„Pytliakgate“ a trestnoprávna zodpovednosť vyšetrovateľa NAKA Martina Juhása a konajúceho sudcu

30.11.2021 | 09:00
  5
Rozhodnutie Krajskej prokuratúry v Nitre usvedčuje z trestnej činnosti nielen vyšetrovateľa NAKA, ale aj sudcu okresného súdu Nitra, píše vo svojom článku novinárka Jana Teleki.

Vzhľadom na veľký ohlas verejnosti vo veci kauzy poľovnícka chata s ešte priliehavejším označením “pytliakgate” predkladáme celé znenie označeného uznesenia, s tým, že samostatne zaujmeme stanovisko k jeho dopadom na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti vyšetrovateľa NAKA Martina Juhása a konajúceho sudcu Okresného súdu v Nitre.

Uznesenie prokurátora si môžete prečítať TU.

Rozhodnutie Krajskej prokuratúry usvedčuje zo zločinu zneužívania právomoci  nielen vyšetrovateľa NAKA Juhása, ale aj sudcu Okresného súdu Nitra

Budú ich preukázané trestné skutky pozametané pod koberec?

Vzhľadom na závažné zistenia, ktoré vyplývajú zo zverejneného rozhodnutia Krajského prokurátora v Nitre ( uznesenie KP NR) ako aj na reakcie verejnosti, kauza poľovnícka chata by skutočne zniesla aj honosnejšie pomenovanie “pytliakgate”.  Právoplatným aktom  – zo zákona príslušného štátneho orgánu – Krajskej prokuratúry v Nitre bolo ako nezákonné v celom rozsahu zrušené uznesenie o trestnom stíhaní, ktoré vymyslel a v písomnej podobe s dátumom 4.1.2021 vyhotovil vyšetrovateľ NAKA Martin Juhás.

Martin Juhás, zrejme plniac príkazy iných, vymyslel rozprávku o zábavnom konaní neznámeho pytliaka, ku ktorému nikdy nedošlo. Bola to fabulácia ktorá okrem miesta činu a možno nejakých opretívnych informácii nemala žiadnu objektivitu.

Veľa detailov ozrejmila tlačová konferencia predsedu opozičného Smeru SD Roberta Fica, ktorej sa zúčastnili aj obhajcovia činní v konkrétnych trestných veciach.

Robert Fico označil hrubé zneužívanie trestného práva voči opozícii ako akt štátneho terorizmu. Jeho dedukcia k tomuto názoru vyplýva z vyhodnotenia ako sa nakladalo s obsahom nahrávok po ich zhotovení- teda vo chvíli, keď bolo zjavné že nič sa nezistilo k dôvodom nasadenia techniky, ale z obsahu sa vyvodzovali iné špekulatívne informácie, pričom ich obsah bol chránený nielen ústavnou úpravou, ale aj zákonom o advokácii. Tieto informácie putovali ďalej mimo bežný procesný postup  príslušných orgánov a mimo jurisdikciu OČTK v tejto veci.

Fico bravúrne pomenoval situáciu vo vzťahu k väčšine väzobne stíhaných osôb, v konaniach, kde sú dôkazy  vyrábané konkrétnymi personami pôsobiacimi v radoch vyšetrovateľov z NAKA, prokurátorov zo špeciálnej prokuratúry a sudcov špecializovaného súdu.

Dôkazy, ktoré vychádzajú alebo sa opierajú o svedectvá kajúcnikov nemôžu pred nezávislými súdmi obstáť. Sú priamou dehonestáciou právneho štátu a demokracie, ktorá sa ďalej takto nesmie praktizovať, inak táto cesta vedie do pekla.

Keď sa aj po konzultáciách s odborníkmi z praxe hlbšie zamýšľam nad hodnotou a významom zistení, ktoré sú uvádzané v publikovanom uznesení krajského prokurátora v Nitre prichádzam k nespochybniteľným zisteniam.

S ohľadom nielen na uvedené uznesenie z tohto dôvodu vyzývam všetkých, aby sa prebrali z letargie. Najmä tých, ktorí by veci mali vidieť vo svojej skutočnej podobe.

Predovšetkým médiá by mali verejnosť pravdivo informovať  bez obáv a bez rizika tvrdenia nič nevidiacich neprajníkov, účelovo kričiacich, že ide o konšpirácie, o skutočnom stave brachiálnych zložiek a smerovaní spoločnosti v justičnej sfére.

Predsa aj v tejto konkrétnej veci je zistený pravdivý a dostatočne konkrétny odôvodnený záver, z ktorého jasne vyplýva, že podozrivý Martin Juhás v postavení vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru Národnej kriminálnej agentúry, Odbor Západ, I. oddelenie vyšetrovania Nitra vyhotovil s dátumom 4.1.2021 svojvoľne vymyslené údaje, ktoré zahrnul do uznesenia zaevidovaného pod spisovou značkou PPZ-326/NKA-ZA1-2020. Týmto uznesením podľa § 199 ods. 1, ods.2 trestného poriadku začal trestné stíhanie vo veci prečinu pytliactva podľa § 310 ods. 1, ods. 3 písm. c trestného zákona.

Vymyslené údaje vyšetrovateľa Juhása, alebo ako sa dá ohýbať zákon

V rámci nich účelovo uviedol v označenom  uznesení aj keď  konanie konkrétnej osoby, ktorú  označil pojmom „nestotožnený páchateľ“ nezodpovedalo jej reálnemu konaniu, teda k takému konaniu nikdy nedošlo. Martin Juhás si vymyslel, že tento nezistený páchateľ loví pomocou zbrane v rozpore so zákonom, počas návštev revíru, po ulovení zveri túto neoznačí, nezaznamená jej ulovenie, ulovenie neoznámi príslušnému poľovnému hospodárovi. Úlovok si ponechá.

Záver  o neopodstatnených výmysloch Juhása jasne vyplýva z odôvodnenia uznesenia KP NR, s tým, že údaje uvedené v  uznesení nemajú žiadnu oporu v operatívnych zisteniach polície pre jeho vydaním.

Juhás  si v svojich  výmysloch sám priamo odporoval. Napr. uvádzal, že nestotožnený páchateľ mal povolenie poľovného hospodára. Išlo pritom o zistenú konkretizovanú osobu, ktorá lovila v poľovnom revíry so súhlasom a povolením oprávnenej osoby, ktorá mala na to potrebné  kompetencie.

Zaujímavý záver je možné ustáliť aj z konštatovania uvedeného v uznesení KP NR ohľadom toho, ako si Juhásovci osvojili dôvodnosť pre získanie súhlasu sudcu na povolenie vstupu do chatky, ktorá je  zo zákona chráneným obydlím a na nastraženie zariadenia, zákonom označeného ako vyhotovenie obrazovo – zvukových záznamov ( v skratke ITP).

Sudca, nebol oklamaný, jednoznačne bol s vyšetrovateľom dohodnutý.

Juhás nekonal sám z vlastnej iniciatívy, na to totiž nemal žiaden pádny dôvod.  Skôr sa javí, že sa nechal nalomiť na túto nezákonnosť svojimi nadriadenými.

Nadriadení museli mať prehľad o stave veci a možnostiach ako využiť situáciu v mene pytliactva na získanie odposluchov opozičných politikov v nádeji, že získajú tajné dôkazy, ktoré následne zužitkujú na ich likvidovanie a dehonestáciu, čo sa aj následne udialo.

Scenáristi tejto akcie si museli vymyslieť aké – také argumenty skôr ako predstúpili pred sudcu pre prípravné konanie.

Preto, ako sa to precíznou právnou úvahou konštatuje v uznesení KP NR, z dôvodu zákonného stropu „ odňatie slobody až na dva roky“ nebola splnená podmienky podľa Tr. poriadku vôbec možnosť žiadať sudcu o príkaz na nasadenie ITP.

Tak muselo dôjsť pri výmysloch Juhása popri tvrdenom neoprávnenom zásahu do výkonu práva poľovníctva k použitiu ďalšieho slovného označenia, že neznámy pytliak mal konať „závažnejším spôsobom konania“. Tu zákon umožňuje odňatie slobody až na päť rokov. Týmto „geniálnym“ objavom sa Juhásovcom mala otvoriť  možnosť na vypracovanie návrhu na nasadenie ITP. Pri závažnejšom spôsobe konania by sme predpokladali splnenie podmienky, že sa jedná o vyššiu škodu, opakujúci sa charakter, alebo dokonca organizovaný prvok konania viacerými osobami- bolo to tak?

Návrh však  v zmysle § 114 trestného poriadku, v písomnej podobe mal vyšetrovateľ Juhás preložiť Okresnej prokuratúre Levice k číslu konania 2Pv 12/21/4402, pod ktorým mal byť konkrétnym prokurátorom vykonávaný dozor nad zákonnosťou trestného konania, keďže už dňa 5.1.2021 prevzala prokuratúra v Leviciach od vyšetrovateľa uznesenie o začatí trestného stíhania.

Z uznesenia KP NR však nepochopiteľne nevyplývajú  bližšie závery a okolnosti týkajúce sa konania o povolení nasadenia ITP sudcom pre prípravné konanie Okresného súdu v Nitre.

Sudca okresného súdu v Nitre jednoznačne konal s plným vedomím následkov svojho nezákonného počinu

Návrh však  v zmysle § 114 trestného poriadku, v písomnej podobe mal vyšetrovateľ Juhás preložiť Okresnej prokuratúre Levice k číslu konania 2Pv 12/21/4402, pod ktorým mal byť konkrétnym prokurátorom vykonávaný dozor nad zákonnosťou trestného konania, keďže už dňa 5.1.2021 prevzala prokuratúra v Leviciach od vyšetrovateľa uznesenie o začatí trestného stíhania.

Z uznesenia KP NR však nevyplývajú bližšie závery a okolnosti týkajúce sa konania o povolení nasadenia ITP sudcom pre prípravné konanie Okresného súdu v Nitre.

Krajský prokurátor v Nitre, keď už odhalil a usvedčil vyšetrovateľa Juhása zo zločinu zneužívania svojich právomocí, mal konať aj vo vzťahu k sudcovi Okresného súdu v Nitre, ktorého usvedčujú všetky súvislosti zistené vo veci a ozrejmiť konkrétne zistenia, že nedošlo a ani nemohlo dôjsť k oklamaniu sudcu.

Sudca Okresného súdu v Nitre jednoznačne konal s plným vedomím následkov svojho nezákonného počinu.

Pokiaľ by sa krajský prokurátor v Nitre rovnakým spôsobom zaoberal spôsobom výkonu  sudcu, bol by priamo prispel k dokresleniu reálneho stavu, o ktorom hovoril Robert Fico tvrdiac, že sa tu skutočne pácha štátny teror a ohýbanie zákona zo strany štátom dobre platených úradných osôb pôsobiacich v postavení vyšetrovateľov NAKA, špeciálnych prokurátorov pod vedením JUDr. Lipšica a sudcov. Bohužiaľ, už nielen sudcov pôsobiacich na Špecializovanom trestnom súde, vedených JUDr. Hrubalom.

Kauza pytliakgate  však dokazuje, že nezákonným postupom sa uchyľujú aj sudcovia pôsobiaci na iných súdoch.

Dostávame k otázke, či sú dané dôvody na trestnoprávny postih konkrétneho sudcu Okresného súdu v Nitre za zneužitie svojho postavenia v súvislosti s nezákonným vydaním príkazu na vyhotovenie obrazovo-zvukových záznamov v tejto kauze.

Jednoznačne „áno“, bez najmenších pochybností jeho postup v konkrétnej veci napĺňa všetky znaky zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona.

Sudca Okresného súdu Nitra ako verejný činiteľ konal vo veci  trestného stíhania začatého pre prečin pytliactva s vedomím, že inému  spôsobí škodu, pričom:

  1. vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu tým, že:
  • v rozpore s ustanovením § 17 trestného zákona ako nepríslušný vykonal konanie napriek tomu, že trestný čin mal byť spáchaný v obvode miestnej príslušnosti Okresného súdu Levice,
  • v rozpore s ustanovením § 114 trestného zákona vydal príkaz na vyhotovenie obrazovo-zvukových záznamov vo veci napriek tomu, že príslušný prokurátor Okresnej prokuratúry Levice nepodal vo veci 2 Pv 12/21/4402 žiaden písomný návrh,
  • neprípustným spôsobom konal len na základe nezákonného návrhu vyšetrovateľa NAKA na vydanie takého príkazu,
  • nezákonne akceptoval tento návrh vyšetrovateľa aj napriek tomu, že z vykonaného konania nebolo preukázané nezákonné ulovenie zveri ani nezákonného nakladania s ňou ( zistenie uvedené v uznesení KP NR),

 prekročil svoju právomoc  tým, že:

  • napriek nesplneniu zákonných podmienok bez splnenia svojich zákonom určených povinností akceptoval výmysly vyšetrovateľa Juhása o podozrení zo spáchania prečinu legalizácie výnosu s trestnej činnosti podľa § 233 ods. 2 písm. a/ trestného zákona, ktorá právna kvalifikácia umožňovala vydanie príkazu na vyhotovenie obrazovo – zvukových záznamov spojených s priamym vstupom do obydlia.

Keďže vo veci legalizácie nebolo začaté trestné stíhanie, bol zo zákona na konanie o vydanie príkazu na nasadenie ITP príslušný senát, v tomto prípade senát Okresného súdu Levice a nie sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Nitre, ktorý príkaz na nasadenie ITP nezákonne ako neoprávnený sudca vydal.

Konaním sudcu OS Nitra v dôsledku nezákonného postupu boli zmarené základné práva dotknutých politikov a obhajcov.

V prípade, že na Slovensku platí ešte zákon sudcovi hrozí až dvanásť rokov odňatia slobody.

Je prirodzené, že verejnosť žiada, aby kvalitne finančne ohodnotení sudcovia konali v medziach zákona, veď sú tu na to, aby dbali a hájili spravodlivosť a dodržiavanie zákona všetkými občanmi,  nevynímajúc ani samotných sudcov.

Silnejú podozrenia z možného hrubého  zneužívania zverenej právomoci najmä zo strany zatiaľ bližšie nekonkretizovanými prokurátormi zo špeciálnej prokuratúry.

Proti takému nehoráznemu ohýbaniu zákona by mal nekompromisne zakročiť ich nadriadený generálny prokurátor Maroš Žilinka, nakoľko túto povinnosť mu ukladá samotný zákon. K  zneužitiu právomoci konkrétnym sudcom pre prípravné konania pôsobiacom na Okresnom súde v Nitre musí reagovať a vyvodiť nekompromisné závery predovšetkým aj Súdna rada

Je zarážajúce,  že mimoriadne agilný predseda súdnej rady – JUDr. Mazák, ktorý dookola omieľa ako mu záleží na očiste justície, zostal v tejto veci na pozícii mŕtveho chrobáka.

Navrhované zmeny, predseda súdnej rady – JUDr. Mazák, veľavravná justičná ministerka Kolíková a ani parlamentné figúry typu Šeligu, Dostála a Baránika a navrhované zásahy do kompetencií a povinností generálneho prokurátora zakotvených v Ústave SR očistu justície neprinesú.

K urýchlenému začatiu očakávaného konania proti uvádzaným nezákonnostiam musí dôjsť pod dohľadom verejnosti.

V prípade nevyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti voči všetkým aktétom, by sa inštitúty ochrany zákonnosti zapísali do povedomia verejnosti ako  nástroj na zametanie káuz súčasnej, omylom zlepenej vládnej garnitúry.

Konkrétne závery z tejto kauzy  musia zamedziť neobmedzenému nakladaniu so štátnou mocou ako to v súčasnosti predvádza čurillovská mafia na čele so špeciálnym prokurátorom Lipšicom. Zneužívanie trestného práva najmä cez dôkazy produkované nastrčenými kajúcnikmi sa týka všetkých káuz, nielen vo veci vraždy Jána Kuciaka, ale aj predstaviteľov bývalej vládnej moci pôsobiacich, či už policajných zložkách alebo podnikateľskej sfére, na vybavovanie osobných účtov a iných účelovo vedených konaní, kde ani po nekonečných mesiacoch nečinnosti nie sú spôsobilí rozhodnúť a ukončiť trýznenie svojich obetí nezmyselnou väzbou.

Pre upokojenie vzniknutej situácie je nanajvýš potrebné, aby generálna prokuratúra a súdna rada začali  s patričnou razanciou konať a nastolili nielen v tejto kauze zákonnosť.

Autor: Jana Teleki

Zdroj: eurorespekt.sk (1), (2), (3)

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti