Vladimír Putin: Nový světový řád se globalistům zavést nepodaří. Padá jim na hlavu hospodářství. Děsí je sociální výbuch u nich doma. Prodlužováním bojů proti Rusku na ukrajinském válčišti to chtějí zamaskovat. Ale svět už je jinde

18.08.2022 | 17:55
  11
Vladimír Putin se na X. moskevské konferenci o mezinárodní bezpečnosti ostře vymezil proti snaze západních globalistů nastolit Nový světový řád - metodu jak silou udržet hegemonii Spojených států nad podrobenými státy a národy, což ovšem ve změněných podmínkách už není a nebude možné

Situace ve světě se dynamicky mění, formují se kontury multipolárního světového řádu. Stále více zemí a národů volí cestu svobodného, suverénního rozvoje na základě své identity, tradic a hodnot.

Proti těmto objektivním procesům stojí západní globalistické elity. Vyvolávají chaos, podněcují staré i nové konflikty, zavádějí politiku takzvaného zadržování a vlastně – podkopávají jakékoli alternativní, suverénní cesty národního rozvoje suverénních zemí. Snaží se tak ze všech sil zachovat hegemonii a moc, která se jim vymyká z rukou. Snaží se udržet země a národy v zajetí neokoloniálního řádu. Jejich hegemonie znamená stagnaci pro celý svět, pro celou civilizaci, tmářství a zrušení kultury, neoliberální totalitu.

Používají jakékoli prostředky. Spojené státy a jejich vazalové se arogantně vměšují do vnitřních záležitostí suverénních států: organizují provokace, státní převraty, občanské války. Výhrůžkami, vydíráním a nátlakem se snaží donutit nezávislé státy, aby se podřídily jejich vůli, aby žily podle pravidel, která jsou jim cizí. A to vše s jediným cílem – udržet si svou dominanci. Zachovat model, který umožňuje parazitovat na celém světě, jako tomu bylo před staletími. Takový model ovšem lze dnes udržet již pouze silou.

Západ nechce evropský bezpečnostní systém

Proto takzvaný kolektivní Západ, cíleně ničí evropský bezpečnostní systém a vytváří stále nová vojenská spojenectví. Pakt NATO se přesouvá na východ, buduje svou vojenskou infrastrukturu, včetně rozmístění systémů protiraketové obrany a zvyšování úderných schopností útočných sil. Slovy to pokrytecky prohlašuje za nutnost posílit bezpečnost v Evropě, ale ve skutečnosti jde o pravý opak. Návrhy na opatření skutečné vzájemné bezpečnosti, které Rusko předložilo v prosinci loňského roku, byly proto znovu jednoduše ignorovány.

Potřebují konflikt, aby si udrželi hegemonii. Připravili proto pro obyvatele Ukrajiny osud kanonenfutru, realizovali projekt „proti Rusku“, přimhouřili oči před šířením neonacistické ideologie, před masakry obyvatel Donbasu, pumpovali a pumpují kyjevský režim zbraněmi, včetně těžkých.

Operace na Ukrajině je v souladu s Chartou OSN

Za těchto podmínek jsme se rozhodli provést speciální vojenskou operaci na Ukrajině, která je plně v souladu s Chartou Organizace spojených národů. Cíle této operace jsou jasně a přesně definovány: Zajištění bezpečnosti Ruska a našich občanů, ochrana obyvatel Donbasu před genocidou.

Situace na Ukrajině ukazuje, že USA se snaží tento konflikt prodlužovat. A jednají přesně stejným způsobem, jakým podněcují potenciální konflikty v Asii, Africe a Latinské Americe. Spojené státy se nedávno znovu záměrně pokusily přilít olej do ohně a rozvířit situaci v asijsko-pacifické oblasti. Americké dobrodružství ve vztahu k Tchaj-wanu není jen soukromým výletem jednoho nezodpovědného politika, ale součástí cílevědomé, uvědomělé americké strategie destabilizovat a chaotizovat situaci v regionu a ve světě, drzou demonstrací neúcty k suverenitě ostatních zemí a jejich mezinárodních závazků. Vnímáme to jako pečlivě naplánovanou provokaci.

Globalisté odvracejí pozornost od svých vnitřních problémů

Je zřejmé, že pomocí takových akcí se západní globalistické elity mimo jiné snaží odvrátit pozornost vlastních občanů od akutních sociílních a ekonomických problémů – klesající životní úrovně, nezaměstnanosti, chudoby, deindustrializace – k přesunutí jejich vlastní problémů a neúspěchů jiným zemím – především Rusku, Číně, které hájí svůj názor a budují suverénní rozvojovou politiku nepodléhající diktátu nadnárodních elit.

Vidíme také, že Západ se snaží rozšířit svůj blokový systém na asijsko-pacifický region - analogicky s NATO v Evropě. Za tímto účelem vznikají agresivní vojensko-politické aliance, jako je AUKUS a další.

Je zřejmé, že snížit napětí ve světě, překonat hrozby a rizika ve vojensko-politické sféře, zvýšit míru důvěry mezi zeměmi a zajistit jejich udržitelný rozvoj je možné pouze zásadním posílením systému moderního multipolárního světa. Znovu opakuji: éra unipolárního světového řádu je minulostí. Bez ohledu na to, jak se příjemci současného globalistického modelu drží obvyklého stavu věcí, je odsouzen k záhubě. Změny ve světě v historickém měřítku jdou úplně jiným směrem.

Svět založený na spravedlivějších vztazích

Ostatně dalším důležitým potvrzením objektivních procesů posilování multipolarity ve světě je tato moskevská konference, na které se sešli zástupci mnoha zemí, kteří chtějí o otázkách bezpečnosti diskutovat na rovnoprávné úrovni, vést dialog, který zohledňuje zájmy všech států bez výjimky.

Je to multipolární svět založený na mezinárodním právu a spravedlivějších vztazích, který otevírá nové příležitosti pro boj proti společným hrozbám. Patří mezi ně regionální konflikty a šíření zbraní hromadného ničení, terorismus a počítačová kriminalita. Všechny tyto výzvy jsou globální povahy, a nelze je proto překonat bez spojení úsilí a potenciálu všech států.

Stejně jako dříve se Rusko bude aktivně a aktivně podílet na takové koordinované společné práci, spolu se svými spojenci, partnery a podobně smýšlejícími. Cílem je zlepšit stávající mechanismy mezinárodní bezpečnosti a vytvořit nové, důsledně posilovat národní ozbrojené síly a další bezpečnostní struktury zajišťující jejich vybavení moderními zbraněmi a vojenskou technikou. Smyslem je zajistit naše národní zájmy, stejně jako ochranu našich spojenců, podniknout další kroky k budování demokratičtějšího světa, v němž jsou zaručena práva všech národů a jejich kulturní a civilizační rozmanitost.

Instituce jako OSN se musí vrátit ke svému původnímu účelu

Musíme obnovit respekt k mezinárodnímu právu, k jeho základním normám a zásadám. A samozřejmě je důležité posílit pozice takových univerzálních struktur uznávaných všemi zeměmi, jako je Organizace spojených národů a další platformy pro mezinárodní dialog. Rada bezpečnosti a Valné shromáždění OSN v původním pojetí by měly sloužit především jako nástroje pro snižování mezinárodního napětí a předcházení konfliktům a pomáhat zajišťovat spolehlivou bezpečnost a prosperitu zemí a národů.

Jsem přesvědčen, že i toto moskevské mezinárodní fórum bude nadále významně přispívat k posilování míru a stability na naší planetě. Že bude aktivně podporovat rozvoj konstruktivního dialogu a partnerství.

Zdroj: kremlin.ru
Preklad: protiproud.info


Tipy a rady

Zaujímavosti