DOKUMENT: Trestné oznámenie za závažné informácie zverejnené novinárkou Teleki v InfoVojne

25.02.2020 | 15:45
  12
Redaktor portálu InfoVojna podal na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie za informácie, ktoré 20. februára 2020 odzneli v relácii Informačná Vojna s Norbertom Lichtnerom.

Občan Slovenskej republiky, novinár a publicista Tomáš Hlaváč vo svojom podnete na Generálnu prokuratúru uvádza skutočnosti nasvedčujúce podozreniu zo spáchania viacerých trestných činov:

„Dňa 20.02.2020 v čase od 20.00 hod. v relácii Informačná vojna s Norbertom Lichtnerom uviedla novinárka Jana Teleki viaceré závažné informácie súvisiace s aktuálnym trestným konaním vedeným na Špecializovanom trestnom súde v súvislosti s tzv. „kauzou zmenky“, kde sú obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko (pri čom obžalovaný Štefan Agh bol vyčlenený na samostatné konanie). 

Závažnosť informácií, ktoré novinárka uviedla tak v relácii, ako aj na portáli eurorespekt.sk  je pre mňa ako občana Slovenskej republiky alarmujúca. Keďže tieto informácie boli oznámené verejne, predpokladám, že sa dostali do dispozície generálnej prokuratúry a verím, že s poukazom na ust. § 2 ods. 6 Trestného poriadku už prokuratúra koná, aby preverila ich pravdivosť.

Z celého obsahu akcentujem ako trestnoprávne relevantné nasledovné informácie:

    •    založenie lustračného spisu na osobu Pavol Rusko, vedeného Slovenskou informačnou službou,

    •    vedomosť vyšetrovateľa Jaroslava Lásku, prokurátora Jána Šantu a členov senátu Emila Klemaniča, Pamely Záleskej, Jána Buvalu o existencii spisu v archívoch Slovenskej informačnej služby, týkajúceho sa zmeniek podpísaných Pavlom Ruskom, pre ktoré sú t.č. obžalované tri osoby,

    •    vedomosť Mariana Kočnera o trestnej činnosti (vrátane korupcie) niektorých osôb,

    •    poskytovanie informácií z trestných spisov osobou Daniel Lipšic,

    •    manipulovanie a skresľovanie informácií niektorými novinármi,

    •    konanie manželky prokurátora Jána Šantu Emílie Šantovej, ako štátnej zamestnankyne, 

    •    pôsobenie bývalého príslušníka SIS Petra Tótha, financovanie jeho aktivít, pravdivosť jeho svedeckej výpovede a jeho súčinnosť s Danielom Lipšicom, splnomocnencom poškodenej v konaní,

    •    existencia vedomosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o existencii spisu SIS týkajúceho sa zmeniek a zaslanie takýchto informácií generálnej prokuratúre zo Slovenskej informačnej služby, 

    •    ovplyvňovanie osôb ekonomickej skupiny Penta s cieľom dosadzovania žiadúcich persón na výkonné pozície verejnej moci,

    •    súvis vraždy advokáta Ernesta Valka so zmenkami Pavla Ruska a ďalšími zmenkami ako odplaty za poskytovanie právnych služieb,

    •    uplatnenie nákladov obhajoby v súdnom konaní vo výške 1,8 milióna eur na informovanie o spore prostredníctvom médií,

    •    protiprávne postupy prokurátora Jána Šantu v trestnom konaní o zmenkách Pavla Ruska, 

    •    súvis kauzy zmenky a kauzy vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice

    •    a ostatné. 

Z opatrnosti, ak sa tak doposiaľ nestalo, podávam toto trestné oznámenie a žiadam, aby orgány činné  trestnom konaní začali konať, preverili skutočnosti uvedené tak v tomto trestnom oznámení, ako aj skutočnosti uvedené vo vyššie označených mediálnych výstupoch novinárky Janou Teleki a žiadam, aby som bol písomne informovaný o spôsobe vybavenia tohto môjho oznámenia. 

V prípade, ak by sa preverovaním potvrdila čo i len čiastočná pravdivosť informácií uvedených novinárkou Janou Teleki, dôvodne sa domnievam, že t.č. bližšie nestotožnená skupina páchateľov sa mohla dopustiť trestných činov:

    •    trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona ev. marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 Trestného zákona, 
    •    prijímania úplatku podľa § 328 Trestného zákona,
    •    podplácania podľa § 332 Trestného zákona,
    •    nadržovania podľa § 339 Trestného zákona,
    •    neoznámenia trestného činu podľa § 340 Trestného zákona,
    •    neprekazenia trestného činu podľa § 341 Trestného zákona,
    •    zasahovania do nezávislosti súdu podľa § 342 Trestného zákona,
    •    marenia spravodlivosti podľa § 344 Trestného zákona, 
    •    krivého obvinenia podľa § 345 Trestného zákona,
    •    krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 Trestného zákona, 
    •    nepravdivého znaleckého posudku, tlmočníckeho úkonu a prekladateľského úkonu podľa § 347 Trestného zákona, 
    •    neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa § 374 Trestného zákona,
    •    porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 Trestného zákona, prípadne iného konania, ktorého znaky sú vymedzené v niektorom z  trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona, pri čom nie je vylúčené, že trestné činy mohli byť spáchané závažnejším spôsobom konania podľa ust. § 138 písm. Trestného zákona, alebo niektorou z foriem trestnej súčinnosti.

Ako oznamovateľ/novinár nemám žiadne možnosti a oprávnenia zo zákona, aby som preveroval skutočnosti, ktoré sú obsahom tohto oznámenia a môžu zakladať trestnú zodpovednosť viacerých osôb. Preto nemôžem k môjmu trestnému oznámeniu priložiť žiadne dôkazné prostriedky. Dokazovanie a jeho rozsah ponechávam plne na zváženie orgánom činným v trestnom konaní.

Na základe vyššie uvedených skutočností žiadam, aby orgány činné v trestnom konaní preverili, či konaním opísaným v tomto trestnom oznámení došlo zo strany doposiaľ bližšie nestotožnených osôb k naplneniu skutkových podstát trestných činov uvedených vyššie, prípadne iných trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona.“

Celé znenie trestného oznámenia:


Zdroj: InfoVojna

Články súvisiace s tematikou:


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti