Vyjadrenie vyšetrovateľky policajnej inšpekcie Santusovej k diskreditovaniu jej osoby zo strany Mikulcovho ministerstva vnútra o údajnom vytváraní obštrukcií z jej strany ohľadne absolvovania detektoru lži

20.10.2021 | 10:55
  1
Vyjadrenie mjr. Diany Santusovej v plnom znení.

Dobrý deň,

rozhodla som sa touto cestou zaslať svoje vyjadrenie k vyjadreniu ministerstva vnútra SR aj do Vašej redakcie pre prípad, že by ste mali záujem ho uverejniť.

V nadväznosti na dnes zverejnené a pre mnohých prekvapivé vyjadrenie ministra vnútra o údajnom vytváraní obštrukcií zo strany mojej osoby v súvislosti s absolvovaním tzv. detektoru lži si dovoľujem uviesť objektívne skutočnosti v nasledovnom znení.

Po vyzvaní zo strany aktuálneho vedenia Úradu inšpekčnej služby na absolvovanie vyšetrenia na detektore lži som toto totiž ani raz neodmietla a nevyhýbala som sa mu, ako to bolo už viackrát nepravdivo verejne prezentované.

Na Kriminalistickom a expertíznom ústave Policajného zboru mi boli určené 3 termíny. Pri prvom termíne bolo vyšetrenie ukončené z objektívnych dôvodov zo strany zamestnanca daného pracoviska. Druhý termín mi bol zrušený z mne neznámych príčin a to preukázateľne zo strany vedenia Úradu inšpekčnej služby. V čase tretieho termínu som bola, žiaľ,
práceneschopná.

Psychofyziologické overenie mojej pravdovravnosti na detektrore lži som absolvovala dňa 07.10.2021 <07102021> na Národnom bezpečnostnom úrade na základe písomnej žiadosti Úradu inšpekčnej služby zo dňa 26.08.2021 adresovanej Národnému bezpečnostnému úradu a na základe následnej písomnej výzvy. resp. žiadosti Národného bezpečnostného úradu o účasť na psychofyziologickom overení pravdovravnosti zo dňa 05.10.2021 <05102021>. V uvednom prípade teda nešlo o moju iniciatívu, ako ani o môj výber.

Predmetnú (cenzúrovanú) žiadosť Národného bezpečnostného úradu Vám v prílohe predkladám, pričom v tejto súvislosti ešte uvádzam, že táto žiadosť mi bola doručená dňa 06.10.2021 <06102021> osobne do vlastných rúk prostredníctvom aktuálneho vedenia Úradu inšpekčnej služby.

Zároveň pre objektívnosť dopĺňam, že mi nie je známe, že by Národný bezpečnostný úrad vykonával psychofyziologické vyšetrenia na detektore lži na požiadanie fyzickej osoby, či radového príslušníka Policajného zboru, čo vo svojej podstate potvrdzuje aj samotné vyjadrenie ministerstva vnútra, ktoré uvádza, že sa v mojom prípade jedná o historicky prvý prípad absolvovania tohto vyšetrenia mimo Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.

Na tomto mieste mi nedá nepoukázať aj na skutočnosť, že v medializovanom prípade ovplyvňovania svedkov na NAKA P PZ ide tiež o historicky prvý prípad trestného konania, v ktorom prišlo k neoprávnenému zastaveniu prebiehajúcej policajnej akcie prezidentom Policajného zboru a následne aj k neoprávnenému „odstaveniu“ vyšetrovateľa PZ zo „živého“ trestného konania, teda od prebiehajúceho vyšetrovania a to dokonca v období, keď má polícia „rozviazané ruky“.

Je preto pre mňa viac ako zarážajúce, ak môj zamestnávateľ na jednej strane žiada z vlastnej iniciatívy o takýto spôsob vykonania vyšetrenia, ktorý následne, v prípade, ak nedopadne podľa subjektívnych predstáv niektorých osôb, nezmyselne a účelovo jeho výsledok spochybňuje ničím nepodloženými a zavádzajúcimi vyjadreniami. Takéto konanie nemožno vnímať inak ako absurdné vytváranie nezmyselných pseudoargumentov, a to len z dôvodu iracionálneho
odmietania zmierenia sa s objektívnou realitou, a síce, že som vo všetkom hovorila pravdu a postupovala som pri svojej služobnej činnosti vždy výlučne v súlade so zákonom.

Zároveň považujem za potrebné uviesť aj podstatnú skutočnosť, že predmetné vyšetrenie bolo realizované a vyhodnocované aj za prítomnosti zamestnancov pracoviska, ktoré takéto vyšetrenie vykonáva v pôsobnosti Policajného
zboru, o čom som bola vopred vyrozumená vedením Úradu inšpekčnej služby.

Vzhľadom na doposiaľ opakovane zverejňovanú účelovú diskreditáciu mojej osoby zo strany čelných predstaviteľov Policajného zboru a ministerstva vnútra Slovenskej republiky bolo vykonanie uvedeného vyšetrenia nezávislou
štátnou inštitúciou v záujme objektivity priam nevyhnutné, čo podaním žiadosti o jeho vykonanie na Národný bezpečnostný úrad očividne potvrdilo aj aktuálne vedenie Úradu inšpekčnej služby. Z rovnakého dôvodu som sa
navyše rozhodla absolvovať uvedené vyšetrenie aj nezávislým a certifikovaným polygrafológom.

Slovami literárneho klasika v časoch klamstva býva hovorenie pravdy revolučným činom. Z uvedeného dôvodu si preto dovolím touto cestou poukázať aj na množstvo verejne dostupných komentárov a hodnotení tak ako laickej,
tak aj odbornej verejnosti, ktorá poukazuje na potrebu rovnakého zaobchádzania v právnom štáte a vyzýva na absolvovanie vyšetrenia na detektore lži aj aktuálne dočasne povereného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, dezignovaného prezidenta Policajného zboru a stále obvinených vyšetrovateľov Policajného zboru služobne zaradených na NAKA P PZ.

S pozdravom

mjr. Mgr. Diana Santusová

Zdroj: veci-verejne.sk


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti