VIDEO: Policajná covid-šikana vo vlaku voči Slovenke zo strany nadpráporčíka Sádeckého

23.08.2021 | 13:33
  101
Príslušník Policajného zboru SR Štefan Sádecký vykonával vo vlaku idúcom z Rakúska na Slovensko kontrolu a za prípadné zverejnenie záznamu z výkonu jeho verejnej činnosti sa kontrolovanej osobe vyhrážal trestným oznámením ...

Taký bežný „demokratický“ deň na Slovensku alebo cesta vlakom z Rakúska na Slovensko dňa 6.8.2021 (kontrola medzi Devínskou Novou Vsou a Bratislavou).

Dôvod kontroly: vstup na územie Slovenska, doklad o očkovaní, testovaní alebo prekonaní COVID 19.

Viac vo videu:

Prepis zvukovej nahrávky a videa TU.

čl. 1 ods. 1 Ústavy SR:  Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát,  

čl. 2 ods. 2 Ústavy SR:  Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

čl. 2 ods. 3 Ústavy SR:  Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

§ 15 Zák. č. 400/2015 Z.z.: O všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenie sa stalo známym každému, koho sa to týka.

V prvom rade, polícia Slovenskej republiky nevykonáva hraničnú kontrolu.

V druhom rade, v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa nenachádza žiadny všeobecne záväzný právny predpis ukladajúci osobám povinnosť očkovania, testovania alebo prekonania Covid-19, ani povinnosť preukazovania sa dokladom o očkovaní, testovaní alebo prekonaní COVID 19.

Policajt Štefan Sádecký v tomto vlaku arogantne až (ospravedlňujem sa za výraz) sproste a bez poukazu na plnenú služobnú úlohu podľa § 2 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore (označenie dôvodu kontroly) opakovane vyzýval pani Helenu na predloženie dokladu totožnosti, pričom zároveň sa jej vyhrážal pred prípadným zverejnením jeho mena a výkonu jeho činnosti na sociálnej sieti. Mena, ktoré má zverejnené na verejnej uniforme pri výkone verejnej činnosti na verejnosti… Legitímnu otázku kontrolovanej osoby na dôvod kontroly označil, že sa opakuje ako papagáj.

 

Osobitným „argumentom“ policajta Sádeckého na preukázanie totožnosti pani Heleny bolo to, že kontrolovaná osoba pozná jeho meno z menovky umiestnenej na služobnej uniforme, a on jej meno nepozná.

Ďalšou „perlou“ bolo vyjadrenie odmietnutia natáčanie jeho osoby na obrazový záznam (verejného činiteľa pri výkone jeho činnosti) pretože ani on si nenatáča kontrolovanú pani Helenu.

Celá VÝZVA na preukázanie totožnosti bola založená „na základe toho, že som vás vyzval, a „je to bežný výkon služby, pani.“ Ak sa nepodriadite, skončíte v putách na policajnom útvare.

Skutočne policajt podľa prísahy § 17 zákona č. 73/1998 „Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s nasadením vlastného života. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tak prisahám!“.

Po legitímnom odmietnutí pani Heleny preukázať svoju totožnosť bez označenia dôvodu tejto kontroly, menovaný policajt za asistencie ďalších dvoch policajtov a vojakov ju predviedol na policajný útvar Železničnej polície v Bratislave. Po zistení totožnosti (označení mena, priezviska, rodného čísla, adresy) jej bola uložená bloková pokuta a následne bola prepustená na slobodu.

Konanie policajta bolo absolútne nedovoleným svojvoľným konaním, kde nielenže neoznačil plnenú služobnú úlohu, ale táto neexistovala vôbec.

Právnym dôvodom preukázania totožnosti osoby nie je jej vstup na územie Slovenska, ani kontrola totožnosti z dôvodu prekonania Covid-19, alebo podstúpenia očkovania alebo testovania na uvedené. Dôvodom kontroly nie je ani samotné prekonanie Covid-19, alebo podstúpenie očkovania alebo testovania na uvedené.

Celý obsah výkonu služebného zákroku v predstavení policajta Štefana Sádeckého je dehonestáciou polície Slovenskej republiky a spácháním viacerých trestných činov menovaným.

Po zhliadnutí videa neviete či sa smiať alebo plakať, a či tento chlapec si nepomýlil výkon služby s DIVOKÝM ZÁPADOM 19. storočia a prechod hranice Rakúsko – Slovensko s hranicou Severná Dakota – Južná Dakota.

Odhliadnuc od práva, nedokážem porozumieť tej veci, že štátni zamestnanci tým, že terorizujú občanov, budujú a utužujú totalitný systém vlastným deťom… Gratulujem vám k rozumu, ktorým disponujete!

POLICAJNÝ ŠTÁT.

Konanie policajta má však vážnejšie trhliny…

Národná rada Slovenskej republiky, Vláda Slovenskej republiky, prezidentka Slovenskej republiky a Ústavný súd Slovenskej republiky nesú zodpovednosť za to, že na Slovensku je stav, kde kowboji polície Slovenskej republiky prevzali riadenie štátu do vlastných rúk. Terorizujú občanov Slovenskej republiky pre povinnosti, ktoré de iure neexistujú (a existovať nemôžu, preto neexistujú), dokonca ich terorizujú pri vstupe do ich vlasti.

Na rozdiel od Slovákov, voľný vstup na Slovensko majú afganskí „utečenci“ vojaci …

Ako si Slovensko teda zvolilo, tak má! A takto sa bude mať aj policajt Štefan Sádecký, ktorého systém dobehne na inom mieste. Tak len tak ďalej, Slováci…!

Treba slúžiť cudzím záujmom a podstupovať pre nich laboratórne výkony na svojej integrite a experimentálne výskumy aj na vlastných deťoch.

Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, obmedzovanie osobnej slobody, nátlak.

Príslušník policajného zboru Štefan Sádecký sa dopustil trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, obmedzovania osobnej slobody a nátlaku.

Pani Helena chcela na neho podať trestné oznámenie priamo na mieste (železničnej polície), čo jej bolo odopreté s jeho „rečníckou otázkou“, či si ho má napísať sám na seba. Ďalší prítomný policajt ju „odporučil“ na policajnú inšpekciu… Zároveň s tým bola zastrašovaná, že ak vec zverejní na sociálnych sieťach, bude na ňu podané trestné oznámenie.

§ 9 ods. 1 Zák. č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore: Policajt v službe je povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania. 

§ 9 ods. 3 Zák. č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore: Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť policajta, pri ktorom sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby.

§ 18 ods. 1 Zák. č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore: Policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti. 

Uznesenie Okresného súdu v Pezinku, sp. zn. 2T 136/2013: „Žiad­na oso­ba nie je po­vin­ná upos­lúch­nuť ani pod­ro­biť sa ta­kej vý­zve prís­luš­ní­ka PZ, kto­rá ne­má opo­ru v plat­ných práv­nych pred­pi­soch. Vo­či oso­be, kto­rá tak­to pos­tu­pu­je, nie je mož­né vy­vo­diť tres­tnop­ráv­nu zod­po­ved­nosť za­lo­že­nú na ne­reš­pek­to­va­ní ta­kej­to vý­zvy“. 

Ohľadne samotnej výzvy podľa § 18 ods. 1 Zák. č. 171/1993 Z. z dávam do pozornosti, že táto právomoc je podmienená plnením úloh podľa tohto zákona, to znamená, musí existovať zákonný dôvod kontroly totožnosti osoby, a tento musí byť kontrolovanej osobe riadne (paragrafom a skutkovou podstatou zákona) oznámený.

Uvedeným zákrokom sa zasahuje do základných práv a slobôd, prinajmenšom do práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia (čl. 16 ods. 1 Ústavy, tiež čl. 8 Európskeho dohovoru) a do práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života (čl. 19 ods. 2 Ústavy). 

Konajúci policajt Sádecký zhliadol v postupe podľa § 18 ods. 1 Zák. č. 171/1993 Z. z. možnosť kedykoľvek „vyzvať osobu, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti“, avšak pozornosti mu uniklo najdôležitejšie slovné spojenie „ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona“, ktoré definuje materiálny predpoklad výkonu oprávnenia policajta požadovať preukázanie totožnosti.

Zákonný predpoklad „ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona“, nebol v danej veci naplnený, pretože s poukazom na absenciu zavineného konania podľa § 2 ods. 1 Zák. č. 372/1990 Zb. – nepreukázanie sa očkovaním, testom alebo prekonaním Covid-19 nie je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, čím neexistovala úloha plnená podľa § 2 ods. 1 Zák. č. 171/1993 Z. z.!

Navyše, orgány Policajného zboru nemajú podľa žiadneho zákona Národnej rady právomoc vykonávať kontrolu prekonania, očkovania alebo testovania v spojení s Covid-19.

Ak príslušník Policajného zboru prekročí svoju právomoc a uskutočňuje zákrok, na ktorý nie je podľa zákona oprávnený, nepožíva ochranu verejného činiteľa a dotknutá osoba nie je povinná strpieť jeho konanie a pokyny. 

Pre výzvu na preukázanie totožnosti pani Heleny neexistoval právny dôvod. Neexistovala úloha plnená podľa § 2 ods. 1 Zák. č. 171/1993 Z. z. ani zákon, podľa ktorého by mala byť plnená.

Pretože ako je uvedené vyššie, neexistuje povinnosť prekonania, očkovania ani testovania v spojení s Covid-19 a neexistuje právna povinnosť preukázania prekonania, očkovania a testovania v spojení s Covid-19.

V tejto súvislosti neprichádza do úvahy ani administratívnoprávna (priestupková) zodpovednosť, nakoľko priestupok podľa ustanovenia § 47 ods. 1 písm. a) Zák. č. 372/1990 Zb. možno spáchať len neuposlúchnutím zákonnej výzvy verejného činiteľa.  

Bloková pokuta udelená pani Helene bola tiež v rozpore so zákonom.

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa teda nenachádza právny predpis, na základe ktorého by pani Helena mala uloženú povinnosť prekonania, očkovania alebo testovania v spojení s Covid-19 ani povinnosť preukázania prekonania, očkovania a testovania v spojení s Covid-19.

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa však nachádza právny predpis, na základe ktorého je uvedené konanie policajta Štefana Sádeckého kvalifikované ako trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, obmedzovania osobnej slobody a nátlaku.

Nie pani Helena sa dopustila priestupku, ale policajt sa dopustil trestného činu.

Osobitne je tu treba dať do pozornosti ad absurdum predmetného konania policajta, že rovnako právomocou orgánu Policajného zboru nie je daná k výzve na preukázanie totožnosti za účelom kontroly povinného očkovania podľa osobitného zákona (§ 56 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.), ani samotná kontrola tohto očkovania.

To, čo sa na Slovensku deje sa nazýva POLICAJNÝ REŽIM a VOJENSKÁ CHUNTA. Stačí si vybrať…

Autor: JUDr. Adriana Krajníková

Zdroj: zalobyvocistatu.sk

Zobraziť ďalšie

Tipy a rady


 

Zaujímavosti