Hrozby zamestnancom odmietajúcich testovanie na Covid-19 sú protiústavné a nezákonné, navyše môže ísť o trestný čin nátlaku

27.10.2020 | 12:20
  12
V našom právnom poriadku nie je ustanovená žiadna zákonná povinnosť na podrobenie sa povinnému testovaniu, t.j. odoberaniu telesných vzoriek a biologického materiálu fyzickej osoby, uvádza vo svojom vyjadrení advokát Peter Ivor.

Po právnych analýzach bývalého šéfa Najvyššieho súdu SR a exministra spravodlivosti JUDr. Štefana Harabina a advokátky JUDr. Adriany Krajníkovej o nulitnosti nariadení Mikasovho Úradu verejného zdravotníctva SR o rúškach, o izolácii, o zatvorení prevádzok a ďalších opatreniach, vrátane uznesenia Matovičovej vlády o núdzovom stave, sa začínajú ozývať aj ďalší právnici. Za zmienku stojí aj dôrazná kritika od bývalého šéfa policajných vyšetrovateľov JUDr. Jozefa Šáteka.

K protizákonným nariadeniam sa najnovšie vyjadril aj advokát Peter Ivor. Jeho vyjadrenie prinášame v plnom znení:

Vážení priatelia,

v poslednom čase sa vyskytli na sociálnych sieťach i v médiách informácie o tom, že zamestnávatelia pod hrozbou okamžitého skončenia pracovného pomeru, resp. výpovede, vyvíjajú doslova nátlak na svojich zamestnancov, aby sa títo podrobili testovaniu na Covid-19, pričom ak sa testovania nezúčastnia, bude to zamestnávateľ klasifikovať ako prekážku v práci na strane zamestnanca a neospravedlnenú absenciu v práci (v prílohe pripájam anonymizované rozhodnutie jedného zamestnávateľa z trenčianskeho kraja, ktorý takúto hrozbu zjavne použil).

Sama vláda SR označila testovanie na Covid-19 ako dobrovoľné, nie je a ani nebolo nijakým právnym aktom nariadené, pričom je však zo strany samotných verejných činiteľov, či orgánov verejnej moci, či iných subjektov vyvíjaný zjavný nátlak na občanov cez rôzne nepriame hrozby straty príjmu, resp. hrozby nevzniknutia nároku na karanténnu PN a pod., kedy sa snažia podmieňovať výkon podnikania, či zamestnania negatívnym testom na Covid-19, čo je v rozpore s Ústavou SR i ústavným zákonom č. 227/2002 Z.z., na základe ktorého vyhlásila vláda núdzový stav.

Všetky uvedené hrozby sú v ROZPORE s ÚSTAVOU a NEZÁKONNÉ a takýto nátlak zo strany zamestnávateľa, iného subjektu, či samotného orgánu verejnej moci môže dokonca napĺňať aj znaky skutkovej podstaty trestného činu Nátlaku podľa § 192 ods. 1 a 4 Trestného zákona.

V našom právnom poriadku nie je ustanovená žiadna zákonná povinnosť na podrobenie sa povinnému testovaniu, t.j. odoberaniu telesných vzoriek a biologického materiálu fyzickej osoby.

Podľa Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá, preto ak nemáme ustanovenú právnu povinnosť absolvovania testovania na Covid-19, nemôže to ani zamestnávateľ od zamestnanca požadovať ako podmienku pre výkon práce. Ak by eventuálne aj bola nariadená karanténa napr. osobám bez testu na Covid-19, zamestnávateľ je v takom prípade povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce.

Záverom, ak by zamestnávateľ z vyššie uvedeného dôvodu skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou, alebo okamžitým skončením, takéto skončenie pracovného pomeru by malo byť podľa § 79 Zákonníka práce neplatné.

MOJA RADA: Slušne odmietnite výzvy a ukladané podmienky, ktoré od Vás niekto vyžaduje bez právneho titulu, s nedôvodným tvrdením, že "to musíte", prípadne "to bolo povedané/medializované". Ku každej takto vám ukladanej "podmienke", teda povinnosti i prípadnej sankcii, si žiadajte vystaviť písomný doklad. Či vás chcú proti vašej vôli testovať, alebo vás nepustia do práce, alebo odmietnu vaše dieťa pustiť do školy, či akékoľvek podobné konanie, žiadajte si písomný doklad s odôvodnením! V prípade potreby Vám poskytnem právnu pomoc ja, alebo iný advokát.

460/1992 Zb. Ústava SR

Čl. 2

(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Čl. 16

(1) Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.
(2) Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

Čl. 19

(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.
(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

§13

(1) Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

(2) V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti .

§141

(1) Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu, osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa mladšie ako desať rokov veku, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

§ 192

(1) Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri rok.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
d) za krízovej situácie.


Matovičova vláda svojím uznesením o núdzovom stave obmedzuje základné ľudské práva a slobody občanov

Advokát Ivor sa v ďalej v reakcii na diskutujúcich pod jeho príspevkom vyjadril k ich poznámkam nasledovne:

Vážení diskutujúci,

keďže tu mnohí z vás položili viacero otázok, zväčša podobných, skúsim vám odpovedať jednou všeobecnou odpoveďou, nestihnem reagovať na všetky dopyty, na niektoré hanlivé a primitívne útoky už rozhodne nebudem reagovať, o tých ľuďoch si spravte obraz sami.

Na úvod, právnu analýzu nátlaku mnohých subjektov na občanov a prípadného neplatného skončenia pracovného pomeru z dôvodu neúčasti na testoch Covid-19 som napísal čisto z odborných dôvodov a nezištne, mojim cieľom rozhodne nie je masový nábor klientov, skôr som chcel prispieť ku kvalitnej odbornej diskusii na tému posledných problematických právnych aktov, ktoré sú podľa môjho názoru i za hranou, resp. priamo v rozpore s Ústavou SR, či niektorými osobitnými zákonmi, čo už dokonca konštatovala aj Generálna prokuratúra ohľadne opatrení Úradu verejného zdravotníctva.

Zároveň pevne verím, že sa ozvú okrem odvážnej a ctenej kolegyne JUDr. Adriany Krajníkovej aj viacerí advokáti, ktorí budú mať priestor poskytnúť poškodeným občanom právnu pomoc.

Ako som už uviedol, v jednej veci by mala byť právna istota a to že zamestnávateľ nemôže od zamestnanca jednostranne, resp. nejakým interným rozhodnutím požadovať ako podmienku pre výkon práce absolvovanie testu Covid-19, zároveň zamestnávateľ v prípade, ak zamestnanec neabsolvuje test na Covid-19, ktorý nie je povinný, je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce, pričom ak by zamestnávateľ z vyššie uvedeného dôvodu skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou, alebo okamžitým skončením, takéto skončenie pracovného pomeru by malo byť podľa § 79 Zákonníka práce neplatné.

Zároveň však uvedený § 141 ods. 1 Zákonníka práce ustanovuje, že pri takejto prekážke v práci zamestnancovi patrí pracovné voľno, no nepatrí mu náhrada mzdy, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak a takúto náhradu zamestnancovi nepriznáva, čo však v tomto prípade podľa všetkého nepriznáva (nedá sa podľa všetkého aplikovať inštitút karanténnej PN a karanténnej nemocenskej dávky a toto už potvrdila v mediálnom výstupe Sociálna poisťovňa). V tejto situácii je možnosťou (nie povinnosťou) zamestnávateľa nariadiť Vám čerpanie dovolenky, pričom čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. (§ 111 ods. 1 Zákonníka práce).

Takže v tejto situácii každý seriózny zamestnávateľ, ktorý nechce dostať svojho zamestnanca do hmotnej núdze, stavu bez príjmu a chce naplniť aj povinnosť prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca, samozrejme aj so zachovaním úloh a prevádzky zamestnávateľa, sa môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní dovolenky. Na základe uvedeného je tu pre občana zásadný problém v jednej veci, ktorú považujem za účelový a sofistikovaný zámer pri tvorbe súčasného konštruktu testovania a obmedzení v rámci núdzového stavu- Vláda SR síce deklaruje, že absolvovanie testu na Covid-19 nie je povinné, no na druhej strane občana reálne sankcionuje a poškodzuje za neúčasť na teste tým, že mu odopiera a zakazuje výkon zamestnania i podnikania, reálne ho chce týmito krokmi odstaviť od príjmu, navodiť jeho materiálnu núdzu a týmto ho nepriamo donútiť nakoniec absolvovať ten údajne „nepovinný“ test na Covid-19, čo môže napĺňať i znaky uvedeného trestného činu nátlaku!

Keďže vláda svojím uznesením vyhlásením v rámci núdzového stavu uvedeným spôsobom obmedzuje základné ľudské práva a slobody občanov, ktoré sú okrem Ústavy SR garantované aj Európskym dohovorom pre ľudské práva, ktorý má právne prednosť pred našou Ústavou, malo by byť namieste brániť sa voči takémuto uzneseniu Vlády SR na Ústavnom súde, avšak možnosť- aktívnu (žalobnú) legitimáciu napadnúť tento právny akt – uznesenie Vlády SR je priznaná iba vláde, min. 30 poslancom NR SR, prezidentke, generálnemu prokurátorovi, prípadne súdu v rámci jeho rozhodovacej činnosti. A tu sa dostávame do začarovaného kruhu, keďže všetky uvedené orgány (okrem súdu) sú politicky ovládané osobami, ktoré súčasný stav navodili, resp. ho ticho podporujú, t.j. nedajú sami proti sebe návrh na Ústavný súd a samotný občan pri klasickej právnej ceste sa s veľkými obavami a právnou neistotou dokáže domôcť práva po mnohých rokoch, pričom teraz hráme o čas v rádovo dňoch.

Na základe uvedeného je táto vládou SR nastolená situácia ohľadne hroziaceho reálneho znemožnenia výkonu práce a podnikania veľmi komplikovaná a musí byť podrobená ďalšej hlbšej právnej analýze, ktorú v najbližších dňoch budú spracovávať a zverejňovať okrem mňa i viacerí kolegovia advokáti, prípadne iné právnické kapacity.

Takže poprosím vás, majte v týchto psychicky náročných časoch ešte pár dní trpezlivosť a počkajte na ďalšie právne analýzy, situácia je veľmi komplikovaná, keďže takýto stav ohrozenia základných ľudských práv a základov právneho štátu sme tu ešte doposiaľ nemali!

Zároveň ste mi mnohí napísali rôzne otázky a dopyty, na ktoré sa vám pokúsim v najbližších dňoch zodpovedať, len pre moju vyťaženosť to nestihnem urobiť ihneď a bezodkladne. Ak sú Vaše problémy bezodkladného charakteru, určite sa obráťte na niektorého kolegu advokáta pôsobiaceho ideálne v mieste Vášho bydliska, resp. v rámci okresu, v ktorom máte bydlisko.

Zdroj: Facebook Advokát Ivor / InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti