Kolíkovej novela trestného poriadku zavádza na Slovensku formálne policajný štát. Nový minister spravodlivosti by mal okamžite konať a zabrániť jej prijatiu

03.12.2022 | 13:35
  2
Chvalabohu za tých pár kolegov advokátov a právnikov, ktorí si ctia odkaz čl. 1 ods. 1 ústavy SR a zapracovali na znení hromadnej pripomienky k návrhu. Do pondelka potrebuje naša hromadná pripomienka získať 500 podpisov. Ak sa s jej textom stotožňujete, podpíšte ju, prosím, apeluje na občanov advokát JUDr. Peter Weis.

Už počas tzv. pandemického obdobia občania zažívali prvky policajného štátu a totalitárneho zriadenia vo forme, ktorá nemala oporu v právnej úprave.

Ak pripravované znenie z dielne Ministerstva spravodlivosti prejde, “poľovnícku chatu” si bude môcť zažiť každý, kto sa stane nepohodlným tomuto systému, ktorý už nemožno nazvať demokratickým. Obeťou už nebude len politický oponent. Bez ohľadu na to, či si to zaslúži alebo nezaslúži. Ale ktokoľvek, kto ohrozuje nové zriadenie. To touto novelou stráca definitívne povahu demokratického zriadenia.

Predkladateľom novely je ešte pani Kolíková. Avšak nový minister, ktorý bol ešte nedávno predsedom Slovenskej advokátskej komory a pripravenie kvalitnej novely Trestného poriadku promoval ako svoj hlavný cieľ, by mal po zhliadnutí pripomienok jednoznačne vziať späť a podrobiť ho odbornej diskusii. Toto jednoducho nesmie prejsť. Bol menovaný ako odborník a ako taký nemá inú možnosť. Koniec koncov na rovnaký postup vyzýva vo svojich pripomienkach Právnická fakulta UK.

Čo sa teda mieni predložiť? Legislatívny rámec policajnej technokracie na čínsky spôsob.

A o čo v novele konkrétne ide (na konci tohto textu je link na petíciu k hromadnej pripomienke)?

Rozširuje sa pôsobnosť úlohy agenta, rozširujú sa možnosti nasadenia odpočúvania, obrazovo-zvukových záznamov, otváranie a kontrola poštových zásielok a pod. A to všetko pri AKOMKOĽVEK ÚMYSELNOM TRESTNOM ČINE. A to je štatisticky drvivá väčšina trestných činov. Takto môžu policajti nasadiť minikameru alebo mikrofóny prakticky komukoľvek a v podstate za akýchkoľvek údajne podozrivých okolností. Videli ste film Kruh (The Circle)? Tak tam to všetko smeruje.

Aplikácia novej úpravy bude predstavovať v individuálnych prípadoch jednoznačne nedôvodný zásah do právom chránených záujmov jednotlivcov. Úmyslom zákonodarcu vzhľadom na doteraz medializované prípady je jej zneužívanie v neprospech osôb, ktoré by podľa terajšej úpravy nemohli byť za žiadnych okolností stíhané.

Nasadenie odpočúvania sa rozširuje v rozpore s judikatúrou a našimi medzinárodnými záväzkami. Použitie informačno-technických prostriedkov a operatívnej činnosti sa rozširuje, a to aj na iné fázy trestného konania.

Aby to aj laik pochopil, ak táto novela prejde, môže sa stať, že ak ktokoľvek čokoľvek zverejní na facebookua to sa znepáči vláde, stačí, že to bude iba chodiť okolo skutkovej podstaty šírenia poplašnej správy (iný názor bez ohľadu na pravdivosť) a už budete mať doma aj v práci ploštice a budete monitorovaní.

Toto bude Vaša súkromná poľovnícka chata. Nebude už treba cenzúru NBÚ, polícia bude môcť naháňať kohokoľvek a kedykoľvek.

Zasahuje sa aj výrazne do práv na obhajobu v neprospech obvineného a zužujú sa možnosti podať sťažnosť v prospech obvineného.

Pod rúškom zjednodušenia a zrýchlenia niektorých procesov proces priamo naberá prvky inkvizičného konania v neprospech obvineného a bezdôvodne a opäť v rozpore s medzinárodnými záväzkami SR uľahčuje prácu orgánom činným v trestnom konaní.

Sudca už napríklad nemusí konanie prerušiť, ak vec posudzuje Ústavný súd SR.

Uberajú sa aj práva oznamovateľovi trestných činov. Vytvára sa priestor na manipulácie s doručovaním písomností v trestnom konaní. Kým nebudú elektronické schránky a Ústredný portál verejnej správy bezporuchové (čo nie sú), navrhovaná úprava otvára možnosti, ako doručovať písomnosti tak, že sa o ich obsahu adresát reálne nedozvie.

No a na záver, keďže sa politici nedohodli na zmene slávneho paragrafu 363, sa navrhuje znefunkčniť tento paragraf iným a zákernejším spôsobom. Skrátením lehoty z troch mesiacov na 10 dní. Po tejto lehote návrh nebude možné podať.

Návrh podľa § 363 už nebude možné podať ani vtedy, ak už súd rozhodoval o väzbe alebo ak je vydaný medzinárodný/európsky zatýkací rozkaz. Čiže ak niekto bude chcieť vylúčiť aplikáciu §363, postačí vydať (hoc i vymyslený) európsky zatýkací rozkaz. Tým sa fakticky vylúči z konania generálny prokurátor.

Inými slovami, nová úprava je pokračovaním boja o izoláciu generálneho prokurátora.

Ten návrh je hotová katastrofa. Tých pripomienok by aj bolo viac, ale z časových dôvodov to nie je možné. Toto je ďalšia atómovka, tentokrát ju však nemožno pripísať ministrovi financií, ale prebehlíkom do SaS.

Chvalabohu za tých pár kolegov advokátov a právnikov, ktorí si ctia odkaz čl. 1 ods. 1 ústavy SR a zapracovali na znení hromadnej pripomienky k návrhu.

Do pondelka (5. 12. 2022) potrebuje naša hromadná pripomienka získať 500 podpisov. Ak sa s jej textom stotožňujete, podpíšte ju, prosím.

Link na petíciu TU.

 

Autor: JUDr. Peter Weis - advokát a konateľ právnickej kancelárie Weis & Partners

Zdroj: Advokátska kancelária Weis & Partners


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti