Slovenskí odborníci vyzývajú na dôsledné dodržiavanie ľudských práv v súvislosti s očkovaním: „Je neprípustné, aby sa experimentálne vakcíny skúšali na deťoch!“

23.06.2021 | 10:26
  8
Signatári výzvy ďalej žiadajú o dôsledné uplatňovanie povinnosti zabezpečiť riadny informovaný súhlas s očkovaním.

Slovenskí odborníci zverejnili výzvu, v ktorej vyzývajú na dôsledné dodržiavanie ľudských práv v súvislosti s očkovaním proti Covid-19. Podľa nich je neprípustné, aby sa experimentálne, podmienečne schválené vakcíny skúšali na deťoch.

Podľa ich názoru sú práve deti najmenej vírusom postihnutou skupinou a priebeh ochorenia je pri nich spravidla mimoriadne ľahký. V tomto ohľade výkonnej moci vyčítajú ignorovanie stanoviska Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorého by sa deti momentálne nemali očkovať vakcínami proti Covid-19 vzhľadom na nedostatok dôkazov a miernejší priebeh ochorenia v porovnaní s dospelými.

Z analogických dôvodov neodporúča plošnú vakcináciu detí a mládeže proti ochoreniu Covid-19 ani nemecká Stála očkovacia komisia (Stiko). Podobne je tomu vo Veľkej Británii.

Signatári výzvy ďalej žiadajú o dôsledné uplatňovanie povinnosti zabezpečiť riadny informovaný súhlas s očkovaním. Týkať sa to má podľa nich každého očkovaného jednotlivca. Navyše lekár lekári vykonávajúci očkovanie by sa mali podrobne oboznámiť so zdravotnou dokumentáciou každého pacienta, zhodnotiť jeho anamnézu a jeho aktuálny zdravotný stav.

Následne by mali náležite informovať pacienta o všetkých známych nežiaducich účinkoch vakcíny, ktorá mu je podávaná, ako aj o alternatívach liečby proti COVID-19. Vyzývajú aj na dôsledný zber údajov o negatívnych účinkoch každej z vakcín, ich pravidelné zverejňovanie a týždennú aktualizáciu oficiálnych zdrojov.

Signatári dôrazne žiadajú, aby výkonná moc s okamžitou platnosťou prestala z krízou postihnutého štátneho rozpočtu vynakladať značné finančné prostriedky na propagáciu očkovania. Taktiež aj na lukratívnu podporu mobilných odberových miest a aby financie vyčlenila na vytvorenie fondu pre odškodnenie očkovaním postihnutých jednotlivcov a pozostalých, a na liečenie následkov očkovania.

Výkonná moc podľa signatárov dlhodobo ignoruje Rezolúciu parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2361 (2021). Podľa nej musia štáty zabezpečiť, aby ich občania boli informovaní o tom, že vakcíny nie sú povinné. Rovnako aj to, že nikto nebude pod politickým, sociálnym či iným tlakom, aby sa dal očkovať, ak si to neželá. Taktiež musí výkonná moc (t.j. vláda) zabezpečiť, že nikto nebude diskriminovaný na základe toho, že nie je očkovaný kvôli potenciálnym zdravotným rizikám alebo preto, že si to neželá.

Od štátov rezolúcia ďalej vyžaduje, aby poskytovali transparentné informácie o bezpečnosti a možných vedľajších účinkoch vakcín. Vyžaduje tiež transparentnú komunikáciu o obsahu zmlúv s výrobcami vakcín a tieto musia vlády zverejniť pre účely parlamentnej a verejnej kontroly.

Signatári ďalej kritizujú aj to, že v Slovenskej republike v rozpore s našimi medzinárodnými záväzkami došlo k takým legislatívnym zmenám, ktoré možnosť súdneho prieskumu protiepidemických opatrení, vrátane tých, ktoré sa týkajú očkovania, úplne vylúčili.

Benátska komisia vo svojom stanovisku pritom uviedla, že „vnútroštátne súdy musia mať úplnú jurisdikciu na preskúmanie obmedzujúcich opatrení z hľadiska ich zákonnosti a oprávnenosti a ich súladu s príslušnými ustanoveniami Dohovoru“. Súdne preskúmanie núdzových opatrení je podľa Benátskej komisie významnou zárukou proti rizikám zneužitia právomocí výkonnou mocou, a právo na spravodlivý proces.

Účinné opravné prostriedky zakotvené v článku 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa musia uplatňovať naďalej aj počas núdzových situácií. To znamená, že jednotlivci, ktorých sa týkajú núdzové opatrenia, musia byť schopní napadnúť tieto opatrenia súdnou cestou.

Odborníci upozorňujú na to, že na rozdiel od Slovenskej republiky je súdny prieskum núdzových opatrení v iných krajinách vrátane susednej Českej republiky zabezpečený a ako účinný prostriedok ochrany pred svojvôľou výkonnej moci bol mnohokrát úspešne uplatnený.

Vo Francúzsku napríklad Štátna rada ako najvyšší orgán správneho súdnictva za 12 mesiacov prerokovala v naliehavom konaní 647 vecí a uložila naliehavé opatrenia niekedy aj do 48 hodín. Štátna rada zaujala postoj aj k slobode pohybu očkovanej osoby – 83 ročného dôchodcu.

V tomto medializovanlm prípade dôchodca žiadal zrušenie cestovných obmedzení tak, aby sa viac nevzťahovali na zaočkované osoby. Podľa rozhodnutia sudcu, aj ľudia očkovaní proti Covid-19 môžu byť stále nositeľmi vírusu a prispieť k jeho šíreniu, v rozsahu dosiaľ neznámom. Z týchto dôvodov súd žiadosti dôchodcu nevyhovel.

Vyhlásenia niektorých zo signatárov výzvy:

„Výzva je možno bezdôvodne optimistická. Verí v zdravý rozum aspoň niektorých členov prvej Hegerovej a druhej Matovičovej vlády. Ide vlastne o nevyhnutný hazard. Vláda a jej blízke odborné poradné orgány nás uvrháva do neslobody zavádzaním opatrení, aké sú vecne nezmyselné a zároveň hrubo protiprávne. To opakujem po súdoch v Portugalsku, Francúzsku, Nemecku, Belgicku… Vláda nám kradne ľudské práva a cynicky sa usmieva, lebo sa jej darí.“

doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

„Výzva je medicínskym apelom na vládu. Zdôrazňuje experimentálny charakter vakcín, ktoré dostali len a len dočasné povolenie pre ich použitie. Akékoľvek rozšírené použitie mimo pôvodne schváleného, zdôrazňujem, experimentálneho prístupu, považujem pre deti, adolescentov a tehotné ženy za neprípustné.“

MUDr. Ján Lakota, CSc.

„Aby boli zásahy do ľudských práv v súvislosti s očkovaním proti Covid-19 odôvodnené a primerané, musia vychádzať z preukázaných vedeckých poznatkov. Mnohé obmedzenia ľudských práv sú však v Slovenskej republike, ktorá v tomto ohľade ignoruje odporúčania WHO, ako aj Rady Európy, absolútne bez vedeckého základu. Sprevádza ich samozrejme popretie práva jednotlivca na prístup k súdu, ktorý predstavuje významný prvok kontroly obmedzení ľudský práv zo strany výkonnej moci. Náhoda alebo zámer? Čoho sa boja kompetentní? Kto ochráni deti?“

JUDr. Marica Pirošíková, advokátka, bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred ESĽP

„Robert Kiyosaki povedal: Deti sa učia oveľa rýchlejšie ako dospelí, lebo sa ešte nenaučili báť. A ja dodávam, že rodičia by mali poraziť strach z neznáma tým, že začnú kvôli zdraviu vlastných detí vyhľadávať informácie nad rámec nadpisov bulváru. Deti sú pokračovaním Vášho rodu a naša spoločná budúcnosť. Rodičia, urobte za deti naozaj informované rozhodnutie. Máte len jeden pokus.“

JUDr. Peter Weis, advokát

„Som lekár, ktorý sa dlhé roky venuje vplyvu zmien mikrobioty na zdravie človeka. Klinický výskum účinnosti a nežiadúcich, najmä neskorých účinkov vakcín nie je uzavretý, nikto príjemcovi vakcíny nič negarantuje. Podávanie geneticky aktívnych látok, vydávaných za vakcíny deťom preto pokladám za hazard s našou budúcnosťou.“

MUDr. Andrej Janco

„Mojou špecializáciou je pediatria, pediatrická gastroenterológia, hepoatológia a výživa. Denno-denne sa stretávam s deťmi, ktoré prekonali Covid-19, alebo ho prekonali len ich rodičia a imunitný systém detí sa s vírusom vysporiadal bez problémov. Podávanie genetických prípravkov s neodhadnuteľným rizikom nenávratného poškodenia detského organizmu proti ochoreniu, ktoré ich takmer neohrozuje, považujem za bezprecedentný hazard, proti ktorému musím zdvihnúť hlas. “

MUDr. Alena Jancová

„Aj keby neexistovali vážne pochybnosti o bezpečnosti nových genoterapeutických látok v úlohe vakcín, právo na telesnú integritu, právo rozhodovať o vlastnom zdravotnom stave a o tom, čo pokladáme za najlepšie pre zdravie našich detí, nesmie byť podriadené žiadnemu inému záujmu. Tieto práva sú deliacou čiarou, po prekročení ktorej stratíme najelementárnejšie slobody.“

Mgr. Tomáš Janco

„Vakcinácia je na rozdiel od klasickej liečby nezvratný medicínsky úkon, naviac súčasná mRNA genetická terapia je experimentálny pokus bez akejkoľvek zodpovednej znalosti dlhodobých účinkov. Opatrnosť je preto na mieste hlavne u najzraniteľnejších jednotlivcov – detí a mládeže, ktorí majú ešte celý život pred sebou. Ako spoločnosť máme povinnosť deti chrániť. Naviac, Dohovor o právach detí, ku ktorému sa SR zaviazala, žiada, aby záujem dieťaťa bol na prvom mieste a teda nie, aby dieťa malo byť pod nátlakom štátu a s jeho schválením používané pre záujmy a pseudo-ciele (ochrana zdravia) iných.“

JUDr. Erik Schmidt, LLM. MA., advokát

K výzve sa možno pripojiť na stránke: https://zadeti.sk/

Zdroj: hlavnydennik.sk

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti