Bývalá zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva: Právnici zo Slovenska poslali do Haagu sťažnosť kvôli masovému testovaniu a biologickým zbraniam v podobe vakcín proti Covid-19

26.08.2021 | 12:30
  14
JUDr. Marica Pirošíková informovala, že Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu prijal sťažnosť slovenských právnikov.

Slovenskí advokáti podali na Medzinárodný trestný súd v Haagu sťažnosť vo veci zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Stalo sa tak v súvislosti s masovým testovaním a podávaním vakcín proti koronavírusu. Žiadajú okamžité zastavenie ich používania. Pravdu o tom informovala bývalá zástupkyňa Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva JUDr. Marica Pirošíková.

Kto menovite túto sťažnosť inicioval a čoho konkrétne sa týka?

Ja, kolegovia Peter Weis a Erik Schmidt sme ešte v apríli podali na Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu sťažnosť vo veci zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov s množstvom zásadných dôkazov preukazujúcich naše tvrdenia ohľadom masového testovania na koronavírus. O mesiac nato, teda v máji, sme podali doplnenie sťažnosti ohľadom uvedenia, distribúcie a použitia experimentálnych verzií Covid-19 vakcín. Následne nám ICC oznámil, že naša sťažnosť mu bola doručená a pridelili jej spisové číslo.

V tejto veci sa k vám pridali aj právnici z iných krajín. Ako k tomu došlo?

Ďalšie udalosti preukázali, že vo svojom boji a snahe zastaviť súčasný globálne vyvíjaný tlak na ľudstvo zo strany farma firiem nie sme osamotení. Aktívne sme vytvárali spojenia s právnikmi a vedcami z celého sveta, ktorí majú zo súčasnej situácie rovnaké obavy.

O ktoré krajiny ide?

Pridali sa k nám právnici zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Českej republiky, pričom 12. augusta sme na ICC podali spoločnú sťažnosť so žiadosťou o akceptovanie tohto spoločného podania. So záujmom pripojiť sa k nám v blízkej budúcnosti s nami komunikujú aj ďalšie krajiny.

Ktoré napríklad?

Taliansko, Portugalsko, Maďarsko, Luxembursko, Španielsko, Nórsko, Dánsko, Poľsko či Holandsko.

Prezradíte, čo ste už súdu predložili?

Predbežné dôkazy na preukázanie našich tvrdení. Boli mu predložené už aj konkrétne individuálne prípady zaočkovaných osôb, u ktorých sa prejavili závažné vedľajšie nežiaduce účinky vakcín, vrátane smrteľných.

Priblížite, čoho sa dôkazy týkajú?

Sú o tom, že vírus SARS-CoV-2 a experimentálne verzie Covid-19 vakcín sú úmyselne vytvorené biologické zbrane, ktoré boli uvoľnené v dvoch fázach. Bol nám umožnený exkluzívny prístup k pripravovanej práci doktora Fleminga s názvom „Je Covid-19 biologická zbraň? Vedecká a forenzná štúdia“. Prináša presvedčivé dôkazy pre ICC o podstate spomenutých vakcín a vírusu ako biologickej zbrani. Vyhradili sme si tiež právo, aby ICC individuálne vyšetril aj tvrdenia špecifické pre každú krajinu. Požiadali sme o okamžité zastavenie celého programu testovania verzií Covid-19 vakcín v našich štyroch krajinách a ukončenie testovania asymptomatických ľu­dí.

Môžete povedať mená vedcov, ktorí sú ochotní svedčiť?

Získali sme výpovede od viacerých svetových odborníkov. Medzi nimi sú nukleárny vedec a kardiológ Richard M. Fleming, expert na neurologické choroby Kevin McCairn či významný nositeľ Nobelovej ceny.

Robíte aktuálne aj ďalšie kroky?

Pokračujeme v získavaní a analýze nových dôkazov, ktoré by mohli byť použité v našom podaní na ICC. Sme vďační všetkým vedcom, odborníkom a každému jednotlivcovi dotknutému vážnymi negatívnymi účinkami verzií spomínaných vakcín, ktorí sú ochotní podporiť nás s týmito dôkazmi.

Viete odhadnúť, kedy by o vašej sťažnosti mohlo byť rozhodnuté?

Teraz očakávame rozhodnutie ICC o tom, či principiálne umožní spoločné podanie viacerých krajín a či akceptuje našu spoločnú žiadosť o vyšetrovanie. Vzhľadom na extrémne závažný charakter situácie v našich štyroch krajinách ohľadom medicínskeho apartheidu, základné porušovanie ľudských práv a slobôd ako aj neustále a vysoko sa zvyšujúci počet úmrtí a závažných negatívnych účinkov na ľuďoch, ktorí obdržali dávku experimentálnej vakcíny, sme ICC upozornili na urgentnú potrebu konania súdu urýchlene a bez ďalších zbytočných prieťahov. S týmto cieľom sme požiadali o čo najskoršie stretnutie v Haagu.

Ste pripravení aj na prehru?

Chápeme, že ICC nepracuje v izolácii v rámci iných medzinárodných inštitúcií a prokurátori môžu byť podrobení rôznym politickým tlakom. Chceme však veriť, že podstata našich tvrdení a predložené dôkazy sú tak zásadné, že ICC si splní svoju medzinárodnú úlohu a dôvod svojej existencie dôsledným vyšetrením a odsúdením zločincov.

V prípade neúspechu plánujete nejako pokračovať?

Ak sa naša dôvera preukáže ako iluzórna, všetky vedecké a faktické dôkazy sprístupníme svetovej verejnosti. Radi by sme tiež poďakovali všetkým osobám, ktoré prispievajú k boju za pravdu a spravodlivosť, ako aj za budúcnosť celého ľudstva a za ochranu našich detí.

Sťažnosť ste podali aj vo veci vojnových zločinov. Niektorí však vravia, že nie sme vo vojnovom stave, takže je to neopodstatnené. Čo vy na to?

Odporúčam im preštudovať Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu. Podľa článku 8 tohto štatútu má súd jurisdikciu v súvislosti s vojnovými zločinmi, najmä ak boli spáchané ako súčasť plánu alebo politiky alebo ako súčasť páchania takých zločinov vo veľkom rozsahu. Na účely tohto štatútu sú vojnové zločiny zámerné zabitie, mučenie alebo neľudské zaobchádzanie vrátane biologických pokusov. Takisto zámerné spôsobenie veľkého telesného alebo zdravotného utrpenia či vážneho zranenia. Ďalšie konkrétne detaily významné v tomto ohľade, ktoré tvoria obsah nám poskytnutých svedectiev, v tejto fáze nemôžeme zverejniť.

Mnohí vás označujú za konšpirátorov. Ako to vnímate?

Vždy pracujem na základe faktov využívajúc svoju dlhoročnú prax v oblasti ľudských práv. Dôležité je moje presvedčenie v boji za spravodlivosť, nie to, ako ma kto označí. S podobnými negatívnymi reakciami, vrátane mediálnych, som sa už v minulosti stretla. Spochybňovali ma, keď som po objavení prípadu detí Boorových a jemu podobných tvrdila, že vo Veľkej Británii a severských krajinách dochádza pri odoberaní detí z biologických rodín, ako aj ich následných adopciách, k porušovaniu princípov vyplývajúcich z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Nechceli veriť, že v tak vyspelých krajinách, ktoré o sebe tvrdia, že majú jednu z najlepších ochrán práv detí na svete, by k takému niečomu mohlo dôjsť. O tom, že moje argumenty boli relevantné, svedčia nielen tri významné rezolúcie, ktoré vydalo Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, ale aj rozsudky ESĽP, ktorý v prípadoch, v ktorých Slovenská republika intervenovala ako tretia strana, rozhodol v prospech biologických rodín.

Zdroj: pravda.sk


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti