JUDr. Krajníková o zákonom požehnanej diskriminácii občanov schválenej Hegero-Matovičovým zločineckým režimom, pod ktorú sa podpísala prezidentka Čaputová

21.11.2021 | 13:25
  12
Obsahom a zámerom „novelizácie“ Zákona č. 355/2007 z. z. o zdravotnej starostlivosti sú práva a povinnosti ukladajúce zamestnávateľom a prevádzkovateľom zariadení právo a povinnosť diskriminovať fyzické osoby.

Zamestnávatelia a prevádzkovatelia zariadení dostali do rúk „právomoci a povinnosti“ na kontrolu zdravotného stavu fyzických osôb a ich vykonaných zdravotných úkonov (testovanie, očkovanie, prekonanie C-19) bez toho, aby fyzická osoba mala povinnosť zverejniť svoj zdravotný stav a podstúpiť tieto kontrolované zdravotné výkony. NAOPAK, informácie o zdravotnom stave sú chránené ústavou a zákonom a fyzická osoba nemá žiadnu právnu povinnosť podstúpiť uvedené zdravotné úkony v súvislosti s Covid-19 ani ho prekonať.

Zamestnávatelia a prevádzkovatelia zariadení dostali tak do rúk „právomoci a povinnosti“ DISKRIMINOVAŤ fyzické osoby. Týmto sa verejní činitelia zároveň zbavujú zodpovednosti za diskrimináciu a segregáciu, ktorú zaviedli. 

Zamestnávatelia a prevádzkovatelia zariadení majú pri užívaní práva na prácu, na vzdelanie, na zdravotnú starostlivosť, na slobodu pohybu a pobytu v zariadeniach prevádzok a v iných verejných priestoroch dané právo (!) a uloženú povinnosť (!) DISKRIMINOVAŤ a segregovať osoby podľa zdravotného stavu a podľa vykonaných zdravotných úkonov.

Uvedené je v rozpore s medzinárodným právom, ktoré je Slovenská republika povinná dodržiavať (čl. 7 ods. 2 veta druhá, ods. 5, čl. 154c Ústavy SR) a ktoré ak zaručujú viacej práv, majú prednosť pred slovenskými zákonmi.

PRÁVNY STAV:

Základné práva a slobody – nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia:

Čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd: Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života:
Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie

Čl. 3 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie: Právo na nedotknuteľnosť osoby: 
Každý má právo na rešpektovanie svojej telesnej a duševnej nedotknuteľnosti.

Čl. 7 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd: Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedziť ju možno iba v prípadoch ustanovených zákonom.

čl. 3 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie: Právo na nedotknuteľnosť osoby: Každý má právo na rešpektovanie svojej telesnej a duševnej nedotknuteľnosti. 

čl. 7 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd: Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedziť ju možno iba v prípadoch ustanovených zákonom.

čl. 16 ods. 1 Ústavy SR: Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom. 

Základné práva a slobody zákaz diskriminácie

Čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd:  Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.

 Čl. 21 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie: Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – právo na ochranu súkromia a povinnosť mlčanlivosti

§ 11 ods. 9 písm. f) zákona č. 576/2004 Z. z.: Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom13) (§ 12 ods. 2 písm. i) Zákonníka práce – Zamestnanec je povinný podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci6aa)nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti, 

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
(po posledných novelizáciách):

§ 48 ods. 4: Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariaďuje opatrenia, ktorým je: 

písm. z)dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19; potvrdenie, ktorým sa osoba preukazuje musí byť platné v zmysle nariadeného opatrenia

písm. ab): dočasné podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonaním testu na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa;potvrdenie, ktorým sa zamestnanec preukazuje musí byť platné v zmysle nariadeného opatrenia; úrad verejného zdravotníctva nariadi opatrenie na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky,

§ 52a Povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb súvisiace so vstupom do prevádzkových priestorov zariadení a vstupom na hromadné podujatia počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 

ods. 1: Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné požadovať od osôb vstupujúcich do prevádzok a na hromadné podujatia splnenie podmienok podľa § 48 ods. 4 písm. z); na tento účel sú oprávnené požadovať od osôb preukázanie totožnosti a preukázanie potvrdenia podľa § 48 ods. 4 písm. z). 

ods. 2: Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné odoprieť vstup do prevádzkových priestorov zariadení alebo vstup na hromadné podujatie osobe, ktorá odmietne preukázať splnenie podmienok podľa § 48 ods. 4 písm. z) alebo neplní opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19. 

ods. 3: Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je oprávnená vykázať z prevádzkových priestorov zariadení alebo z hromadného podujatia fyzickú osobu, ktorá porušuje opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19. 

ods. 4: Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je oprávnená na zabezpečenie plnenia opatrenia podľa odseku 3 vyžadovať súčinnosť Policajného zboru.

Vysvetlenie:

Zamestnávateľ je povinný požadovať od osôb vstupujúcich na pracovisko a prevádzkovateľ zariadenia je povinný požadovať od osôb vstupujúcich do prevádzok a na hromadné podujatia preukázanie potvrdenia o

  • absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo 
  • potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo 
  • potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 

(ďalej len „informácia o zdravotnom stave“) 

Prevádzkovateľ zariadenia je na tento účel oprávnený požadovať preukázanie totožnosti a potvrdenia s informáciou o zdravotnom stave dotknutej osoby

Prevádzkovateľ zariadenia je teda  oprávnený a povinný  požadovať preukázanie zdravotného stavu a informácie o podstúpených zdravotných úkonoch fyzickej osoby, pokiaľ to osoba odmietne preukázať, je povinný jej odoprieť vstup do prevádzkových priestorov, a takúto osobu, ktorá porušuje opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 zákona č. š55/2007 Z. z., je oprávnený vykázať z prevádzkových priestorov. 

Avšak (!!!) a toto je absolútne podstatné: adresátom opatrenie podľa § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. nie je fyzická osoba (ale zamestnávateľ a prevádzkovateľ), a preto ho ani objektívne n e m ô ž e porušiť.

Zároveň, fyzická osoba nemá právnu povinnosť podstúpiť očkovanie proti ochoreniu COVID-19, testovanie na COVID-19 ani povinnosť ho prekonať,

zároveň s poukazom na čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd,  čl. 3 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie,  čl. 7 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd,  čl. 16 ods. 2 Ústavy SR v spojení s § 11 ods. 9 písm. f) zákona č. 576/2004 Z. z. fyzická osoba má právo na zachovanie súkromia a mlčanlivosti o všetkých údajoch a skutočnostiach týkajúcich sa jej zdravotného stavu.

Za uvedeného stavu a s poukazom na Dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd užívanie zaručených základných práv a slobôd  sa musí ZABEZPEČIŤ BEZ DISKRIMINÁCIE založenej na akomkoľvek dôvode, aj na zdravotnom stave fyzickej osoby a jej podstúpenia alebo nepodstúpenia zdravotných úkonov, a s poukazom na Chartu základných práv Európskej únie sa táto diskriminácia osobitne ZAKAZUJE !  

Suma sumárum toho, čo stalo:

Fyzická osoba má cez „právomoci a povinnosti“ iných fyzických osôb a podnikateľov plniť niečo, čo nemá uložené zákonom, a to testovanie, očkovanie ani prekonanie C-19, má sa tiež preukázať informáciami o svojom zdravotnom stave, pričom ani takúto povinnosť nemá určenú zákonom, napriek tomu všetkému, ak sa uvedenému nepodriadi, nesmie byť vpustená ani na pracovisko, ani do prevádzkových priestorov, pričom z prevádkových zariadení môže byť vykázaná za súčinnosti polície (k čomu má právomoc osoba štátneho zdravotného dozoru).

Nepripomína to nikomu rok 1937- 8… ?! Iba v HLAVNEJ ÚLOHE nie sú chudák ŽIDIA, ale chudák SLOVÁCI!

Uvedené novelizované ustanovenie zákona č. 355/2007 Z. z. je nevykonateľné a je to právny blud. Najmä však týmto zákonom sa neregulujú práva a povinnosti za mimoriadnej situácie (§ 48 ods. 2 cit. zákona), týmto predpisom je zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v čase núdzového stavu je to Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnostiu štátu. Zároveň právne akty hlavného hygienika SR nie sú všeoebcne záväzné právne prepdisy, pretože nejde o právny predpis podľa § 1 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov, preto tento akt nie je v Zbierke zákonov SR (a nejde ani o predpis podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o miestnej štátnej správe).

Ide o rafinovane vsunutú DISKRIMINÁCIU bez zodpovednosti skutočných vinníkov. O nanucovanie de iure neexistujúce povinností fyzickým osobám ako je TESTOVANIE NA COVID-19, OČKOVANIE PROTI COVID-19 a, samozrejme, PREKRYTIE DÝCHACÍCH CIEST, bez čoho to „nejde“.

DISKRIMINÁCIA POŽEHNANÁ ZÁKONOM a ŽENOU V ÚRADE PREZIDENTA SR!

Ľudia nesmú mať pocit, že svojím správaním majú dokazovať občiansku poslušnosť, ale že časť svojich práv a slobôd odovzdávajú pre vyšší cieľ, aj to len na primeraný čas a v nevyhnutnom rozsahu. Inak si neuvedomia rozdiel medzi neslobodou a demokraciou…

Asi ušlo z jej pozornosti, že všetky práva a slobody tých ľudí sú odoberané bez ZÁKONA! 

Nie je Slovensko za a proti rúškam, za a proti opatreniam, sme jeden štát, jedna krajina, sme jedno ľudské spoločenstvo“. 

Asi ušlo z jej pozornosti, že Slovensko JE za a proti rúškam a JE za a proti opatreniam, čo je prirodzená vec, a poukaz na jednotu je v tomto smere fašistická manipulácia k legitimovaniu NÁTLAKU, DISKRIMINÁCIE a SEGREGÁCIE! Vyšší cieľ BEZ ZÁKONOV A ÚSTAVNÝCH PRÁV je VYŠŠÍ FAŠIZMUS.

Je už trápna a prekuknutá jej verbálna akrobacia o tom, že porušené právo mení na verejnú cnosť a sadizmus na zaručené právo! Je už trápna a prekuknutá jej verbálna akrobacia ako sa k zastrašeným prihovárať spôspbom, aby sa „nebáli umierať“… Tá žena je pri všetkej svojej submisivite „na hlavu“.

Už dlhé mesiace nežijeme svoj obvyklý život, ale posledné čísla o výskyte nakazených nám dávajú nádej, že pandémiu vieme dostať pod kontrolu“. 

Asi ušlo z jej pozornosti, že už dlhé mesiace sa vyrába pandémia Covid-19 a práve cez nanucované opatrenia sa šíri nákaza a smrť!

ZA TOTO VŠETKO JE SPOLUZODPOVEDNÁ OSOBA V ÚRADE PREZIDENTA SR MENOM ĆAPUTOVÁ ZUZANA! 

Čím viac zakrývania dýchacích ciest, tým viac straty prirodzenej imunity a nakazovania sa vlastnými výlučkami, čím viac nedostatku prirodzenej imunity, tým vyššia potreba „umelej imunity“, čím vyššia umelá imunita, tým viac straty schopnosti prirodzene žiť, čím viac straty schopnosti prirodzene žiť, tým viac ľudí v nemocniciach, čím viac ľudí v nemocniciach tým väčší poukaz Čaputovej na potrebu opatrení a dristy o občianskej poslušnosti a odvahy nebáť sa umierať…

Otázka stojí, ako občania prijmú túto HRU proti ním samým. Pretože HRA zakladá občiansku nevraživosť a nenávisť s autogramom Zuzana Čaputová… 

Autor: JUDr. Adriana Krajníková

Zdroj: zalobyvocistatu.sk


Tipy a rady


 

Zaujímavosti