V spise kauzy vražda Kuciaka sa objavili posudky k neexistujúcim mobilom. Sudkyňa Sabová sa navyše vyhráža Zsuzsovej

01.07.2020 | 16:05
  7
Sudkyňa Ružena Sabová vie, že v spise je jednoznačne policajnou analýzou preukázané, že komunikácia Aleny Zsuzsovej nevykazuje ani náznak trestnej činnosti.

V prípade obžalovanej Aleny Zsuzsovej sa objavili nové nezrovnalosti. Obhajoba predložila senátu návrh na vykonanie dôkazov, ktoré majú poukazovať na nezrovnalosti v počte a typoch mobilných telefónov, ktoré sa našli pri domovej prehliadke a ktoré boli zaistené pri jej zadržaní. Podľa vyjadrenia prokuratúry je vykonanie týchto dôkazov zbytočné nakoľko už boli opakovane vykonané.

Obhajca Aleny Zsuzsovej vo svojom vyjadrení k názoru prokuratúry, k návrhu na vykonanie dôkazu poukázal na skutočnosť, že je rozdiel v typovom označení medzi teléfonmi iPhone a iPhone+. A v navrhovaných listinných dôkazoch sa nachádzajú nezrovnalosti v počte skúmaných telefónov ako aj v typoch skúmaných
 telefónov. Analýzu týchto telefónov vypracovala medzinárodne uznávaná inštitúcia EUROPOL.

Na pojednávaní 29. júna 2020 ako sa vyjadrila obhajoba Aleny Zsuzsovej pre média, pred začiatkom pojednávania, očakávali vzhľadom na prítomnosť svedka Mikulaja, odborníka z oblasti IT, že senát rozhodne o vykonaní navrhovaných dôkazoch, nakoľko aj on sa podieľal na spracovaní analýz k zadržaným telefónom Mariána Kočnera a Aleny Zsuzsovej.

Obhajoba sa snažila navrhnúť predsedníčke senátu vykonať dôkazy k mobilným telefónom, ktoré navrhovala, avšak senát tento dôkaz zatiaľ nevykonal.

Tento rozpor v počte a typoch zaistených telefónov, na ktorý poukazuje obhajoba Aleny Zsuzsovej vyvoláva otázku, ako je možné a ako sa mohli v profesionálnej a vysoko odbornej analýze objaviť takéto nezrovnalosti.

Aj ten najväčší idealista si po nahliadnutí do analýzy musí všimnúť, že „tu niečo nesedí…“ A to doslova a do písmena. Jediný, komu však tento  stav zjavne neprekáža a veselo ho ignoruje, je samotná predsedníčka senátu. Je možno správne a logické položiť si otázku, prečo, okrem iného aj tento fakt, nechce sudkyňa Sabová vidieť a čo je naozaj pravým dôvodom, že takéto vážne informácie počas celého procesu systematicky prehliada.

Napriek tomu, že na zaujaté konanie bola nielen obžalovanou ale i jej obhajobou niekoľkokrát upozornená. Je viac ako zjavné, že v tejto politickej objednávke si predsedníčka senátu zvolila „cestu roviny nevidím a nepočujem“, čo vzhľadom na jej postupy ako aj jej osobnú zaujatosť vyznieva úplne neprofesionálne.

Čo teda z uvedeného vyplýva?

Stačí krátke zhrnutie:

Obžalovaná Alena Zsuzsová sa k mobilným telefónom vyjadrila jasne a to už opakovane. Takisto poukázala na nezrovnalosti množstve a typoch zadržaných a skúmaných mobilných telefónoch. Aj z  týchto uvedených dôvodov sa včera Alena Zsuzsová chcela vyjadriť na hlavnom pojednávaní k výsluchu svedka Mikulaja, odborníka z oblasti IT, no verbálny útok zo strany predsedníčky senátu ju zastavil.

Sudkyňa síce stavila na zastrašovanie obžalovanej, no vďaka tomuto postoju klesla na úroveň amatérskeho strážcu spravodlivosti. Takéto nemiestne a neprofesionálne vystupovanie predsedníčky Ruženy Sabovej, ktorá si však musí uvedomovať vákuum v dôkaznej situácii na jednej strane, bije do očí spolu s vernosťou a oddanosťou nemenovaným osobám ŠTS. Práve táto „oddanosť“ jej totiž možno bráni vidieť fakty a dôkazy bez politickej pachute.

Sudkyňa Sabová na pojednávaní prerazila dno vyhrážaním sa obžalovanej Zsuzsovej

JUDr. Ružena Sabová nie je žiadnym listom nepopísaným. Mnoho občanov, si nesporne spomenie na jej pôsobenie na pozícii prokurátorky v Humennom, kde neslávne skončila, pod hrozbou  disciplinárneho stíhania, ktoré predpokladalo v neskoršom období prekvalifikovanie konania na  trestné.

Svojmu koncu v talári vyhla sa nástupom na ŠTS, kde svoje bohaté skúsenosti pri riešení politických káuz uplatňuje roky. Špecialitou súdnych konaní, kde rozhoduje v pozícii predsedníčky senátu je porušovanie platnej trestnoprávnej legislatívy a odmietanie vykonať dokazovanie. Zneužitím právomoci verejného činiteľa marí právo účastníkov konania na spravodlivý súdny proces .

V praxi jej konanie prebehne bez prijatia a vykonania, čo len jediného dôkazu navrhnutého obžalovanými, prípadne  obhajobou. Tetno prístup v plnej šírke uplatňuje v prístupe k dôkazom v kauze vraždy novinára Kuciaka a jeho priateľky.

Sabová od samotného začiatku konania nevykonávala právomoci zverené jej štátom v súlade so zákonom. Zároveň vedela aj to, že na vydanie odsudzujúceho rozsudku si nemôže dovoliť vykonať riadne dokazovanie, preto jej spôosob vedenia pojednávaní je účelové vyslovene v neprospech práv obžalovaných..

Vedela, že nemôže pripustiť do konania Threemu, pretože už skutočnosť, že bolo vyhotovených šesť verzií komunikácie je do neba volajúci nezmysel.

JUDr. Sabová vie, že v spise je jednoznačne policajnou analýzou preukázané, že komunikácia Aleny Zsuzsovej nevykazuje ani náznak trestnej činnosti.

Sudkyňa Sabová vyhrážaním obžalovanej sťažnosťou adresovanou Zboru väzenskej a justičnej stráže prerazila dno

Vyjadrenie sudkyne nemožno ani v metaforickej rovine označiť iným názvom ako tzv. vyhrážanie sa obžalovanej Alene Zsuzsovej. Nielen správanie, ale predovšetkým postoj predsedníčky senátu JUDr. Ruženy Saboej v priamej previazanosti s jej osobnou zaujatosťou, ktorú nie je možné nevnímať ani len v teoretickej rovine jednoznačne preukazujú tvrdenia obžalovanej Aleny Zsuzsovej.

Jednoducho v tomto konaní, niet žiadnych pochýb o zaujatosti menovanej predsedníčky senátu, ktorá bola povinná sa z konania pre zaujatosť vylúčiť najneskôr po prevzatí rozhodnutia Luxemburského súdu, ktoré je pre všetkých sudcov záväzné.

Ak by totiž nebola sudkyňa Sabová zaujatá, nevznikla by situácia, aby obžalovanej Alene Zsuzsovej, bránila preukázať svoju nevinu.  Alene Zsuzsovej je upierané zákonné právo,  vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom.

Na pojednávaní 29. júna sa Alena Zsuzsová chcela vyjadriť k výsluchu svedka Mikulaja. Po jej vyjadrení k dôkazu, nastal verbálny útok zo strany predsedníčky senátu v podobe formy tzv. zastrašovania voči obžalovanej.

Ide o nemiestne a to už vôbec nehovorím o tom, že neprofesionálne vystupovanie predsedníčky senátu JUDr. Ruženy Sabovej.

Predsedníčka senátu, zanietená svojou „vernosťou, ako aj oddanosťou“ nemenovaným osobám riadiacim Špecializovaný trestný súd, uvedomujúc si vákuum v dôkaznej situácii je v stave tzv. „oslepenia“.

Paradoxne, tento záblesk brániaci jej triezvemu úsudku platí len vo vzťahu k samotnej obhajobe, ako aj obžalovaným.

Autor: Jana Teleki

Zdroj: eurorespekt.sk (1), (2)

Články súvisiace s tematikou:

 

 

 

 

 


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti