Sudkyňa Kosová ako členka Súdnej rady SR napísala predsedovi Mazákovi otvorený list kvôli jeho nepravdivým vyjadreniam

24.06.2022 | 17:21
  0
Šéf Súdnej rady SR Ján Mazák v nedávnom rozhovore pre TA3 ve­rej­ne ko­mu­ni­ko­va­l in­for­má­cie a zá­ve­ry ne­ko­reš­pon­du­jú­ce so sku­toč­nos­ťou, čím podľa názoru sudkyne Marcely Kosovej dochádza k oslabeniu dô­ve­ry ve­rej­nos­ti v súd­nic­tvo na Slovensku.

Mar­ce­la Ko­so­vá, člen­ka Súd­nej ra­dy SR zvo­le­ná sud­ca­mi

 

Vá­že­ný pán

prof. JUDr. Ján Ma­zák, PhD.

pred­se­da súd­nej ra­dy

Súd­na ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky

Hlav­né ná­mes­tie 8

814 22 Bra­tis­la­va

 

Vá­že­ný pán pred­se­da súd­nej ra­dy Ján Ma­zák.

Ne­pí­šem Vám ten­to ot­vo­re­ný list s ra­dos­ťou. Ako člen­ka súd­nej ra­dy mi­ni­mál­ne v me­ne 72% sud­cov zá­pa­dos­lo­ven­ské­ho vo­leb­né­ho ob­vo­du, kto­rí ma zvo­li­li do súd­nej ra­dy, však mu­sím rea­go­vať na Va­še ve­rej­né vý­ro­ky, kto­ré sú spô­so­bi­lé utvr­dzo­vať ve­rej­nosť v ne­ga­tív­nom na­ze­ra­ní na jus­tí­ciu. O to viac, keď ich vy­slo­vu­je pred­se­da súd­nej ra­dy. Tej ra­dy, kto­rá je v zmys­le Ústa­vy SR ús­tav­ným or­gá­nom sud­cov­skej le­gi­ti­mi­ty, a kto­rá má jed­nak ako ce­lok, ale aj Vy ako jej pred­se­da, za úlo­hupri­jí­mať opat­re­nia na po­sil­ňo­va­nie dô­ve­ry ve­rej­nos­ti v súd­nic­tvo.

Te­le­ví­zii TA3 ste pos­kyt­li roz­ho­vor, kto­rý bol vy­sie­la­ný 21.6.2022 pod náz­vom „Hru­bá kri­ti­ka sud­cov je cez čia­ru“. Ne­bo­lo to pr­vý krát, ke­dy ste ve­rej­ne ko­mu­ni­ko­va­li in­for­má­cie a zá­ve­ry  ne­ko­reš­pon­du­jú­ce so sku­toč­nos­ťou, a kto­ré tým pá­dom ne­po­sil­ňu­jú dô­ve­ru ve­rej­nos­ti v súd­nic­tvo, prá­ve nao­pak.

Sved­čí o tom aj sku­toč­nosť, že v ne­dáv­nej mi­nu­los­ti Sud­cov­ská ra­da pri Kraj­skom sú­de v Bra­tis­la­ve uvied­la, že po­va­žu­je Va­še ve­rej­né vy­jad­re­nia vo vzťa­hu k oso­bám kon­krét­nym sud­com ako nev­hod­né, neod­bor­né, za­vá­dza­jú­ce a zne­va­žu­jú­ce, a vy­zva­la Vás na ne­vyh­nut­nú zdr­žan­li­vosť vo vy­jad­re­niach o ve­ciach tý­ka­jú­cich sa ko­na­nia a osob­nos­ti sud­cu, kto­ré jed­noz­nač­ne nep­ris­pie­va­jú k zvý­še­niu dô­ve­ry­hod­nos­ti jus­tí­cie.Va­ša reak­cia na vý­zvu ne­bo­la vec­ná, ale spo­chyb­ňu­jú­ca čle­nov sud­cov­skej ra­dy, keď ste uvied­li, že vzhľa­dom na jej zlo­že­nie ne­má­te pot­re­bu sa k vý­zve vy­jad­riť a ob­ha­jo­vať svo­ju od­bor­nosť.

Vo vy­ššie uve­de­nom roz­ho­vo­re ste vy­čí­ta­li  sud­com, sud­cov­ským ra­dám a pred­se­dom sú­dov, že sa ne­zas­ta­li ko­le­gov sud­cov, na kto­rých ve­rej­ne čin­né oso­by hru­bo za­úto­či­li, a zá­ro­veň ste uvied­li, že je ak­cep­to­va­teľ­né, aby bol sud­ca ve­rej­ne ozna­če­ný za idio­ta.

Do­vo­lím si Vám pri­po­me­núť, že eš­te na je­seň 2021 som navrh­la, aby súd­na ra­da pri­ja­la uz­ne­se­nie, že Súd­na ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky so zne­po­ko­je­ním sle­du­je via­ce­ré nep­ri­me­ra­né ve­rej­né zá­sa­hy do roz­hod­nu­tí sú­dov, ako aj vy­hlá­se­nia vo­či kon­krét­nym sud­com, a to tak zo stra­ny po­li­ti­kov, ako aj niek­to­rých pred­sta­vi­te­ľov or­gá­nov ve­rej­nej mo­ci, kto­ré sú reál­ne spô­so­bi­lé za­sa­ho­vať do ne­zá­vis­los­ti súd­nej mo­ci, ako jed­nej z troch mo­cí v štá­te.

Súd­nou ra­dou to bo­lo od­ig­no­ro­va­né s tým, že Vy osob­ne ste uvied­li, že je “to príl­iš sil­né”. Je to ove­ri­teľ­né zo zvu­ko­vé­ho zá­zna­mu za­sad­nu­tia súd­nej ra­dy.

Uvied­li ste­ďa­lej in­for­má­cie ma­jú­ce sú­vis so zá­sa­hom NA­KA na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va III a ko­na­ním je­ho pred­se­du, ob­sa­hom kto­rých bo­lo via­ce­ro sku­toč­nos­tí bez opo­ry v reali­te.

Nap­rík­lad, že iš­lo o prá­vop­lat­ne skon­če­nú vec, v kto­rej NA­KA žia­da­la vy­dať spis. Mu­sím pri­po­me­núť, že žia­da­li o vy­da­nie spi­su a je­ho uta­jo­va­nej príl­ohy vo ve­ci, kto­rá ne­bo­la prá­vop­lat­ne skon­če­ná. Prá­vop­lat­ne bo­lo roz­hod­nu­té iba o návr­hu na vza­tie ob­vi­ne­ných do väz­by. A po­li­caj­ti ne­vyu­ži­li „bež­ne pou­ží­va­ný“ § 3 Tres­tné­ho po­riad­ku tak, ako to bo­lo uve­de­né v sprá­ve PPZ NA­KA Od­bor Zá­pad zo dňa 14.06.2022, že „je bež­nou praxou po­lí­cie vy­uží­va­nie us­ta­no­ve­nia § 3 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku, kto­rý ho­vo­rí o sú­čin­nos­ti“.

Tvr­di­li ste,že aj v mi­nu­los­ti bo­li rov­na­ké zá­sa­hy na sú­doch zo stra­ny NA­KA,keď vy­šet­ro­va­teľ pri­šiel na prís­luš­ný súd, uro­bil ta­kú is­tú vý­zvu ako v prí­pa­de Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va III, žia­dal ori­gi­ná­ly zme­niek, čo je kry­té ob­chod­ným ta­jom­stvom, pri­šiel pred­se­da ok­res­né­ho sú­du a na­ria­dil vy­da­nie tých­to zme­niek. Na za­sad­nu­tí súd­nej ra­dy 15.6.2022 za­zne­lo, že iš­lo o zmen­ky v ko­na­niach na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va V. 

Opäť to nie je prav­da, a je to ľah­ko zis­ti­teľ­né z prís­luš­ných spi­sov, v kto­rých sa ko­na­lo vo ve­ci zme­niek, a do­kon­ca aj z pod­kla­dov, kto­ré má súd­na ra­da k dis­po­zí­cii.

Pre­dov­šet­kým, zmen­ka bez ďal­šie­ho net­vo­rí pred­met ob­chod­né­ho ta­jom­stva. Na­po­kon, v uve­de­ných ve­ciach bo­la pred­me­tom spo­ru, bo­la vo fo­to­kó­pii v spi­so­vom ma­te­riá­li a vec bo­la pre­jed­ná­va­ná ve­rej­ne. Áno, ori­gi­ná­ly zme­niek bo­li v tre­zo­re, av­šak pre­to, že ide o cen­ný pa­pier, a bez to­ho, aby bol ori­gi­nál pred­lo­že­ný sú­du, ne­mô­že súd o ta­kom­to spo­re ko­nať.V tých­to ve­ciach na­vy­še po­žia­dal naj­skôr vy­šet­ro­va­teľ súd o sú­čin­nosť pod­ľa § 3 ods. 3 Tr. por., nás­led­ne v tres­tnej ve­ci, kde už bol kon­krét­ny ob­vi­ne­ný (te­da nie ako pre­ven­cia vo ve­ci Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va III) po­žia­dal zá­kon­ných sud­cov a vy­da­nie ori­gi­ná­lov zme­niek za úče­lom zna­lec­ké­ho skú­ma­nia, nie ce­lé­ho spi­su a nie pred­se­du sú­du, kto­rý te­da ani žiad­ny po­kyn na vy­da­nie zme­niek ne­dal.

Ako ďal­ší prík­lad ste uvied­li, že pri­šiel vy­šet­ro­va­teľ aj na iný súd, vy­zval sud­cu na vy­da­nie po­čí­ta­ča a sud­ca za prí­tom­nos­ti pred­se­du sú­du vy­dal­ten­to slu­žob­ný po­čí­tač. Pri­po­me­niem, že na Ok­res­nom sú­du Bra­tis­la­va I NA­KA po­žia­da­la o vy­da­nie pra­cov­né­ho po­čí­ta­ča cez za­is­ťo­va­cí úkon ve­de­nie toh­to sú­du, ho­ci ve­de­nie sú­du nie je ma­ji­te­ľom pra­cov­né­ho po­čí­ta­ča a ani ne­má vo svo­jej dis­po­zí­cii pra­cov­ný po­čí­tač sud­cu. Neus­pe­li a vrá­ti­li sa s prí­ka­zom na pre­hliad­ku pries­to­rov kan­ce­lá­rie sud­cu, ke­dy si ten­to po­čí­tač od­nies­li.

Spý­ta­li ste sa, že v čom je viac chrá­ne­né ta­jom­stvo, ako v po­čí­ta­či sud­cu a pred­se­da sú­du pri tom se­kun­du­je? Pre­dov­šet­kým, pred­se­da sú­du „ne­se­kun­do­val“ pri dob­ro­voľ­nom vy­da­ní po­čí­ta­ča ale­bo od­ov­zda­ní po­čí­ta­ča na zá­kla­de vý­zvy, ale bol prí­tom­ný pri pre­hliad­ke kan­ce­lá­rie na zá­kla­de prí­ka­zu na ta­kú­to pre­hliad­ku. A áno, ta­jom­stvo. Pres­ne tak. V zmys­le § 89 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, po­vin­nosť na vy­da­nie ve­ci sa nev­zťa­hu­je na ve­ci, či lis­ti­ny, kto­ré po­dlie­ha­jú po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti (oso­ba, kto­rá by ta­ké ve­ci ma­la vo svo­jej dis­po­zí­cii ich ani ne­mô­že vy­dať po­kiaľ ne­bu­de os­lo­bo­de­ná od po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti), pre­to po­lí­cia po­cho­pi­la, že sa cez vy­da­nie ve­ci k pra­cov­né­mu po­čí­ta­ču ne­dos­ta­ne a vrá­ti­la sa do bu­do­vy sú­du opäť, ten­to­raz už s prí­ka­zom na pre­hliad­ku ne­by­to­vé­ho pries­to­ru.

Mo­bi­ly, ako ďal­ší Váš prík­lad. Obe dot­knu­té sud­ky­ne vy­da­li svo­je súk­rom­né mo­bi­ly dob­ro­voľ­ne. Ho­ci  priš­lo pre mo­bi­ly šesť prís­luš­ní­kov NA­KA do bu­do­vy sú­du na­mies­to to­ho, aby priš­li za sud­ky­ňa­mi do­mov, či si ich pred­vo­la­li pria­mo na po­lí­ciu.

Na­po­kon, uvied­li ste aj to, že ani v jed­nom z tých­to prí­pa­dov od ro­ku 2018 nik­to neoz­ná­mil, že by doš­lo k zá­sa­hu do sud­cov­skej ne­zá­vis­los­ti, a pre­to je to pre Vás „mä­tú­ce“,  pre­čo len v tom­to prí­pa­de. Opäť mu­sím bo­hu­žiaľ  kon­šta­to­vať, že to nie je prav­da. Ob­rá­til. Pred­se­da Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve lis­tom zo dňa 12.9.2019.

Ok­rem iné­ho na­mie­tal, že pos­tup, pri kto­rom PPZ NA­KA dňa 22.8.2019 žia­da­la od ve­de­nia Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I vy­da­nie po­čí­ta­ča z kan­ce­lá­rie sud­cu ok­res­né­ho sú­du, a po tom, čo ve­de­nie ok­res­né­ho sú­du za­bez­pe­čo­va­lo sta­no­vis­ko  MS SR (na­koľ­ko neš­lo o ma­je­tok sú­du a nie je v bez­pros­tred­nej dis­po­zí­cii ve­de­nia sú­du), nas­le­du­jú­ci deň bol vy­da­ný prí­kaz na pre­hliad­ku iných pries­to­rov a po­zem­kov, pri­čom prí­kaz ne­bol vy­da­ný už iba za úče­lom za­bez­pe­če­nia po­čí­ta­ča z pred­met­ných pries­to­rov (tak ako sa to po­ža­do­va­la dňa 22.8.2019), ale tak­mer všet­ké­ho, čo sa v kan­ce­lá­rii má na­chá­dzať.

Do­voľ­te mi pán pred­se­da zá­ve­rom Vás po­žia­dať, aby ste pri svo­jich ve­rej­ných vy­jad­re­niach vo vzťa­hu k jus­tí­cii a sud­com neig­no­ro­va­li, ne­zaml­čo­va­li, pri­pad­ne ne­de­zin­terpre­to­va­li fak­ty sme­rom, kto­rý za­ve­die ve­rej­nosť k prehĺbe­niu jej ne­dô­ve­ry v jus­tí­ciu. Úlo­ha pred­se­du súd­nej ra­dy je cel­kom opač­ná.

V Bra­tis­la­ve, 22.6.2022

Zdroj: pravnelisty.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti