Švajčiarski policajti už nechcú mlčky presadzovať obmedzujúce covidové opatrenia

20.08.2021 | 10:45
  1
Vo Švajčiarsku sa policajti zo všetkých kantónov spojili do združenia „My pre vás“ a napísali list Policajnému zväzu. Nie sú už ochotní mlčky a bez odporu presadzovať covidové opatrenia. Neprimerané obmedzovanie základných práv. Varovanie pred „neposlušnosťou“, ak sa nič nezmení.

Vo Švajčiarsku sa policajti zo všetkých kantónov spojili do združenia „My pre vás“ a napísali list Policajnému zväzu. Nie sú už ochotní mlčky a bez odporu presadzovať covidové opatrenia.

Štátna koronová politika ohrozuje základné práva obyvateľov. Neberie sa ohľad na proporcionalitu a potiera sa právny aspekt. Vedie to k negatívnemu vývoju v spoločnosti, najmä v priamom kontakte s obyvateľstvom. Policajti varujú pred „neposlušnosťou“, ak sa nič nezmení.

Mali by mať možnosť vyjadrovať sa slobodne, bez rizika sankcií a strachu. Ich webová stránka slúži ako platforma na výmenu informácií. Má ukázať, že nie sú so svojimi obavami osamotení.  V niekoľkostranovom liste dávajú jasne najavo svoje obavy. Ostro kritizujú prijaté koronové opatrenia.

„Podľa najlepšieho vedomia a svedomia chrániť základné práva všetkých“

Policajti sa zaviazali voči demokratickému právnemu štátu, že budú podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia chrániť základné práva všetkých. Rozsiahle obmedzenie práv považujú za odporujúce proporcionalite a najvyššiemu aspektu demokracie – slobode. Vynára sa teda otázka, čo ospravedlňuje tieto obmedzenia?

V zákone o polícii sa totiž okrem iného píše, že policajné opatrenia musia byť nevyhnutné a vhodné na plnenie policajných úloh. Z viacerých vhodných opatrení sa prijme to, ktoré pravdepodobne spôsobí najmenšiu škodu dotknutým osobám a širokej verejnosti. Opatrenia nesmú viesť k znevýhodneniu, ktoré je zjavne neprimerané sledovanému účelu. Opatrenia sa zrušia, keď sa dosiahne ich účel, alebo keď je zrejmé, že ho nemožno dosiahnuť.

Obava z nálad obyvateľov

Pri svojej každodennej práci sú policajti viazaní právnym systémom, pretože tento zákon ich zaväzuje rešpektovať ústavné práva a ľudskú dôstojnosť jednotlivcov. Je nevyhnutné, aby sa tieto zásady dodržiavali aj pri vykonávaní protikoronových opatrení.

Mnohí policajti neskrývajú obavy, do akej miery budú musieť v budúcnosti uplatňovať nové právne nariadenia. Ako sa tým zmení právny poriadok a nálada medzi obyvateľmi. Policajti varujú pred možnou neposlušnosťou. Budú pre nich prijateľné len také opatrenia, ktoré budú „zrozumiteľné“ a oprávnené vo vzťahu k obyvateľom.

Obmedzenia porušujúce základné práva

Zo strany centrálnej vlády a kantónov chýba v zásade „odôvodnené zváženie právnych  aspektov“ v covidových opatreniach. Neposúdila sa ani primeranosť obmedzení základných práv.

Viaceré základné práva sa ocitli prinajmenšom pod silným tlakom, alebo sa dočasne či trvalo obmedzili. Patrí medzi ne právo na osobnú slobodu, sloboda zhromažďovania, sloboda združovania, právo na spravodlivý proces, politické práva, sloboda médií a ochrana súkromia.

Dobrým príkladom závažného neprimeraného zásahu do základných práv je nariadenie šéfky odboru školstva v Zürichu. Prikazuje povinné nosenie rúšok pre deti od 4. ročníka počas celého dňa, a to aj počas prestávok či hodín telesnej výchovy.

Negatívne dopady covidovej politiky

Covidová politika priniesla so sebou vážne dôsledky a závažný sociálny dosah:

• Prakticky nenapraviteľné zaostávanie detí a tínedžerov vo vzdelávaní, ktoré má vplyv na výber povolania a finančný príjem v dospelosti

• Zvýšenie nezamestnanosti

• Nárast problémov s drogami

• Nárast domáceho násilia

• Nárast počtu duševných ochorení (úzkostné poruchy, depresie atď.)

• Izolácia v dôsledku narušenia spoločenského života

• Narušenie demokratických procesov (odloženie hlasovania, zákaz demonštrácií, obmedzenie zberu podpisov pod petície atď.)

• Frustrácia a hnev s potenciálom radikalizácie

• Obrovský výpadok daní (s dôsledkami na vývoj miezd policajtov, úsporné opatrenia, ktoré sa majú prijať, atď.)

• Narušenie zdravotnej starostlivosti (vrátane odložených preventívnych prehliadok a operácií).

Mnohí policajti neskrývajú ani svoje obavy z očkovania proti SARS-CoV-2. Štátom preferovaná mRNA vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech ponecháva totiž mnohé otázky nezodpovedané.

Policajti žiadajú slobodnú vôľu v súvislosti s očkovaním. Nesmie byť na nikoho vyvíjaný nátlak. Ani priamo v zmysle povinného očkovania podľa protiepidemického zákona, ani nepriamo zákazom, alebo obmedzením niektorých funkcií a činností polície.

Koronové obmedzenia pokračujú

Švajčiarska Spolková rada rozhodla o zachovaní koronových opatrení. V súčasnosti však slúžia skôr na ochranu nemocničných štruktúr ako neočkovanej populácie. Návrat k normálnemu stavu závisí od masívneho zvýšenia počtu zaočkovaných.

Takmer polovica švajčiarskej populácie plne zaočkovaná. Počet ľudí z prvou dávkou vakcíny ale stagnuje. Švajčiarsko je západoeurópskou krajinou s najmenším počtom ľudí, ktorí dostali len prvú dávku v pomere k počtu obyvateľov.

Naďalej bude platiť nosenie rúška v interiéroch a verejnej doprave. Nevyhnutné bude stále aj predkladanie negatívneho testu pri návšteve veľkých podujatí, či v kluboch, keďže naďalej je neistá epidemiologická situácia. Týka sa to aj opakovaného testovania školákov, zamestnancov podnikov a zdravotníkov, dodáva na záver Erik Rusch v The Epoch Times.

Zdroj: epochtimes.de
Preklad: hlavnydennik.sk


Tipy a rady


 

Zaujímavosti