Komisárka pre deti: Na testovanie detí je nutný súhlas rodiča

21.11.2020 | 16:24
  12
Úrad komisára pre deti odporúča okamžitý návrat všetkých detí do škôl, bez akýchkoľvek podmienok.

Kancelária Komisára pre deti vydala právne stanovisko k návrhu plošného a pravidelného testovania detí pred nástupom do školy. Na testovanie detí je nutný súhlas rodiča a každé, aj neotestované dieťa musí mať zabezpečený prístup k vzdelaniu. Úrad komisára odporúča okamžitý návrat všetkých detí do škôl, bez akýchkoľvek podmienok.

Úrad komisára pre deti, ktorý vedie Viera Tomanová, si na základe podnetu od vyše tisícky rodičov dal vypracovať právnu analýzu k návrhu ministerstva školstva o celoplošnom testovaní žiakov. S návrhom pravidelného testovania žiakov antigénovými testami prišiel ešte minulý týždeň premiér Matovič a tieto plány potvrdil aj minister školstva, Branislav Gröhling. To pobúrilo mnohých rodičov, ktorí sa obávajú, že antigénový test bude podmienkou prístupu ich detí k vzdelaniu. Vzniklo niekoľko iniciatív rodičov a mnohí kontaktovali aj kanceláriu Viery Tomanovej.

Tu sú hlavné body stanoviska Úradu komisára pre deti:     

„Vychádzajúc z garancií, ktoré v súvislosti s právom na vzdelanie garantuje každému dieťaťu bez rozdielu Dohovor o právach dieťaťa, a právny poriadok Slovenskej republiky vrátane Ústavy Slovenskej republiky, zastávam názor, že testovanie maloletých detí (žiakov) na COVOD 19 bez súhlasu rodičov nie je dovolené. Nie je v súlade s ústavným právom na vzdelávanie  podmieňovať účasť žiaka na prezenčnej výučbe podrobením sa testu na Covid 19, ak tento žiak nevykazuje symptómy nakazenia chorobou. Rovnako mám výhrady proti ďalšiemu zabezpečovaniu výučby na II. stupni základných škôl a stredných škôl on-line spôsobom.“

„Nútené testovanie detí je podľa môjho názoru nie v súlade s platným právnym stavom. Svoje stanovisko opieram o ustanovenia §§ 2, 4 až 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Test na Covid 19 sa vykonáva metódou steru z nosa, či je odoberaním biologického materiálu. Odoberanie biologického materiálu z ľudského tela je zdravotný výkon a teda poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Podľa § 4 ods. 4 zákona na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas zákonného zástupcu maloletých detí.“

„Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a zdravotných rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a o zdravotných rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti zákonného zástupcu, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je podľa § 6 ods. 2 zákona povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.“

Úrad komisára sa vyjadril aj k prerušenému vyučovaniu na školách. Podľa právnikov úradu, právo na vzdelanie je podľa čl. 42 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) základným právom každého občana. Podľa čl. 42 ods. 1 ústavy je školská dochádzka povinná. Čl. 42 ods. 2 ústavy priznáva všetkým občanom právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, podľa schopností občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách. Povinnú školskú dochádzku upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 19 ods. 1 školského zákona nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

Podľa § 144 ods. 1 školského zákona má dieťa alebo žiak právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu. Ustanovenie § 144 ods. 8 ukladá zákonnému zástupcovi dieťaťa povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona.

Podľa § 145 ods. 1 školského zákona práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému uchádzačovi, dieťaťu, žiakovi a poslucháčovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným predpisom. Škola alebo školské zariadenie podľa tohto zákona nesmie uchádzača, dieťa, žiaka a poslucháča postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona. (§ 145 ods. 4 školského zákona).

„Vychádzajúc z výsledkov celoplošného testovania na Covid 19 uskutočneného v dňoch októbra 2020 a 1. novembra 2020 a následného testovania vo vybraných okresoch je zrejmé, že mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách už nemá v tomto období opodstatnenie. Toto moje tvrdenie sa zakladá na požiadavke zásady proporcionality, ktorá sa podľa stanoviska Benátskej komisie musí vzťahovať tak na rozhodnutia o zákaze vychádzania a ich vykonávanie a na súvisiace opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na iné práva a slobody, ktoré môžu pozostávať z ďalších obmedzení, ktoré môžu byť uvalené na obyvateľstvo počas zákazu vychádzania, napríklad zatvorenie škôl. Všetky tieto opatrenia musia byť primerané hrozbe a jej bezprostrednosti, nesmú trvať dlhšie ako samotná hrozba a musia sa vzťahovať iba na regióny, ktoré sú ňou postihnuté. Je teda zrejmé, že prerušenie školského vyučovania v školách pre celé územie Slovenskej republiky, je v rozpore so zásadou proporcionality, pretože za súčasnej situácie nemožno tvrdiť, že verejný záujem na ochrane zdravia prevyšuje nad uvedenými individuálnymi právami jednotlivcov, v tomto prípade žiakov“, uvádza sa ďalej v stanovisku.

„Podmieňovanie účasti na školskom vyučovaní v školách preukázaním výsledku testu Covid 19 nemá oporu v platných zákonoch, ktoré majú prednosť pred vyhláškami či inými rezortnými opatreniami alebo nariaďovaniami škôl či ich zriaďovateľov. Podľa úradu, školská dochádzka je nielen ústavnou povinnosťou, ale aj ústavným právom dieťaťa. Žiadny zákon nedovoľuje dieťa diskriminovať a vylúčiť ho z vyučovania formou prezenčnej výučby v škole len z toho dôvodu, že sa nepodrobil testu Covid 19.“

Viera Tomanová žiada, aby sa všetky deti okamžite vrátili do škôl, „Využívajúc moje oprávnenie, ktoré mi poskytuje § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odporúčam ako návrhy prostriedkov nápravy, aby minister školstva, vedy, výskumu a športu urýchlene prijal opatrenia na návrat všetkých detí do školy tak, aby sa výučba všetkých detí realizovala prezenčnou formou v školách bez ďalších podmienok“.

Autor: Petra Demková

Zdroj: hlavnydennik.sk


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti