Článok ruského prezidenta Vladimíra Putina - „Rusko a Afrika: spojenie síl za mier, pokrok a úspešnú budúcnosť“

25.07.2023 | 11:25
  0
Vo svete sa formujú mocné ekonomické a politické centrá moci a vplyvu, ktoré sa čoraz nástojčivejšie presadzujú a žiadajú, aby sa s nimi počítalo. Sme presvedčení, že nový, multipolárny svetový poriadok, ktorého obrysy už boli načrtnuté, bude spravodlivejší a demokratickejší. A niet pochýb o tom, že Afrika spolu s Áziou, Blízkym východom a Latinskou Amerikou v ňom zaujmú svoje právoplatné miesto a konečne sa oslobodia od ťažkého dedičstva kolonializmu a neokolonializmu a odmietnu jeho moderné praktiky, píše vo svojom článku zverejnenom na stránke Kremľa ruský prezident Vladimir Putin.

V dňoch 27. – 28. júla bude Petrohrad hostiť druhý rusko-africký summit a Rusko-africké ekonomické a humanitárne fórum.

V predvečer týchto rozsiahlych reprezentatívnych podujatí, na ktorých sa stretnú hlavy štátov a vlád, podnikatelia, vedci a verejné osobnosti, by som sa rád podelil s čitateľmi popredných médií afrického kontinentu o svoju víziu rozvoja rusko-afrických vzťahov, aby som určil oblasti spolupráce, ktoré sú prioritou spoločnej práce v nasledujúcich desaťročiach 21. storočia.

Partnerské vzťahy našej krajiny s Afrikou majú pevné, hlboké korene a vždy sa vyznačovali stabilitou, dôverou a dobrou vôľou. Dôsledne podporujeme africké národy v ich boji za oslobodenie od koloniálneho útlaku, pomáhame pri vytváraní štátnosti, pri posilňovaní suverenity a obranyschopnosti. Na vytvorenie udržateľných základov pre národné hospodárstva sa urobilo veľa. Do polovice 80. rokov za účasti našich odborníkov bolo v Afrike vybudovaných viac ako 330 veľkých infraštruktúrnych a priemyselných objektov: elektrárne, zavlažovacie systémy, priemyselné a poľnohospodárske podniky, ktoré úspešne fungujú dodnes a naďalej významne prispievajú k hospodárskemu rozvoju kontinentu. V našej krajine sa vychovali desaťtisíce afrických lekárov, technikov, inžinierov, dôstojníkov a učiteľov.

Osobitne spomeniem tradične úzku spoluprácu na svetovej scéne, pevnú a dôslednú obranu záujmov afrických krajín na medzinárodných platformách zo strany ZSSR a potom Ruska. Vždy sme sa striktne držali princípu „africké problémy – africké riešenie“ a stáli solidárne s Afričanmi v ich boji za sebaurčenie, spravodlivosť a presadzovanie ich legitímnych práv. Nikdy sme sa nesnažili vnucovať partnerom vlastné predstavy o vnútornej štruktúre, formách a metódach riadenia, rozvojových cieľoch a spôsoboch ich dosiahnutia.

Naša úcta k suverenite afrických štátov, ich tradíciám a hodnotám, ich túžba nezávisle určovať svoj vlastný osud a slobodne budovať vzťahy s partnermi zostáva nezmenená.
Úprimne si vážime poctivo nahromadený kapitál priateľstva a spolupráce, tradície dôvery a vzájomnej podpory, ktoré sa vytvorili medzi Ruskom a africkými krajinami. Spája nás spoločná túžba vytvoriť systém vzťahov založený na priorite medzinárodného práva, zohľadňovaní národných záujmov, nedeliteľnosti bezpečnosti a uznaní ústrednej koordinačnej úlohy Organizácie Spojených národov.

Dnes je konštruktívne, dôveryhodné a perspektívne partnerstvo medzi Ruskom a Afrikou obzvlášť významné a dôležité. Vo svete sa formujú mocné ekonomické a politické centrá moci a vplyvu, ktoré sa čoraz nástojčivejšie presadzujú a žiadajú, aby sa s nimi počítalo. Sme presvedčení, že nový, multipolárny svetový poriadok, ktorého obrysy už boli načrtnuté, bude spravodlivejší a demokratickejší. A niet pochýb o tom, že Afrika spolu s Áziou, Blízkym východom a Latinskou Amerikou v ňom zaujmú svoje právoplatné miesto a konečne sa oslobodia od ťažkého dedičstva kolonializmu a neokolonializmu a odmietnu jeho moderné praktiky.

Rusko s uspokojením vníma stúpajúcu medzinárodnú prestíž jednotlivých štátov i Afriky ako celku, ich túžbu rázne dať o sebe vedieť a vziať riešenie problémov kontinentu do vlastných rúk. Vždy podporujeme konštruktívne iniciatívy našich partnerov, snažíme sa, aby sme africkým krajinám poskytli dôstojné miesto v štruktúrach, ktoré určujú osud sveta, vrátane Bezpečnostnej rady OSN a G20, aby reformovali globálne finančné a obchodné inštitúcie v ich záujme.
Žiaľ, vidíme, že súčasná situácia vo svete nie je ani zďaleka stabilná. Dlhodobé konflikty, ktoré existujú takmer v každom regióne, sa prehlbujú, objavujú sa nové hrozby a výzvy. A Afrika, ako žiadna iná časť sveta, pociťuje bremeno globálnych problémov. V takýchto ťažkých podmienkach očakávame, že spolu s našimi africkými partnermi vytvoríme nediskriminačný program spolupráce. Strategické smerovanie našej interakcie bolo stanovené rozhodnutiami prvého rusko-afrického samitu, ktorý sa konal v Soči koncom októbra 2019. Pre efektívnu implementáciu bolo založené Rusko-Africké partnerské fórum.

Zriadili sme bilaterálne medzivládne komisie pre obchodnú, hospodársku, vedeckú a technologickú spoluprácu s mnohými štátmi kontinentu a má sa rozširovať sieť ruských veľvyslanectiev a obchodných misií v Afrike. Dochádza k aktívnemu vytváraniu dodatočných nástrojov určených na lepšie štruktúrovanie ekonomických väzieb a zvýšenie dynamiky.

S uspokojením by som rád poznamenal, že obchod Ruska s africkými krajinami sa v roku 2022 zvýšil a dosiahol takmer 18 miliárd amerických dolárov. Všetci si však dobre uvedomujeme, že potenciál nášho obchodného a hospodárskeho partnerstva je oveľa vyšší. Ruské spoločnosti majú záujem aktívnejšie pôsobiť na kontinente v oblasti špičkových technológií a geologického prieskumu, v palivovom a energetickom komplexe vrátane jadrovej energetiky, v chemickom priemysle, v banskej a dopravnej oblasti, v strojárstve, poľnohospodárstve a rybolove.

Zmeny prebiehajúce vo svete si vyžadujú hľadanie riešení súvisiacich s budovaním nových dopravných a logistických reťazcov, formovaním menového a finančného systému a mechanizmov vzájomného vyrovnania, ktoré sú bezpečné a bez nepriaznivých vonkajších vplyvov.
Chápeme dôležitosť nepretržitého zásobovania potravinami pre sociálno-ekonomický rozvoj a udržanie politickej stability afrických štátov. Na základe toho sme vždy venovali veľkú pozornosť otázkam súvisiacim s dodávkami pšenice, jačmeňa, kukurice a iných plodín do afrických krajín. A robili sme to na zmluvnom základe aj bezplatne, ako humanitárnu pomoc, a to aj prostredníctvom potravinového programu OSN.

Napríklad v roku 2022 Rusko vyviezlo do Afriky 11,5 milióna ton obilia a takmer 10 miliónov ton za prvých šesť mesiacov tohto roka. A to aj napriek sankciám uvaleným na náš export, ktoré skutočne vážne bránia exportu ruských potravín do rozvojových krajín, komplikujú prepravnú logistiku, poistenie a bankové platby.

Mnohí pravdepodobne počuli o takzvanej „dohode o obilninách“, ktorá bola pôvodne zameraná na zabezpečenie globálnej potravinovej bezpečnosti, zníženie hrozby hladu a pomoc najchudobnejším krajinám Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky – v skutočnosti sa Rusko zaviazalo pomáhať pri jej realizácii. Tento „obchod“, ktorý bol na Západe verejne prezentovaný ako prejav ich záujmu a prínosu pre Afriku, však v skutočnosti nehanebne slúžil výlučne na obohatenie veľkých amerických a európskych podnikov, ktoré vyvážali a ďalej predávali obilie z Ukrajiny.

Posúďte sami: za takmer rok sa v rámci „obchodu“ z Ukrajiny vyviezlo celkovo 32,8 milióna ton nákladu, z čoho viac ako 70% smerovalo do krajín s vysokými a vyššími strednými príjmami vrátane Európskej únie, pričom krajiny ako Etiópia, Sudán a Somálsko, ako aj Jemen a Afganistan tvorili z celkového objemu menej ako 3% — menej ako milión ton z celkového objemu!

Zároveň nebola splnená žiadna z podmienok „obchodu“ o odstúpení od sankcií voči ruskému vývozu obilia a hnojív na svetové trhy. Navyše je brzdené aj naše darovanie minerálnych hnojív chudobným štátom. Z 262.000 ton produktov zablokovaných v európskych prístavoch boli odoslané len dve dodávky: 20.000 ton do Malawi a 34.000 do Kene. Zvyšok zostáva v bezohľadných rukách Európanov. A to aj napriek tomu, že hovoríme o čisto humanitárnej akcii, na ktorú by sa v zásade nemali vzťahovať žiadne sankcie.

Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti stratilo pokračovanie „dohody o obilninách“, ktorá nenaplnila svoj humanitárny účel, zmysel. Namietali sme proti ďalšiemu predlžovaniu „obchodu“ – od 18. júla je jeho realizácia ukončená. Chcem vás ubezpečiť, že naša krajina je schopná nahradiť ukrajinské obilie komerčne aj bezplatne, najmä preto, že tento rok opäť očakávame rekordnú úrodu.

Napriek sankciám bude Rusko naďalej energicky pracovať na organizovaní dodávok obilia, potravín, hnojív a ďalších produktov do Afriky: vysoko oceňujeme a budeme naďalej dynamicky rozvíjať celú škálu ekonomických väzieb s Afrikou – tak s jednotlivými štátmi, ako aj s regionálnymi integračnými združeniami a, samozrejme, s Africkou úniou. Vítame strategický smer tejto organizácie smerom k ďalšej hospodárskej integrácii a vytvoreniu africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu. Sme pripravení nadviazať pragmatické, vzájomne výhodné väzby, a to aj prostredníctvom Euroázijskej hospodárskej únie. Sme tiež odhodlaní zintenzívniť spoluprácu s ďalšími regionálnymi združeniami kontinentu.

V nadväznosti na zavedené tradície plánujeme pokračovať v poskytovaní pomoci pri výcviku národného personálu pre africké štáty. Dnes u nás študuje asi 35.000 študentov z kontinentu, z toho viac ako 6.000 je financovaných z ruských štipendií. Každým rokom zvyšujeme počet poskytovaných štipendií, stimulujeme vzdelávanie na komerčnej báze a v poslednom čase sa rozšírili medziuniverzitné väzby.
Je v našom spoločnom záujme posunúť spoluprácu v humanitárnej sfére, v oblasti kultúry, športu a médií na novú, vyššiu úroveň. Pri tejto príležitosti by som rád pozval našich mladých afrických priateľov, aby prišli v marci 2024 do Ruska, do Soči, na Svetový festival mládeže. Toto rozsiahle medzinárodné fórum spojí viac ako 20.000 predstaviteľov z viac ako 180 krajín na neformálny, priateľský, otvorený dialóg bez ideologických a politických bariér, rasových a náboženských predsudkov, ktorý spája mladú generáciu okolo myšlienok trvalého a udržateľného mieru, prosperity a tvorenia.

Na záver by som chcel ešte raz zdôrazniť, že nadchádzajúcemu druhému samitu Rusko-Afrika prikladáme veľký význam. Na základe jeho výsledkov sa plánuje prijať komplexnú deklaráciu, niekoľko spoločných vyhlásení a schváliť akčný plán Fóra partnerstva Ruska a Afriky na obdobie do roku 2026. Na podpis sa pripravuje rozsiahly balík medzivládnych a medzirezortných dohôd a memoránd s jednotlivými štátmi a regionálnymi združeniami kontinentu.

Teším sa na stretnutia s lídrami afrických krajín v Petrohrade a teším sa na plodnú konštruktívnu komunikáciu. Som si istý, že rozhodnutia samitu a fóra, ako aj spoločná pokračujúca mnohostranná práca poslúžia pri ďalšom rozvoji rusko-afrického strategického partnerstva v prospech našich krajín a národov.

Zdroj: en.kremlin.ru
Preklad: sk.news-front.info

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti