von. Tu ho Jakub logicky nasledoval a incident pokračoval pred budovou. Z nahrávky je zrejmé, že zo strany Kovaříka došlo k násiliu. Ale bude snaha to popierať, prekrúcať a hrať na rôzne právne „fintičky“, pretože sociopat a zbabelec sa najviac o seba bojí.

Pri výmene názorov Jakub poukázal Kovaříkovi aj na stanovisko generálneho prokurátora SR k otázke nezákonnosti vyhlášok nariaďujúcich nezákonné podmienky, a tu doktor práv Kovařík to cynicky odignoroval s myšlienkou, že jeho nezaujíma… (z kontextu rozhovoru si odpoveď každý doplní sám). Jakub mu „skočením do reči“ zjavne zachránil „povesť“.

Inak z „nastavenia“ Kovaříka išlo dosť potláčanej agresivity a musel sa asi veľmi držať, aby Jakubovi neudrel…

Prikladám video z miesta činu páchateľa Kovaříka:

Právny stav veci:

§ 9 ods. 1 Zák. č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore: Policajt v službe je povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania.

§ 9 ods. 2 Zák. č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore: Policajt je aj v čase mimo služby povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok. 

V prvom rade policajt Kovařík s veľkou pravdepodobnosťou zasahoval v športovom outfite v zmysle § 9 ods. 2 Zákona o policajnom zbore (pokiaľ bol v službe, konal podľa odseku 1). V každom prípade však nekonal v medziach tohto zákona, pretože zákon mu vo veciach Covidových vyhlášok nedovoľuje vykonávať objasňovanie priestupku, ale iba blokové konanie, ktoré však Kovařík nerealizoval.

Blokové konanie je také, kde policajt musí mať už na mieste a pred oslovením priestupcu zistené, že skutok sa stal, nie zisťovať, či sa skutok stal, teda objasňovať priestupok („vyťažovať“ osobu, dotazovať sa jej prečo nemá prekrytú tvár, a už vôbec nie jej prikazovať, aby si prekryla tvár a pod., a absolútne nemá žiadnu právomoc v rámci blokového konania niekoho odniekiaľ vyhadzovať). Blokové konanie je také, ako keď napr. policajt zastaví vozidlo s už nameranou prekročenou rýchlosťou, kde policajt už vie (už má zistené, zaznamenané), že skutok sa stal. Oznámi vodičovi zákonnú skutkovú podstatu priestupku s poukazom na zákonné ustanovenie skutku a vyzve vodiča na preukázanie totožnosti a ostatných potrebných dokladov. Po tomto mu uloží blokovú pokutu, ktorú keď vodič odmietne zaplatiť, postúpi vec na vybavenie priestupku príslušnému orgánu, v danom prípade dopravnému inšpektorátu.

Kovařík mal max. právomoc vybaviť vec v blokovom konaní, nie osobovať si právomoc objasňovania priestupku (na úseku verejného zdravotníctva, kde je p. Kovařík nikto). To však iba v službe.

Iba vtedy mal max. právomoc oznámiť Jakubovi skutkovú podstatu už zisteného priestupku s poukazom na zákonné ustanovenie a až po tomto ho vyzvať na preukázanie totožnosti. Tento postup priamo vyplýva zo zákona, pretože policajt tu zasahuje do základných práv a slobôd dotknutej osoby. Materiálny princíp právneho štátu ďalej hovorí o tom, že jednotlivec má právo poznať materiálnu podstatu veci, ktorá sa ho týka, a zároveň má právo kontroly konania štátneho orgánu (o tom vypovedá aj ústavná judikatúra SR a medzinárodných dohovorov). Pán Kovařík totiž nie je imperátor, ktorý môže prstom ukazovať občanovi, kam sa má presunúť, kde sa má postaviť a čo mu má ukázať. Pán Kovařík si toho dňa splietol svoju možno dominantnú predstavu o svojej osobe s výkonom verejného činiteľa, ktorý má dané však iba zákonom dovolené konanie. Nič viac! Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, p. Kovařík.

Pokiaľ sa občan odmietne preukázať policajtovi, ktorý mu zákonným spôsobom neoznámi účel kontroly identity, potom taký občan nekoná v rozpore so zákonom, pretože práve policajt v takomto čase nepožíva ochranu verejného činiteľa. Naopak, zneužíva právomoc verejného činiteľa, aby pod „obrazom“ policajta konal s jeho právomocami ale „pomimo“ zákona.

Avšak pokiaľ Kovařík konal mimo službu, Jakubov priestupok musel vykazovať bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku. 

Je bez pochýb zrejmé, že o túto situáciu nešlo. Covid-19 nespĺňa atribút bezprostrednej hrozby. Absencia respirátora na tvári nie je bezprostredným ohrozením života (to pán policajný riaditeľ musí doštudovať teóriu práva). A de facto by v danej budove (a všade inde na verejnosti, či už uzavretej alebo otvorenej) nesmel nikto ani na okamih si dať dole respirátor z tváre a napr. napiť sa vody, pretože by tým zamoril prostredie a iného nakazil smrteľným Covidom.

Našťastie tým 0,26 % smrteľným Covidom (a s ním miliónmi iných vírusov, baktérií, pliesní, roztočov…) nie je v prostredí prirodzene vlhkého ovzdušia nasiaknutý respirátor, a preto „chráni“ človeka a ten chráni seba a Kovaříka, a Kovařík svojím teplo-vlhkým respirátorom na face chráni seba a teba. A tak sa všetci chránia vlastnými Petriho miskami baktérií a vírusov. Veď inak by ani nemohli v rovnakom čase počas incidentu povedľa stojaci zamestnanci si húfne preberať jedlo od donáškovej služby, kde sa na mieste sústredilo viac než 6 osôb, a títo zamestnanci by to potom nemohli konzumovať v nesterilnej kancelárii. Robia to iba preto, že počas „medzihry„, keď vírus nefunguje (počas jedla, pitia, fajčenia) si respirátor môžu dať v kanceláriách dole. Ledaže by jedlo konzumovali cez respirátor… Verme tomu, že štátni zamestnanci nie sú pokrytci a bránia sa voči smrteľnému vírusu tak, že respirátor dole nedajú a jedlo konzumujú cez neho. Verme tomu, že štátni zamestnanci a určite vrátane Kovaříka v respirátore aj spia. Alebo doma majú iný vzduch než ten, ktorý je napr. v obchode pod nimi?

Totižto buď ten vírus tu je, alebo nie je, a keď je (je ich tu milión, iba nie sú tak protežovane známe), buď smrteľný je, alebo nie je…, alebo je skutočne tak inteligentný a hraje s nami fér hru, že počas jedla, spánku, fajčenia alebo ak nás nikto nevidí (však doktorka Kuzmiaková, iní verejní činitelia, učitelia v kabinetoch a pod.) „nebaví“.

S prestávakami smrteľného vírusu (teda keď je raz Covid smrteľný a keď raz nie) počítajú aj samotné právne nezmysly – vyhlášky, ktoré udeľujú výnimky, …konzumácia jedla, pitie, fajčenie, čas od 01:00 hod. – 05.00 hod., teda tu a vtedy vírus neplatí .

Iba na zamyslenie dávam pre homo sapiens mysliaci ten „detail“, že napr. v lietadle, v solídne uzavretej kabíne s cirkuláciou jedného vzduchu počas doby letu, kde pasažieri poslušne sedia v rúškach alebo respirátoroch aj pár hodín, príde okamih, keď holá hop – všetci v jednom okamihu kryty z tváre dole, pretože sa podáva pokrm a všetci jedia, mľaskajú, predychujú, odgrgujú a pekne šíria do prostredia aj to, čo by nechceli… Po 20 – 30 minútach hra znova začína, kryty znova na tvár a film „Covid-19“ pokračuje. Počas jedla neplatí, nie je v kabíne, nie je nikde… Vypadol z lietadla…

Stále sa Vám pán doktor Kovařík nezdá tento Covid hrou na bláznov a pre plebs… ???? Osobitne otázka pre Vás…

Mne áno, a preto to osobitne a oosbne odmietam. Nemám ani ja, ani môj klient Jakub, ale ani Vy zákonnú povinnosť na prekrytie dýchacích ciest a podrobenie sa testovaniu. Ak si však rád škodíte a Vaša dôstojnosť je „tá tam„, robte to… …Nad Bohom aj tak nevyhráš..., môžeš iba žiť v súlade s Ním, v súlade s prirodzenými zákonmi, a tým nie je obmedzovanie dýchania a odber častí tela, ale naopak, prísun čím väčšieho množstva vzduchu skrz voľného dýchania, stránenie sa zbytočných zásahov do tela, ale aj duše človeka (to je ten strach) a koexistencie s prostredím.

Máme však základné práva a slobody, ktoré nemožno podmieňovať (aktuálnymi politickými) nezákonnými podmienkami. Tie práva a slobody sú totižto dané aj medzinárodným právom. Jedného dňa pán Kovařík tento film skončí…

Vy ste teda pán P. K. nemali v danom okamihu právomoc na to, čo ste vykonali.

Jakub už podal trestné oznámenie na Vás… Jedného dňa tento film skončí…

§§§ §§§ §§§

§ 58 ods. 1 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch: Objasňovanie priestupkov: Objasňovaním priestupkov podľa tohto zákona sa rozumie obstaranie podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu najmä o tom, či 
a) sa stal skutok, ktorý je priestupkom podľa tohto alebo iného zákona,
b) tento skutok spáchala osoba podozrivá zo spáchania priestupku,
c) sa uloží sankcia za priestupok alebo sa od jej uloženia upustí, ak k náprave páchateľa priestupku postačí samotné prejednanie priestupku, 
d) uloží ochranné opatrenie,
e) uloží páchateľovi priestupku povinnosť uhradiť spôsobenú škodu.

§ 58 ods. 2 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch: Objasňovanie priestupkov podľa odseku 1 vykonávajú správne orgány, ktoré sú príslušné prejednať zistené priestupky, ak priestupok zistili v rozsahu svojej pôsobnosti alebo ak im priestupok oznámil iný orgán (§ 56 ods. 1), ktorý nie je oprávnený priestupok prejednať podľa tohto alebo iného zákona.

§ 58 ods. 3 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch: Objasňovanie priestupkov podľa odseku 1 vykonávajú tieža)orgány Policajného zboru v rozsahu podľa odseku 4,

§ 58 ods. 4 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch: Orgány Policajného zboru objasňujú a) priestupky uvedené v § 24 ods. 1 písm. a), § 30 ods. 1 písm. d) až h), § 35 ods. 1 písm. f), § 44 a 46, 
b) priestupky proti verejnému poriadku, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, priestupky proti majetku a devízové priestupky v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,
c) priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy a ďalšie priestupky proti poriadku v štátnej správe, ak boli spáchané na úseku štátnej správy v pôsobnosti Policajného zboru, ak uvedené priestupky nezistil alebo ich neobjasňuje orgán uvedený v odseku 2 alebo odseku 3 písm. b) až e). 

§ 84 ods. 1 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch: Blokové konanie: Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu (§ 13 ods. 2) zaplatiť.

§ 9 ods. 1 Zák. č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore: Policajt v službe je povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania.

§ 9 ods. 2 Zák. č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore: Policajt je aj v čase mimo služby povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok. 

§ 9 ods. 3 Zák. č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore: Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť policajta, pri ktorom sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby.

§ 17 ods. 1 Zák. č. 171/1993 Z.z. o policajnom zboreOprávnenie požadovať vysvetlenie: Policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu a na zistenie jeho páchateľa, ako aj na vypátranie hľadaných alebo nezvestných osôb a vecí. V prípade potreby je policajt oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar Policajného zboru na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia alebo, ak ide o objasňovanie priestupku, na spísanie záznamu alebo zapísania výsledkov úkonov do správy o výsledku objasňovania priestupku.

§ 56 ods. 4 Zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane verejného zdravia: Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a f) spáchaný v čase krízovej situácie sa v blokovom konaní uloží pokuta do 1000 eur; tieto priestupky v blokovom konaní môžu prejednávať aj orgány Policajného zboru a obecnej polície. 

§ 56 ods. 5 Zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane verejného zdravia: Priestupky podľa tohto zákona prejednávajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva, regionálny úrad verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) až g), ak odsek 4 neustanovuje inak. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.

Zdroj: zalobyvocistatu.sk

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti