VIDEO: Newyorský rabín vysvetľuje, že sionisti po 2. svetovej vojne ukradli Palestínčanom ich krajinu, založili Izrael a začali ich zabíjať. Poukázal pritom na ostrý kontrast medzi judaizmom, ktorí slúži Bohu, a sionizmom, ktorý predstavuje pravý opak a je v rozpore s prikázaním „Nezabiješ a nepokradneš!,“ ktoré je súčasťou Tóry. „Sionisti nám vzali naše náboženstvo a používajú ho ako nástroj na okupáciu, na zastrašovanie a umlčiavanie ostatných ľudí. A keď sa proti nim ozvete, označia vás za antisemitov“

17.10.2023 | 11:45
  4
Americký rabín a hovorca židovskej ortodoxnej náboženskej skupiny Naturei karta - Yisroel Dovid Weiss približuje zásadný rozdiel medzi judaizmom a sionizmom a dôvod, prečo odmieta sionizmus a štát Izrael, v rozhovore s politologičkou Dr. Safiyyah Ally, PhD. pôsobiacej na Torontskej univerzite.

Viac vo videu:

Prepis videa:

      -Jsem tu s rabínem Jisroelem Dovidem Weissem. Podporuje Palestince a já se ho zeptám, proč tomu tak je. Rabíne, vítejte v pořadu “Nechte promluvit Korán”.

Děkuji a je mi ctí a výsadou být ve vašem pořadu.

-Ne, je úžasné s vámi mluvit. Řekněte mi, rabíne, proč jste především proti státu Izrael a proč podporujete Palestince?

Dobře, za prvé, modlím se k Všemohoucímu, aby mě obdařil svou pravdou, svou moudrostí, abych byl hoden předávat jeho poselství a posvětil tak jeho jméno. Není to můj osobní názor. To, co s Boží pomocí zastupuji, je názor velmi nábožensky založených Židů na celém světě, včetně našich soudů v Jeruzalémě, včetně no celé Evropy a v podstatě celého světa. My jako židovský národ jsme před třemi tisíci lety na hoře Sinaj uzavřeli smlouvu s Bohem, Mo Aban a Mojžíš vystoupili nahoru a převzali od Boha Tóru a uzavřeli jsme smlouvu, že budeme Tóru dodržovat. O to v judaismu jde. Dodržovat tuto smlouvu, být blízko Všemohoucímu, být podřízený Všemohoucímu.

Toto hnutí, koncept vytvoření státní suverenity a s tím, že chtějí nazývat židovskou suverenitou, tento koncept, to je hnutí, které začalo asi před 150 lety. Je to přeměna z podřízenosti Bohu v nacionalismus. Mít kus země, být národem mezi národy, být srovnatelný se všemi velkými zeměmi. A teď, to samo o sobě, i kdyby se to netýkalo palestinského lidu, obyvatel, původních obyvatel, jinými slovy, kdyby ta země byla neobydlená, stejně by bylo pro židovský národ zakázáno mít tento koncept suverenity nacionalismu, protože máme dlouhou historii. Před třemi tisíci lety jsme uzavřeli smlouvu s Bohem, že budeme dodržovat Tóru, a pak nám bylo přikázáno, abychom šli do svaté země a postavili tam chrám, který postavil král Šalomoun.

Všemohoucí nás však varoval a nařídil nám, že musíme být na velmi vysoké úrovni duchovnosti. Pokud tomu tak nebude, budeme ze země vyhnáni. A to se stalo zhruba před 2000 lety. Římané a Řekové přišli, vtrhli do svaté země a Židé byli ze země jako národ vyhnáni. Jakmile se tak stalo, byl na nás uvalen dekret o vyhnanství. A tak jsme už dva tisíce let pod dekretem vyhnanství Všemohoucího. To znamená, že nám Všemohoucí řekl, že je jeho vůlí, abychom nebyli svrchovaným národem. Měli bychom být loajálními občany v každé zemi, kde pobýváme. A neměli bychom se pokoušet o hromadný návrat jako velká skupina lidí nebo se snažit obnovit byť jen malý, jeden centimetr, jeden centimetr židovské svrchovanosti, protože to je jako lék od Boha na zlomení naší povýšenosti. V to věříme.

Takže jsou vlastně tři, byli jsme zavázáni třemi přísahami. A ten král Šalomoun, který postavil chrám, napsal knihu proroctví, která se jmenuje Sir Hassirim, Píseň písní, a mluví o těchto třech přísahách, které nám Bůh dal. První je, že se nemáme hromadně vracet do svaté země, jakmile jsme byli rozptýleni mezi národy; za druhé, že se nemáme bouřit proti žádnému národu. Máme být loajálními občany v každé zemi, kde pobýváme. Občan Kanady se musí modlit za blaho země, i když s ní není spokojen, nebo řekněme, že v průběhu dějin bylo Židům mnohokrát zakázáno kupovat půdu a byli v mnohem větší míře zdaněni. Přesto všechno musíme být loajálními občany a nebouřit se proti této zemi. Za třetí, nemáme se pokoušet o ukončení vyhnanství. Proč?

Protože kvůli našim hříchům jsme rozptýleni. Bůh je soucitný a Všemohoucí, až přijde čas, po kterém touží každý Žid, že nakonec nastane doba, kdy Všemohoucí provede metafyzickou změnu ve světě a celé lidstvo uzná jednoho Boha, pak nás Bůh vrátí a Bůh sám obnoví chrám bez jakéhokoli lidského zásahu. Objeví se duch, něco jako zázračný duch a svět, který přestane být ateistický atd. Všichni budou věřit v Boha. Říká se tam: (hebrejsky – Všichni se sjednotí). Všechny národy se chytnou za ruce a spojí se, aby sloužily Bohu. To se stane. Pak se vrátíme a opět se přiblížíme Bohu v jeho srdci.

-Jak k tomu dojde? Jako třeba jak se pozná, že jsme v takovém stavu?

Poznáme to, protože, jak jsem řekl, nastane duch svatosti, zbožnosti, nastane duch návratu lidí, Mesiáše. Je zřejmé, že židovský a muslimský národ mají výrazně odlišnou představu o tom, co je Mesiáš, Mašíach. Ale my věříme, že to vlastně není ani tady, ani tam, protože co se stane, to se stane. A my nikdy nebudeme považovat za hrozbu pro muslimský lid kvůli odlišnosti našeho přístupu, protože máme jasně, jak jsem se zmínil, zakázáno činit jakékoli pokusy o návrat.

Prostě věříme a neustále se modlíme k Bohu, aby přivodil ten den konce a kdy mu bude sloužit celé lidstvo. Takže toužíme po návratu. Toužíme po něm celým svým srdcem. Říkáme to ve svých každodenních modlitbách a modlitbách, že chceme. Ale už dva tisíce let se nám to nepodařilo. Trpělivě čekáme a sloužíme Bohu, dodržujeme Tóru smlouvy v každé zemi, kde jsme občany, a tak dále. Sionismus vytvořili převážně nenáboženští Židé. Bylo to nacionalistické hnutí lidí, kteří se odcizili Bohu, Tóře. Byli nenáboženští. Vždycky s sebou rád nosím obrázek prvního, to bylo vyhlášení nezávislosti. První premiér David Ben-Gurion. A oni vytvářejí takzvaný židovský stát, rok 1948.

-Ano.

A tak je to židovské, údajně nám dělají, vracejí se k Bohu. Říkají, že je to konec exilu, a ani jeden z nich si nezakrývá hlavu. Víte, takže vidíte, jaká je to faleš, ale přesto a všichni sionisté, oni si nasadili fasádu židovství, začlenili náboženství, aby svět řekl, aha, to je náboženská věc. Musíme je podporovat. Evangelisté, křesťané a miliony a miliony lidí je podporují. Židé, kteří neznají dobře Tóru, bohužel spíše nenáboženští. A říkají, aha, a mají tu emocionální hru, víte, že, aha, my se vracíme. Dva tisíce let jsme ve vyhnanství. To je rozdíl mezi judaismem a sionismem.

Takže jinými slovy, stručně a velmi výstižně řečeno, judaismus je podřízenost Bohu, sionismus je nacionalismus, a ten je pro nás výslovně zakázaný. Takže po celém světě, bez ohledu na komunitu, když jedete do Argentiny, jedete do Anglie, Stanford Hills a Londýna, New Yorku, odkud pocházíme, velmi náboženská komunita a v Jeruzalémě velmi náboženská komunita je v naprosté opozici proti vytvoření státu. A teď musím… Je to něco velmi důležitého. Jinými slovy, abychom měli stát, jak jsem řekl, by bylo i v neobydlené zemi, ale vzhledem k tomu, že vytvořili tento stát v zemi, kterou potřebovali pro své účely, v Palestině. Ale Palestina byla obydlená země. Většina obyvatel byli muslimové. Druhou skupinou lidí, která tam žila početně, byli křesťané a třetí byli Židé, protože jako jednotlivci jsme tam směli, od Boha směli žít, ale ne jako národ.

Takže aby mohli ten stát vytvořit, museli Palestince alespoň v nejlepším vyhnat. Je to proti, je to v rozporu s tím, o čem je naše Tóra, protože v Tóře se říká: “Nezabiješ, nepokradeš.” Musíme být stejně jako je Bůh soucitný, musíme být soucitní i my. Tedy a rozhodně nekrást nebo nezabíjet a nevyhánět lidi. Jak se to opovažují? A navíc musíme mít na paměti, že za těch dva tisíce let vyhnanství jsme tolik trpěli, protože jsme Židé. Židé byli upalováni na hranici, byli souzeni, křižácké výpravy, inkvizice se pokoušely násilně konvertovat Židy. A byli vyhnáni ze Španělska, z Itálie, kam se Židé poděli? Židy přijímaly muslimské země. Přijímali nás v každé muslimské zemi. Írán, kdekoli chcete, Palestina byla pod Osmanskou říší. Přijali nás a my jsme v jejich zemích vzkvétali.

Neexistovala žádná lidská práva, která by nás chránila, a přesto jsme vzkvétali. Nebylo to nutné, lidská práva. Takže když teď přijdou sionisté a obviní muslimy ze zakořeněné nenávisti k Židům nebo k palestinskému lidu, ze zakořeněné nenávisti, jak se opovažují, jak odporné, a kde máme ukázat, že Tóra vyžaduje, abychom projevovali vděčnost lidem. A jít a postavit to na hlavu a říct, tito lidé nám ublížili, to všechno je na tom to nejzločinnější. Arabský a muslimský a palestinský lid byl nazván Nakba.

Máme tady obrázek, dokonce můžete vidět, jak jsme spolu žili a hlídali si navzájem děti. Žili jsme v naprostém míru. To je důvod, proč velmi náboženské po celém světě, stojíme v naprosté podpoře. Bolí nás to, pláčeme s Palestinci, jsme poníženi, protože sionisté nám vzali naše náboženství a používají ho jako nástroj k okupaci, k zastrašování, k umlčování ostatních lidí, protože když se proti nim ozvete, nazvou vás antisemity. Takže my, náboženské komunity, zůstáváme v této opozici.

-Jak se stavíte proti sionistickému hnutí?

No, první věc je, že věříme, že jsme především, nepřijímáme je, neúčastníme se s nimi, máme velmi náboženské komunity, které neslouží v armádě. Samozřejmě ne. Určitě nechodí k volbám, nemají nic společného se státem. Máme tam rabinát. Sionisté udělali rabinát, všechno kvůli té fasádě, ale oni maskují Židy, takže udělali rabinát s vrchním rabínem. A to je všechno od nás, irelevantní. My máme rabína, my jsme měli ve dvacátých letech, vrchní rabín náboženské komunity, která tam žila stovky let, byl rabín Sonnenfeld, a ten se ve dvacátých letech, to je dávno před vznikem státu, sešel s jordánským králem, aby mu deklaroval naši loajalitu a že tam nechceme zůstat. Odešel.

V roce 1947, 1948 byl vrchním rabínem rabín Dušinskij. Sionisté tehdy byli velmi úspěšní v tom, že prostřednictvím Velké Británie dosáhli uznání ze strany OSN. Takže rabín Sonnenfeld rabín Dušinský, blahé paměti. To jsou záznamy Spojených národů. V roce 1947 v prohlášení před Organizací spojených národů řekl: “Dále bychom chtěli vyjádřit svůj rozhodný nesouhlas s židovským státem v jakékoli části Palestiny”. To je velmi náboženské, zastupuje náboženskou židovskou komunitu, říká, že nechceme židovský stát a tito lidé jsou podvodníci, ti, kteří to dělají. A historie je taková, že když odešel, vzali jsme to jako další, mohli jste vidět statisíce lidí v ulicích Jeruzaléma, jak se ujímají našeho dalšího vrchního rabína, když odešel.

Teď tam máme statisíce Židů, kteří žijí pod touto bohabojnou komunitou, která neuznává autoritu státu Izrael. Oni vlastně denně demonstrují, demonstrují a vidí děti, my nikdy nenosíme zbraně. Nejsme militantní. Oni se nechávají bít. Staré muže zavraždí, rabíny, to je neuvěřitelné. Můžete se podívat na naše stránky NKUSA a uvidíte, a svět mlčí. Nemluví se ani o tom, že Židé denně demonstrují proti okupaci, a to prostě křičí do nebe, co se děje, ta nespravedlnost vůči palestinskému lidu a židovskému lidu, který tam žije a který odmítá přijmout tuto autoritu.

-Takže, rabíne, spojujete se s ostatními Židy, kteří nejsou ortodoxní a jsou proti státu Izrael?

To je velmi dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že tu bylo reformní hnutí asi před 250 lety a naši rabíni tehdy vydali v podstatě fatvu.

-Fatvu, dobře.

Dvě stě předních evropských rabínů. Řekli, že je to kacířství. Je to vzpoura proti Bohu. Nemůžete reformovat Boží Tóru. Nejí košer, nedodržují 10 přikázání, nedodržují šabat, sobotu. Proto řekli, že se s nimi nemáme spojovat. Takže pracujeme s muslimským lidem, pracujeme s palestinským lidem, budou chodit na stejné demonstrace, ale nebudeme mít přímo společné aktivity. Ale když tam jsou, tak my, víte, oni jich dělají hodně, víte, hodně lidí, kteří jsou Židé, kteří jsou nenáboženští, cítí, že je to lidská práva nebo i z jiných židovských důvodů, že se postaví do opozice. Je mnoho opravdu desítek a desítek tisíc nebo více těch, kteří jsou proti okupaci, ale vycházíme z toho základního problému, že sionisté si nárokují legitimitu. Říkáme jim, říkáme světu, že podvádějí svět. Je to nepřijatelné, takže vycházíme z náboženského státu, a tady je obrázek dívky za mřížemi.

Každý chlapec a dívka, kteří dosáhnou 17 let, se stávají zločinci z náboženských komunit. Odmítají sloužit v armádě, v IDF, což je povinná vojenská služba. Takže to jsou všechno velmi, velmi kritické otázky. Proč je to tak kritické, aby to lidé pochopili? Protože lidé, oni jsou velmi mazaní, jsou velmi efektivní v tom, co dělají, sionisté. Rádi se označují za židovský stát. Trvají na tom, aby byli označováni za židovský stát. Proč? Protože pak vědí, že kdyby se někdo chtěl postavit proti tomu, co dělají, co je zločinné vůči palestinskému lidu, zabírají mu domovy, kradou, zabíjejí, dělají tolik strašných zločinů.

Ale když řeknete slovo, aha, mluvíte proti zbožnému náboženství a jste napadeni jako antisemité. A teď tady právě udělali, dělají nový zákon, který se snaží přijmout, IHRA, myslím. A ten bude říkat, že když mluvíte proti sionismu nebo proti státu Izrael, tak je to antisemitské. Co může být směšnějšího a co může být nepřijatelnějšího než takový koncept, když jsou utlačovány právě náboženské komunity, které trvají na tom, že jsme Židé? Moji prarodiče byli zabiti v Osvětimi. Většina našich komunit se přistěhovala z Evropy. Zemřeli jsme, protože jsme byli Židé, protože jsme trvali na tom, že zůstaneme tímto náboženstvím, které je naší smlouvou s Bohem.

A my jsme se s tím nesmířili, protože jsme si to vytrpěli, a proto se otočíme a obsadíme jiný národ. Trpěli jsme a teď bychom měli jít hřešit proti Bohu, za kterého jsme položili své životy tím, že budeme krást a zabíjet a jednat proti Boží vůli? A tak jsme proti sionismu a jsme utlačováni. Ti z židovského národa, kteří našli domov v Palestině a žili tam, tito přistěhovalci, a žili tam. Snaží se popadnout dech z tolika utrpení. Najednou se jim líbilo, že jsou pod vládou Osmanské říše.

A najednou jsou vrženi pod sionistickou nadvládu a je jim řečeno, že když se postavíte a budete se stavět proti této vzpouře proti Bohu, budete uvrženi do vězení, budete zločinci. Jak si svět bere autoritu diktovat v našem náboženství, místo aby respektoval naše učence, naše, které máte tady v Kanadě, pokud máte ve Spojených státech, máme naši komunitu, řekněme v New Yorku. Je to největší koncentrace věřících Židů. Tam, kde žiji, hned naproti Manhattanu, ve Williamsburgu, v Brooklynu. Míle a míle a není tam jediná izraelská vlajka. Náš vrchní palestinský rabín, rabín Taidebam, se tam přestěhoval a tyto význačné komunity vzkvétají, význačné komunity s velkými učenci a zbožnými lidmi a podnikateli, a všichni trvají na tom, že jsme náboženství, které má sloužit Bohu. A Bůh chraň, abychom přijali okupaci.

A teď, když se někdo, rozhodneme vystoupit proti této vzpouře proti Bohu ve jménu mého náboženství a volat do světa, že jsou to podvodníci, že zneužívají mé náboženství, že bychom měli být a lidé, kteří budou stát společně s námi, by měli být obviněni z antisemitismu. To je nespravedlivé. Je to nepřijatelné a my to odsuzujeme. A to je to, co děláme s pro… Snažíme se, s Boží pomocí, modlíme se k Bohu, aby přinesl rychlou a pokojnou demontáž státu. Zároveň jezdíme do OSN, jezdíme s palestinským lidem, abychom vykřičeli jejich bolest, abychom promluvili, jezdíme na jejich demonstrace, snažíme se vzdělávat. Chodíme na univerzity, vysoké školy, konference a říkáme politikům, aby změnili svůj přístup a nepodporovali útlak palestinského lidu.

-Rabíne, děkuji vám, že jste se s námi dnes podělil. Opravdu si toho vážíme. Hodně jsem se toho dozvěděla a jsem poctěna, že jste dnes přišel a připojil se k nám.

 

Pravoverní Židia odmietajú sionizmus

Stretnutie ortodoxných Židov pod vedením rabína Moshe Dov Becka s vtedajším iránskym prezidentom Ahmadínedžádom v New Yorku v septembri roku 2007.

„Prezident je jedným zo svetových lídrov, ktorý je vzorom vo svojom pochopení rozdielu medzi judaizmom, ktorý je o spiritualite, náboženstve a službe Bohu a protikladnom konceptu sionizmu, ktorý je materialistický, v základe bezbožný a ktorého cieľom je len nacionalizmus, čo je jasne zakázané v Tóre. Judaizmus od Židov vyžaduje, aby boli pokorní. Aby boli lojálni občania každej krajiny, v ktorej žijú. Sionizmus sa zrodil pred 100 rokmi, a od jeho zrodu boli proti nemu všetky rabínske autority,“ vysvetlil na stretnutí s iránskym prezidentom hovorca židovskej ortodoxnej náboženskej skupiny Naturei karta.

Viac vo videu:

OSN označila v roku 1975 sionizmus za formu rasizmu

V roku 1975 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov schválilo rezolúciu č. 3379, ktorá sionizmus označila za formu rasizmu.

„Spojené štáty sa nepodrobia, nezmieria s týmto odporným aktom. Do sveta sa vypustilo veľké zlo. Odpornosti antisemitizmu sa dostalo zdania, že je medzinárodne schválená. To nie je útok na sionizmus, ale na Izrael ako taký, je to všeobecný útok väčšiny štátov na zásady liberálnej demokracie, ktorú možno teraz nájsť len v zmenšujúcom sa počte štátov,“ reagoval vtedy Daniel Moynihan, zástupca USA pri OSN.

„Pre nás, židovský národ, tomuto uzneseniu, založenému na nenávisti, lži a arogancii, chýba akákoľvek morálna či právna hodnota,“ vyhlásil Chajim Herzog, zástupca Izraela pri OSN.

 

16. decembra 1991 bol dokument z roku 1975 revokovaný (zrušený) rezolúciou č. 46/86. V histórii OSN išlo o o jedinú revokovanú rezolúciu. Revokáciou tejto rezolúcie Izrael podmienil svoju účasť na Madridskej mierovej konferencii v roku 1991.

Etnického čistky pod zámienkou vojenskej operácie, zákaz antisionizmu a kritiky štátu Izrael

„V rozhovoru rabín Weiss správně uvedl, že v Izraeli se chystá zákony IHRA, který má zakázat anti-sionismus a kritizování existence státu Izrael. Je to samozřejmě utahování šroubů, protože sionistickým se začíná hroutit jejich chiméra o krásném Izraeli, který je v přímém rozporu se vším, co je napsáno v Tóře, ale dosud na to upozorňovali jen ortodoxní Židé. Jenže ve chvíli, kdy se v pásmu Gazy zahajují procesy etnického čištění pod záminkou vojenské operace, a ve chvíli, kdy Rusko vyzvalo k naplnění rezoluce OSN o vzniku Palestiny s hlavním městem ve východním Jeruzalémě, v tom okamžiku začínají plány sionistů praskat. Zastřelení skupiny mladých lidí na hudebním festivalu mělo onálepkovat všechny Palestince jako teroristy, přesně podle výroků izraelského prezident Herzoga. A s teroristy se už nevyjednává. Teroristé již nemají světovou podporu. Teroristy je možné nejen zabíjet, ale pod rouškou boje proti terorismu je možné dělat věci, které by jindy myslitelné nebyly. Je možné nařídit Palestincům vyklizení Gazy, jejich vyhnání, vyčištění prostoru a provést trvalou okupaci a v dohledné době anexi Gazy stejně, jako to už proběhlo s Golanskými výšinami a s částí území Západního břehu.,“ vysvetľuje portál Aeronet.

 

Ako Československo stálo pri zrode štátu Izrael

Založenie Izraela sa odohralo podľa plánu OSN na rozdelenie niekdajšej Britskej mandátnej Palestíny na židovský a arabský štát. Arabi z Palestíny i okolitých krajín s tým však nesúhlasili a boli pripravení židovský štát, hneď ako vznikne, zničiť. Židia preto vyslali do celého sveta svojich emisárov, aby pre vznikajúci židovský štát zaobstarali zbrane. V ústrety im vyšlo Československo.

Viac o tom v článku TU.

Zdroj: YouTube Let the Quran Speak / Rumble AENews / InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti