Arogantný policajt bez identifikačných znakov žiadal od ženy test na Covid-19. Ako treba postupovať a brániť sa šikane?

12.03.2021 | 13:05
  75
Vodička príslušníka Policajného zboru požiadala, aby sa preukázal menom, prípadne číslom, keďže na ňom nevidela nijaké identifikátory, čo on arogantne odmietol.

Slovenka sa podelila so svojím nepríjemným zážitkom počas policajnej kontroly. Podľa jej slov s ňou a vodičom auta policajt zaobchádzal "arogantne a povýšenecky", pričom mal aj odmietnuť svoju identifikáciu.  

Príbeh ženy zverejnila facebooková stránka Nekŕmte nás odpadom. Slovenka kritizuje postup policajta, ktorý 10. marca okolo pol šiestej večer medzi Ilavou a Klobušicami zastavil auto, v ktorom sedela na sedadle spolujazdca.

„Predložiť sme mali OP a VP. Po kontrole bol vodič vyzvaný na dychovú skúšku na alkohol. Keď som videla, že podáva náhubok bez rukavíc, slušne som sa ho spýtala, že či si môže zobrať rukavice, na čo mi on odpovedal, že na základe čoho to od neho požadujem, na čo som mu odpovedala, že ja nemôžem vedieť, koho pred nami riešil a či nebol nakazený. Nato on so zvýšeným hlasom odpovedal, že on nemá žiadnu povinnosť tak urobiť, oni majú dezinfekciu v aute,“ opísala priebeh kontroly žena.

Tvrdí, že policajta požiadala, aby sa preukázal menom, prípadne číslom, keďže na ňom nevidela nijaké identifikátory. „Jeho odpoveď bola, že on nemá žiadnu povinnosť sa mi identifikovať, to môže od neho žiadať len inšpekcia a to už bol mierne arogantný. Odložil fúkanie a povedal nám: „Tak dobre, keď to nejde po dobrom, tak to pôjde po zlom, mohli ste to mať už za sebou.“

Následne mal celý proces začať odznova (kontrola dokladov, dychová skúška), pričom policajt dodal, že skontroluje aj lekárničku. „Preukazy bral osobne do rúk, čo je vrchol, keď vedel, že sme ho už predtým upozornili na rukavice. Medzi tým vykonal dychovú skúšku (opäť bez rukavíc) a vypýtal si covid testy, na čo sme mu povedali, že ideme práve z obchodu a do obchodu sa testy nevyžadujú, na to on opäť arogantne, že tak to bude pokuta, lebo testy musíme mať, tak som sa ho spýtala, nech mi odcituje na základe čoho, lebo na nákup nevyhnutných potrieb test nepotrebujem. Začal sa hádať, že potrebujem a na moju opätovnú výzvu, nech mi cituje, kde je to napísané, odpovedal, že on nemá žiadnu povinnosť mi niečo citovať a vôbec nemá žiadnu povinnosť mi k čomukoľvek podávať vysvetlenia,“ uviedla žena.

Ako ďalej podotkla, dychová skúška bola negatívna, no policajt mal povedať, že šoféra preverí v registri hľadaných osôb. „Čakali sme cca 5 minút. Keď prišiel, začal riešiť našu ŠPZ z iného okresu, ktorú sme vysvetlili, že trvalý pobyt má vodič v inom okrese, ale býva v IL. To už bol celkom kľudný. Odovzdal doklady a poprial šťastnú cestu a pokazil nám zvyšok dňa,“ dodala s tým, že na daného príslušníka polície podáva sťažnosť "za neprofesionálny prístup a nekompetentnosť, arogantné, drzé správanie a šikanu".

Topky.sk v tomto súvise požiadali o stanovisko políciu. Krajský policajný hovorca Pavol Kudlička potvrdil podanú sťažnosť. „Uvedenú sťažnosť evidujeme, momentálne je v štádiu šetrenia,“ povedal hovorca trenčianskej polície. 

Policajt je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k Policajnému zboru, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku dovoľujú. Píše sa v paragrafe 13 ods. 1 Zákona o Policajnom zbore.

Podľa § 13 ods. 2 príslušnosť k Policajnému zboru preukazuje policajt služobnou rovnošatou s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta, ktorá obsahuje jeho meno a priezvisko, prípadne akademický titul policajta.

Čarnogurský ml.: Žiadny policajt a ani žiadny štátny orgán nie je oprávnený požadovať informácie o vašom zdravotnom stave a predloženie testu

„Celoplošné testovanie na COVID-19 je dobrovoľné. Podľa zákona nie je žiadny policajt a ani žiadny štátny orgán oprávnený požadovať informácie o vašom zdravotnom stave a predloženie výsledku vášho testovania, ba ani potvrdenia o absolvovaní kovid testu. Okrem slovenských zákonov sú zdravotné informácie chránené aj európskou legislatívou GDPR,“ tvrdí v tejto súvislosti advokát Ján Čarnogurský ml.

Ako postupovať, keď vás zastaví policajt a bude žiadať výsledok testu na Covid-19

Advokát JUDr. Lukáš Machala uvádza, že podľa platného právneho stavu na území Slovenskej republiky neabsolvovanie testu na ochorenie Covid-19 nie je správnym deliktom. „Z toho vyplýva aj skutočnosť, že nikomu v súvislosti s nepredložením negatívneho testu/certifikátu na ochorenie Covid-19 NEMOŽNO udeliť pokutu v priestupkovom konaní. Je preto potrebné pri výzve policajtov na predloženie testu vyzvať ich, aby upustili od ďalšieho konania a nežiadali predloženie takéhoto výsledku testu/certifikátu. Pokiaľ budú policajti pokračovať v úkone a budú vám chcieť uložiť blokovú pokutu, odmietniťe ju zaplatiť.“

Viac v článku TU.

Advokátska kancelária Weis & Partners zverejnili manuál, ako postupovať v prípade žiadosti predložiť výsledok testu na koronavírus:

1. Ani jeden z príslušníkov nemá právo na oboznámenie sa s Vašim zdravotným stavom okrem prítomnosti alkoholu alebo návykovej látky pri vedení dopravného prostriedku. Ak si vypýta certifikát alebo informáciu o Vašom testovaní, pre ďalší postup je najvhodnejšie zvoliť postup neinformovania o účasti na teste.

Príslušník má vzásade dve možnosti: a) nechať Vás tak alebo b) vec odstúpiť na priestupkové konanie na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva pre podozrenie zo spáchania priestupku. Tieto dve možnosti predpokladajú slušné správanie oboch zúčastnených v medziach zákona samozrejme.

2. Ste povinní preukázať svoju totožnosť. Vy na oplátku žiadajte preukázanie sa služobným preukazom a zapíšte si údaje príslušníka pre prípadné ďalšie konanie.3. Neodporúčame platiť pokutu v blokovom konaní. Znamená to konečné vyriešenie priestupku bez ďalšej reálnej možnosti domáhania sa spravodlivosti.

4. Dbajte na riadne spísanie záznamu aj s Vašim jasným vyjadrením, že príslušník nemá oprávnenie kontrolovať certifikát o účasti na testovaní.

5. V správnom konaní si zabezpečte právnu pomoc, aby ste vedeli riadne spísať podklad na spravodlivé rozhodnutie vo Vašej veci.

Informácia pre slušných a čestných príslušníkov Policajného zboru, ktorí sa nechcú podieľať na nezákonnom ukladaní pokút:

§ 8 ods. 1 zákona o policajnom zbore uvádza:

Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dodržiavať etický kódex policajta, ktorý vydá minister.

Bezdôvodnou ujmou je napríklad aj neoprávnené oboznamovanie sa zo zdravotným stavom tretej osoby a následné porušovanie niekoľkých predpisov (napr. aj na úseku GDPR), z čoho môže vyplynúť právo na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom.

Vyhláška Mikasovho úradu o preukazovaní certifikátu na Covid-19 hrubo porušuje právo EÚ

Podľa docentky Vlasty Kunovej z právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela vyhláška Úradu verejného zdravotníctva hrubo porušuje právo Európskej únie. Viac vo videu TU.

Úrad na ochranu osobných údajov spochybnil vyhlášku Mikasovho úradu a vyžadovaní dokladu o výsledku testu na Covid-19

Úrad na ochranu osobných údajov vo svojom stanovisku nepovažuje vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva za dostatočný právny základ na kontrolu certifikátov. Nie je teda možné, aby si napríklad zamestnávateľ mohol v pondelok pýtať od zamestnanca certifikát s negatívnym výsledkom testu. Túto kontrolu mala umožniť práve táto vyhláška.

ÚOOÚ tvrdí, že pokiaľ ide o spracúvanie informácie o negatívnom výsledku testu, teda o spracúvanie osobitnej kategórie osobného údaja zamestnanca, je potrebné, aby zamestnávateľ disponoval právnym základom v zmysle európskych nariadení.

"Momentálne v rámci relevantných právnych predpisov týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov pre spracúvanie negatívneho výsledku testovania (a prípadne aj certifikátu MZ SR) úradu nie je známy primeraný právny základ, pretože Zákonník práce ustanovuje ako povinnosť v súvislosti so zdravotným stavom zamestnanca len nahlásenie jeho práceneschopnosti alebo inej prekážky v práci, ktorá u neho nastala," napísal úrad na jeseň minulého roku v stanovisku na svojom webe.

Uznesenie vlády a s ním súvisiaca vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorými sa rozšírili opatrenia v rámci núdzového stavu vrátane zákazu vychádzania, nepovažuje ÚOOÚ z pohľadu ochrany osobných údajov za dostatočný právny základ na spracúvanie tohto údaja.

Právny manuál pre poctivých policajtov poukazujúcich na existujúci protiprávny stav

Právne riešenie pre slušných a poctivých policajtov, ktorí by chceli legitímnym spôsobom poukázať na existujúci protiprávny stav, prípadne na protiprávne pokyny, príkazy, rozkazy a nariadenia svojich nadriadených TU.

Zdroj: topky.sk / InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti