DOKUMENT: Dôverník ŠtB Zvolenský donášal na reakčných kňazov, ale aj arcibiskupov Gábriša a Sokola. Dostal príkaz od exagentov ŠTB na odstránenie Kuffu?

20.11.2019 | 17:34
  9
Podľa spisu ÚPN bol Stanislav Zvolenský pod krycím menom “Matuška” dôverníkom ŠTB od 29. 3. 1983 do 21. 8. 1985.

Podľa zväzku spis registračné číslo 28 209 obsahoval celkovo 28 strán, pričom str. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21- 24, 25, 26 boli (údajne) dňa 7. 12. 1989 zničené! Ale boli naozaj zničené, alebo nimi exagenti ŠtB vydierajú predsedu KBS a používajú ho na boj proti “reakčným” kňazom, biskupom, laikom a katechétom?

Stanislav Zvolenský podľa spisu ako dôverník ŠtB donášal nielen na “reakčných” kňazov, ale aj na dvoch arcibiskupov Mons. Júliusa Gabriša a Mons. Jána Sokola. Dostal príkaz od exagentov ŠtB na odstránenie “reakčného” kňaza, Otca národa, Božieho muža a proroka oddaného Ježišovi Kristovi Vdp. Mariána Kuffu?

Podľa spisu ÚPN bol Stanislav Zvolenský dôverníkom ŠTB pod krycím menom “Matuška” od 29. 3. 1983 registračné číslo 28 209 O- ŠTB Galanta, kontrolný list archívneho zväzku “A” číslo 866 50. Spolupráca bola ukončená 21. 8. 1985.

Podľa zoznamu uvedeného v spise sa na strane 13,15, 16, 17, 18, zrejme nachádzali údaje o monitorovanej osobe:

por. číslo 1: Kolpák Jozef
por. číslo 2: Hudek Rudolf (str. 13, 15, 16, 25,)
por. číslo 3: Jurák Dušan (str. 13, 25,)
por. číslo 4: Sokol Ján (str. 15, 16,)
por. číslo 5: Dr. Gábriš Július (str. 17, 18,)
por. číslo 6: Zabák Ján (str. 21, 22,)
por. číslo 7: Heriban Ladislav (str. 21, 22, 23, 24, 26,)
por. číslo 8: Harsányi Július (23, 24,)
Por. číslo 9: Biróczi Štefan (str. 26)

Bližšie k týmto osobám:

dp. Mgr. Jozef KOLPÁK; Farnosť Pusté Úľany, honorárny dekan – farár

http://www.sered.fara.sk/dekanat

Výpomocný duchovný Mgr. Rudolf Hudek

http://www.farasenec.sk

Jurák Dušan

https://sites.google.com/site/dolneoresany/historia/zoznam-knazov-farnosti

Mons. Ján Sokol emeritný arcibiskup trnavský

Dr. Július Gábriš - bol slovenský rímskokatolícky biskup, v rokoch 1973 – 1977 apoštolský administrátor Trnavskej apoštolskej administratúry a od roku 1977 do svojej smrti apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy.
Niekdajší trnavský apoštolský administrátor Mons. Július Gábriš, arcibiskup, významná osobnosť slovenských cirkevných dejín.


https://www.abu.sk/archiv/spravy/arcibiskup-julius-gabris-by-sa-dnes-dozil-100-rokov

Dekan Ján Zabák, ktorý v posledných rokoch pôsobil v Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave


https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20090419010

V zozname agentov sa objavili napríklad Ján Zabák, Ján Pásztor či Jozef Feranec.

https://www.sme.sk/c/4160049/cirkev-sa-uplne-neocistila.html

Mgr. Ladislav Heriban, farár


https://www.dokostola.sk/farnost/nesvady

Mons. Július Harsányi, pápežský prelát (1968-1999)

https://www.farasenec.sk/farskyurad/knazi/

Kňazi pôsobiaci na území biskupstva Nitra:

Štefan Bíróczi
 - výpomocný duchovný pre maďarsky hovoriacich veriacich v Nitre, h. dekan


Razitko okresnej správy ZNB –odelenia ŠtB
924 52 Galanta
Č.p. : SO- 00 175/OS 1983
Podpis Náčelníka oddelenia ŠtB (nečitateľný)

NÁVRH


Npor. Kompaník Štefan, starší referent II. Linijného odboru, služobne zaradený na O-ŠtB Galanta,
Predkladám Návrh na zaradenie do siete “dôverníkov” po problematike rím. Kat. Cirkev osobu:

ZVOLENSKÝ Stanislav, nar…. slobodný ….. národnosti, čsl. štátnej príslušnosti, povolaním rím. Kat. duchovný, zamestnaný ONV odbor Kultúry Galanta, ako kaplán farského úradu v Galante, trvale bytom… prechodne bytom……. syn Kamila a Jozefíny rod. Kuchárovej.

Odôvodnenie:

Zvolenský Stanislav pochádza z robotníckej rodiny. V súčasnej dobe pôsobí na farskom úrade v Galante ako kaplán po vysviacke za kňaza, pri čom má možnosti stykov s reakčne zameranými rim. Kat. Duchovnými a kaplánmi z okr. Galanta. Vzhľadom na to, že menovaný má možnosti aktívnej kontroly mladých reakčne zameraných rim. Kat. Duchovných a kaplánov z okr. Galanta, ako aj ich stykov s osobami ŠtB záujmu navrhujem, aby bol menovaný zaradený do siete dôverníkov po problematike rim. Kat. Cirkev, pod krycím menom “MATUŠKA”.

Podpisaný: Operatívny pracovník: npor Kompaník Štefan


Ďaľšia strana:
 Č. P. SO- / OS- 1985
 Zo dňa 21. Augusta 1985


Schvaľuje: Náčelník oddelenia ŠtB kpt. JUDr. Boľo Jozef

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

K uloženiu do archívu dôverníka krycieho mena “MATUŠKA”, č. Zv. 28 209
Dôverník krycieho mena “MATUŠKA”, č.zv. 28 209, vlastným menom ZVOLENSKÝ Stanislav nar…. v …. slobodný ….. národnosti, čsl. Štát. príslušnosti, povolaním rím. kat. duchovný, zam. ONV odbor Kultúry Galanta, ako kaplán farského úradu v Galante, trvale bytom Trnava….. prechodne…. Galanta.

Na stiahnutie: Dôverník ŠTB S. Zvolenský - krycie meno Matuska Celý Spis

Zvolenský bol tunajším O-ŠtB zaevidovaný dňa 29. 3. 1983 do problematiky rim. kat. cirkvi ku kontrole reakčno zameraných rím. kat duchovných.

Dôverník “MATUŠKA” v priebehu využívania v sieti dôverníkov podal celkom 6 správ, ktoré sa týkali v prevažnej miere rím. kat. duchovných z okr. Galanta a situácie v rámci rím. kat. cirkvi. Uvedené správy boli informatívneho charakteru.


Z uvedeného dôvodu možno hodnotiť dôverníka ako priemerného, ktorý sa síce snažil plniť požadované úlohy, týkajúce sa kontrolovaných a záujmových osôb ŠtB charakteru z radov rím. kat. duchovných avšak tieto splnil len priemerne. Styky s dôverníkom boli vykonané podľa potreby a predom dohodnutých termínoch, na ktoré sa však dostavoval nepravidelne.

Archivovanie zväzku dôverníka “MATUŠKA” odôvodňujem tým, že bol dňom 1. 8. 1985 biskupom predisponovaný z farského úradu Galanta na farský úrad v Hlohovci v okr. Trnava, následkom ktorej skutočnosti stratil možnosti kontroly reakčne zameraných rím. kat. duchovných a osôb ŠtB záujmu z okr. Galanta a vykonávanie stykov s dôverníkom v mieste súčasného pôsobiska by nebolo vhodné.
V dôsledku horeuvedených skutočností navrhujem, aby bol zväzok dôverníka krycieho mena “MATUŠKA”, č. zv. 28 209 uložený do archívu ŠEO XII. Správy ZNB Bratislava a archivovaný po dobu 5 rokov.

Podpis: npor. Kompaník Štefan

DOKUMENT:

 

Články súvisiace s tematikou:

 

Zdroj: alianciazanedelu.sk / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti