Šéf Súdnej rady Mazák na hulváta pripúšťa porušovanie zákonov a ústavy kvôli korona-opatreniam. Fico reagoval tvrdým otvoreným listom členom rady

11.11.2020 | 20:39
  18
Bývalý trojnásobný premiér Robert Fico napísal list všetkým členom súdnej rady SR, aby okamžite posúdili udržateľnosť funkcie Jána Mazáka.

S súvislosti so škandalóznymi výrokmi predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka, zaslal predseda strany SMER – sociálna demokracia Robert Fico list všetkým členom súdnej rady SR, aby okamžite posúdili udržateľnosť funkcie Jána Mazáka, ktorý otvorene pripúšťa porušovanie zákonov a ústavy.

Otvorený list zverejňujeme v plnom znení:

Vážený člen súdnej rady SR,
   
dovoľujem si obrátiť sa na Vás ako na člena Súdnej rady Slovenskej republiky v období, kedy je právny štát v našej krajine vystavený mnohým ohrozujúcim výzvam. Oceňujem Vašu prácu a vyslovujem presvedčenie, že Súdna rada Slovenskej republiky s významnými právomocami v oblasti justície bude svojimi rozhodnutiami prispievať k stabilizácii právneho systému. 
   
Slovenská republika ma dostatočne prepracovanú ochranu základných práv a slobôd v každej situácii. I keď sa dnes Slovensko nachádza z dôvodu boja proti pandémii COVID-19 v núdzovom stave, príslušné ústavné zákony, zákony a iné právne predpisy tvoria vyvážený systém kontrolných mechanizmov, ktorý pri jeho plnom rešpektovaní znemožňuje zvýhodňovanie alebo zneužívanie zákonodarnej, súdnej alebo výkonnej moci. Plne sa stotožňujem so stanoviskom verejnej ochrankyne práv zo 7. októbra 2020, ktorým sa obrátila na výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny: „Aj keď ochrana života a zdravia v čase boja s pandémiou musí byť najvyššou prioritou, nesmieme zabúdať, že všetky zásahy do ústavne zaručených práv a slobôd fyzických a právnických osôb musia byť vykonávané na základe nespochybniteľného ústavného rámca. Iba tak je možné zachovať charakter demokratického a právneho štátu.“
   
Spoločne vnímame celý rad rozhodnutí, ktoré vyvolávajú pochybnosti z hľadiska ich ústavnosti a zákonnosti, vrátane rozhodnutí Najvyššieho súdu SR o väzbe sudcov, resp. bývalých sudcov nerešpektujúcich rozhodnutia Ústavného súdu SR. S ďalšími poslancami NR SR využívam všetky legitímne nástroje na ochranu práv a slobôd fyzických a právnických osôb, či na posúdenie ústavnosti zvolených postupov. Ako príklad by som uviedol úspešné podania na Ústavný súd SR vo veci nesúladu niektorých zákonov s Ústavou SR. Boj proti pandémii, ani žiadna iná skutočnosť nemôže byť v štáte, ktorý chce byť demokratickým a právnym, dôvodom na svojvoľné porušovanie Ústavy SR a zákonov, ani na jeho schvaľovanie, či opomínanie. Ešte raz zdôrazňujem, že disponujeme dostatočne vyspelým právnym poriadkom, aby sme všetky krízové situácie zvládali demokraticky a právne.

V duchu vyššie uvedeného vyjadrujem mimoriadne vážnu obavu nad úmyselným postojom predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, ktorý verejne prezentoval v Denníku N pod názvom „Covid-19 učí viac byť človekom než právnikom“. Aby nedošlo k nedorozumeniam alebo k pocitu vytrhávania myšlienok z kontextu, prikladám k tomuto listu plné znenie stanoviska Jána Mazáka.

Ján Mazák, nie ako emeritný právnik, ale ako predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, bývalý predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky a bývalý generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie utilitárne politicky vyslovuje otvorene názor, že aj keď sa v boji proti pandémii objavujú opodstatnené námietky voči čistote právnych a legislatívnych riešení alebo oprávnené protesty proti porušovaniu základných práv a slobôd a že niektoré pochybenia priam volajú po právnickej kritike a súdnych rozhodnutiach, tak v boji proti týmto pochybeniam dostaneme zo súdnych budov len rozsudky, nálezy konštatujúce porušenie práv, slobôd, ľudskej dôstojnosti, nič viac. Ján Mazák priamo vo svojom stanovisku podporuje porušovanie Ústavy SR a zákonov, ak k nemu dochádza z dôvodu boja proti pandémii.

Vážený člen súdnej rady SR,

ako som uviedol, zo strany Jána Mazáka ide o politicky utilitárne stanovisko, ktoré má napomáhať súčasnej vládnej moci, ktorá je na dennej báze konfrontovaná s prípadmi hrubého porušovania základných práv a slobôd a neústavnosťou postupov. Stanovisko Jána Mazáka je v príkrom rozpore, je nezlučiteľné s výkonom funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, od ktorého by sa očakávalo striktné dodržiavanie ústavného rámca, a nie nabádanie na jeho porušovanie a schvaľovanie takéhoto porušovania. Ide o prejav hrubého právneho nihilizmu, nebezpečnejšieho o to viac, že sleduje politické ciele. Prirodzene očakávam, že sa od myšlienok Jána Mazáka budete otvorene dištancovať a že predmetom rokovania Súdnej rady Slovenskej republiky bude v čo najkratšom čase diskusia o udržateľnosti pozície Jána Mazáka ako predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. 

S úctou

doc. JUDr. Robert Fico, CSc.

V Bratislave, dňa 10. novembra 2020

Zdroj: InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti