Otvorený list novinárky Jany Teleki sudkyni Špecializovaného trestného súdu JUDr. Ružene Sabovej rozhodujúcej v procese vražda Kuciaka a jeho priateľky

03.08.2020 | 12:10
  4
S cieľom privodiť dvom obžalovaným odsúdenie na dlhoročnú väzbu, bez relevantných dôkazov , ktoré by ich spájali so skutkom, systematicky ste zneužívala právomoci verejného činiteľa a marila spravodlivý proces, píše novinárka Teleki v liste adresovanom sudkyni Sabovej.

Vážená pani sudkyňa

Pred časom ste podali na mňa trestné oznámenie, nakoľko som sa podľa vášho názoru dopustila trestného činu v zmysle § 342 – zasahovania do nezávislosti súdu. Vzhľadom na Vašu dlhoročnú prax v justícii ako aj znalosti práva, nepochybne na profesionálnej úrovni poznáte nielen  presné znenie tohto ustanovenia, ale aj vaše právomoci pred súdom a viete, že nemáte právo sa pred súdom sa vyjadrovať k trestným veciam, v ktorých nekonáte ako zákonná sudkyňa, nakoľko pokiaľ by ste sa vyjadrovala, dopustila by ste konania, ktoré je v zmysle trestného zákona trestným činom zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Napriek vyššie uvedenému ste sa takéhoto konania dopustila. Na verejnom pojednávaní  ste riešila moju údajnú trestnú činnosť a nezabudla zdôrazniť, že som sa skutku dopustila. Keďže ste si s plnou vážnosťou  uvedomila, že svojím konaním napĺňate znaky trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, túto časť pojednávania ste nedala zaprotokolovať do zápisnice z pojednávania, hoci Váš preslov k mojej osobe bol prednesený na pojednávaní.

Do zápisnice ste dala zaprotokolovať jedinú vetu o upriamení pozornosti na články v Eurorešpekte, ale váš prológ na pojednávaní nebol o upriamení pozornosti na texty, ale o označení konkrétneho páchateľa, konkrétneho trestného činu.

V uvedenom príhovore pred súdom ste navyše do citovaného zákona vsunula vetu, ktorá sa evidentne v zákone nenachádza.
 
Nahrávka zo súdu - Vyjadrenie Sabovej a prokurátora:

Keďže v súvislosti s dlhoročnou praxou v justícii viete aj to, že na spáchanie tohto skutku je potrebná aktívna legitimácia, respektíve prítomnosť údajného páchateľa pred súdom,  aby ma bolo možné trestne stíhať, veľkodušne ste vyhlásila, že mi umožníte zúčastniť sa na pojednávaní.

Keďže som nevyužila vašu „pozvánku” na pojednávanie, prvá a zásadná podmienka na začatie môjho trestného stíhania,  napriek vašej snahe, minula sa účinku.

Znenie zákona a výklad

Ústava deklaruje dva podstatné atribúty súdnictva v Slovenskej republike – nezávislosť a nestrannosť. Nezávislosť súdnej moci a sudcu znamená, že iné orgány verejnej moci nemajú nijaké oprávnenie vydávať príkazy, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok rozhodovacej činnosti súdu alebo sudcu. Nezávislosť má zásadný význam pre súdnictvo aj pre sudcov.

Účelom nezávislosti súdov je zabezpečiť im také postavenie, ktoré zodpovedá ich úlohe v právnom štáte, a to tak vo vzťahu k ďalším orgánom štátu (v horizontálnej úrovni vzťahov), ako aj vo vzťahu k subjektom podliehajúcim ich jurisdikcii. Všeobecne možno pojem nezávislosť súdov charakterizovať tak, že zahŕňa rozhodovanie bez akýchkoľvek právnych a faktických vplyvov na výkon ich právomoci, a taktiež vylúčenie ich podriadenosti pri výkone právomoci komukoľvek inému.

Nezávislosť sudcu treba tiež vidieť aj ako nezávislosť od zložiek politického systému a aj ako nezávislosť v rámci samotnej súdnej moci (celého súdneho systému aj konkrétneho súdu, na ktorom sudca pôsobí); je to tiež nezávislosť od verejnej mienky alebo oznamovacích prostriedkov. Iba takéto chápanie nezávislosti je predpokladom nestrannosti sudcu, ktorú nesmie nikto ohroziť.

Nezávislosť s nestrannosťou a odbornosťou (kvalifikáciou) sudcu sú podmienkami kvalitného rozhodovania a jeho predvídateľnosti a sledujú tak význam riadneho napĺňania (poskytovania) spravodlivosti. Nezávislosť a nestrannosť úzko spolu súvisia, často sa prekrývajú a nie je vždy ľahké ich od seba odlíšiť. Nestrannosť definovaná aj ako neprítomnosť predsudku (zaujatosti) a straníckosti býva považovaná za pojem širší ako nezávislosť. Nestrannosť sudcu musí byť podstatou jeho funkcie, zatiaľ čo jeho nezávislosť ju má iba umožňovať. Pod sudcovskou nezávislosťou a nestrannosťou treba rozumieť aj nezávislosť a nestrannosť každého jednotlivého sudcu. (uznesenie Najvyššieho súdu SR z 23. mája 2012, sp. zn. 1 Nc 30/2012)

K  zasahovaniu do Vašej nezávislosti

Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu zasahovania do nezávislosti súdu spočíva v tom, že páchateľ pôsobí na sudcu, aby nesplnil svoju povinnosť v konaní pred súdom alebo v tom, že páchateľ koná v úmysle zmariť práva účastníkov súdneho konania alebo obvineného na zákonného sudcu.

Pokiaľ sa týka zmarenia práva účastníkov súdneho konania alebo obvineného na zákonného sudcu, je musí ako právne vzdelanej osobe vám musí byť zrejmé, že jediná možnosť akou je vás vylúčiť z prejednávania trestnej veci je na základe rozhodnutia senátu  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, po prejednaní námietky zaujatosti podanej poškodenými.  Tento scenár však Vám pani sudkyňa nehrozil, nakoľko ste ani jednu námietku obvinených v rozpore so zákonom neodstúpila na nadriadený súd na rozhodnutie.

Ak máte pocit, že po čítaní mojich textov, nie ste schopná adekvátne v súlade so zákonom rozhodovať, nenavštevujte stránku Eurorešpekt.

Ani scenár, že sa pod ťarchou mojich textov vylúčite z konania, neohrozoval trestné konanie, čo vyplýva z Vášho postoja po doručení rozhodnutia Luxemburského súdu, na základe ktorého bolo nielen vašou, ale aj povinnosťou celého senátu vylúčiť sa z pojednávania pre zaujatosť.

S rozhodnutím Luxemburského súdu, ktoré je v zmysle medzinárodných dohovorov pre Vás záväzné ste sa údajne vysporiadala, ale aj právny diletant vie že, Vašou povinnosťou bolo ho rešpektovať rozhodnutie a z konania sa vylúčiť.

Osočovanie sudcu

Vo výroku pred súdom ste použila výraz „osočovanie“, ktorý podľa výkladového slovníka je totožný s výrazom „ohováranie“.  Ohováranie je trestným činom.

Vážená pani sudkyňa pýtam sa prečo ste nepodala trestné oznámenie pre tento skutok, ale pre skutok, ktorý sa na mňa nevzťahuje? Odpoviem Vám.

Obe máme rovnaký trestný spis vo veci vraždy, rozdiel je iba v tom, že vy ste ho dostala ako vec na prejednanie a ja ako novinárka od policajtov, ktorí vec vyšetrovali a nesúhlasia s podaním veci na obžalobu.  Rozdielne máme iba komunikácie v aplikácii Treema, čiže poznáme obsah spisu.

Od prijatia žaloby, respektíve naštudovania ste predsa musela vedieť vyhodnotiť, že v spise nie je jediný dôkaz, ktorým by obžalovaných Kočnera a Zsuzsovú bolo možné stotožniť akýmkoľvek spôsobom so skutkom. Práve naopak, dôkazy zhromaždené v trestnom spise – listiny, policajné analýzy, či analýzy ku komunikácii jednoznačne preukazovali ich nevinu.

Skutočnosť, že dôkaznú situáciu ste musela vedieť správne vyhodnotiť, vyplýva z vášho postupu a spôsobu vedenia procesu. Od začiatku ste vedela, že na odsúdenie bude potrebné nastaviť verejnú mienku, zabrániť aby sa na verejnosť dostali pravdivé informácie v súvislosti s dokazovaním, ale najmä neumožniť obžalovaným vyjadrovať sa v priebehu konania a nepripustiť do konania vykonanie dôkazov preukazujúcich svoju nevinu.

S cieľom privodiť dvom obžalovaným odsúdenie na dlhoročnú väzbu, bez relevantných dôkazov , ktoré by ich spájali so skutkom, systematicky ste zneužívala právomoci verejného činiteľa a marila spravodlivý proces.

Záverečné reči predovšetkým obhajcov a obžalovaných, z ktorých ste zakázala zvukový prenos, detailne obnažili zvrhlosť nielen vášho spôsobu vedenia súdneho procesu, ale aj klamstvá prokuratúry, na ktorých ste postavili proces s triednym nepriateľom v štýle 50 – rokov.

Záverečné reči obnažili zvrátené praktiky orgánov činných v trestnom konaní v priebehu vyšetrovania, falšovanie dôkazov, marenie práv obvinených, porušovanie základných ľudských práv a medzinárodných zmlúv. Totižto všetky tieto nezákonnosti mali viesť k úspešnému odsúdeniu vopred vybraného objednávateľa Mariána Kočnera a údajnej sprostredkovateľky Aleny Zsuzsovej.

Nedostatky konania, respektíve nezákonnosti, na ktoré upozorňoval Eurorešpekt, elegantne zhrnuli v záverečných rečiach obhajcovia a obžalovaní.

Záverečná reč obžalovaného Mgr. Mariána Kočnera:

Záverečná reč obžalovanej Aleny Zsuzsovej:

Záverečná reč Mgr. Mareka Paru  – obhajcu Mariána Kočnera:

Záverečná reč JUDr. Vestenickej  – obhajkyni Aleny Zsuzsovej:

Rovnosť zbraní

Po dlhodobom sledovaní spôsobu vedenia vami prejednávanej veci som si uvedomila, že dodržiavanie ustanovení trestnoprávnej legislatívy nie je vašou silnou stránkou. Po bohatých skúsenostiach s praktikami slovenskej polície, rozhodla som sa voči nezmyselnému konaniu, ktoré ste voči mne iniciovala, a ktoré nemá oporu v zákone, brániť spoza hraníc.

Neodišla som zo Slovenska z dôvodu vyhýbania sa konaniu, ale s cieľom zabezpečiť rovnosť zbraní, nakoľko po dlhoročných nezmyselných trestných konaniach, ktoré boli voči mojej osobe zastavené z dôvodu nezákonnosti od samého začiatku, nemienim si naďalej ničiť zdravie , a zdravie mojich blízkych .

Útecha  po dlhoročných trestných konaniach vedených voči mne, v podobe  uznesení o zastavení trestných konaní, či oslobodzujúcich rozsudkoch odôvodnených nesprávnym výkladom zákona, respektíve hlúposťou orgánov činných v trestnom konaní sú v mojom veku len veľmi slabou náplasťou za bezdôvodne zničené roky života.

Záver

Vážená pani sudkyňa,

Vyhrážaním sa trestným stíhaním novinárovi,  ktorý má v rukách trestný spis a neznižuje sa k bulvárnym informáciám, či klamstvám, nie je možné zastaviť informovanie verejnosti v situácii, keď je jednoznačné, že senát Špecializovaného súdu v súčinnosti s prokuratúrou pripravuje v politickom procese odsúdenie dvoch nevinných ľudí na doživotné tresty.

Verejnosť má právo na informácie. Má právo poznať názor novinárov, ktorí konzultujú dianie s množstvom právnickych autorít, aby vedeli, čo najobjektívnejšie komentovať dianie v justícii. Viac než 22 rokov sledujem nepriamo, ale aj priamo korupciu a svojvôlu verejných činiteľov, ale nikdy by som si nebola myslela, že ktorýkoľvek sudca zneužije svoj talár, respektíve autoritu sudcu a súdu tak, ako som to zaregistrovala ja, ale aj masy ľudí, keď ste sa vyjadrovala k mojej osobe hanlivo, nepravidvo, urážlivo. Urobili ste to pod štátnym znakom Slovenskej republiky. Pod štátnymznakom, ktorým vykonávate činnosť sudcu a ste povinná dodržiavať zákony, ústavu a rešpektovať ľudské práva a princípy demokracie.

Vy ste nezaútočili na moju osobu s krivými obvineniami počas hlavného pojednávania k inej veci, ale ste napadli inštitút slobody tlače a to len kvôli svojmu vlastnému uspokojeniu v strachu pred verejnou kritikou. Bolo by namieste, keby ste prešli katarziou a uvedomili si, že nielenže ste prekročili svoje právomoci, verejne ste ma hanobili,  ale najmä vyslali odkaz všetkým slobodným médiam a ľuďom, aby sa obávali hovoriť pravdu a vyslovovať svoj názor.

Autor: Jana Teleki

Zdroj: eurorespekt.sk / YouTube

Články súvisiace s tematikou:

 

 

 

 

 


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti