Právny manuál pre poctivých policajtov poukazujúcich na existujúci protiprávny stav

11.03.2021 | 10:55
  9
Právne riešenie pre slušných a poctivých policajtov, ktorí by chceli legitímnym spôsobom poukázať na existujúci protiprávny stav, prípadne na protiprávne pokyny, príkazy, rozkazy a nariadenia svojich nadriadených.

Už sa nedá pozerať na to, ako niektorí aktívni policajti šikanujú bežných občanov za nenosenie rúšok, rozháňajú deti na dvoroch medzi panelákmi, pretože ich je viac ako 6 v skupine, tajne natáčajú požičovňu lyží, ako požičiava bežky ustráchaným záujemcom, ktorí len sledujú okolie či ich niekto neuvidí a podobné stupídne nezmysly. Pre slušných a poctivých policajtov, ktorí by chceli legitímnym spôsobom poukázať na existujúci protiprávny stav, prípadne na protiprávne pokyny, príkazy, rozkazy a nariadenia svojich nadriadených existuje elegantné riešenie. 
 
Podľa ust. § 48 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície:

„Ak sa policajt domnieva, že rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn jeho nadriadeného je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, je povinný na to nadriadeného upozorniť. Ak nadriadený trvá na splnení rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu, musí ho policajtovi písomne potvrdiť a policajt je povinný ho splniť. Písomné potvrdenie sa nevyžaduje, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania. Policajt je povinný odoprieť splnenie rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu nadriadeného, ak by jeho splnením spáchal trestný čin; túto skutočnosť oznámi bezodkladne vyššiemu nadriadenému“

(ZÁKON o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície si môžete prečítať TU.)
 
V tomto ustanovení zákonodarca nepriamo predpokladá dostatočnú odbornú pripravenosť policajtov na výkon štátnej služby. Na jednej strane ukladá povinnosť policajtovi dodržiavať pokyny, príkazy, rozkazy a nariadenia nadriadeného, avšak zároveň dáva priestor pre aktívne konanie policajta v prípade, ak sa tento domnieva, že splnenie riadiacich aktov nadriadeného by bolo na ujmu dodržiavania tak všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj interných predpisov. Samozrejmým predpokladom je dostatočná znalosť predmetných právnych noriem.

Zákon neupravuje konkrétnu formu, akou má policajt upozorniť nadriadeného na vyššie uvedené skutočnosti, avšak v záujme zachovania právnej istoty oboch strán sa javí vhodnejšia písomná forma vzájomnej komunikácie. Na druhej strane je ale uložená povinnosť nadriadenému písomne potvrdiť tú skutočnosť, že napriek upozorneniu od podriadeného trvá na splnení pokynu, príkazu, rozkazu alebo nariadenia. Je teda na diskrečnej právomoci nadriadeného (oprávnenie samostatne vec posúdiť a rozhodnúť), aby správne vyhodnotil svoju zodpovednosť pri organizovaní a riadení výkonu štátnej služby, ako aj pri zabezpečovaní dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem zo strany podriadených. Písomné potvrdenie sa nevyžaduje iba v prípade nebezpečenstva z omeškania, čo v prípade prijatých opatrení v súvislosti s COVID-19 zrejme nepripadá do úvahy.
 
Zákon sprísňuje požiadavky na plnenie úloh uložených nariadeným, keď výslovne ukladá policajtovi povinnosť odoprieť rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn, ak by jeho splnením spáchal trestný čin. Tu sa teda vyžaduje aspoň všeobecná znalosť skutkových podstát základných trestných činov, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo súvisieť s výkonom štátnej služby. Uvedenú skutočnosť je potom policajt povinný oznámiť vyššiemu nadriadenému. Význam tohto ustanovenia spočíva predovšetkým v tom, že má zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov a interných noriem tak zo strany podriadených, ako aj zo strany nadriadených.
 
A tu je práve priestor pre slušných a poctivých policajtov, aby aj s použitím právnych analýz, ktoré už spracoval JUDr. Štefan Harabin, Doc. JUDr. Ján Drgonec, JUDr. Peter Weis, JUDr. Adriana Krajníková  a mnohí ďalší, splnili svoju zákonnú povinnosť a upozornili na porušovanie právnych predpisov svojich priamych nadriadených.

Vtip spočíva práve v tom, že nadriadení po upozornení musia obligatórne svoj pokyn, príkaz, rozkaz alebo nariadenie písomne potvrdiť. Pokiaľ však nadriadený svoj pokyn príkaz rozkaz alebo nariadenie písomne nepotvrdí, policajt nie je povinný takto uloženú úlohu splniť.  V prípade ak policajt dospeje k záveru, že svojim konaním na základe pokynu príkazu, rozkazu alebo nariadenia môže spáchať dokonca trestný čin a splní svoju zákonnú povinnosť odoprieť jeho splnenie a upozorní na to vyššieho nadriadeného, môže vzniknúť ešte zaujímavejšia situácia. Pokiaľ raz skutočne nastane doba, keď na území SR bude reálne platiť Ústava SR a všeobecne záväzné právne predpisy, tak sa nepochybne bude posudzovať aj zodpovednosť konkrétnych ľudí (a zrejme aj príliš aktívnych policajtov) za konkrétne skutky. A práve vtedy sa bude dať zrejme len ťažko vyviniť prostým tvrdením, že „ja som plnil len príkazy nadriadených.“

Situácia je zložitá ale určite nie neriešiteľná. Toto nie je rozhodne návod na žiadnu bezhlavú rebéliu, ale len poukaz na možné použitie existujúcich právnych predpisov zverejnených v zbierke zákonov na právnu ochranu poctivých, slušných a hlavne odvážnych policajtov, ktorých sa dúfam nájde viac ako dosť.
 
Písomné právne úkony je potrebné podať na podateľni toho ktorého útvaru policajného zboru, alebo si dať potvrdiť jeho prevzatie na proti podpis.

Tu je aj text právnych úkonov, ktoré je možné použiť:
 

Hodnosť, titul meno a priezvisko nadriadeného
Funkčné zaradenie (napr. vedúci oddelenia, riaditeľ útvaru... a pod.)
Adresa útvaru
 

Vec: Upozornenie

V súlade s ust. § 48 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície si dole podpísaný príslušník policajného zboru (hodnosť, titul, meno priezvisko)............., adresa bydliska........................., osobné číslo........................., zaradený na útvare...................dovoľuje upozorniť, že (pokyn, príkaz, rozkaz, alebo nariadenie je vhodné uviesť aj číslo pokiaľ je to možné) zo dňa..........., ktorým mi bola uložená povinnosť.................................. je v rozpore s .........., (a tu je už možné použiť niektorú z už publikovaných právnych analýz uvedených príkladmo nižšie podľa vzniknutej právnej situácie).
 
V .......................dňa...........
 
                                                                                                          ...............................................
                                                                                                          Hodnosť, titul meno priezvisko
 
 
Tento právny úkon osobne prevzal .........................dňa.........  podpis:
 
 

Pokiaľ príslušný policajt subjektívne vyhodnotí situáciu tak, že splnením pokynu, príkazu, rozkazu, alebo nariadenia, by spáchal dokonca trestný čin, je možné použiť nižšie uvedenú formuláciu.
 

Hodnosť, titul meno a priezvisko nadriadeného
Funkčné zaradenie (napr. vedúci oddelenia, riaditeľ útvaru... a pod.)
Adresa útvaru
 

Vec: Odopretie splnenia (pokynu, rozkazu, príkazu, nariadenia)

V súlade s ust. § 48 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície si dole podpísaný príslušník policajného zboru (hodnosť, titul, meno priezvisko)............., adresa bydliska........................., osobné číslo........................., zaradený na útvare...................plním svoju zákonnú povinnosť a odpiera splnenie  (pokynu, príkazu, rozkazu, alebo nariadenia je vhodné uviesť aj číslo pokiaľ je to možné) zo dňa..........., ktorým mi bola uložená povinnosť.................................., nakoľko sa domnievam, že takýmto konaním by som sa dopustil trestného činu .......................,(a tu je už možné použiť niektorú z už publikovaných právnych analýz uvedených príkladmo nižšie podľa vzniknutej právnej situácie). Uvedené skutočnosti týmto právnym úkonom oznamujem vyššiemu nadriadenému hodnosť, titul, meno priezvisko.
 
V .......................dňa...........
 
                                                                                                          ...............................................
                                                                                                          Hodnosť, titul meno priezvisko
 
 
Tento právny úkon osobne prevzal .........................dňa.........  podpis:

Publikované právne analýzy:

Bývalý policajný šéf v Nitre odkazuje svojim kolegom: Nosenie rúška nie je zákonnou povinnosťou. Keď táto doba pominie, budete niesť zodpovednosť za svoje konanie vy! Nie Mikas ani váš nadriadený

Harabin vyzval všetkých občanov Slovenska, aby si pre budúcnosť zhromažďovali dôkazy o trestnej činnosti v súvislosti s korona-šikanou

Právna analýza pre ochranu občanov, ktorých by chceli úradníci pokutovať

Komentár k facebookovej stránke Polície SR

Paragrafové okienko polície zamerané na covid propagandu zaváňa schvaľovaním trestného činu. Advokát Weis vyzval políciu, aby nešírila strach bez náležitého legislatívneho podkladu

Mikasov úrad hrozí Slovákom za nenosenie rúška pokutou do 1659 eur. Harabin vyzýva ľudí, aby ju neplatili, pretože ide o mučenie

VIDEO: JUDr. Harabin a JUDr. Krajníková o protizákonných korona-opatreniach Matovičovej vlády namierených proti vlastným občanom: Ľudia na Slovensku, zobudťe sa už!

JUDr. Krajníková: Mikasov úrad nemá splnomocnenie zákona na vydávanie vyhlášok. Žilinka mi dal za pravdu

JUDr. Harabin a jeho manuál na neústavné policajné praktiky v prípade kontroly testu a obmedzovania slobody pohybu

Harabin zverejnil manuál na odvolanie sa proti pokutám Mikasovho úradu za nenosenie rúšok

Zdroj: InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti