VIDEO: Šimkovičová vysvetlila dôvody predloženia zákona o Slovenskej televízii a rozhlase: „Spravodajstvo a publicistika v RTVS sa postupne stali príveskom ideologického a politického ťaženia súkromných médií. Ich vysielanie stratilo atribúty verejnoprávnosti, vyváženosti, nezávislosti, objektívnosti, pravdivosti a transparentnosti,“ vyhlásila ministerka kultúry. Jej prejav narušil Matovič & spol., ktorí počas svojho 3,5 ročného vládnutia likvidovali na Slovensku demokraciu a právny štát a taktiež sústavne umlčiavali a prenasledovali iné názory

15.05.2024 | 12:00
  5
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) vo svojom prejave k návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR), o ktorom Národná rada (NR) SR v stredu rokuje v prvom čítaní, zdôraznila, že úloha zabezpečiť nové fungovanie súčasného Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) vyplýva z programového vyhlásenia vlády.

Vytvorenie legislatívneho prostredia je prvým krokom pre úspešné pôsobenie slovenskej televízie a slovenského rozhlasu v novom digitálnom mediálnom prostredí. Nový zákon predpokladá aj možnosť lepšieho hospodárenia, modernizácie a zdrojov na ocenenie tvorcov zo zvýšeného podielu na reklamnom balíku. Vytvára takisto platformu na prehodnotenie súčasných podmienok duálneho systému. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) to uviedla v úvode diskusie k návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR), o ktorom Národná rada (NR) SR v stredu rokuje v prvom čítaní.

Rozpravu o zrušení RTVS si do parlamentu prišli vypočuť aj zástupcovia ambasády Spojených štátov amerických a Veľkej Británie. Informoval o tom aj podpredseda NR SR Ľuboš Blaha vo svojom videu.

"Myslíme si, že verejnoprávna inštitúcia by mala postupne odísť od extrémnej politickej zaujatosti, neobjektívnosti spravodajstva a manažovania publicistiky bez plurality, a hlavne prejsť k objektivite a spravodlivosti," vyhlásila ministerka. Zdôraznila, že úloha zabezpečiť nové fungovanie súčasného Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) vyplýva z programového vyhlásenia vlády.

Šimkovičová argumentovala, že ani po takmer 14 rokoch od prijatia súčasného zákona sa nepodarilo naplniť jeho základné ciele, ako je napríklad zabrzdiť zadlžovanie verejnoprávneho vysielania, a zabezpečiť jeho finančnú konsolidáciu. Vysielanie verejnoprávnych médií podľa nej postupne strácalo atribúty vyváženosti, verejnoprávnosti, nezávislosti, objektívnosti, pravdivosti či transparentnosti. "Problematická je aj efektivita vynaloženia zverených verejných financií a miera spoločenskej dôveryhodnosti týchto médií," poznamenala.

Tvorba a vysielanie oboch zložiek RTVS sa podľa nej len minimálne líšia od iných médií hlavného prúdu. "Spravodajstvo a publicistika v slovenskej televízii a slovenskom rozhlase sa postupne stali príveskom ideologického a politického ťaženia súkromných médií," zhodnotila. Ministerke chýba seriózny, kritický, širokospektrálny pohľad na javy v spoločnosti. V RTVS podľa nej vzniklo názorovo unifikované prostredie s veľkým zúžením oponentúry a tvorivej diskusie. Hovorí o strate identity verejnoprávnych médií. Poukázala na to, že finančné prostriedky z reklamy pripadajú kompletne súkromným médiám, ale predpokladaná duálna vyváženosť sa stratila.

Ministerka takisto spomenula zásadné zmeny, ktoré prináša návrh zákona - kreovanie rady, zloženej zo štyroch členov nominovaných ministrom kultúry a piatich, ktorých zvolí parlament. Funkčné obdobie členov rady ostáva šesťročné, po novom však nebudú rotovať. Rada bude mať kompetenciu voliť i odvolávať generálneho riaditeľa, a to jednoduchou väčšinou, orgán dohľadu bude takisto schvaľovať uzavretie zmlúv STVR s tretím subjektom, ak výška plnenia zo zmluvného vzťahu prevyšuje sumu 1,5 milióna eur. Vytvorí sa aj deväťčlenná Etická komisia ako poradný orgán rady. Jej úlohou bude zaujímať stanoviská k dodržiavaniu štatútu programových pracovníkov a dodržiavaniu iných etických princípov zamestnancov STVR a externých spolupracovníkov.

Na začiatku parlamentnej schôdze o RTVS stál Matovič s jeho poslancami s prelepenými ústami pri rečníckom pultíku, pri ktorom mala úvodné slovo ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Držali pritom plagát s nápisom „Koniec slobody slova v RTVS“. Informoval o tom aj denník Štandard.

„Chcem sa len spýtať, sú tu materiály nejaké. Je to v poriadku? Mám pokračovať ďalej?“ opýtala sa Šimkovičová povereného predsedu parlamentu Petra Žigu, pričom „materiálmi“ myslela členov poslaneckého klubu okolo Igora Matoviča.

Na znak podpory sa za ministerku počas jej prejavu postavili poslanci za SNS a Smer-SSD.

Viac vo videu:

Celý prejav ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej:

 

Prepis prejavu:

Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci národnej rady, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, vážení prítomní hostia.

Návrh Zákona o Slovenskej televízii a rozhlase predkladá Národnej rade SR Vláda Slovenskej republiky. Táto úloha vyplýva z jej základného dokumentu, ktorým je programové vyhlásenie Vlády SR, schválené týmto parlamentom na sklonku minulého roka.

V úvode chcem zdôrazniť, že tento zákon nanovo upravuje postavenie, poslanie, úlohy a činnosť Slovenskej  televízie a rozhlasu, jej orgánov, hospodárenie a financovanie Slovenskej televízie a rozhlasu. Zásadne mení neúspešný model dvoch verejnoprávnych médií vyplývajúci z bývalého zákona o RTVS 532/2010, ktorý bol prijatý pred takmer štrnástimi rokmi.

Ani za tento dlhý čas sa nepodarilo naplniť jeho základné ciele ako napríklad zabrzdiť zadlžovanie verejnoprávneho vysielania a zabezpečiť jeho finančnú konsolidáciu.

Vysielanie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie postupne strácalo atribúty verejnoprávnosti, vyváženosti, nezávislosti, objektívnosti, pravdivosti, transparentnosti. Problematická je tiež efektivita využívania zverených verejnýchfinancií a miera spoločenskej dôveryhodnosti týchto médií.

Vtedajší predkladatelia zákona zdôvodňovali jeho prijatie aj budúcim jednotným priestorovým riešením Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasuv novovzniknutom RTVS. Unifikovali sa však len tvorba a názory tvorcov. Fyzicky spojiť tieto inštitúcie sa podarilo len v štúdiu v Banskej Bystrici, keď rozhlas s televíziu natlačili do jednej budovy. Vtedajšie sídlo štúdia Slovenskej televízie manažment predal a dnes sú tam byty. S jednotným tvorivým priestorovým riešením to však nemá nič spoločné.

Tvorba a vysielanie oboch verejnoprávnych inštitúcii sa v súčasnom období minimálne líši od iných komerčných médií hlavného prúdu. Spravodajstvo a publicistika v slovenskej televízii a slovenskom rozhlase sa stali postupne príveskom ideologického a politického ťaženia súkromných médií. Ich verejnoprávny charakter a objektívnosť neochránil ani dlhodobý výber koncesionárskych poplatkov formálne prezentovaný ako účasť verejnosti, čo malo zabezpečovať nezávislosť RTVS. Minulý rok sa bývalej vláde a koalícii podarilo zrušiť výber úhrad za služby verejnosti tzv. koncesionárskych poplatkov a nahradili ichkaždoročným jednorazovým príspevkom zo štátneho rozpočtu.

Z vysielania Slovenského rozhlasu aj Slovenskej televízie sa stratil seriózny, kritický, širokospektrálny pohľad na javy a udalosti v spoločnosti a doterajší RTVS ako jednotná inštitúcia sa sústredila len na hľadanie formálnych spojení oboch verejnoprávnych vysielateľov s okrajovým rešpektom k ich tvorivým, technickým, či technologickým špecifikám. V RTVS sa v Slovenskom rozhlase aj Slovenskej televízii vytvorilo názorovo unifikované prostredie s veľkým zúžením oponentúry a tvorivej diskusie.

Zámery a úmysly predkladateľov sa minuli účinku. Naopak, pri Slovenskej televízii čiastočne a pri Slovenskom rozhlase vo veľmi veľkej miere sa stratila bývalá osobitá identita týchto verejnoprávnych médií.

Keďže Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala vytvoriť nový legislatívny rámec financovania, organizácie a fungovania verejnoprávnych médií, predkladáme NR SR návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Cieľom návrhu je v období meniaceho sa a rozvíjajúceho sa mediálneho priestoru posilniť ich verejnoprávny charakter, zabezpečiť dodržiavanie plurality a princípov demokracie a slobodnej tvorby. Nový zákon umožní špecifický rozvoj týchto národných inštitúcií v prudko sa meniacom konkurenčnom prostredí.

Vytvorenie legislatívneho prostredia je prvým krokom pre úspešné pôsobenie Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu v novom digitálnom mediálnom prostredí. Slovenský rozhlas a Slovenská televízia po  zrušení výberu koncesionárskych poplatkov za služby verejnosti budú hospodáriť relatívne samostatne s príspevkom zo štátneho rozpočtu, s finančnými prostriedkami získanými vlastnou činnosťou, z reklamných produktov a vlastným majetkom.

Zákon predpokladá možnosť lepšieho hospodárenia v rámci špecifických tvorivých podmienok oboch inštitúcií, modernizáciu a zdroje na ocenenie tvorcov zo zvýšeného podielu na reklamnom balíku.

Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorý vláda predkladá, vytvára zároveň platformu na prehodnotenie súčasných podmienok duálneho systému na Slovensku. A to najmä z pohľadu obsahu vysielania a tiež využitia reklamného koláča, ktorý sa vytvára v SR.

Ako iste viete, vážené poslankyne a poslanci, pôvodným cieľom bolo v 90 - tych rokoch zabezpečiť obsahovú informačnú pluralitu v masovokomunikačných prostriedkoch a vytvoriť podmienky pre rovnováhu medzi vznikajúcimi súkromnými médiami a verejnoprávnym Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou. Podľa toho sa nastavilo a viackrát aj zákonom menilo delenie reklamného balíka v prospech súkromných médií. Postupne sme však na Slovensku dosiahli až taký extrém, že finančné prostriedky z reklamy takmer komplet pripadli súkromným médiám, ale z hľadiska obsahu sa predpokladaná duálna vyváženosť stratila.

Rozdiely vo vysielaní verejnoprávnych a súkromných médií sú len marginálne, pluralita názorov je pomaly archaizmus. V súkromných i verejnoprávnych médiách vystupujú spravidla tí istí propagandisti v šatách rôznych politológov, analytikov či hercov. Pred tvorcami zákona o STVR teda stáli, popri zmene kreovania riadiacich štruktúr, aj tieto zásadné otázky.

Rozhlas a televízia sú zo zákona financované z daní vybraných do štátneho rozpočtu a koncesie vláda nevráti. Aj tak boli len akousi mimoriadnou daňou, ktorá s verejnoprávnosťou a objektivitou tvorby a vysielania nemala nikdy nič spoločné.

Koľko finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, teda daní občanov, má ísť na spravodajstvo, šport, publicistiku, na kultúru, zábavu výrobu resp. koprodukciu filmov, seriálov či dokumentov, a koľko percent z reklamného koláča je správne poskytnúť verejnoprávnej inštitúcii pre verejnoprávnu službu? Sú prostriedky z daní občanov na externú a extrémne drahú výrobu programov použité v prospech verejnej služby alebo v prospech vybranej skupiny tvorcov a zamestnancov? V zákone o STVR sme sa na tieto otázky snažili odpovedať. Musím povedať, že až život ukáže do akej miery sa nové princípy uplatnia.

Vláda SR a Ministerstvo kultúry SR novým zákonom o činnosti verejnoprávnej inštitúcie plní prísľub občanom. Napĺňa programové vyhlásenie vlády a čiastočne narovnáva pokrivenú situáciu v slovenskom mediálnom priestore. Tieto kroky predstavujú zabezpečenie politickej vyváženosti, slobodnej tvorby a nezávislosti. Myslíme si, že verejnoprávna inštitúcia by mala postupne odísť od extrémnej politickej zaujatosti, neobjektívnosti spravodajstva a manažovania publicistiky bez plurality a prejsť k objektivite a spravodlivosti.

 

Zdroj: bleskovky.sk / YouTube / InfoVojna

 


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti