Sudkyňa sa sťažuje na diskrimináciu, pretože škola prikazuje jej deťom nosiť rúška. Riaditeľ školy hovorí o právnej záväznosti Mikasovej vyhlášky

12.05.2021 | 13:51
  6
Matka a zároveň sudkyňa bratislavského okresného súdu tvrdí, že vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva majú iba odporúčací charakter.

Čoraz lepšie počasie láka nenosiť respirátory. Ozývajú sa aj hlasy rodičov, ktorí protestujú proti tomu, aby museli mať deti rúška v školách.

Riaditeľovi bratislavskej Základnej škole na Drieňovej ulici matka Eva Bieliková, ktorá je sudkyňou, poslala otvorený list, v ktorom tvrdí, že škola jej deti diskriminuje. Odvoláva sa na Zbierku zákonov: tam nie je právny predpis, ktorý by hovoril, že žiak na vyučovaní v škole musí mať prekryté horné dýchacie cesty. Riaditeľ školy Gabriel Kalna sa bráni, že vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá určuje túto povinnosť, je právne záväzná.

To isté sa podľa Bielikovej vzťahuje na povinné testovanie, ktoré bolo do 3. mája podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné pre všetkých žiakov druhého stupňa a jedného zákonného zástupcu. Matka tvrdí, že vyhlášky úradu majú iba odporúčací charakter.

Nariadenia sa musia dodržiavať

Riaditeľ školy Kalna reagoval vlastným otvoreným listom. Poukazuje na to, že podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadiť ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva, prípadne regionálni hygienici všeobecne záväzným právnym predpisom. Takáto vyhláška nadobúda platnosť dňom vyhlásenia vo Vestníku vlády a pre nadobudnutie jej platnosti a účinnosti nie je povinné zverejnenie v Zbierke zákonov.

„Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktoré stanovujú povinnosť nosiť rúško, neboli zrušené ako protiústavné na to oprávneným orgánom, t.j. Ústavným súdom SR. Ľudia sú teda povinní v nich nariadené opatrenia dodržiavať. Tiež si treba uvedomiť, že účelom daných vyhlášok je ochrana života a zdravia detí, učiteľov aj iných osôb v školách,“ povedal pre Pravdu advokát Juraj Štorcel. Dodal, že nie je pravda, že vyhláška Úradu verejného zdravotníctva má len odporúčací charakter.

„Naopak, je záväzná a jej nedodržanie môže byť sankcionované,“ upozornil.

Deti v materských školách nemusia mať prekryté dýchacie cesty. Žiaci v školských laviciach však musia mať respirátor, rúško alebo šál či šatku.

Diskriminácia či nátlak matky?

„Odmietnutím umožniť vstup žiaka do interiéru školy bez prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou môžu byť naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Navyše sa škola dopúšťa diskriminácie mojich detí, ktorým bráni nezákonnými podmienkami v povinnej školskej dochádzke. Obe maloleté deti sú zdravé a nevykazujú príznaky žiadneho ochorenia. Jediný pre mňa akceptovateľný spôsob prekrytia horných dýchacích ciest je ochranný štít,“ vyhlásila Bieliková, ktorá je sudkyňou Okresného súdu Bratislava II.

Riaditeľ školy sa ohradzuje proti tvrdeniu, že by sa zamestnanci alebo predstavitelia školy dopúšťali protiprávneho konania. „Práve naopak, dodržujú platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky napriek tomu, že nás vyzývate na ich úmyselné porušovanie, nerešpektovanie a ignoráciu súčasného nepriaznivého stavu v súvislosti s ochorením COVID-19,“ uviedol.

Obvinenie Bielikovej ako predstaviteľky štátnej moci vníma ako neprípustný nátlak. Tiež odmieta, že škola by deti akýmkoľvek spôsobom diskriminovala, keďže prekrytie horných dýchacích ciest v tejto situácii vyžaduje od všetkých žiakov.

Advokát Štorcel hovorí o podobnom prípade, keď sudca Okresného súdu Zvolen odmietal nosiť respirátor a rešpektovať ostatné nariadenia, ktoré boli v danom čase platné pre zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.

Prípadu sa venovala Súdna rada 20. apríla. „Súdna rada sa ohradila voči správaniu takéhoto sudcu a konštatovala, že je to práve sudca ako garant zákonnosti, ústavnosti a spravodlivosti, ktorý by mal byť subjektom, ktorý bude dodržiavať opatrenia a obmedzenia, ktoré boli uložené aj vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva,“ uviedol advokát.

Podľa neho by takéto správanie sudcu mohlo mať negatívny dosah a znížiť už aj tak nízku dôveru v slovenskú justíciu.

Opatrenia ÚVZ nie sú všeobecne záväzným predpisom

„Právny stav stojí opačne, než to poníma súdna rada, a teda je to zamestnávateľ, v danom prípade predseda súdu, ktorý porušil čl. 36 ods. 1 písm. b), c) Ústavy SR a Zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pretože v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zabezpečovať, aby biologické faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Je povinný zabezpečiť zdravé pracovné podmienky a prostredie, vrátane nekladenia prekážok na biologické a fyziologické potreby zamestnanca,“ reagovala na rozhodnutie Súdnej rady advokátka Adriana Krajníková.

„Dýchanie je biologická potreba človeka, ktorá stojí na prvej priorite jeho potrieb, túto notoricky známu skutočnosť netreba dokazovať, keďže nedostatok riadneho prísunu kyslíka a nemožnosť riadneho vydychovania oxidu uhličitého vyvoláva psychické a fyzické obtiaže ako úzkosť, nevoľnosť, zníženú pozornosť a koncentráciu, bolesť hlavy, závraty a pod., čo môže byť v príčinnej súvislosti s pracovným úrazom,“ zdôrazňuje Krajníková.

Viac v článku TU.

„Predmetné opatrenia ÚVZ sú nielen nezákonné pre nedostatok právomoci p. Mikasa ich vôbec čo i len vydávať (čo aj na môj podnet potvrdila Generálna prokuratúra SR), ale tiež to, že Ústavný súd SR deklaroval, že predmetné opatrenia nie sú všeobecne záväzné právne predpisy (a súčasne svojimi právnymi vetami potvrdil, že ÚVZ nemôže vydávať ani vyhlášky, keďže k tomu nemá zákonné splnomocnenie podľa § 5 ods. 2 Zák. č. 400/2015 Z.z.),“ uviedla pred nedávnom JUDr. Krajníková v súvislosti s podobným prípadom s akým sa stretla sudkyňa Bieliková. Pripomenula tiež, že zákon č. 355/2007 Z.z. žiadnu povinnosť prekrytia dýchacích ciest neobsahuje.

Pri tejto príležitosti citovala uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 24.9.2020 sp. zn. II. ÚS 411/2020: „Ústavný súd dospel k záveru, že napadnuté opatrenie ako správny akt vydaný orgánom verejnej správy pri plnení jeho úloh, má charakter hybridného správneho aktu… ….opatrenie s povahou hybridného správneho aktu nie je právnou normou, a teda ani nemôže byť všeobecne záväzným právnym predpisom. Zákon preto neobsahuje vo svojom texte osobitné splnomocňovacie (delegačné) ustanovenie na jeho vydanie, ktoré je nevyhnutné pri podzákonných všeobecne záväzných právnych predpisoch (t.j. pri vyhláškach)“.  

Z toho podľa Krajníkovej vyplýva, že pedagóg nemôže vyžadovať prekrývanie dýchacích ciest, keďže tomu neexistuje povinnosť uložená zákonom, a navyše opatrenia ÚVZ nie sú všeobecne záväzným predpisom.

Viac v článku TU.

Harabinova právna rada pre všetkých

Na prenasledovanie a diskrimináciu ľudí odmietajúcich sa podriadiť nezmyselným vyhláškam a pochybným nariadeniam poukazuje dlhodobo aj exminister spravodlivosti SR Štefan Harabin. „Platný právny stav na území Slovenskej republiky mi, ako zdravej osobe, zákonom neukladá právnu povinnosť nosiť rúško, resp. respirátor, neobmedzuje ma v slobode pohybu a pobytu, ani v práve pokojne sa zhromažďovať. Uznesenia vlády Slovenskej republiky a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v tejto spojitostí vydávané, sú právne nulitné,“ uviedol bývalý šéf rezortu spravodlivosti.

Harabin v tejto súvislosti poskytol právnu radu, ktorú si môžete prečítať TU.

Zdroj: pravda.sk / InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Tipy a rady


 

Zaujímavosti