Model barevné revoluce: Základní mechanismy

08.06.2021 | 10:40
  0
Barevné revoluce jsou jedním z nejnovějších modelů destabilizace státu. Umožňují externím aktérům věrohodně zapírat, když jsou obviněni z nelegálního zasahování do vnitřních záležitostí suverénního státu.

Více v tomto vyčerpávajícím dokumentu poukazující na problematiku barevných revolucí:

 

OBSAH:

Účel

I Model

II Popis proměnných

1. Ideologie

2. Finance

3. Sociální rozměr

 • a) Jádro
 • b) Stoupenci
 • c) Civilisté

4. Školení

5. Informace

 • a) Sociální média
 • b) Materiály propagandy

6. Media

III Nesvatý trojúhelník

IV Vysvětlení faktoru interakcí m

V „Událost“

VI Fyzická infrastruktura

 1. Fyzická infrastruktura 1
 • a) Aktivity „occupy“ („obsazení“)
 • b) Budování davu
 • c) Pochody a protesty
 • d) Role sociálních médií ve fyzické infrastruktuře 1
 • e) Sociální média jako bezpečnost
 • f) Sociální média jako propagace
 • g) Protestující jako lidské štíty hnutí

2. Fyzická infrastruktura 2

Závěr

*******************************

Model barevné revoluce: Odkrytí hlavních mechanizmů

Účel:

Barevné revoluce jsou jedním z nejnovějších modelů destabilizace státu. Umožňují externím aktérům věrohodně zapírat, když jsou obviněni z nelegálního zasahování do vnitřních záležitostí suverénního státu. Jejich šikovnost masově mobilizovat „lidovou moc“ je činí v očích globálních médií vysoce efektivními . Shromáždění velkých počtů civilistů protestujících proti vládě zároveň vytváří na tuto vládu tlak a omezuje její možnosti efektivního řešení probíhající destabilizace. Všechny barevné revoluce sledují přesně tutéž šablonu a pochopení podstaty této taktiky destabilizace poskytuje státům možnost vytvořit si proti ní vhodná protiopatření.

I Model

Barevné revoluce jsou vytvářeny prostřednictvím složité interakce mnoha faktorů, ty ale mohou být dále rozděleny do několika hlavních kategorií:

 • • Ideologie
 • • Finance
 • • Sociální rozměr
 • • Školení
 • • Informace
 • • Média

Jmenované faktory spolu navzájem interagují specifickým způsobem v pětistupňové hierarchi

Souhra výše uvedených faktorů vytváří pohyb (m) který se kombinuje se dvěma dalšími proměnnými za účelem vytvoření barevné revoluce:

 • • Událost (e)
 • • Fyzikální infrastruktura (p)

Výsledný vzorec pro barevnou revoluci (R) je následovný:

m + e + p = R

Tento diagram ukazuje síť v minulých barevných revolucí v Srbsku, Gruzii, na Ukrajině a v Kyrgyzstánu.

II Popis proměnných

Tato kapitola podrobně popisuje konkrétní určující faktory, které definují každou z proměnných.

 1. Ideologie

Ideologie je ústředním bodem jakékoli změny ve světě a je to hlavní myšlenka, která motivuje všechny další faktory ovlivňující barevnou revoluci. Bez ideologie by všechno ostatní zůstalo prázdné a postrádající smysl i účel.

Tradiční ideologie motivující všechny barevné revoluce je „liberální demokracie“, která usiluje o „osvobození“ cílových států od vnímaných anti-liberálně demokratických (nezápadních) vlád.

To je pak vnímáno jako dobré, zatímco projevy vlastenectví jsou špatné.

To vše je záměrné, ale nejde o nový fenomén. Je to psychologická válka, myslete to, co si myslíme my, anebo… Vše se děje pod rouškou anti-fašizmu skrz omezení svobody slova a předstíraného pohoršení.

Liberální demokracie v současné postmoderní podobě je expanzivní a agresivní. Nespokojí se s alternativními ideologickými a hodnotovými systémy, ve své honbě za globální dominancí je musí převálcovat. Kromě vedení přímých válek proti společnostem, které dokážou odolávat jejímu pokroku (např. Srbsko, Libye), liberálně demokratické státy (západ) se naučily usilovat o jiné metody porážky cílových států. Tyto metody jsou méně přímé než samotná válka, ale nejsou o nic méně účinné. Ideologický průnik společnosti se nakonec zhmotní ve fyzickém výbuchu uvnitř státu, vedeném částí vlastních státních občanů.

Stát (a společnost jako celek) musí bojovat proti své části, která „povstává“ proti statutu quo, což vede ke konfliktu zájmů a sociální občanské válce. V závislosti na míře provokace, kterou zahájí pro-liberální demokratičtí demonstranti, plus případy špatného řízení ze strany státu při řešení tohoto sociálního povstání, se pak tato sociální občanská válka může stát násilnou a dokonce může krátkodobě připomínat i skutečnou občanskou válku; např. Portland, Seattle, Minesota, Chicago, Atlanta, atd.

To platí zejména v případě, kdy jsou demonstranti ozbrojeni silami mimo zemi, a když se rozhodnou zaútočit na bezpečnostní složky pověřené rozptýlením fyzických projevů barevné revoluce.

Ideologie je tedy iniciátorem všech barevných revolucí. Představuje opačnou formu vývoje domácí společnosti a motivuje sympatizující segmenty populace k zapojení se do skutečných demonstrací, které požadují změnu. Vidíme, jak se v současném prostoru ujímá Neo/kulturní marxismus.

Později se ukáže, že drtivá většina těchto aktivních demonstrantů si možná ani neuvědomuje, že jejich aktivity byly organizovány vyšší mocí (nevládní organizace, zahraniční vláda). Spíše je většina z nich v důsledku těžkopádně řízené informační kampaně propagující destabilizační ideologii vedena k přesvědčení, že jejich činy jsou spontánní a „přirozené“ nebo, jak rádi říkají, „odspodu“. Že představují nevyhnutelný „pokrok“ a že všechny oblasti světa tohle musí dříve či později zažít.

Ideologie, která staví jednotlivce nad kolektiv (sociální aspekt liberálnídemokracie) zmocňuje každého jednotlivého protestujícího k pocitu, že má jedinečný a významný vliv, který tuhle změnu přináší.

2. Finance

Každá ideologie musí mít finanční infrastrukturu, aby se usnadnilo její prostupování společností. Peníze promazávají společnost a poskytují další prostředky pro šíření vlivu. Pokud tu není již existující míra podpory pro prostoupení cílené země ideologií, pak původní kapitál s největší pravděpodobností přijde ze zahraničí (z hostitelského státu propagujícího danou ideologii). To byl případ první vlny barevných revolucí a Arabského jara. Zahraniční podporovatelé poskytli kapitál potřebný k udržení rodícího se hnutí v jeho počátečních fázích.

I když vnější ideologický vliv buduje svou vlastní sociální infrastrukturu, aniž by se uchýlil k finančním prostředkům, tato sociální proměnná bude výrazně omezená co do dosahu a účinnosti, pokud nebude mít pevný finanční základ na podporu svých propagačních aktivit a školení.

Existuje mnoho různých „charit“, organizací, rad, think tanků, atd. jako např. Open Society. Zde je jen letmý pohled na jejich rozpočet pouze pro USA na rok 2020.

Finance jsou páteří celé barevné revoluce. Transformují myšlenky sociálního hnutí do hmatatelné akce (fyzické infrastruktury) a poskytují „zázemí“ pro vyživování ideologie. Takováto zázemí jsou různé pro-demokratické instituce a organizace pro lidská práva (jak je definuje Západ).

Nejčastěji mohou být zavádějícím způsobem označovány jako nevládní organizace, a to i když mají přímý vztah a vazbu na zahraniční vládu nebo prvky institucionální politické opozice. Takové instituce a centra potřebují peníze, aby mohly fungovat, a to přináší klíčovou možnost k zavedení finanční infrastruktury.

Primárním účelem Tides Foundation je poskytování grantů. Posilujeme jednotlivce a instituce, aby efektivně používaly peníze za účelem pozitivní sociální změny.

Finanční infrastruktura musí do svých snah soustavně pumpovat peníze, protože jakékoli zastavení (byť docela krátkodobé) by přímo ovlivnilo účinnost pozemních i kybernetických operací. Počáteční impuls k vytvoření pronikajících domácích institucí/organizací uvnitř vybraného státu mohou poskytnout granty od zavedených institucí a zahraničních vlád, ale v budoucnu se aktivisté z poskytnutého školení naučí získávat vlastní finance.

Překlad obrázku: Nadace Open Society Dává k dispozici 220 milionů dolarů pro budování moci v černých komunitách

NEW YORK – k podpoře tohoto národního historického hnutí směrem k rasové spravedlnosti, Nadace Open Society dnes vyhlašuje investici v celkové výši 220 milionu dolarů pro vznikající organizace a vůdce budující moc v Černých komunitách napříč zemí, a sází tak na jejich schopnost posunout dnešní hnutí směrem k lepším zítřkům.

Největší podíl této podpory – 150 milionů dolarů- bude poskytnuto prostřednictvím pětiletých grantů pro organizace vedené Černou spravedlností, které pomáhají vytvořit a udržet pohyb směrem k rasové rovnosti. Open Society ve své odpovědi zrcadlí naše přesvědčení, že skutečný pokrok vyžaduje soustavnou podporu po mnoho let a umožní vůdcům zodpovědným za ovlivněné komunity vybudovat si cestu vpřed.

Fundraising (získávání peněz) funguje tak, aby poskytoval určitý stupeň finanční soběstačnosti, která dosahuje tří cílů:

1) Omezuje negativní dopad, který by způsobilo jakéhokoliv pozastavení zahraničního financování

2) Vytvoří domácí finanční síť, která se může vyhnout pozornému vládnímu oku sledujícímu mezinárodní převody peněz a nezákonné pašování hotovosti přes hranice. Tohle je největší a nejvíc do očí bijící příklad praní peněz, jaký byl kdy znám.

 • a) Platby plynoucí prostřednictvím předplacených kreditních karet, kampaní GoFundme, Cash, Bitcoin a všech alternativních služeb jako jsou: PayPal, Venmo, Western Union, CashApp, atd.

Zamotaný web:

3) Dále upevňuje pozici instituce/organizace v domácí společnosti prostřednictvím aktivit k získávání finančních prostředků.

Finance umožňují barevné revoluci se pevně etablovat ve společnosti a rozšiřovat tam její myšlenky. Čím více financí, tím větší počet institucí/organizací a lidí, kteří jsou v nich zaměstnáni. Jde o přímou podporu ideologie v kombinaci se sociální infrastrukturou.

3. Sociální složka

Tento typ infrastruktury se zabývá skutečnými lidmi, kteří jsou zapojeni do barevné revoluce, a je definován skrz instituce/organizace. Jedná se o vlastní hnací motor těchto revolucí. Ještě před „danou událostí“, je možné ji rozdělit do třech úrovní:

1) jádro (předvoj)

2) stoupenci (pracovníci)

3) civilisté (sympatizanti)

„Událost“ vede ke sloučení všech těchto úrovní do jediné jednotky, čímž dává barevné revoluci dojem jednotné místní iniciativy. Tvrdí se, že sociální infrastruktura je velmi hierarchická, a že malá kabala předvojářských jedinců řídí celé hnutí. Tato skutečnost se obvykle ztrácí nejen pro vnějšího pozorovatele, ale také mezi civilními stoupenci, nicméně pro porozumění uspořádání dané sociální infrastruktury je vysoce důležité si tohle uvědomit a pochopit.

3a) Jádro

Tito jednotlivci jsou předvojem barevné revoluce. Jsou to ti lidé, kteří řídí instituce/organizace usilující o dosažení liberálně-demokratické změny. Jsou vysoce školení a udržují přímý kontakt s externím mecenášem (ideologickým a/nebo finančním). Jádro sestává z malého množství aktivistů, kteří jsou oddáni věci. Vzhledem k tomu, že jsou zcela zaměření proti současnému statutu quo a aktivně usilují ho narušit, je lze definovat jako „ideologické extrémisty“. Jsou to ti nejmocnější lidé v cílové zemi a když je učiněno rozhodnutí o zahájení barevné revoluce, mohou buď přednést motivační projevy k veřejnosti ve prospěch této věci, nebo mohou pokračovat ve své stínové roli při organizování hnutí. Zajmutí nebo kompromitování někoho z jádra ovlivní výrazně negativně organizační účinnost barevné revoluce.

3b) Stoupenci

Tito lidé sestávají z pracovníků, kteří jsou umístěni pod jádrem. Provádějí administrativní nebo náborové úkoly jako zaměstnanci instituce/organizace. Stoupenci jsou „tváří“ organizace, se kterou přijde z počátku do kontaktu většina civilistů. Vykonávají také většinu práce pro instituci/organizaci, čímž tvoří její pracovní páteř. Stoupenci jsou oddaní věci, ale musí teprve dokázat svoji absolutní loajalitu a vstoupit do elitního jádra. Všichni stoupenci usilují o vstup do jádra, z čehož plyne jejich oddaný aktivismus a veřejné demonstrace ve smyslu jejich ideologie. Je vidět, že jednotlivý stoupenec není tak neoddělitelnou součástí hnutí, jako člen jádra, a proto jsou snadno postradatelní a v případě potřeby nahraditelní organizací (např. dostanou příkaz udělat veřejné provokativní kroky a pak jsou zatčeni). Velký počet stoupenců jsou mocní a hodnotní členové instituce/organizace, ale jednotlivý stoupenec není o nic víc než pouhým pěšákem.

např: Media Matters for “America”- Na médiích pro „Ameriku“ záleží (jen pokud je to „jejich“ Amerika)

3c) Civilisté

Civilisté jsou řádní občané, kteří přijdou do kontaktu se stoupenci. Do sociální infrastruktury vstupují pouze tehdy, pokud se z nich stanou sympatizanti dané věci. Civilisté mohou a nemusí vstoupit do fyzické infrastruktury (např. účastnit se pochodů sympatizujících s barevnou revolucí), ale pokud tak učiní, poskytují cennou výhodu měkké síly. Mediální záznamy tisíců civilistů účastnících se shromáždění barevné revoluce mohou ovlivnit další civilisty, aby se také účastnili těchto aktivit.

Podobně jako u stoupenců, jednotlivý civilista je pouze pěšákem, ale ve velkém množství se jedná o „zbraň“.

S ohledem na vliv, platí tento vzorec:

Jádro > Stoupenci > Civilisté

S ohledem na počty, platí obrácený vzorec:

Civilisté > Stoupenci > Jádro

A jak se postupně sociální infrastruktura staví sama na sobě a přibírá nové členy, zároveň se zvyšují prostředky, které má instituce/organizace skrze fundraizingové aktivity stoupenců k dispozici.

4. Školení

Školení je pro každou barevnou revoluci nepostradatelné, protože tvoří třetí část nesvatého trojúhelníku (bude vysvětleno později). Tato úroveň infrastruktury zvyšuje její schopnosti finančního, sociálního a informačního protějšku:

Finance: stoupenci se učí fundraizingové techniky

Překlad obrázku: Získávání peněz pro domácí hnutí od spodu
Jak zvládnout těžkou úlohu
Školitel, úloha
@zvládání Twitteru

Sociální rozměr: stoupenci se učí, jak vést úspěšné aktivity k oslovení veřejnosti, k rozšíření svých řad a nalezení více civilních sympatizantů

Překlad obrázku: Průvodce
VEDENÍ AKČNÍCH KOMUNITNÍCH SETKÁNÍ
Organizování pro akce

Informační: stoupenci se učí, jak udělat lepší webové stránky, vytvářet účinnější propagační materiály a využívat sociální média.

Překlad obrázku: Použití hashtagů a návěstí
Tento návod je optimalizován pro váš telefon – používejte ho kdekoliv!

Školení se může konat buď v dané zemi, nebo mimo ni. Jádro může být školeno mimo, zatímco stoupenci budou pravděpodobně trénováni jádrem v dané zemi. Je důležité, aby instituce/organizace zabezpečila věrohodnou popíratelnost co se týká zahraniční angažovanosti, jinak budou jejich domácí operace zdiskreditovány. Z toho důvodu je pravděpodobnější, že cestovat bude jen jádro, zatímco mnoho stoupenců zůstane v zemi i během školení.

Školení může probíhat osobně anebo virtuálně. V případě, že by bylo pro jádro nebezpečné nebo podezřelé opouštět zemi, proběhne přes internet. Nicméně nejefektivnější školení probíhá osobně a on-line „návody“ nenahrazují osobní interakci mezi jádrem a jejich sponzory. Může se stát, že sponzoři pošlou školitele jako svého zástupce do cílové země, aby poskytl školení v takových podmínkách, ačkoli jde o krok riskantní pro sponzora. Pokud bude chycen při činu, oba, jak sponzor tak daná instituce/organizace ztratí důvěryhodnost před domácím publikem a tím přijdou o mnoho svých již dosažených úspěchů.

Instituce/organizace bez účinného školení je neúplná, handicapovaná a neschopná dosáhnout svého plného potenciálu.

Překlad obrázku: Progresivní manuál k organizování kampaní
14 detailních návodů nejposlednějších přístupů, které jsou sestaveny na kombinaci poznání z více než 100 skvělých progresivních kampaní, organizování a skupin, které vyzkoušely a…..

5. Informace

Tato úroveň infrastruktury se zabývá šířením ideologie a je nesmírně důležitá pro nábor sociální infrastruktury (stoupenci a civilisté). Sestává ze dvou primárních prvků:

 • ▪ Sociální média
 • ▪ Propagandistické materiály

Tyto prvky jsou vysvětleny níže.

5a) Sociální média

Využívají se k šíření ideologie a tvoření sociální sítě, která se později promění ve stoupence nebo civilní sympatizanty. Barevnou revoluci dále velikou měrou podporuje efektivní dosah sociálních médií ze strany instituce/organizace. Civilisté používají sociální média, aby si udrželi kontakt s novinkami a vývojem hnutí, což přináší výzvu pro oficiální média, která podporují vládní instituce. Tímto způsobem mají dovednosti na sociálních médiích ve výsledku vytvořit alternativní informační výstupy.

Překlad obrázku: Vzestup tweetů od 123.7.2013 do 31.3.2016 pro BlackLivesMatter a AllLivesMatter

5b) Propagandistické materiály

Jsou nedílnou součástí podporující další působení hnutí, která mu umožňují mu vypadat větší než je. Graffiti, letáky rozházené po vedlejších ulicích a vylepené na budovách, chytlavé slogany, loga a barvy pomáhají šířit hnutí napříč veřejnou psychikou novým nepřetržitým způsobem. I těm civilistům, kteří nejsou sympatizanty hnutí, to připomíná, že základy budoucí barevné revoluce existují a jsou v jejich společnosti přítomné. Tito civilisté si mohou začít myslet, že je dané hnutí nevyhnutelné a má větší podporu, než ve skutečnosti má, čímž je nabádá k následování mentality „rozjetého vlaku,“ která je vede k připojení se ke straně, o které cítí, že bude „vítěznou.“

Propaganda také zjednodušuje poselství hnutí, takže je pro každou sociální třídu(ideálně) všeobjímající a vytváří snadno stravitelné obrázky a koncepty pro zahraniční a domácí posluchače.

Překlad transparentu: Ať se rasisti znovu bojí!

Překlad obrázku: Kuchařka anarchisty
Recepty pro pohromu

Překlad obrázku: Dřívější zaměstnanci kongresu odhalují nejlepší praktiky k tomu, jak donutit kongres, aby poslouchal

NEDĚLITELNÝ:
PRAKTICKÝ NÁVOD K TOMU, JAK ODOLAT TRUMPOVĚ AGENDĚ

 

Informační infrastruktura je zároveň zodpovědná za následující:

 • ▪ Vytváří software a strategie k mapování/plánování chystaných protestů
 • ▪ Spojuje instituci/organizaci s dalšími podobně smýšlejícími ve stejné zemi nebo v zahraničí
 • ▪ Vybírá ty nejsymboličtější národní symboly/ písně/národně významné památky, parky, náměstí, které jsou spojovány s hnutím.

Důsledkem je, že tento typ infrastruktury spojuje hnutí s vnějším světem a zvyšuje účinnost jeho poselství.

6. Média

Tato úroveň infrastruktury je kulminujícím bodem celé infrastruktury hnutí. Média mohou být buď nová (blogy, alternativní zpravodajské weby) nebo tradiční (televize, noviny).

Finanční, sociální, školící a informační infrastruktury se spojují tak, aby vytvořily pátou úroveň, která vede k masovému šíření naskrz společností.

Mockingbird 2.0:

Legitimizuje ideologii hnutí, jeví se jako seriózní a upevňuje vnímání silné přítomnosti ve společnosti. A co je nejdůležitější, má zároveň hlavní cíl – dosáhnout mezinárodní publikum.

Tímto způsobem se vytvoří mezinárodní (Západní) legitimita a vyvolá vyjádření vedoucích politických osobností, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Překlad obrázku: V @MoonPalaceBooks jsem právě našel knihu, která zmrazí strachem srdce @SkutečnéhoDonaldaTrumpa

ANTIFA – PROTI FAŠISTICKÝ MANUÁL

Domácí politici, kteří podporují hnutí, pak budou mít výslovnou podporu svých zahraničních sponzorů, čímž napomohou svojí politické kariéře v případě, že bude barevná revoluce úspěšná.

Obě mediální platformy (nové i tradiční) slouží k nabírání civilistů, kteří mohli váhat s přidáním se k hnutí, protože ho původně považovali jen okrajové nebo bez šance na úspěch. Nová média mohou dokonce tlačit na tradiční média, aby informovala o vývoji hnutí, zejména pokud s tím tradiční média z politických důvodů váhají. Dokonce může nastat mezi novými a tradičními médii rozpor, kdy nová média stojí na straně hnutí a tradiční média na straně establishmentu.

V čele nových médií jsou blogeři a „noví novináři“, jejich zprávy jsou nástrojem pro šíření vlivu nových médií podporujících dané hnutí.

Překlad obrázku: Násilnosti spáchané na jiné rase 2018

Graf zleva doprava: Černí na bílých (547 948) – Černí na hispáncích (112 365) – Bílí na černých (59 778) – Bílí na hispáncích (207 104) – Hispánci na bílých (365 299) – Hispánci na černých (44 551)

Tohle jsou média – Bílí na černých (59 778)

Pokud tradiční média podávají zprávy o hnutí (ať již jako důsledek tlaku nových médií nebo díky tomu, že vydavatelé sympatizují s hnutím), pak se touto cestou dozví dosud neoslovení civilisté o blížící se sociální občanské válce a současně se vyvolají opačná tvrzení od vlády/médií. Vláda samozřejmě nebude podporovat toto hnutí, které ji chce svrhnout, takže bude nucená veřejně vyjadřovat svůj odpor proti hnutí. To umožňuje hnutí koncipovat události tak, že vláda bude vypadat, že „potlačuje“ politickou opozici. Taková obvinění mají na západní scéně veřejného mínění velkou váhu a mohou sloužit k oslabení vládní podpory u přihlížejících civilistů.

III Nesvatý trojúhelník

Tento termín je používán k popisu souhry mezi finanční, sociální a školící infrastrukturou. Každá z nich doplňuje ostatní a společně tvoří střed moci a vlivu hnutí. Nesvatý trojúhelník je nejdůležitější interakce, která uvnitř hnutí nastává. Čím je kterákoliv z těchto tří částí silnější, tím silnějším bude samotné hnutí. A naopak, pokud je oslabena jedna část nesvatého trojúhelníku, pak se tím oslabí i zbytek celého hnutí. Takové oslabení bude mít důsledky pro informační a mediální infrastrukturu (odnože nesvatého trojúhelníku) a tím podkopá celou operaci barevné revoluce. Bez účinných informací a mediální podpory bude hnutí chřadnout a nakonec se zhroutí.

Sociální infrastruktura je tou nejdůležitější částí nesvatého trojúhelníku, protože přímo ovlivňuje úrovně 2-5. Proto by se jakýkoliv nepříznivý vývoj ve financích a školení (na kterých je sociální rozměr závislý) rozšířil po celém hnutí. Ačkoliv informace také ovlivňují sociální rozměr, ve svém důsledku pouze zesilují nábor. Nábor bez kvality není účinný a instituce/organizace bez financování nemohou fungovat.

Celý článok si môžete prečítať TU.
 

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

 • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti